Analys och handlingsplan psykisk hälsa 206

advertisement
Analys och handlingsplan
psykisk hälsa 206
En exposé över datakällor
Martin Rödholm
Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
Kick-off VGR Västkom, Chalmerska huset
2016-09-14
Syftet med analys och handlingsplaner
Stimulera kommuner och landsting att:
 uppmärksamma befolkningens behov inom de
fokusområden som överenskommelsen omfattar,
 ange ansvarsfördelning för de behov som finns och vid
behov överväga möjligheten till samorganisering där
behoven är av komplex karaktär, i syfte att motverka att
enskilda inte får de samordnade vård- och stödinsatser
som behövs,
 sätta upp mål och planera sin verksamhet, var för sig
och gemensamt,
 samverka med varandra, berörda brukar- och
intresseföreningar samt andra berörda aktörer på
området.
2016-01-14
Sektionen för vård och
socialtjänst
3
Hur kan man göra en analys och
handlingsplan?
www.uppdragpsykiskhalsa.se
Öppna jämförelser SKL Grundskola
2016
Öppna jämförelser SKL Grundskola
2016
Folkhälsomyndigheten: Faktablad kommun
Anvisningar till kommuner för ensamkommande barn 2016
Migrationsverket: Aktuell statistik
Försäkringskassan: Korta analyser 2016:2
Försäkringskassan: Korta analyser 2016:2
Försäkringskassan: Korta analyser 2016:2
Per 1 000 inv
Försäkringskassan: Korta analyser 2016:2
PrimärvårdsKvalitet –
kvalitetsregister, intr 2016
Sömnmedel och lugnande
läkemedel
Socialstyrelsen: Öppna jämförelser
VGR Projekt Minskad förskrivning sömn och
lugnande läkemedel: Rapport 2014
Socialstyrelsen: Öppna jämförelser
Presentationens namn
22
Vårdplatser psykiatri
Figur 3: Antalet allmänpsykiatriska vårdplatser (ej mellanvård) per
100 000 invånare, landsting och riket. År 2014, 2012, 2010 och
2008
Län
2014
2012
2010
2008
Riket*
32,2
29,9
32,2
34,2
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland
28,5
23,3
26,2
22,9
23,2
47,3
39,2
30,6
27,5
27,6
31,7
35,3
32,1
29,2
26,2
35,4
34,6
24,8
38,1
31,2
19,5
42,0
53,2
26,2
45,7
23,5
29,7
21,0
24,0
42,6
40,1
31,3
32,6
21,3
38,7
30,8
39,5
35,4
26,3
41,7
34,6
22,6
40,6
35,0
19,8
61,0
19,0
39,0
21,0
25,0
42,6
38,0
31,0
38,0
26,0
41,0
34,0
39,0
35,0
25,0
37,0
35,0
32,0
45,0
35,0
19,0
22,7
43,3
30,8
37,1
26,1
34,7
29,9
32,8
26,4
31,1
30,6
25,4
36,2
32,1
19,1
Uppgifter från 2012 saknas från Gävleborg, Jämtland och Uppsala av olika skäl
Kartläggning Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL 2014
Kostnad psykiatri per 1 000 inv, hdv, öv,
tot
Tabell 24: Kostnader för heldygnsvård respektive öppenvård,
allmänpsykiatri
Heldygnsvården
Län
Riket
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland*
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland
Öppenvården Totalkostnad
62%
Mkr
12 765
260
428
83
318
360
205
460
321
253
321
1 751
3 039
452
485
133
481
Totalkostnad
per 1 000 inv
(tkr)
1,31
1,69
1,54
1,45
1,13
1,16
1,62
1,34
1,36
1,34
1,28
1,36
1,38
1,61
1,39
0,49
1,83
61%
51%
60%
67%
322
2 135
422
535
1,23
1,31
1,46
1,21
Mkr
5 535
92
132
42
133
173
104
215
149
106
134
769
1 308
152
192
133
183
(%)
43%
35%
31%
51%
42%
48%
51%
47%
46%
42%
42%
44%
43%
34%
40%
100%
38%
Mkr
7 230
169
296
41
185
187
101
246
172
147
187
982
1 732
300
293
(%)
57%
65%
69%
49%
58%
52%
49%
53%
54%
58%
58%
56%
57%
66%
60%
299
127
1 046
168
178
40%
49%
40%
33%
195
1 089
254
357
* Uppgifter saknas för öppenvården
Kartläggning Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL 2014
Socialstyrelsen
Täckningsgrad?
Psykiatrikompassen
Det här var ju en exposé.
Men landsting och kommuner behöver göra
sin egen analys förstås,
tillsammans med brukarorganisationerna
(och gärna med frivilligorganisationerna
och offentliga arbetsgivarna
och privata näringslivet)
Och varför inte samarbeta med andra som
NYC och UK
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/#intro
https://westmidlandscombinedauthority.org.uk/news/normanlamb-mp-announced-as-chair-of-mental-health-commissionfor-the-west-midlands-combined-authority/
Tack för uppmärksamheten!
Download