Handläggning av urinvägsinfektioner på särskilda boenden 2011

advertisement
Urinvägsinfektioner
och äldre
Ove Andersson
Informationsläkare
Strama Uppsala län
Urinvägsinfektioner
.....eller inte
Agda Andersson f -23
•
•
•
•
Boende på Granstubben - eller hemma
CVL 2007 + 2009
diabetes
urininkontinent
• 22-23/4 Trött, vill inte äta eller dricka. Ligger
bara i sin säng .Svarar enstavigt och kanske
adekvat. Ser kanske lite blek ut men i övrigt inga
andra symtom. Inte varm. Urinen doftar starkare.
• Temp 37,2. Lugn regelbunden puls. Normalt
blodtryck. Normal andning.
Vad gör vi???????
..........åt tröttheten
Trötthet hos äldre
(140 förslag, enl Google)
• hypotyreos
• polymyalgia
reumatica
• depression
• läkemedel
• psykosocial stress
• myelom
• reumatoid artrit
• B12 och folatbrist
•
•
•
•
•
•
•
lymfom
hypertoni
arytmi
angina pectoris
anemi
borrelia
med mera mm ........
• och
urinvägsinfektion!
Trötthet och förvirring är ospecifika
symtom som uppstår vid all form av
kroppslig stress på multisjuk
äldre patient
När är det urinvägsinfektion
då?
Cystit hos äldre
• Symtom: feber, sveda och täta
trängningar
• Illaluktande urin är inget
infektionssymtom
Riskpatient
• Annan sjukdom i urinvägarna
• Medicinskt nedsatt immunförsvar
Njursjukdom
Njursten
Reflux
Blåssjukdom
Prostataproblem
KAD
Inkontinens
Äldre bär bakterier i urinen i
hög grad och de skyddar mot
infektioner
ABU = asymtomatisk bakteriuri
Förekomst av ABU
•
•
•
•
•
•
•
•
Flickor
Kvinnor, 20-50 år
Gravida
Kvinnor, 50-70 år
Kvinnor, >70 år
Sjukhemsboende
Yngre män
Män över >60 år
1-2%
2-5%
2-3%
5-15%
15-20%
25-50%
<1%
ökande mot 5-10%
Förekomst av ABU
•
•
•
•
•
•
•
•
Flickor
Kvinnor, 20-50 år
Gravida
Kvinnor, 50-70 år
Kvinnor, >70 år
Sjukhemsboende
Yngre män
Män över >60 år
1-2%
2-5%
2-3%
5-15%
15-20%
25-50%
<1%
ökande mot 5-10%
ABU
• Kriterier för ABU efter avslutad
antibiotikabehandling av symtomgivande UVI
saknas
• ABU-stam utgör skydd mot mer virulenta
bakteriestammar
• Ej ökad morbiditet eller mortalitet
• Behandling ökar risken för
– symtomgivande UVI
– biverkningar
– resistenta bakterier
Källa: Svenska infektionsläkarföreningen
Urinsticka
• U-LPK samt nitrittest
• Av alla äldre på särskilda boenden har
– upp till 50% positiv nitrit
– upp till 90% positiv U-LPK
Urinsticka
•
Urinsticka tas bort i hela Uppsala län
2009-05-18
Chefsläkare
Barbro Nordström
018-6117669, 070-6906428
Verksamhetschefer i primärvård
Läkare i primärvård
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor
Sjuksköterskor i kommunal hälso- och
sjukvård
Urinstickor försvinner från och med 2009-06-01 från kommunal
hälso- och sjukvård
Bland äldre och multisjuka patienter finns stort antal symtomfria bärare av bakterier i
urinen (asymtomatisk bakteriuri, ABU). Av denna anledning kan inte positiv niturtest
eller leukocyter i urinen utgöra grund för behandling av urinvägsinfektion. I syfte att
minska risken att akuta ospecifika symtom hos äldre och multisjuka felaktigt
diagnosticeras som urinvägsinfektioner, kommer urinstickor att försvinna från
kommunal hälso- och sjukvård. Beslutet har fattats i samråd med representanter för den
kommunala hemsjukvården i länet.
Vid misstanke om urinvägsinfektion görs en klinisk bedömning och urinodling.
Behandling inleds när den kliniska bilden talar för en infektion och/eller efter
odlingssvar. Se Strama-UPPs rekommendationer gällande ”Handläggning av
urinvägsinfektioner hos äldre”, maj 2007.
När analys av urinstickor ska göras får det ske på vårdcentralen efter ordination av
ansvarig läkare.
Detta gäller från och med 2009-06-01.
Barbro Nordström
Chefsläkare primärvården
Ove Andersson
Allmänläkare Strama Uppsala län
Hur följer vi patienten?
•
•
•
•
•
Temp
Tryck och puls
Andningsfrekvens
Nya symtom?
Förändring av allmänsymtom
Varför måste vi vara så
försiktiga med antibiotika?
Resistens E.coli, Sverige
1994-2009
Riskfaktorer multiresistens
•
•
•
•
•
•
Nyligen sjukhusvård
Hög ålder
Antibiotika senaste 3 mån (kinolon, cefalosporin)
KAD
Diabetes mellitus
Vårdhemsboende, hjälp med ADL
KAD
• Alla KAD-bärare har bakterier i blåsan
10 dagar efter insättning
• Om möjligt, ta bort KAD
Förebyggande åtgärder
• Effekten av Hiprex saknar tillfredsställande
vetenskaplig dokumentation och
rekommenderas därför inte
• Tranbärsjuice har i några studier av
sexuellt aktiva kvinnor med recidiverande
cystit visat en måttlig effekt. Studierna är
svåra att bedöma
Hjälpreda
Allting som är snurrigt och
luktar illa är inte
urinvägsinfektion...
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards