Brevmall - Eriksskolan

advertisement
Likabehandlingsplan samt PLAN MOT DISKRIMINERING OCH
KRÄNKANDE BEHANDLING
Grundskola:
Eriksskolan
Ansvarig för planen
Rektor:
Ulrika Nissemark, rektor
Planens giltighetstid:
December 2015 till december 2016
2016
1
2 (22)
Innehåll
1.
SYFTE OCH INNEHÅLL ............................................................................................................................................................................................. 3
1.1Vision………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1.2 Rättigheter och skyldigheter ......................................................................................................................................................................................... 4
2.
2.2.
3.
3.1.
4.
UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE PLAN ....................................................................................................................... 5
På vilket sätt medverkade barn/elever i arbetet och i utvärderingen? ................................................................................................................ 6
FRÄMJANDE ARBETE ............................................................................................................................................................................................... 6
Skolans insatser ......................................................................................................................................................................................................... 6
KARTLÄGGNING ........................................................................................................................................................................................................ 9
4.1.
Redovisning av hur periodens kartläggning har gått till och hur personalen och eleverna har medverkat.................................................... 9
4.2.
Områden som berörts i kartläggningen .................................................................................................................................................................. 9
4.3.
Redovisning av kartläggningens resultat och analys ............................................................................................................................................. 9
5.
5.1.
6.
FÖREBYGGANDE ARBETE .................................................................................................................................................................................... 10
Konkreta insatser utifrån årets kartläggning och utvärderingen av föregående plan..................................................................................... 10
ATT UPPTÄCKA, ANMÄLA OCH ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ..................... 12
6.1
Rutiner för att upptäcka diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling .................................................................... 12
6.2
Rutiner för personalens respektive rektorns/förskolechefens skyldighet att anmäla ...................................................................................... 12
6.3
Rutin när personal har kränkt barn/elever .......................................................................................................................................................... 13
6.4
Rutin för revidering av periodens plan och fastställande av nästkommande plan – datum ........................................................................... 13
7
DELAKTIGHET I ÅRETS ARBETE ......................................................................................................................................................................... 14
7.1
Beskriv hur eleverna ska medverka i det främjande och förebyggande arbetet .............................................................................................. 14
7.2
Beskriv hur personalen ska medverka i det främjande och förebyggande arbetet .......................................................................................... 14
8
ATT GÖRA PLANEN KÄND – FÖRANKRING ...................................................................................................................................................... 14
9
Bilagor……………………………………………………………………………………………………………………………………….18
2
3 (22)
SYFTE OCH INNEHÅLL
Alla barn, ungdomar, elever och studerande har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Förskoleverksamheten,
skolbarnsomsorgen, skolan, fritidsgården och vuxenutbildningen inom Vård & bildning ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Varje förskola, familjedaghem, öppen förskola, skola, fritidshem, fritidsklubb och vuxenutbildning ska ha en egen aktuell likabehandlingsplan och en
plan mot kränkande behandling. Dessa två planer kan med fördel skrivas ihop. Planerna ska beskriva enheternas främjande, förebyggande och
åtgärdande arbete. Arbetet ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och
sexuell läggning. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att enheterna också arbetar med ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck,
eftersom diskrimineringsförbudet också omfattar dessa grunder.
Planen ska upprättas varje år. Barn, ungdomar, elever och studerande ska medverka i arbetet med planen.
Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Planens funktion är
att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom att beskriva konkreta insatser och tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det
arbete som bedrivs löpande samt utgångspunkt för uppföljning, utvärdering och utveckling. Planen är därmed en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Planen är även ett verktyg att använda sig av då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår i verksamheten, genom att den
beskriver vilken arbetsgång som ska följas i sådana situationer, hur utredningar och åtgärder ska dokumenteras och hur insatser ska följas upp.
1.1 VISION
Vi vill ha en skola där alla känner att de har möjlighet att lyckas.
Planen är en viktig del i att skapa förutsättningar för att var och en får möjlighet att utvecklas i en miljö där man känner sig trygg och accepterad som
den individ man är. Lgr 11, kap 1, är detta formulerat så här: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Vår tolkning av detta är att skolan har ett ansvar för att få barnen och ungdomarna
att känna tilltro till sin egen förmåga och att i demokratiska former samarbeta med andra, vuxna och barn.
Planen syftar till att främja elevernas lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Den syftar också till att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande
behandling.
3
4 (22)
För att tydliggöra vårt gemensamma ansvar för att skapa en tillåtande och stimulerande miljö där alla bemöts med respekt har vi konkretiserat
värdegrunden i ett antal rättigheter och skyldigheter. När vi arbetar med värdegrunden på skolan gör vi det genom att visualisera den som en sol,
värdegrundssolen, där varje stråle är en rättighet - skyldighet.
1.2 Rättigheter och skyldigheter
Du har rätt att känna dig säker och trygg.
Du är då också skyldig att medverka till att andra känner sig säkra och trygga.
Du har rätt att bli respekterad som den du är.
Du är då också skyldig att respektera andra och visa hänsyn.
Du har rätt att bli sedd och lyssnad på.
Du är då också skyldig att se och lyssna på andra.
Du har rätt till kunskaper och färdigheter.
Du är då också skyldig att ta ansvar för ditt arbete och uppförande.
Du har rätt att få vara med och påverka ditt arbete och miljön på skolan.
Du är då också skyldig att engagera dig, komma med förslag och respektera det som vi gemensamt bestämmer.
Du har rätt att få vistas i en trivsam skolmiljö.
Du är då också skyldig att hålla rent och snyggt omkring dig och vara rädd om egna, andras och skolans ägodelar.
Vi arbetar aktivt för att ha ett trivsamt arbetsklimat på skolan. Om det trots detta skulle uppstå problem är du som elev och du som vårdnadshavare
alltid välkommen att höra av dig, i första hand till klasslärare. Du kan också via länken ”Anmälan om kränkande behandling” på vår hemsida påtala
brister.
4
5 (22)
2. UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE PLAN
Föregående periods åtgärder
Målet för åtgärden/önskvärd effekt
Effekt/hur blev det, enligt utvärdering i maj
2015
I och utanför matsalen:
Eleverna ska uppleva matro i matsalen.
Eleverna ska känna sig trygga både i
matsalen och utanför.
95 % av eleverna upplever att de är
trygga utanför matsalen. 5 % upplever
att de är otrygga utanför matsalen.
93 % av eleverna upplever att de är
trygga i matsalen och 7 % upplever att
de är otrygga.
Området utanför Stora skolans entré:
- Eleverna upplever en oro för att
förrådsdörren ska gå igen när de
befinner sig i förrådet.
- Oordning i förrådet
- Elever använder ett otrevligt
språk vid bollekar utanför entrén.
Eleverna ska känna sig trygga i området
utanför stora skolans entré.
Eleverna ska uppleva en större grad av
trygghet i förrådet samt att uteleksakerna
ska vara lättåtkomliga.
96 % av eleverna upplever att de är
trygga utanför Stora skolans entré och
4 % av eleverna upplever att de är
otrygga.
Omklädningsrummet idrottshallen:
- Många elever upplever sig
otrygga när det kommer in äldre
elever i omklädningsrummet.
- Hög ljudnivå
Eleverna ska känna sig trygga i
omklädningsrummet.
85 % av eleverna upplever att de är
trygga i omklädningsrummet i
idrottshallen och 15 % upplever att de
är otrygga. Detta gör att
omklädningsrummet kommer att vara
ett fortsatt utvalt område för skolan att
arbeta med då de insatser vi satt in inte
har räckt.
- Hög ljudnivå inne.
- Hög ljudnivå ute.
- Otryggt att sitta kvar när nästa
klass kommer.
- Trängsel i ledet.
5
6 (22)
2.1 På vilket sätt medverkade barn/elever i arbetet och i utvärderingen?
För att utvärdera genomförda förändringar med att skapa en tryggare skolgård har eleverna och pedagoger på skolan fyllt i en enkät med frågor
kring de berörda områden som vi arbetade med under förra året. Enkäten genomfördes i maj 2015.
3. FRÄMJANDE ARBETE
Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande
uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Syftet är att skapa en trygg förskole- och skolmiljö och förstärka respekten
för allas lika värde. Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla elever och genomförs utan att det föranleds av något
särskilt identifierat problem i verksamheten.
3.1 Skolans insatser
1. Kränkande behandling, värdegrundsarbete se kalendarium
2. Kön
3. Könsidentitet eller könsuttryck
4. Etnisk tillhörighet
5. Religion eller annan trosuppfattning
6. Funktionsnedsättning
7. Sexuell läggning
8. Ålder
Insats
Områden som berörs av
insatsen
Alla barn ska känna sig trygga i att 1,2,3,4,5,6,7,8,
vara sig själva, trygga med andra
barn på skolan samt med de
vuxna.
Alla vuxna och barn ska göras
Ansvar/person
anges
Arbetslagen
6
Tidsplan
Uppföljning när och hur
Arbetet är
ständigt
pågående i
verksamheten.
En
Uppföljning maj 2016 genom
trygghetsenkät, samt skriftlig
utvärdering i
arbetslagen(personelen)under juni
2016.
7 (22)
medvetna om vad en kränkning
innebär.
Vuxna och barn ska känna att de
2,3,8
inte värderas utifrån sitt kön, att
de behandlas lika oavsett kön.
De vuxna görs medvetna om att
kön inte ska ligga till grund för
förhållningssättet gentemot
barnen. De vuxnas
förhållningssätt gentemot
varandra är också viktigt att
diskutera. Göra barnen medvetna
om att kön inte behöver betyda
att de ska tycka/tänka eller se ut
på ett visst sätt.
Göra barnen medvetna om att alla
får vara med och bestämma och
komma med förslag på aktiviteter,
särskilt ute på skolgården. Hela
skolgården ska vara tillgänglig för
alla barn.
Att alla barn känner att de kan se 2,3
ut som de vill och vara som de vill
oavsett kön.
Göra de vuxna medvetna om sitt
förhållningssätt gentemot barnen
när det exempelvis gäller klädsel
och utseende.
Att alla barn ska behandlas
4
likvärdigt och respekteras oavsett
etnisk tillhörighet.
Arbetslagen
tidsöversikt
finns med i
skolans
kalendarium.
Läsåret 20152016
Uppföljning maj 2016 genom
trygghets och trivselenkät som utgår
från diskrimineringsgrunderna. Samt
skriftlig utvärdering i
arbetslagen(personelen)under juni
2016.
Arbetslagen
Läsåret 20152016
Uppföljning maj 2016 genom
trygghetsenkät. Samt skriftligt
utvärdering i
arbetslagen(personelen)under juni
2016.
Arbetslagen
Läsåret 20152016
.Uppföljning maj 2016 genom
trygghetsenkät. Samt skriftlig
utvärdering i
7
8 (22)
Att alla barn ska behandlas
likvärdigt oavsett religion och
trosuppfattning.
5
Arbetslagen
Läsåret 20152016.
Att alla barn behandlas likvärdigt
oavsett funktion.
6
Arbetslagen
Läsåret 20152016
Att alla barn ska känna att de och 7
deras familjer är respekterade
oavsett sexuell läggning.
Göra barnen medvetna om att
många olika
familjekonstellationer finns.
Skolan ska se till barnens förmåga 8
och intresse då verksamheten
planeras. Varje barn ska känna
stolthet över sin förmåga oavsett
ålder.
Göra barnen medvetna om att alla
får vara med och bestämma och
komma med förslag på aktiviteter.
Hela skolgården ska vara
tillgänglig för alla barn, oavsett
ålder.
Arbetslagen
Läsåret 20152016
Arbetslagen
Läsåret 20152016 med
fokus i augusti
– september
vid läsårsstart.
arbetslagen(personelen)under juni
2016.
Uppföljning maj 2016 genom
trygghetsenkät. Samt skriftlig
utvärdering i
arbetslagen(personelen)under juni
2016.
Uppföljning maj 2016 genom
trygghetsenkät. Samt skriftlig
utvärdering i
arbetslagen(personelen)under juni
2016.
Uppföljning maj 2016 genom
trygghetsenkät. Samt skriftlig
utvärdering i
arbetslagen(personelen)under juni
2016.
Uppföljning maj 2016 genom
trygghetsenkät. Samt skriftlig
utvärdering i
arbetslagen(personelen)under juni
2016.
OLIKA FÖRSLAG FÖR ATT ARBETA OCH MEDVETANDETGÖRA DETTA HOS ELEVERNA ÄR:
LITTERATURLÄSNING, DRAMAÖVNINGAR, SAMTAL OCH DISKUSSIONER, GRUPPARBETEN, FILM, STUDIEBESÖK,
TEMAARBETEN.
8
9 (22)
4. KARTLÄGGNING
Syftet med en kartläggning är att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. De problem- och
riskområden som identifieras i verksamheten ligger till grund för planeringen av de åtgärder som ska genomföras för att förebygga och förhindra
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen omfattar såväl förekomsten av trakasserier och kränkande behandling som en
översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp- och verksamhetsnivå.
4.1 Redovisning av hur periodens kartläggning har gått till och hur personalen och eleverna har medverkat
Kartläggningen har genomförts med hjälp av ”Husmodellen” från boken ”I Normens öga”(Brade, Engström, Sörensdotter & Wiktorsson, 2008). Detta
genom att alla elever har fått vara med och analyserat de platser som kan upplevas som otrygga för olika grupper, och på så sätt identifiera problem och
behov utifrån skolans fysiska placering. Alla klasser på skolan har använt sig av samma modell och samma skolskiss.
4.2 Områden som berörts i kartläggningen
□
□
□
□
□
□
□
□
Kränkande behandling
Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder
4.3 Redovisning av kartläggningens resultat och analys
Resultatet i årets kartläggning visar att barnen känner sig fortsatt trygga både i skolan och på skolgården. Dock framkommer fyra områden som vi
behöver arbeta med; omklädningsrummet, fotbollsplanen, berget utanför E-huset samt skogen bakom Lilla skolan. I omklädningsrummet upplever
eleverna fortsatt otrygghet då äldre elever kommer in i omklädningsrummet, det uppstår konflikter och upplever som ”stökigt”. På fotbollsplanen
upplever eleverna att det är för tufft spel och att det finns elever som använder ett ovårdat språk, konflikter uppstår då äldre elever spelar trots att det
inte är deras dag på fotbollsplanen. Vid berget utanför E-huset upplever eleverna en rädsla och en oro för att göra sig illa då man kan ramla och slå sig.
I skogen bakom Lilla skolan tycker eleverna att det är för få vuxna och att det uppstår konflikter mellan äldre och yngre elever.
9
10 (22)
5. FÖREBYGGANDE ARBETE
Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Syftet är att avvärja risker för
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De konkreta insatser som planeras utgår från den kartläggning som gjorts.
5.1 Konkreta insatser utifrån årets kartläggning och utvärderingen av föregående plan
Det förbyggande arbetet syftar till att avvärja risken för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och omfattar områden som i en
kartläggning av verksamheten identifieras som riskfaktorer.
Insats
Omklädningsrummet:
- Konflikter
- Stökigt
- Elever går in i
varandras
omklädningsrum.
- Äldre elever retas.
Fotbollsplanen:
- Många äldre elever
spelar trots att det inte
är deras fotbollstid.
- Konflikter
- Tufft spel
- Ovårdat språk.
Åtgärder
Ansvar/
person
Uppföljning när och
hur
Samtlig
personal på
Eriksskolan.
Sker under våren
2016(maj) genom en
trivselenkät.
Eleverna ska
Samtlig
känna sig trygga personal på
på fotbollsplanen. Eriksskolan.
Sker under våren
2016(maj) genom
en trivselenkät.
Mål att
uppnå/önskvärd
effekt
- Det ska finnas en vuxen Eleverna ska
med i
kännas sig trygga
omklädningsrummet.
i
- Bestämda platser där
omklädningsrum
eleverna hänger av sig
met.
sina kläder.
- 10-tysta före och efter
idrottslektionen.
-Repetera
fotbollsreglerna i alla
klasser samt i
arbetslagen.
-Rastvärdarna har ett
extra fokus på
fotbollsplanen.
-Fotbollsaktiviteter
10
11 (22)
under fritidstid.
-Rastvärdarna som
känner barnen är med
vid fotbollsplanen.
Berget utanför E-huset:
- Det är brant.
- Det finns en oro för att
göra sig illa.
- Öka vuxennärvaron vid
E-huset.
- Alla pedagoger tar upp
”Berget” i sina grupper.
- Under vintern då det
kan vara is och snö på
berget används hjälm
av de elever som vistas
där.
Skogen bakom Lilla skolan:
- Elever är rädda för att
komma för långt bort
från skolan.
- För få vuxna i skogen.
- Konflikter mellan äldre
och yngre elever.
- Uppdaterade
rastvärdsslingor.
Eleverna ska
kännas sig trygga
på skolgården,
hela skolgården.
11
Samtlig
personal på
Eriksskolan.
Sker under våren
2016(maj) genom
en trivselenkät.
Samtlig
personal på
Eriksskolan.
Sker under våren
2016(maj) genom
en trivselenkät.
12 (22)
6. ATT UPPTÄCKA, ANMÄLA OCH ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE
BEHANDLING
6.1
Rutiner för att upptäcka diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
Alla vuxna på skolan ska ständigt vara uppmärksamma på om någon elev blir diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling och
ansvarar också för att direkt ingripa vid behov.
I varje elevgrupp sker samtal för att få vetskap om missförhållanden.
Klasslärarana ansvarar för att varje barn får veta vart han/hon ska vända sig för att berätta om att man blivit utsatt för kränkande behandling. I första
hand vänder sig elever till sin klasslärare.
Eleverna ska alltid ha tillsyn av vuxna, även på raster.
Trivselenkät och kartläggning av trygghet görs varje år.
Klasslärarna ansvarar för att informera vårdnadshavare om vart de ska vända sig om de får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling. I första hand till elevens klasslärare men gäller kränkningen elev-vuxen kontaktas skolans ledning.
6.2
Rutiner för personalens respektive rektorns/förskolechefens skyldighet att anmäla
Om det kommer signaler om att en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt ska detta utredas och åtgärdas skyndsamt. Samtalen och
åtgärderna dokumenteras av ansvarig pedagog.(Bilaga 3)
När en elev blir kränkt av annan elev
 Pedagogen har samtal med berörda elever och gör en egen dokumentation, incidentrapprot, om händelsen. Ansvarig för dokumentation och
samtal är pedagogen som uppmärksammade incidenten.
 Eleverna enas om ett framtida förhållningssätt till varandra med hjälp av berörd pedagog.
 Berörda vårdnadshavare informeras vid behov.
 Den personal som behöver kännedom om det inträffade informeras.
 Uppföljning inom en till två veckor.
Om kränkningarna fortsätter
 Ansvarig pedagog informerar vårdnadshavare och anmäler till likabehandlingsgruppen.
 Likabehandlingsgruppen har samtal med berörda elever och dokumenterar enligt mall på insidan.
 Likabehandlingsgruppen informerar ansvariga pedagoger om elevsamtalen och vid behov upprättas en handlingsplan.
 Likabehandlingsgruppen har uppföljningssamtal med berörda elever inom en vecka.
12
13 (22)
Om kränkningarna trots ovanstående åtgärder fortsätter
 Rektor kallar till elevhälsomöte.
 Beroende på händelsens art gör rektor anmälan till socialtjänst.
6.3
Rutin när personal har kränkt barn/elever
När en elev blir kränkt av en vuxen
 Den som uppmärksammar kränkningen eller den elev som blivit kränkt kontaktar rektor.
 Rektor utreder via samtal med berörda parter. Överenskommelse görs om framtida förhållningssätt till varandra. Överenskommelsen
dokumenteras.
 Om förskolechef/rektor efter utredning kommer fram till att en kränkande behandling förekommit ska denne kontakta HR Center. Utifrån
ärendets art tas det upp för bedömning av eventuella arbetsrättsliga åtgärder.
 Den vuxne eller rektor kontaktar vårdnadshavare till eleven.
 Rektor följer upp ärendet inom en vecka.
Om kränkningarna fortsätter
 Rektor informerar vårdnadshavare.
 Rektor kallar vårdnadshavare och inblandade parter till ett möte.
 Åtgärdsprogram upprättas.
 Rektor följer upp inom en vecka.
Om kränkningarna trots ovanstående fortsätter
 Beroende på händelsens art görs anmälan till facklig företrädare, skolchef, polis.
6.4
Rutin för revidering av periodens plan och fastställande av nästkommande plan – datum
Likabehandlingsplanen följs upp och utvärderas i september/oktober varje år. De åtgärder som varit målet för året utvärderas med hjälp av enkäter och
samtal med elever. Nuläget kartläggs. Uppföljningen av den gamla planen och kartläggningen av nuläget ligger till grund för den nya
likabehandlingsplanen. Rektor initierar arbetet med uppföljning och kartläggning. Likabehandlingsgruppen planerar utvärderingen i samarbete med
rektor.
13
14 (22)
7 DELAKTIGHET I ÅRETS ARBETE
7.1
Beskriv hur eleverna ska medverka i det främjande och förebyggande arbetet
 Tydliga ordningsregler som tagits fram i samråd med klassråd och elevråd.
 Tydlig värdegrund som är förankrad hos eleverna genom värdegrundssolen som vi arbetar med i klassrummet i det dagliga arbetet (se bilaga).
Varje stråle har en egen tidsperiod. Under läsåret kommer eleverna genom elevrådet att arbeta fram ”värdeord” för varje stråle.
 Fadderverksamhet i form av Kompisgrupper som sträcker sig från förskoleklass till åk 4. Grupperna är beständiga och gör att eleverna lär känna
barn från alla årskurser på skolan.
 Trygghetsenkäter.
7.2
Beskriv hur personalen ska medverka i det främjande och förebyggande arbetet
 Rastvärdar med gula västar.
 Eriksskolans personal i åk F-3 följer med sina elever ned till Tiundaskolan när de har lektioner där. När lektionerna sker på annan plats följer
pedagogerna eleverna dit där lektionen sker. Detta gäller även åk 4 vid behov.
 Alla klasser har minst en vuxen med sig i matsalen.
 Skolans värdegrund och ordningsregler är förankrad hos alla pedagoger på skolan och tillsammans hjälps vi åt att se till att värdegrunden blir ett
levande dokument.
8 ATT GÖRA PLANEN KÄND – FÖRANKRING
Förankring
Alla vuxna på skolan har ansvar för att tydligt visa att man tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling, och att direkt
ingripa vid minsta misstanke om missförhållanden.
Rektor
Det är rektors ansvar att:
 Se till att all personal, alla barn/elever, alla vårdnadshavare känner till innehållet i likabehandlingsplanen genom rektorsbrev förtydliga
likabehandlingsgruppens arbete.
 Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt
annan kränkande behandling.
 Upprätta, utvärdera och revidera likabehandlingsplanen i samarbete med personal, barn/elever och vårdnadshavare.
 Se till att utredning görs och åtgärder vidtas om skolan får kännedom om diskriminering eller annan kränkande behandling.
14
15 (22)

Se till att det finns ett gemensamt system för dokumentation av anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de
åtgärder som vidtas.
Personalen - alla som är verksamma inom utbildningen på skolan
Det är alla vuxnas ansvar att
 Läsa, kunna och följa skolans likabehandlingsplan.
 Skolans ordningsregler och likabehandlingsplan är förankrad hos både barn och vårdnadshavare.
 Se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks.
 Dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering eller annan kränkande behandling.
 Bevaka att utredda fall och annan kränkande behandling, som man varit berörd av, följs upp.
 Berätta för barn/elever vart de ska vända sig för att få hjälp eller berätta om att hon/han blivit kränkt eller att någon annan blivit det.
 Uppmuntra elever att berätta om missförhållanden.
 Skolans ordningsregler, värdegrundssolen samt likabehandlingsplanen tas upp på klassmötet under hösttreminen.
Barnen/eleverna
 Ska känna till skolans ordningsregler.
 Görs uppmärksamma på likabehandlingsplanen av klassläraren.
 Ska känna till värdegrundssolen.
Vårdnadshavarna
Ska få kännedom om att en ny plan är framtagen, detta genom rektors månadsblad, hemsidan, klassmöten under höstterminen samt i veckobrev.
9
BILAGOR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Definitioner och begrepp/Allmänna råd
Vård & Bildnings rutiner
Skolans ordningsregler
Värdegrundssolen
Dokumentationsmall/incidentrapport
Eriksskolans likabehandlingsgrupp
15
16 (22)
Bilaga 1
Skola/verksamhet:
Ur Skolverkets allmänna råd – Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
Bilaga 1. Definitioner och begrepp
Följande definitioner och begrepp används i de allmänna råden och är bland annat hämtade från diskrimineringslagen, skollagen och propositionen Ett
starkare skydd mot diskriminering
(prop. 2007/08:95).
En person är skyddad mot diskriminering utifrån de i diskrimineringslagen angivna diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska
missgynnandet ha samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom
tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har
samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte.
Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon
diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.
Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon
av diskrimineringsgrunderna. För att
underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier.
Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
16
17 (22)
Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt
eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en
skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell, heterosexuell läggning och queer.
Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs
värdighet.
Med elev avses den som utbildas eller söker till annan utbildning än förskola som regleras i skollagen. Med barn menas den som deltar i eller söker till
förskolan eller annan pedagogisk
verksamhet enligt 25 kapitlet skollagen.
Huvudman: Den som är huvudman för skollagsreglerad verksamhet, dvs. den ansvariga kommunala nämnden eller styrelsen för fristående
verksamheter. I diskrimineringslagen används begreppet utbildningsanordnare men i den här skriften används begreppet huvudman oavsett vilken
lagstiftning det rör sig om.
17
18 (22)
Billaga 2
ORDNINGSREGLER FÖR Eriksskolan
 Vi visar varandra hänsyn och respekt genom att vi accepterar varandra som vi är.
 Vi är mot andra som vi vill att andra är mot oss.
 Vi gör inget som kan skada någon annan som att retas, slåss, säga fula kommentarer eller att mobbas.
 Vi är rädda om egna, andras och skolans saker och använder sakerna till det som de är till för.
 Vi plockar undan efter oss både inne och ute.
 Vi låter alla vara med.
 Vi lyssnar på varandra och väntar på vår tur.
 Vi kommer i tid.
 Vi ger varandra och oss själva arbetsro.
 Vi använder ett trevligt och vårdat språk.
Om du inte följer reglerna inträffar följande:
1. Samtal mellan dig och någon vuxen på skolan för att besluta om lämplig åtgärd.
2. Samtal med föräldrar och skolpersonal för att komma överens som lämplig åtgärd och uppföljning.
På skolan:
 finns likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.
 har vi klassråd och elevråd, där vi har möjlighet att påverka vårt arbete och miljön på skolan.
Skadegörelse och ovarsamhet med material på skolan skall gottgöras.
18
19 (22)
Bilaga 3
Värdegrundssolen
19
20 (22)
Bilaga 4
Inblandade personer(namn och klass):
Datum:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Typ av incident(Gör ett kryss i den rutan samt skriv vid behov en kommentar efter):
Fysiskt våld
Utfrysning, negativt kroppsspråk
Hot om våld
Skriftlig kränkning (mejl, chat, sms, etc.)
Kränkande tilltal
Kränkning via telefon/mobil
Kränkande språk
Skadegörelse, stöld
Sexuella anspelningar
Annat
Trakasserier
Typ av diskriminering(Gör ett kryss i den rutan samt skriv vid behov en kommentar efter):
Ålder
Religion/annan trosuppfattning
Kön
Sexuell läggning
Etnicitet
Annat
Funktionsnedsättning
Lokal/plats(Gör ett kryss i den rutan samt skriv vid behov en kommentar efter):
Klassrum
Gymnastiksal
Grupprum
Omklädningsrum
Fritidslokal
Korridor/trapphus
Fritidsklubben
Fotbollsplan
Matsal
På väg till/från skolan
Skolgård
Annat
Händelseförlopp, kort beskrivning av det inträffade, alternativ uppföljande samtal:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
20
21 (22)
Bedömning(Gör ett kryss i den rutan samt skriv vid behov en kommentar efter):
Har aldrig iakttagits tidigare
Har inträffat tidigare
Har inträffat upprepade gånger
Kränkningen har utförts av samma
person/personer upprepade gånger
Vidtagna åtgärder, gör ett kryss i den rutan samt skriv datum och vid behov en kommentar efter:
Samtal har skett med de inblandade
vilket resulterade i följande
överenskommelse:
Klassföreståndaren/ansvarig
fritidspersonal är informerade
Vårdnadshavare är informerade
Rektor är informerad
Elevvårdsteamet är informerat
Likabehandlingsgruppen är
informerad
Uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder:
Datum:
Ansvarig:
Ärendet bör utredas vidare:
Uppgiftslämnare:
Namn:
Namn:
ja
Resultat:
nej
Lämnas vidare till Likabehandlingsgruppen, datum:
Telefon/e-post:
Telefon/e-post:
21
22 (22)
Bilaga 5
Eriksskolans likabehandlingsgrupp läsåret 2015-2016
Gruppen består av följande personer:
Charlotta Wigenius, skolsköterska
Elisabeth Vaadre, förskollärare
Catharina Svensson, specialpedagog
Miriam Baum, lärare
Pernilla Andersson, lärare
Ulrika Nissemark, rektor [email protected]
22
Download