Vilket socker innehåller läsk, juice eller frukt

Vilket socker innehåller saften, juicen, läsken eller
frukten?
Saft och andra söta produkter kan innehålla sackaros, glukos, fruktos eller en
blandning av dessa. Frukt kan innehålla fruktos och/eller glukos, Juicer kan
även fått tillsats av sackaros I lightprodukter kan det finnas andra ämnen som smakar sött
t.ex. aspartam. Du ska analysera några läskedrycker för att se vilken sockerart som de
innehåller.
Uppgift: Du ska ta reda på vad en juice, salt, frukt eller läsk innehåller genom att göra två
tester. Testerna är Trommers prov och Seliwanoffs test.
Sockerart
Trommers prov
Seliwanoffs test
Fruktos
positivt
Mörk röd färg
Glukos
positivt
rosa
Sackaros
negativt
Ingen färg
Seliwanoffs test efter
ytterligare kokning
Röd färg efter
hydrolys
Ditt prov 1
Ditt prov 2
(om du har)
Seliwanoff´s reagens: 0,05 g resorcinol löses i 66 cm3 vatten och 33 cm3 konc HCl .
Standardlösningar: 1% standardlösningar av fruktos, glukos och sackaros
Riskbedömning: Saltsyran i Seliwanoff´s reagens och natriumhydroxid är frätande.
Resorcinol och kopparjoner är miljöfarligt. Var mycket försiktig när du värmer lösningarna.
Använd glasögon under hela experimentet.
Utförande:
1. Fehlings lösning och Trommers test. Gör i ordning så mycket av Fehlings lösningar att
det kommer att räcka till ca 10 tester. Tillsätt ca 3 ml svag kopparsulfatlösning i en
liten kolv. Tillsätt natriumhydroxid så att lösningen blir basisk. Svårlöslig
kopparhydroxid kommer först att bildas. Tillsätt då mera natriumhydroxid tills
fällningen går i lösning. (mörkblå)
2. Märk 3 provrör med G , F, S, P1 och ev P2. Sätt några korn av sockerarterna (glukos,
fruktos och sackaros och 1 cm3 lösning av dina utvalda prover i provrören. Tillsätt ca
1 cm3 av den ordningsgjorda Fehlings lösning. Sätt provrören i ett varmt vattenbad.
Studera och anteckna hur fort en ev. reaktion sker. Reaktionen kallas Trommers prov.
Positivt betyder att proven blir gula eller röda (Cu+). Negativt betyder att lösningen
fortfarande är blå av koppar(II)joner.
3. Seliwanoff´s test: Pipettera upp 4 cm3 Seliwanoff´s reagens i nya märkta provrör
Tillsätt 1 cm3 fruktos, glukos och sackaros samt dina prover. Ta ett provrör med 1 cm3
vatten (nollprov) och 4 cm3 Seliwanoff´s reagens.
4.
Sätt provrören i kokande vattenbad i ca 60 sekunder. Observera och anteckna alla
färgförändringar. Fortsätt värmningen och observera färgförändringar varje minut
5.
Dra slutsatser om vad ditt prov innehåller. Är det rimligt? Är det en blandning av
sockerarter?
Glukos och fruktos är isomerer med samma kemiska formel C6H12O6. Ett enzym,
isomeras, omvandlar glukos till fruktos. Fruktos är sötare än glukos och man behöver
inte använda lika mycket.
Inversocker består av hydrolyserat sackaros till lika delar fruktos och glukos
Glykos består av hydrolyserat stärkelse, en blandning av olika längder av stärkelsen
Aspartam: Är en dipeptid av aspaginsyra och fenylalanin. Aspartam är 300 ggr sötare än
socker.
Selwanoff´s test bygger på det fakta att fruktos är en ketosocker kommer att dehydreras
snabbare i varm saltsyra än motsvarande aldohexos som glukos, mannos eller galaktos.
Fruktos reagerar med resorcinol och bildar en röd produkt. Aldoserna kommer bara att bilda
en svagröd färg (rosa). Efter flera minuters kokning kommer sackarosen eventuellt att bli
positiv. Sackarosen har då hydrolyserats till glukos och fruktos.
Riskbedömningsunderlag:
resorcinol Miljöfarligt, hälsoskadligt R22,, 36/38, 50 och S (2), 26, 61
konc HCl . Frätande R 34, 37 och S (1/2), 26, 45
fruktos, glukos och sackaros ej märkespliktigt
natriumhydroxid Frätande R 34 och S (1/2), 26, 37/39, 45
kopparsulfat Hälsoskadligt miljöfarligt R 22, 36/38, 50, 53 och S (2), 22, 60, 61