Barn och ungas psykiska hälsa

advertisement
Länsbesök i Västra götaland
Göteborg 15 mars 2013
2013-02-14
[email protected]
1
Under 2007-2011 har följande
större satsningar genomförts:
1.
2.
3.
4.
Barn och ungas psykiska hälsa genom ”Modellområdesprojektet”,
”Bättre stöd till utsatta barn” och ”Förstärkt vårdgaranti vid psykisk
ohälsa”. Förbundet har också sedan 2010 ett positionspapper om ”Psykisk
hälsa, barn och unga”.
Den psykiatriska heldygnsvården genom projekten ”Kartläggning av
den psykiatriska heldygnsvården”, ”Bättre vård – mindre tvång”,
”Utveckling av psykiatrin med hjälp av nationella kvalitetsregister”. Sedan
2007 finns ett positionspapper om ”Psykiskt störda lagöverträdare”.
Missbruks- och beroendevården: Sedan 2008 har SKL, genom
utvecklingsarbetet ”Kunskap till praktik”, bedrivit en satsning på att
förbättra vård och stöd till personer med riskbruk, missbruk eller
beroende. Sedan hösten 2011 omfattar också satsningen ”Att förstärka
barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården”.
Rehabiliteringsgarantin som syftat till att minska sjukskrivningarna
och åstadkomma en återgång i arbete genom evidensbaserade
rehabiliteringsinsatser som exempelvis KBT.
2013-02-14
[email protected]
3
Långsiktighet och samordning
2013-02-14
[email protected]
4
En långsiktig gemensam handlingsplan
för psykisk hälsa 2012-2016
 Uppdrag från förbundskongressen 2011 och antogs av
förbundsstyrelsen den 25 maj 2012
 Samverkan mellan huvudmännen utgör en central
beståndsdel i handlingsplanen
2013-02-14
[email protected]
5
Mål och syfte
 Att skapa en långsiktig struktur för att stödja kommuner
och landsting i ledning och styrning samt utveckling av
den psykiatriska vården och omsorgen.
 Utgöra underlag för förbundets arbete med att skapa
bästa möjliga förutsättningar för medlemmarna i
uppdraget.
2013-02-14
[email protected]
6
Prioriterade målgrupper 2012-2016
1. Barn och unga mellan 0-25 år med psykisk ohälsa och
sjukdom eller befinner sig i riskzonen att utveckla
psykisk ohälsa och sjukdom
2. Personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning
eller allvarlig psykiatrisk problematik
2013-02-14
mik[email protected]
8
Personer med långvarig psykisk
funktionsnedsättning
Avgränsning och definition utifrån Nationell Psykiatrisamordning
2006:5:
 Svår att avgränsa men erfarenhetsmässigt utgörs den av personer
med:
 schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd,
 svåra bipolära syndrom eller långvariga depressioner,
 svåra personlighetsstörningar,
 svåra neuropsykiatriska tillstånd, eller
 med någon av ovanstående i kombination med missbruk och
beroende s.k. samsjuklighet.
 Uppskattningsvis mellan 50 000-80 000.
2013-02-14
[email protected]
9
Tio framgångsfaktorer för en förbättrad
psykisk hälsa, vård och omsorg (1-5)
1.
2.
3.
4.
5.
Lättillgänglig information och stöd för egenvård och
behandling.
Skriftliga samarbetsöverenskommelser.
Vårdprogram, riktlinjer och rutiner för att säkerställa att
adekvata vård- och stödinsatser ges.
Individuell plan till alla som har behov av insatser från båda
huvudmännen.
Rutiner för samordnad vårdplanering och
informationsöverföring.
2013-02-14
[email protected]
16
Tio framgångsfaktorer för en förbättrad
psykisk hälsa, vård och omsorg (6-10)
6. Registrering och användning av nationella psykiatriska
kvalitetsregister.
7. Utveckling av grunddata och kvalitetsindikatorer för
regelbunden och systematisk uppföljning.
8. Ändamålsenlig kunskap och kompetens inom samtliga
vårdnivåer.
9. Patienters och brukarnas samt anhörigas kunskap, synpunkter
och erfarenheter synliggörs och tillvaratas, samt att stödet till
anhöriga och närstående stärks.
10. Organisation och struktur för samverkan mellan landstinget,
kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
2013-02-14
[email protected]
17
Strategier och aktiviteter för att
stödja utvecklingen
1.
Statens omtag när det gäller särskilda satsningar 2012-2014



2.
Utvecklingsstöd



3.
4.
5.
Kan fungera som en katalysator med
prestationsbaserade stimulansmedel till kommuner och landsting med
årliga målnivåer som stöder en långsiktig utveckling,
förbundet får en viktig roll att stödja kommuner och landsting att utveckla
den psykiatriska välfärden och uppnå målnivåerna.
sedvanligt linjearbete på förbundet,
från myndigheter och organisationer med uppdrag om kunskapsstöd,
uppföljning och data hantering,
framtagande av verktyg och hjälpmedel för att stödja utvecklingen mot de
övergripande målen.
Lagar och regelverk
Personal- och kompetensförsörjning
Kunskaps- och forskningsutveckling
2013-02-14
[email protected]
18
Stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2012-2014
 Årliga överenskommelser mellan staten och SKL
 barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller riskerar att utveckla,
psykisk ohälsa
 personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik
 Nationell samordningsfunktion:
 Ett gemensamt ansvarstagande från regeringen och SKL
 SKL bidrar bl.a. till samordning av genomförandet av insatser som sker
i kommuner och landsting.
 Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan huvudmännen och lyfta
fram och sprida goda exempel.
 Samverkan med organisationer som förträder brukare, patienter och
anhöriga.
2013-02-14
[email protected]
19
Målsättning med satsningen
 Målsättningen med överenskommelsen är att åstadkomma
förbättringar för de prioriterade målgrupperna
 Övergripande målsättningar i arbetet är:
 En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och
omsorg av god kvalitet
 Tillgång till arbete och sysselsättning
 Möjlighet till delaktighet och inflytande
 Tydlig inriktning på samverkan och att genom bra
samverkansformer skapa en gemensam kunskap om hur
strukturer kan byggas som ger goda förutsättningar för
långsiktighet och helhetssyn.
2013-02-14
[email protected]
20
Överenskommelse 2013
 Fortsättning på överenskommelsen 2012 med grundkrav
och prestationsmål
 Fortsatt fokus på:
 barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller riskerar
att utveckla, psykisk ohälsa
 personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk
problematik
 För 2013 omfattar den 687,5 mnkr (630+56+1,5 mkr)
2013-02-14
[email protected]
21
Bedömning av grundkrav och
prestationer
 Hur Socialstyrelsens bedömning av grundkrav och prestationsmål kommer att
se ut
 Finns sedan 1/3 på www.skl.se/psykiskhalsa
 Mer information om hur mallar och inrapportering går till
 presenteras i maj
 I år kan ni få återkoppling på grundkraven om dessa lämnas in i tid
 efter sommaren (exakt datum inte klart)
 Preliminär bedömning av grundkraven ska ha gjorts av Socialstyrelsen, och
återkopplats till landsting och kommuner
 före den 1 oktober
 Allt material ska vara inrapporterat till SKL (för att skickas till Socialstyrelsen)
 senast den 1 november
 Socialstyrelsen ska lämna sin slutliga bedömning av grundkrav och
prestationsmål till regeringen
 senast den 30 november 2013
2013-02-14
[email protected]
22
Inlämning av uppgifter till SKL
 Kommuner och landsting skickar in
bedömningsunderlag, material och uppgifter till SKL
senast 1 november för sammanställning och kontroll
 Inmatningsfunktion på SKL ska finnas till sommaren
 Fr.o.m. augusti kommer det att vara möjligt att lägga in
data
2013-02-14
[email protected]
23
Grundläggande krav 1
 I länet ska finnas överenskommelser enligt 5 kap 8 a §
SoL och 8 a § HSL om samverkan kring personer barn,
unga och vuxna med psykisk funktionsnedsättning
2013-02-14
[email protected]
24
Krav på överenskommelserna
 Det ska framgå
 vilka målgrupper som omfattas,
 gemensamma mål för landstingens och kommunernas
verksamheter,
 rutiner för samarbete kring enskilda personer med psykiska
funktionsnedsättningar och hur individuella planer (SIP) enligt
2 kap 7 § SoL och 3 f § HSL ska upprättas,
 ansvarsfördelningen på områden där gemensamma insatser
krävs samt
 former för hur tvister mellan parterna ska lösas.
 Uppföljning ska ha skett under året, och
 handlingsplaner ska ha upprättats för att utveckla samverkan.
 Organisationer som företräder patienter, brukare och
närstående ska ha getts möjlighet att lämna synpunkter på
överenskommelsen och handlingsplanerna.
2013-02-14
[email protected]
25
Grundläggande krav 2
Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad
information eller motsvarande där det beskrivs vart i landstinget
och/eller kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och deras
familjer kan vända sig med olika typer av problem såsom:
 Olika exemplifierade psykiatriska symtom
 Olika exemplifierade sociala svårigheter
 Relationssvårigheter
 Stöd och rådgivning
 Insatser och behandling
 Andra områden som kommunen och landstinget identifierat
2013-02-14
[email protected]
26
Prestationsbaserad ersättning barn och
unga
Förutsätter att man klarat grundkraven
Prestationsmål barn och unga:
K
1. Tillgänglighet till första besök inom 30 dgr (90%)
80 mkr
2. Tillgänglighet till utredning eller behandling inom 30
dgr (80%)
100 mkr
3-4. Rapportering om samordnade individuella planer
(SIP)
100 mkr
Summa:
2013-02-14
[email protected]
Lt
27
50 mkr
100 mkr 230 mkr
Prestationsbaserad ersättning personer
med omfattande problematik
Förutsätter att man klarat grundkraven
Personer med omfattande problematik:
K
1. Registrering i kvalitetsregister (4+4 register) och
läkemedels uppföljning
Lt
100 mkr
2. Systematiskt förbättringsarbete inom heldygnsvården
och registrering i PAR
3. Inventering av personer med psykisk
funktionsnedsättning
50 mkr
150 mkr
Summa: 150 mkr 150 mkr
2013-02-14
[email protected]
28
Ekonomiskt stöd till utvecklingsarbeten
Barn och unga:
Psynk
33,5 mkr
Självskadebeteendeprojektet
0
Tillgänglighet – första linjen
2 mkr
Personer med omfattande problematik:
Utveckling av heldygnsvården
8,5 mkr
Inventering i kommunerna och nationell sammanställning
Stöd till utveckling av integrerade arbetsformer i öppenvård
Stöd och behandling på nätet:
[email protected]
0
10 mkr
Summa:
2013-02-14
2 mkr
29
56 mkr
Nationell samordning och stöd
Utvecklingsarbeten
Psynk
Tillgänglighet
Bättre vård
mindre …. II
Inventering
Kvalitetsregister
IT-stöd
Integrerade
arbetsformer
Självskadebeteende proj.
Prestationsmålen
 Information till kommuner
och landsting
 Acceptera mallar för
bedömning av prestation
från SoS
 Insamling av data för att
redovisa prestation
 Sprida goda exempel
 Stöd till medlemmar utifrån
önskemål
Deltagare:
Till hela landet
2013-02-14
För information:
www.skl.se/psykiskhalsa
2013-02-14
[email protected]
31
Redovisning av prestationerna:
www.skl.se/psykiskhalsa
2013-02-14
[email protected]
32
Frågor om satsningen och
överenskommelsen:
[email protected]
http://psykiatrisamordning.sklblogg.se/
[email protected]
[email protected]
www.skl.se/psykiskhalsa
[email protected]
http://www.priobloggen.se/
2013-02-14
[email protected]
33
Download