Information till lokalt ansvarig för mätning av persondoser

advertisement
Godkänt den:
Ansvarig:
Gäller för:
2017-02-16
Lars Jangland
Region Uppsala
Information till lokalt ansvarig för mätning av
persondoser
Syfte och omfattning
Akademiska sjukhuset köper persondosimetritjänst från Landauer Persondosimetri AB. Dosimetern bärs
under 4 veckor och perioden startar alltid på en måndag. Innan nästa byte kommer nya dosimetrar.
Bytesdatum står under namnet på dosimetern. Ringdosimetrar bör om möjligt lämnas tillbaka i de påsar
de kom i.
Påminnelse skickas ut ifall det tar tid innan Landauer får dosimetrarna. Var noga med att skicka in dem i
tid eftersom för sent inkommen dosimeter debiteras med 380 kr.
Med dosimetrarna följer alltid en leveranslista med namn på bärarna, datum och veckonummer då
mätningen startar. Denna skall skickas tillbaka med dosimetrarna.
Årsdosbesked från föregående år skickas ut under vårterminen.
Dosimeterplacering
Båldosimetern skall placeras under strålskyddsförklädet för att säkerställa att strålskyddet fungerar.
Handdosimeter i form av en ring placeras på det finger som utsätts mest för joniserande strålning. Vanlig
handdosimeter placeras vid handleden.
Ögondosimeter fästs lämpligast på en glasögonskalm eller tejpas nära ögat.
Priser
Fortlöpande abonnemang var fjärde vecka (minst 12 leveranser fortlöpande/år)
Bakgrundsdosimeter
65 kr
Kroppsdosimeter
68 kr
Ring
135 kr
Clips (behålls av kunden)
16 kr
Armband (behålls av kunden)
37 kr
Borttappad/för sent insänd Dosimeter1
380 kr
1
Borttappad/för sent insänd Dosimeter. Avgiften debiteras per styck för de dosimetrar som inte har kommit in till
Landauer senast 30 kalenderdagar efter sista användningsdagen. Landauer skickar ut påminnelse om dosimetrar som
bör återsändas
Information till lokalt ansvarig för mätning av persondoser
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-12790
Version: 5.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 1 av 2
Externa styrande dokument
SSMFS 2008:51
För frågor gällande hanteringen av persondosimetrar, vänligen kontakta Sjukhusfysik på 133 33.
Information till lokalt ansvarig för mätning av persondoser
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-12790
Version: 5.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 2 av 2
Download