Provtagningsanvisning för PR3-ANCA, MPO

Provtagningsanvisning för
PR3-ANCA, MPO-ANCA och
GBM-antikroppar
Dokumentnummer: PA1250-R9
Utgiven av: Anna Aldén
Godkänd av: Marcus Johansson
Datum: 2015-11-18
Sidan 1 av 3
Avgränsning
Snabbtest, screeningundersökning vid
mikrobiologen i Kalmar:
Här beskrivs beställning av screentest för ANCA som består av
tre delanalyser och som utförs på mikrobiologen i Kalmar vid
misstanke om renopulmonella syndrom/ systemisk vaskulit
(Wegeners granulomatos, mikroskopisk polyangit och
Goodpastures syndrom). Denna analys beställs och besvaras
under fliken mikrobiologi/PR3, MPO-ANCA, anti GBM
screen. i Cosmic. Svar erhålls då på alla tre analyser.
Uppföljning och kvantifiering vid
specialistlaboratorium
Vid konstaterad sjukdom behöver patienten ofta följas under
lång tid med kvantitativa metoder för respektive markör – dessa
analyser utförs EJ i Kalmar utan skickas till specialistlaboratorier
utanför länet. Analyserna beställs och besvaras under fliken
klinisk kemi/övrigt/uppföljning tidigare känd XXXpositiv(ext.utf.) i Cosmic (XXX = PR3, MPO alternativt GBM).
Det kliniskt kemiska laboratoriet vidarebefordrar dessa prov.
Bakgrund
Antikroppar mot vissa antigener i neutrofila granulocyters
cytoplasma är viktiga markörer vid vaskulitdiagnostik.
Vaskulitsjukdomar är viktiga differentialdiagnoser vid många
oklara sjukdomstillstånd och tidig diagnos är avgörande för att
undvika irreversibla vävnadsskador framförallt vid påverkad
njurfunktion och/eller lungfunktion. Antikroppar mot proteinas-3
(PR3-ANCA) är en stark markör för Wegeners granulomatos
medan antikroppar mot myeloperoxidas (MPO-ANCA) är markör
för mikroskopisk polyangit eller Churg- Strauss syndrom.
Antikroppar mot glomerulärt basalmembran (anti-GBMantikroppar) är en stark markör för Goodpastures syndrom och
ibland förekommer även MPO-ANCA vid detta tillstånd.
Antikroppsnivåerna speglar ofta sjukdomens aktivitet och kan
användas för att följa behandlingseffekt.
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar, tel. 0480-814 41,
www.ltkalmar.se/dc/mikrobiologen
Elektroniskt dokument – Utskrift gäller endast med stämpel ”Registrerad kopia” och signatur.
Provtagningsanvisning för
PR3-ANCA, MPO-ANCA och
GBM-antikroppar
Dokumentnummer: PA1250-R9
Utgiven av: Anna Aldén
Godkänd av: Marcus Johansson
Datum: 2015-11-18
Sidan 2 av 3
Vid laboratoriet används en capture-baserad manuell ELISA-testWieslab vasculitis screen - som utvecklats vid och används på
Wieslab. Samtliga prov med positiva resultat skickas för
konfirmering och kvantifiering till immunologiskt laboratorium.
Provtagning
Helblod i gelrör med guldgul kork.
Om möjligt, centrifugera (G-tal 2000, 10 min) inom 2 timmar.
Rör vakuum 5 mL, guldgul propp,
koag.akt. SST-gel, drar 3,5 mL
(Artnr: 3197).
Meddela laboratoriet om avsteg görs från
provtagningsanvisningarna.
Ange på remissen
Välj ”PR3, MPO-ANCA, anti-GBM screen” i Cosmic.
I avvaktan på transport
Provet förvaras i kyl i avvaktan på transport men kan
transporteras i rumstemperatur.
Svar och bedömning
Analysen utförs 1-2 gånger per vecka och ett första svar erhålls
inom 7 dagar. Positiva prov konfirmeras på externt laboratorium
vilket gör att ett slutsvar kan dröja ytterligare någon vecka.
Akuta analyser utförs dagtid vardagar om mikrobiologiska
laboratoriet kontaktas på telefon (nr: 0480-81441). Provet ska
då vara laboratoriet tillhanda senast kl.14.00. Om akut analys
önskas under andra tider kan detta utföras på Wieslab. Skicka
provet med Wieslab pappersremiss (EJ Cosmic-beställning) till
avdelningen för klinisk kemi för vidaretransport till Wieslab,
Malmö. Eventuell taxitransport till Malmö under jourtid ska
beställas och betalas av avsändande avdelning.
Ej tidigare känt positiva telefonbesvaras.
Samtliga prov med positiva resultat skickas för konfirmering och
kvantifiering till immunologiskt laboratorium.
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar, tel. 0480-814 41,
www.ltkalmar.se/dc/mikrobiologen
Elektroniskt dokument – Utskrift gäller endast med stämpel ”Registrerad kopia” och signatur.
Provtagningsanvisning för
PR3-ANCA, MPO-ANCA och
GBM-antikroppar
Dokumentnummer: PA1250-R9
Utgiven av: Anna Aldén
Godkänd av: Marcus Johansson
Datum: 2015-11-18
Sidan 3 av 3
Faktorer som påverkar svarets kvalitet
Provtagningen är enkel att utföra korrekt och förorsakar sällan
problem. Tolkningen av resultaten måste ske tillsammans med
klinisk bild. Laboratoriet har för närvarande avtal med specialist i
klinisk immunologi vid Diagnostikcentrum, Linköping.
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar, tel. 0480-814 41,
www.ltkalmar.se/dc/mikrobiologen
Elektroniskt dokument – Utskrift gäller endast med stämpel ”Registrerad kopia” och signatur.