IUP syfte och bakgrund

advertisement
Individuella utvecklingsplaner
IUP
1
SYFTE OCH BAKGRUND
Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan
(IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att även barnen i förskolan skall omfattas,
vilket skapar en helhetssyn i linje med kommunens Barn- och elevhälsoplan. (I detta
dokument är dock ännu inte förskolan och förskoleklassens IUP-process helt utarbetad.)
I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, Den individuella utvecklingsplanen (2005)
finns regeringens intentioner och viljeinriktningar beskrivna till stöd för arbetet med att
upprätta IUP för eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Enligt de allmänna råden är syftet, utgångspunkterna och innehållet i arbetet med IUP:
Syfte
Den individuella utvecklingsplanen skall vara framåtsyftande och bör
• ge eleven ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna
utvecklingen
• ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier
• konkret beskriva vilka insatser som bör vidtas för att eleven ska utvecklas i riktning
mot målen
• stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen
• skapa kontinuitet vid byte av lärare, grupp och skola.
Utgångspunkter
Skolan ska ha underlag för att kunna informera elev och vårdnadshavare om varje elevs
kunskapsmässiga och sociala utveckling.
Elevens lärare bör
• dokumentera elevens utveckling och lärande
• utveckla och använda ett gemensamt och sakligt språk i dokumentationen
• ha gemensamma rutiner och former för dokumentationen av elevernas utveckling och
lärande
• vid utvecklingssamtalet ge elev och vårdnadshavare information om hur elevens
utveckling och lärande förhåller sig till läroplanens och kursplanernas mål
• skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet är ett där elev, vårdnadshavare och
lärare ses som jämlika parter.
Utvecklingssamtalet bör
• vara en dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare om hur elevens fortsatta
lärande kan främjas samt vad var och en kan bidra med och ta ansvar för.
Innehåll
Det är viktigt att den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen konkret beskriver vilka
insatser som ska göras av skolan och vilka insatser som eleven och vårdnadshavaren kan
göra för att eleven ska ha framgång i skolarbetet och att planen
• utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor
• uttrycker positiva förväntningar på eleven
• grundar sig på den uppföljning och utvärdering av elevens kunskapsmässiga och
sociala utveckling i relation till läroplanens och kursplanernas mål som skolan gjort
inför utvecklingssamtalet
• innehålla mål för vad eleven ska uppnå på kort och lång sikt
• innehåller eventuella överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare
• utformas så att den inte innehåller uppgifter som är integritetskänsliga.
2
Varför IUP?
• Det skapar en gemensam struktur i kommunen som säkerställer överlämningar och
uppföljning från förskola till år 9.
• Vårdnadshavare får möjlighet att se en kontinuitet i sitt barns förskole- och skoltid.
• Arbetslagens dialoger stärks – kvalitetssäkring.
DOKUMENT SOM BERÖR IUP
Elevens framgång – skolans ansvar (DS 2001:19)
En expertgrupp fick av regeringen uppdraget att analysera behovet av insatser för att stärka
måluppfyllelsen och den individuella planeringen i grundskolan. Deras uppdrag redovisas i
denna rapport och det är härifrån som begreppet individuell utvecklingsplan ursprungligen
kommer. Expertgruppen anser att
- fokus måste inriktas mot mål att sträva mot,
- systemet med mål att uppnå måste ses över,
- skolorna i ökad utsträckning bör fokusera på lärandemiljön för att vidta
adekvata åtgärder.
Hälsa, lärande och trygghet (Prop.2001/02:14)
Kommunens Barn- och elevhälsoplan (2006) grundar sig på de intentioner och
viljeriktningar som finns beskrivna i denna regeringsproposition.
Detta IUP-dokument är en handlingsplan i Barn- och elevhälsoplanen och därför bör barnoch elevhälsans intentioner även vara synliga i IUP-arbetet.
rElationer
deLaktighet
möjlighEter
samVerkan
helHetstänkande
vÄrdegrund
diaLog
Samsyn
bemötAnde
Det är i
LÄRPROCESSERNA,
i
RELATIONEN
mellan lärare och barn/elever,
som det
mest betydelsefulla
i skolan sker.
Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121)
Individuella utvecklingsplaner i grundskolan, särskolan, specialskolan och
sameskolan. (Dnr U 2004/2868/s)
Individuell planering och dokumentation i grundskolan (Dnr 2003:251)
Den individuella utvecklingsplanen är en allmän handling som inte ska innehålla känsliga
uppgifter om eleven. SekrL 7 kap. 9 §.
För förskolan gäller s.k. stark sekretess, SekrL 7 kap. 38 §.
3
METOD
Metoden bygger på att varje skolenhet har utarbetat målformuleringar i alla ämnen utifrån
både strävansmål (sid. 5) och uppnåendemål. Målen skall vara kända även för elev och
vårdnadshavare. Det krävs också ett medvetet arbetssätt i arbetslaget kring dokumentation.
Dokumentationen skapar synlighet och struktur för barn/elever, vårdnadshavare och lärare.
Eleven skall genom dokumentationen få en tydlig bild av sina framsteg, vilket kan stärka
självförtroende och motivation. Den samlade och systematiserade kunskap som skolan får om
varje barn/elevs utveckling utgör underlag för lärarens och arbetslagens planering. Den ger
också skolan möjlighet att samlat se över och analysera sin verksamhet och synliggöra vilka
behov som finns på såväl grupp-, ämnes- som skolnivå. För att kunna ge en allsidig bild av
elevens lärande behöver elevens samtliga lärare involveras i utvärderingen och bedömningen
av elevens resultat och de insatser som gjorts för att eleven ska nå uppsatta mål. (Allmänna
råd).
Fortlöpande dokumentation över elevens utveckling och lärande, både socialt och
kunskapsmässig.
Skola (skickas hem)
Ämnesutveckling - 1
• Sociala
samspelet och
relationer
• Måluppfyllelse
• Hemuppgifter
• Arbete under
lektion
• Resultat
• Närvaro
Förskola och skola
Personlig utveckling -2
• Språk
• Socialt samspel
och relationer
• Självkänsla
• Eget ansvar och
inflytande
• Hälsa/Livsstil
• Motorik
Hemmet
Personlig utveckling - 3
• Mål- och
framtidsplaner
• Starka sidor
• Arbetssätt
• Socialt samspel
• Kunskapsutveckling
• Trygghet och trivsel
Utvecklingssamtal – IUP - 4
Här förs en dialog mellan barn/elev, vårdnadshavare och lärare utifrån ovanstående förberedelser.
Det är i SAMTALET och MÖTET mellan berörda parter som IUP växer fram.
Uppföljning, utvärdering
Varje utvecklingssamtal börjar med uppföljning utifrån det förra samtalet.
4
Ett förtydligande av arbetsordningen samt andra förklaringsmodeller finns som
bilagor. Till varje moment i ovanstående bild finns en eller flera underlagsblanketter
som stöd för arbetet. Blanketterna presenteras här nedan.
Grundförslag till blanketter för genomförandet av IUP-processen:
Välkommen till utvecklingssamtal
Blanketten delas ut inför varje utvecklingssamtal.
1. Ämnesutveckling - skolan
Fylls i av ämneslärare och skickas sedan med välkomstbrevet till hemmet, för att
utgöra ett underlag till personlig utveckling.
2. Personlig utveckling, normer och värden – förskola/skola
Blanketten fylls i av pedagog med stöd av arbetslaget.
3. Personlig utveckling, normer och värden – hemmet
Blanketten fylls i av elev och vårdnadshavare tillsammans.
Blankett 3 är anpassad utifrån olika förutsättningar för:
3A. förskola och förskoleklass (ej utarbetad)
3B. år 1 - 6
3C. år 7 – 9
4. IUP
Fylls i av lärare, elev och vårdnadshavare tillsammans vid utvecklingssamtalet utifrån
ovanstående förberedelser.
Materialet kommer efter hand att kompletteras och revideras för att bättre anpassas till alla
verksamheter.
Arbetsordning
•
•
•
•
•
Skolan skickar en inbjudan till utvecklingssamtal tillsammans med blankett 3:
Personlig utveckling – Hemmet och blankett 1: Ämnesutveckling – Skolan med
eleven till hemmet ca två veckor före samtalet.
Mentor, tillsammans med arbetslag, ger en sammanfattande bild av eleven på
blankett 2: Personlig utveckling – skolan, som finns med som underlag vid
utvecklingssamtalet.
Elev och vårdnadshavare ger en gemensam bedömning inför utvecklingssamtalet av
elevens kvaliteter och förmågor och ger eventuella kommentarer kring de enskilda
ämnena.
Utvecklingssamtalet genomförs utifrån tidigare IUP, samt blanketterna 1,2 och 3.
Vid nästa termins utvecklingssamtal görs en uppföljning och utvärdering av tidigare
IUP.
IUP och åtgärdsprogram
Den individuella utvecklingsplanen ersätter inte åtgärdsprogrammet.
• IUP upprättas i anslutning till utvecklingssamtalet som ska genomföras minst en gång
per termin och ska finnas för alla elever.
• Ett åtgärdsprogram kan upprättas när som helst för de elever som är i behov av
särskilda stödåtgärder.
5
STRÄVANSMÅL LPFÖ 98 OCH LPO 94
I de Allmänna råden (2005) står det att med hjälp av den individuella utvecklingsplanen ”kan
läraren, som representant för arbetslaget, tillsammans med eleven och vårdnadshavaren
komma överens om mål och insatser, så att eleven utvecklas i riktning mot de mål att sträva
mot som är formulerade i läroplan och kursplaner.” (Sid. 13). Här nedan följer en
sammanställning av samtliga strävansmål i Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och Läroplan för
de obligatoriska skolformerna (Lpo 94).
För analys av Personlig utveckling – Normer och värden
I förhållande till läroplanernas strävansmål skall förskolan/skolan sträva efter att varje
barn/elev utvecklar
Lpfö 98:
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra,
• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och
livsfrågor i vardagen,
• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk
bakgrund,
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Lpo 94:
• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt
medverkar till att bistå andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att
handla också med deras bästa för ögonen,
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv.
För analys av Ämnesutveckling - Utveckling och lärande / Kunskaper
Lpfö 98 – Utveckling och lärande
I förhållande till läroplanens strävansmål skall förskolan sträva efter att varje barn
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra
kulturer,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina
uppfattningar,
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå
rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för
vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
6
•
•
•
•
•
•
•
•
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya
sätt att förstå sin omvärld, utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga
att kommunicera med andra och uttrycka tankar,
utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse
för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner,
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och
drama,
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika material och
tekniker,
utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla
sammanhang,
utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och
form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum
utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla
naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur,
som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin
förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Lpo 94 - Kunskaper
I förhållande till läroplanens strävansmål skall skolan sträva efter att varje elev
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära,
• utvecklar sitt eget sätt att lära,
• utvecklar tillit till sin egen förmåga,
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra,
• lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,
• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl
kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden,
• tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda
sig och få beredskap för livet,
• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk,
• lär sig kommunicera på främmande språk,
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap
för att
o formulera och pröva antaganden och lösa problem,
o reflektera över erfarenheter och
o kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden och
• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda
val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
För analys av utveckling av – Barns inflytande/Elevernas ansvar och inflytande
Lpfö 98 – Barns inflytande
I förhållande till läroplanens strävansmål skall förskolan sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att
påverka sin situation,
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö,
• utvecklar förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få
delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
7
Lpo 94 – Elevernas ansvar och inflytande
I förhållande till läroplanens strävansmål skall skolan sträva efter att varje elev
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i
skolan,
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i
demokratiska former.
För analys av utveckling av – Skolan och omvärlden
Lpo 94 - Skolan och omvärlden
I förhållande till läroplanernas strävansmål skall förskolan/skolan sträva efter att varje
barn/elev
• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att
o kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna
framtiden,
o få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv,
o få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.
För analys av utvecklig av – Bedömning och betyg
Lpo 94 – Bedömning och betyg
I förhållande till läroplanernas strävansmål skall skolan sträva efter att varje elev
• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier,
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Gemensam förståelse av kunskapsbegreppen
Undervisning utifrån mål att sträva mot
Förmåga att bedöma och kommunicera elevens lärande och uppnådda kunskaper.
Förmåga att föra professionella samtal.
Källa: www.skolutveckling.se
VIKTIGT
…att sätta sig in i bakomliggande dokument.
Strävansmålen
Tidsplan – långsiktighet – uthållighet.
Fungerande strukturer för dokumentation.
Rerflektion – diskussion – mötesplatser – delaktighet.
Kompetensutveckling
Ledningens roll
Källa: IUP-konferens, Örebro 060425
8
REFERENSER, LÄNKAR MM.
Elevens framgång – skolans ansvar. Ds. 2001:19
Elfström, Ingela, (2004). Varför individuella utvecklingsplaner? – en studie om ett nytt
utvärderingssystem i förskolan.
Forskning i fokus nr 13: Kunskapsbedömning, vad, hur och varför? (Helena Korp).
Förskoletidningen, (2006). IUP i förskolan? Nr 3/2006. (www.fortbild.se)
Grundskoletidningen; Individuella utvecklingsplaner och de allmänna råden. Nr 6:2005.
Fortbildningsförlaget, (www.fortbild.se)
Grundskoletidningen; Bedömning av kvalitet och kunskap. Fortbildningsförlaget,
(www.fortbild.se)
Individuella utvecklingsplaner i grundskolan, särskolan, specialskolan och samskolan. (Dnr
2004/2868/s)
Individuella utvecklingsplaner utifrån utvecklingssamtal och portfolio. (2005).
FortbildningsFörlaget; Solna. (www.fortbild.se)
Myndigheten för skolutveckling, (2003). Individuell planering och dokumentation i
grundskolan. Dnr 2003:251.
Pedagogisk bedömning – om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. HLS förlag,
(www.lhs.se/hlsforlag)
Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121)
Skolverket, (2001). Bedömning och betygsättning. (finns som pdf-fil, ww.skolverket.se)
Skolverket, (2005). Den individuella utvecklingsplanen. Allmänna råd och kommentarer.
Fritzes: Stockholm.
Skolverket, (2004). Likvärdig bedömning och betygsättning. Allmänna råd och kommentarer.
(finns som pdf-fil, www.skolverket.se)
Wennbo, Karin. (2005). Individuell planering – Ett led i en önskad pedagogisk utveckling?
Skolutvecklingsenheten, Göteborgs stad. (www.goteborg.se/skolutvecklingsenheten)
www.skolutveckling.se
www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/individuellplanering/index.shtml
www.skolverket.se
9
Download