Sörgårdens förskola

advertisement
Kvalitetsuppföljning
läsår 2015-2016
Sörgårdens förskola
© Köpings kommun
Rapporten skriven av:
Inge Carlsson, Förskolechef/förskollärare 2016-08-10
Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.
Förskolechefen har ordet
Innehåll
Förskolechefen har ordet
4
Normer och värden
Föräldraenkät
5
7
Utveckling och lärande
8
Barns inflytande
Föräldraenkät
10
11
Förskola och hem
12
Samverkan med förskoleklass, grundskola och fritidshem
14
Uppföljning, utvärdering och utveckling
15
Sörgården - 3
Förskolechefen har ordet
Förskolechefen har ordet
Förskole enhetens inriktning (profil) är att vi är ett föräldrakooperativ samt en uteförskola. ”Allt
man kan göra inne, kan vi göra ute”. Verksamheten planeras och bedrivs i nära samarbete mellan
personal och föräldrar för att erbjuda en god, trygg och kärleksfull omsorg och gemenskap. Barnen
skall få stöd att utveckla sin personlighet och kompetens, få vidgade kunskaper om sig själva och
sin omvärld samt lära sig demokratiska värderingar. Vi följer gällande läroplan för förskolan: Lpfö
98 reviderad 2010.
Skolverkets nya rekommendationer om storlek på barngruppen har diskuterats mycket på
Sörgården. Detta har lett fram till att vi med hjälp av statsbidrag, minskade vår barngrupp från 22
förskolebarn till 20 förskolebarn under läsåret 2015-2016. Vi har även sökt bidrag för 2016-2017
och har även fått detta beviljat. Det innebär att vi då totalt kommer att ha 18 barn på tre
avdelningar/grupper. Det kommer då att vara ca 6 barn i varje grupp med två pedagoger.
Under hösten anställde vi en kokerska på enheten. En personal har varit föräldraledig och vikarien
för henne kan vi nu genom statsbidraget behålla ytterligare ett år. På så sätt höjer vi även den
pedagogiska kompetensen genom att vi kommer att vara 5 st förskollärare på Sörgården under
2016-2017.
Vi har påbörjat vår utbildning tillsammans med föreningen ”Håll Sverige Rent” till att bli
miljöcertifierade i Grön Flagg. För detta arbete fick vi även ett stipendium från Sparbanken på
25 000 kr.
I och med att vi under året blivit ett nytt arbetslag ville vi på två av våra utvecklingsdagar satsa på
att bygga upp relationerna till varandra genom en resa. Vi åkte till London och arbetade med detta
samt även utbildningar ibland annat iPad och Grön Flagg.
Vi har även satsat på att bygga ytterligare ett vindskydd i skogen som en del av våra undervisnings
lokaler.
Augusti 2016
Inge Carlsson
Förskolechef/förskollärare
Sörgården - 4
Normer och värden
Normer och värden
Mål i läroplan för förskolan
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand
omfatta dem.
Mål i skolplan
Alla verksamheter arbetar för att barn och elever känner sig trygga i en säker och
stimulerande miljö
Följ upp – resultat och måluppfyllelse.
De underlag som ligger till grund för denna uppföljning är dels verksamhetsuppföljningen 2015-12-02
dels våra utvärderingsblad i LOTUS och även BRUK samt föräldraenkäten och utvecklingssamtalen.
Underlagen visar att vi jobbat med temat ”Empati”. Vi har även utbildat oss i iPad för att utveckla vår
blogg som syftar till att involvera familjen i vår verksamhet samt att öka barnens känsla av att tycka det är
roligt, spännande och intressant att vara på vår förskola. Underlagen visar även att frågan om att vistas i
en säker miljö utomhus, nu har tagit ett stort steg framåt genom att staketet som påbörjades att bygga nu
är klart. Personalens egna värderingar, normer och attityder kommer till tals genom att vi kontinuerligt
diskuterar dessa frågor i verksamheten och på våra personalkonferenser som är två gånger i månaden.
I BRUK visar resultaten från Normer, värden och inflytande att vi inte har något som vi behöver åtgärda
omgående. Vi har en frågeställning som behöver åtgärdas: ”I vår förskola utsätts inget barn för
diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Där hade vi i vår självskattning svarat att
kriteriet stämmer till viss del. I de övriga frågorna skall vi inte åtgärda något utan istället säkra att det
fungerar lika bra i framtiden.
Våra LOTUS blad har vi arbetat med nu under ett år och vi ser tydligt vilka bitar i läroplanen vi lyckats
med i de olika aktiviteterna vi haft. Där kan vi sedan även se vad vi behöver jobba mer med. Det är de
ansvariga pedagogerna för de olika barngrupperna som jobbat med LOTUS bladen för sin grupp och vad
vi kanske saknar är en gemensam analys för vad hela förskolan lyckas med sitt arbete genom LOTUS
bladen.
Vi har också en temavägg med Empati som vi har gjort genom vårt arbete med Grön Flagg där ett av
temana är just Empati.
Personalens observationer, reflektioner och diskussioner är det största och viktigaste underlaget som
ligger till grund för uppföljning av vårt arbete.
Analysera- bedöm utvecklingsbehov
Det som påverkar resultatet och måluppfyllelsen är att vi regelbundet följer upp och utvärderar våra
metoder för att nå målen. På våra personalmöten följer vi alltid upp vad vi bestämt tidigare och om något
behöver förändras/utvecklas eller om det nu inte längre är aktuellt. Vi lägger in utvecklingsfrågor som
dykt upp i BRUK och på föräldraenkäten och diskuterar förbättringar av det som vi fått lite lägre resultat
på. Frågan om barns utsatthet för diskriminering m.m. måste vi jobba mer med.
Att vi är ett litet arbetslag med en avdelning underlättar kommunikationen mellan oss och vi försöker hela
tiden att utveckla och öka vårt involverande av familjerna i vårt arbete. Vi är ju ett föräldrakooperativ så
detta är viktigt för oss.
Skolverkets nya riktlinjer på storleken av barngruppen har engagerat oss mycket och vi har diskuterat
detta och kommit fram till stora förändringar för oss till hösten. Vi sökte och fick pengar för detta nya
arbetssätt av skolverket för HT 2016 och VT 2017. Det betyder att vi ökar på våra förskollärares
kompetens till fem pedagoger i arbetslaget, bibehåller samma personalstyrka i procent som tidigare,
minskar barnantalet samt gör tre avdelningar/grupper som kommer att befinna sig med samma personal
större delen av dagen.
Sörgården - 5
Normer och värden
Vi är i uppstarten av vårt arbete med LOTUS och behöver fortsätta ha en dialog om hur vi skall arbeta
vidare med detta.
Ett exempel på vår analys av tex vårt arbete med anknytningsfrågorna är att vi nu ser resultat i form av
de yngsta barnen helst är med sina pedagoger och att vi är trygga med det. Målet var att de inte skulle
ha så många olika anknytningskontakter med flera vuxna och det ser vi nu att vi lyckats med.
Planera- vart ska vi?
Med våra nya förutsättningar för hösten tror vi att vi kommer att ha mycket större möjligheter att nå
måluppfyllelsen och få ett betydande bättre resultat. Skolplanens mål att vi skall arbeta för att barn
känner sig trygga i en säker och stimulerande miljö kommer vi nu att lättare uppnå.
Förskolans prioriterade kvalitetsmål kommer att vara:
Åtgärda det som krävs i kriterier för måluppfyllelse i BRUK
Utveckla vårt arbete med LOTUS
Fortsätta utveckla vårt arbete med de tre avdelningarna/grupperna
Jobba vidare med temat Empati
Genomför- hur gör vi?
Diskutera tidigare BRUK resultat på ett PK möte
2.1 Diskutera vårt arbete med LOTUS på en utvecklingsdag
3.1 Ha en stående punkt på våra PK-möten: Var är vi nu?
4.1 Kompetensutveckla oss via Youtube eller föreläsare i ämnet.
4.2 Fortsätta diskutera, reflektera tillsammans i ämnet
Sörgården - 6
Normer och värden
Föräldraenkät
Statistiken visar en sex-gradig skala där ett är sämst och sex bäst. Vi är väldigt nöjda med vårt resultat
under Normer och Värden och ligger väldigt högt upp på skalan i samtliga tre undersökningar.
Under första stapeln ”Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan” fick vi en
föräldrakommentar: ”Dagarna anpassas efter varje barns behov och färdigheter och vi jobbar tryggt på
arbetena”.
Under den andra stapeln ”Jag upplever att mitt barn vistas i en säker miljö” fick vi föräldrakommentarer
som: ”Finns saker man kan förbättra” och den familjen markerade ändå en femma på skalan!
Under den tredje stapeln ”Jag upplever att mitt barn tycker det är roligt att gå till förskolan” fick vi
föräldrakommentarer som: ”Supermycket”, ”Kan fråga på helgen om han får åka till dagis och leka.
Positivt tycker jag”, ”Han älskar Sörgården”.
Sörgården - 7
Utveckling och lärande
Utveckling och lärande
Mål i läroplan för förskolan
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och
lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den
stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.
Mål i skolplan
Alla verksamheter arbetar för att barn och elever känner sig trygga i en säker och
stimulerande miljö
Alla barn ska få kunskap om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling
Följ upp – resultat och måluppfyllelse.
De underlag som ligger till grund för denna uppföljning är dels verksamhetsuppföljningen 2015-12-02
dels våra utvärderingsblad i LOTUS samt utvecklingssamtalen. Vårt arbete med BRUK 3:6 har vi skjutit
upp till hösten 2016.
Underlaget säger att vi har ökat vår kunskap om iPad och de flesta i arbetslaget använder sig av den som
ett pedagogiskt redskap. Vi har även börjat arbeta med LOTUS som en dokumenteringsmetod.
Miljöarbetet med Grön Flagg är på god väg och vi är godkända att arbeta enligt deras metoder för att nå
en högre grad av hållbar framtid. Grön Flagg är tänkt att ha som en bas i vårt arbete med att stimulera
barnens kommunikativa förmåga samt deras språk- och skrivutveckling.
Våra temaväggar inom Grön Flagg arbetet är också ett underlag.
Vi har även erhållit 25 000 kr från Sparbanksmiljonen för vårt miljöarbete.
Innemiljön för de minsta har vi också utvecklat och anpassat och vi har infört ett språkstimulerande
arbetssätt för dessa barn med hjälp av figurerna ”Babblarna”. Babblarna är ett material utarbetat av en
logoped och följer ”Karlstadsmodellen” som är ett utarbetat språkstimulerande arbetssätt.
Analysera- bedöm utvecklingsbehov
Vårt arbete med att använda oss av iPad har underlättas av att vi hade en gemensam utbildning i det och
att vi ser nyttan av att använda oss av olika sorters kommunikationsvägar varav iPaden är en sådan. Det är
också lätt att se nyttan av den när vi möter barnens glädje och nyfikenhet gällande att använda sig av
webben för olika ändamål. Vi har betydligt ökat vår blogganvändande till föräldrar och även tydliggjort
för oss själva hur vi vill blogga. Vi vill skriva så att vi tydliggör vårt pedagogiska arbete och samtidigt
locka till dialog mellan barn och föräldrar om vad vi gjort under dagen. Bloggen är dessutom en kanal för
information om vad som händer på förskolan, matsedlar, information från styrelsen med mera.
Vårt arbete med NTA lådorna har inte blivit av under våren som vi planerat utan vi har prioriterat NTA
mer i uppkomna situationer. Vi kommer under nästa verksamhetsår mer prioritera Grön Flagg arbetet än
NTA lådorna.
Planera- vart ska vi?
Förskolans prioriterade kvalitetsmål:
Fortsätta vårt språkstimulerande arbete
Bli miljöcertifierade i Grön Flagg
Sörgården - 8
Utveckling och lärande
Genomför- hur gör vi?
Jobba vidare med Babblarna för de yngsta.
1.2 Jobba vidare med tecken som stöd
1.3 Jobba med fast personal i små grupper med ca 5-6 barn i varje grupp.
2.1 Vi har insett att vi behöver öka vår arsenal av elektronisk utrustning och har bestämt oss för att köpa
in ytterligare en iPad och detta kan vi göra tack vara pengarna från sparbanksmiljonen för vårt arbete
med hållbar utveckling. Vi talar även om att köpa in en mobil för att underlätta kommunikationen
mellan oss och föräldrar.
Sörgården - 9
Barns inflytande
Barns inflytande
Mål i läroplan för förskolan
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala
utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för
miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för
bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska
verksamheten
Mål i skolplan
Barns inflytande ska stärkas och utvecklas i alla verksamheter. Förskolan ska stärka och
stimulera barn och elever till eget ansvar för sina handlingar och sin miljö.
Barn ska få kunskap om demokratins principer och utveckla förmågan att arbeta i
demokratiska former.
Nyinflyttade barn ska få det stöd som behövs – både från personal och kamrater – för att
möjliggöra en fungerande integration
Följ upp – resultat och måluppfyllelse.
De underlag som ligger till grund för denna uppföljning är dels verksamhetsuppföljningen 2015-12-02
dels våra utvärderingsblad i LOTUS och även BRUK samt föräldraenkäten och utvecklingssamtalen.
Underlagen visar att vi dagligen jobbar med att se till att varje barn känner att de kommer till tals och
upplever att vad de säger är viktigt. Vi jobbar även med att vara in lyssnande och medforskande
pedagoger. Att vara en ”Ja-pedagog” är viktigt för oss.
De äldre barnen ingår även i vårt Gröna Flaggen råd.
Analysera- bedöm utvecklingsbehov
Arbetet med Grön Flagg rådet tillsammans med barnen gjordes i form av ett formellt möte, där
ordförande, sekreterare valdes och en gemensam dagordning upprättades. Anteckningarna från det mötet
lades sedan upp i bloggen för föräldrarna att läsa. Men barnens inflytande sker främst i barnens vardag.
Att de blir lyssnade till och respekterade för vad de vill. Personalens roll är att ständigt vara nära och
lyssna in och tolka vad barnen vill samt även locka dem till att prova något nytt/annorlunda och/eller
okänt för dem.
Vid speciella tillfällen får barn även önska sig vad de vill ha till lunch eller mellis. Ibland är det något
eller några barn som bestämmer ibland är det röstning i barngruppen som bestämmer utgången.
Barnen i 5-årsgruppen har även en dag då de själva bestämmer helt över innehållet. Det kan vara en
gruppaktivitet eller en individuell aktivitet. Denna process följs och dokumenteras och presenteras senare
för alla föräldrar.
Barns eget ansvar för sina handlingar och sin miljö har vi jobbat med dels i vardagen där barnen
uppmuntras att se hur andra barn uppfattar det som skett. Det som vi prioriterar är att visa barnen på
det positiva som just hänt. ”Vilken bra kompis du är!” ”Ser du vad glad hen blev när du gjorde så” Vad
jag blir glad när jag ser hur roligt ni har tillsammans”.
Planera- vart ska vi?
Förskolans prioriterade kvalitetsmål:
1. Öka barnens kunskaper och erfarenheter av demokrati
Sörgården - 10
Barns inflytande
Genomför- hur gör vi?
1.1 Diskutera mer med barnen om vad demokrati är.
1.2 Låta barnen erfara/uppleva demokrati
1.3 Våga vara en Ja-pedagog
Föräldraenkät
Statistiken visar en sex-gradig skala där ett är sämst och sex bäst. Vi är väldigt nöjda med vårt resultat
under Barns inflytande och ligger väldigt högt upp på skalan i samtliga fem undersökningar.
Den första stapeln ”Jag upplever att mitt barn uppmuntras att ta ansvar för sina egna handlingar och sin
lärande miljö” där hade vi en föräldrakommentar: ”Svårt att säga efter så kort tid, med det tror jag!
Den andra stapeln ”Jag upplever att mitt barns tankar och idéer tas till vara” fick vi
föräldrakommentarerna: ”Är tacksam att våra barn får gå på ett sådant helt fantastiskt dagis. Ni är
toppen!”
Den tredje stapeln ”Vid utvecklingssamtalet får jag tydlig information om hur mitt barn utvecklas och
lär”. Där fick vi inte några föräldrakommentarer.
Den fjärde stapeln ”Vid den dagliga kontakten får jag tydlig information om hur mitt barn har haft det
under dagen” Där fick vi heller inte några föräldrakommentarer.
Den femte stapeln ”Jag upplever att personalen har ett bra bemötande och samarbete med mig som
vårdnadshavare/förälder. Där fick vi föräldrakommentaren: ”Åh Ja!”
Sörgården - 11
Förskola och hem
Förskola och hem
Mål i läroplan för förskolan
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska
komplettera hemmet genom att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att varje barn
ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i
ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen
Mål i skolplan
Alla barn och vårdnadshavare ska vara nöjda med information och samarbete från
förskolan
Följ upp – resultat och måluppfyllelse.
De underlag som ligger till grund för denna uppföljning är dels verksamhetsuppföljningen 2015-12-02
dels våra utvärderingsblad i LOTUS. Vi har även ett ”årshjul” som beskriver samarbetet mellan
föräldrar-styrelse-arbetslag samt utvecklingssamtalen.
Analysera- bedöm utvecklingsbehov
Alla föräldrar och personal är välkomna på styrelsemöten som är ca 1 gång/månaden. Nya föräldrar har
även bjudits in speciellt till ett styrelsemöte. 2 st fixardagar då alla föräldrar kommer och där personal och
föräldrar gemensamt utvecklar vår ute- och inne miljö. Föräldrarna har även byggt ett andra vindskydd i
skogen för att utveckla vår utemiljö som ett undervisningsrum.
Föräldrar kan även jobba som vikarie när någon ur arbetslaget skall vara ledig. Att jobba i styrelsen, vår
fixargrupp eller med städning är ett led till att vi skall känna att vi alla jobbar för ett gemensamt mål.
Vi är en uteförskola och ett föräldrakooperativ med barn från 1 till 10 år i vår verksamhet. Vi anser att vår
styrka är att kunna jobba med barnen både åldersindelat och i blandade åldersgrupper. Vi tror att barnen
på så sätt får det bästa ur bägge världarna. De får möjlighet att både vara stora och små! Känna att de kan
lära yngre barn något och samtidigt känna att de kan lära av dem som är äldre. Undervisningen kan på så
sätt anpassas så att alla barn känner att de lyckas. Undervisningen sker både enskilt och i gruppform, där
gruppen ibland är åldersindelad och ibland blandad. Undervisningen som följer läroplanens mål med:
Helhet/allsidighet, Matematik, Skapande, Språk/Kommunikation, Naturvetenskap/Teknik, Lek,
Hälsa/Rörelse sker ofta genom vårt valda arbetssätt att jobba med Grön Flagg.
En del familjer väljer dock att flytta sina barn till annan förskola med en ren 5-årsgrup med ca 20 st barn
istället för att vara kvar hos oss. Det finns bland några föräldrar en tro att deras barn skall utvecklas mer i
en sådan grupp och även att de tidigt skall komma in i en gemensamhet inför förskoleklass start när de
fyller 6 år.
Vissa år erbjuds våra barn, från Munktorpsskolan, att byta förskola och till att ingå i den gruppen och
vissa år har de fullt och kan inte erbjuda plats. Det har bland annat lett till att föräldrar valt att flytta sitt
barn redan som 4-åring för att bli garanterad plats i 5-årsgruppen.
I våra samtal med förskoleklass personalen ser de dock inte att det är någon skillnad mellan de barn som
kommer från oss och de barn som kommer från 5-årsgruppen.
Utifrån våra diskussioner om att öka föräldrars uppfattning om vårt arbetssätt har vi jobbat med att
använda oss mer av ord som ” lärande” ”kunskap” ”utveckling” för att på så sätt tydliggöra vår
professionalism.
Som ett led i Grön Flagg arbetet med hållbar utveckling har vi även skapat en TAGE hylla där
föräldrar kan TA och GE kläder och skor m.m.
Sörgården - 12
Förskola och hem
Planera- vart ska vi?
Förskolans prioriterade kvalitetsmål.
1.
2.
Utveckla informationen om förskolans verksamhet till föräldrarna
Grön Flagg
Genomför- hur gör vi?
1.1 Diskutera 5-års verksamhet med föräldrar på ett medlemsmöte/föräldramöte
2.1 Skicka in redovisning/rapport av vårt arbete för certifiering
Sörgården - 13
Samverkan med förskoleklass, grundskola och fritidshem
Samverkan med förskoleklass, grundskola och fritidshem
Mål i läroplan för förskolan
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan
och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller
för respektive verksamhet.
Följ upp – resultat och måluppfyllelse.
Underlag som finns är dokument från ”den pedagogiska verksamheten” där det beskrivs hur vårt
samarbete skall gå till. Det har utarbetats av personal på Sörgården tillsammans med personal på
skolan.
Analysera- bedöm utvecklingsbehov
Underlaget är från 2005 och behöver revideras. Personal har bytts både på Sörgården och på skolan
sedan detta skrevs. I dag kan även övergångar mellan Sörgården och andra förskoleklasser i länet ske
som inte beskrivs.
Planera- vart ska vi?
Förskolans prioriterade kvalitetsmål.
1. Utveckla nya rutiner för övergången mellan förskolan och förskoleklassen
Genomför- hur gör vi?
1.1 På ett möte tillsammans med skolans personal upprätta en ny rutin för vårt samarbete mellan oss
och skolan.
Sörgården - 14
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Mål i läroplan för förskolan
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp,
utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för
lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.
Följ upp – resultat och måluppfyllelse.
Underlag är verksamhetsuppföljningen, kvalitetsuppföljningen, BRUK, LOTUS. Men även våra
Portfoliopärmar är viktig information. Sedan finns även riktlinjer för vårt pedagogiska arbete som vi
har utarbetat samt olika handlingsplaner. Handlingsplanerna kan gälla Likabehandlingsplan men även
ta upp saker som: Brand, inbrott, ett barn saknas, drogpåverkade föräldrar, olycksfall m.m.
Utvecklingssamtalen och Bloggen kan också vara underlag för uppföljning.
Analysera- bedöm utvecklingsbehov
Handlingsplaner och kvalitetsuppföljningar är alltid levande dokument som ständigt är i förändring. De
står ständigt på dagordningen för uppföljningar och revideringar. Vissa revideras oftare än andra men
vi ser alltid på utifrån behov vilka som vi just nu behöver revideras. Något vi kan utveckla mer är att
alltid hålla arbetsplanen levande.
Planera- vart ska vi?
Förskolans prioriterade kvalitetsmål
1.
Uppdatera och revidera handlingsplaner och riktlinjer
2.
Fortsätta dialogen med styrelsen/föräldrarna om vår verksamhet
3.
Hålla arbetsplanen mer levande
Genomför- hur gör vi?
1.1 Ha regelbundna personalkonferenser och utvecklingsdagar där detta behandlas
2.1 genom PK-möten, styrelsemöten, medlemsmöten samt att aktivt lyssna in föräldrars önskemål
3.1 Att var och en har med sig den vid planeringar och utvärderingar.
Sörgården - 15
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards