OH-bilder från presskonferensen

advertisement
Finansiell
Stabilitet
Juni 2008
Finansiell Stabilitet 2008:1

Den finansiella stabiliteten i Sverige är
tillfredställande

Omgivande risker har ökat
Den finansiella stabiliteten är
tillfredställande

Bankernas motståndskraft är god

Bankerna är finansiellt starka

Lönsamheten är hög och kreditförlusterna låga


Låntagarna är ekonomiskt starka, både företag
och hushåll
Svensk finansmarknad fungerat väl
under oron
Bankerna har god lönsamhet
Resultat före kreditförluster samt kreditförluster, netto, i storbankerna
summerat över fyra kvartal, miljarder kronor
100
80
60
40
20
0
-20
dec-90
dec-92
dec-94
dec-96
dec-98
dec-00
dec-02
dec-04
Resultat före kreditförluster
Kreditförluster
Resultat före kreditförluster med tillämpning av IFRS
Diagram 3:1
dec-06
dec-08
(IFRS: International Financial
Reporting Standards)
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
Omgivande risker har ökat



Risker på de finansiella
marknaderna
Utvecklingen i de baltiska länderna
Risken för större prisnedgångar på
marknaden för kommersiella fastigheter
Risk
för att hushållens skulder på sikt
ökar snabbare än inkomster
Höga - men minskande kreditspreadar
Skillnad mellan företagsobligationer och statsobligationer
i USA, procentenheter
12
10
8
6
4
2
0
00
01
02
03
Aaa
Diagram 1:3
04
05
Baa
06
07
08
09
High-yield
Källa: Reuters EcoWin
Interbankränta i förhållande till
förväntad styrränta
3 mån basis spread
120
120
100
100
80
USA
Euroland
Storbritannien
Sverige
80
60
60
40
40
20
20
0
jan-07
Diagram 1:2
0
apr-07
jul-07
okt-07
jan-08
Anm: Ränteskillnad mellan 3 mån interbankränta och overnight index swap
apr-08
Källa: Bloomberg
Omgivande risker har ökat

Risker på de finansiella marknaderna

Utvecklingen i de baltiska länderna

Risken för större prisnedgångar på
marknaden för kommersiella fastigheter
Risk
för att hushållens skulder på sikt
ökar snabbare än inkomster
Svenska banker i de baltiska
länderna
Marknadsandelar för utlåning
Baltikums del av utlåning och resultat
2007Q4
2008Q1
100%

10%
25%
10%
80%
60%
8%

40%

48%
33%
10%
40%
20%
Utlåning
18%

47%
25%
27%
Lettland
Litauen
SEB
Övriga
SEB
Swedbank
Nordea
11%
16%
2,3%
0%
Estland
Swedbank
Nordea

Resultat



SEB
Swedbank
Nordea
20%
32%
1,8%
Total marknad enligt Swedbanks Fact Book 2007 Q4. I SEB:s utlåning ingår även kreditexponeringar för poster utanför balansräkningen.
Tillväxten avtar i de baltiska
länderna
BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring
14
12
10
8
6
4
2
0
dec-99
dec-00
dec-01
dec-02
Estland
Diagram 2:27
dec-03
dec-04
Lettland
dec-05
dec-06
dec-07
dec-08
Litauen
Källa: Reuters EcoWin
länderna
Harmoniserat index för konsumentpriser, årlig procentuell
förändring
18
15
12
9
6
3
0
-3
00
01
02
03
Estland
Diagram 2:30
04
Lettland
05
06
07
08
Litauen
Källa: Reuters Ecowin
Stora underskott i
bytesbalansen
Procent av BNP, summerat över fyra kvartal
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
dec-00
dec-01
dec-02
dec-03
Estland
Diagram 2:29
dec-04
Lettland
dec-05
dec-06
dec-07
dec-08
Litauen
Källa: Reuters Ecowin
Stresstesterna visar…

…att bankerna klarar en kraftigt försämrad
utveckling i de baltiska länderna

…att motståndskraften mot vändning av
kreditcykeln är oförändrat god
Omgivande risker har ökat

Risker på de finansiella marknaderna

Utvecklingen i de baltiska länderna

Risken för större prisnedgångar på
marknaden för kommersiella
fastigheter
Risk för att hushållens skulder på sikt
ökar snabbare än inkomster

Stigande priser på kommersiella
fastigheter
Reala priser för kontorslokaler i citylägen, Index: 1981=100
500
400
300
200
100
0
81
83
85
87
89
91
Stockholm
Diagram 2:21
93
95
97
Göteborg
99
01
03
05
07
Malmö
Källor: Newsec AB och Reuters EcoWin
Låga krav på avkastning
Genomsnittlig direktavkastningskarv på kontorsfastigheter i citylägen i Procent
14
12
10
8
6
4
2
0
82
84
86
Stockholm
Diagram 2:23
88
90
92
Göteborg
94
96
Malmö
98
00
02
04
06
08
Femårig statsobligation
Källor: Newsec AB och EcoWin
Omgivande risker har ökat

Risker på de finansiella marknaderna

Utvecklingen i de baltiska länderna

Risken för större prisnedgångar på
marknaden för kommersiella fastigheter
Risk
för att hushållens skulder på
sikt ökar snabbare än inkomster
Hushållens skulder stiger
långsammare
Årlig procentuell förändring
18
15
12
9
6
3
0
-3
96
97
98
99
00
01
Totalt
Diagram 2:3
02
03
04
05
06
07
08
09
Bostadsinstitut
Källa: Riksbanken
Skulder ökar i förhållande till inkomst
Hushållens skulder och ränteutgifter i förhållande till disponibel
inkomst, procent
200
20
160
16
120
12
80
8
40
4
0
0
82
86
90
94
Skuldkvot (vänster skala)
Diagram 2:6
98
02
06
10
Räntekvot (höger skala)
Källor: SCB och Riksbanken
Finansiell Stabilitet 2008:1



Den finansiella stabiliteten i Sverige
är tillfredställande
Bankernas motståndskraft är god
Omgivande risker har ökat
Download