Plan mot kränkande behandling Cassiopeja 2016-2017

advertisement
Plan mot kränkande behandling
Cassiopeja 2016-2017
Innehållsförteckning
Till dig som vuxen __________________________________________________________ 3
Syfte med planen mot kränkande behandling _____________________________________ 3
Definition på kränkande behandling enligt skollagen ______________________________ 3
Cassiopeja/Rotvik vision och långsiktiga mål ____________________________________ 5
Information och delaktighet __________________________________________________ 5
Främjande arbete för likabehandling ___________________________________________ 6
Kartläggningsmetoder________________________________________________________6
Analys av kartläggningen ____________________________________________________ 7
Förebyggande arbete för att motverka diskriminering, trakasserier & kränkande
behandling ________________________________________________________________ 7
Åtgärder vid kränkning ______________________________________________________ 8
Utvärdering av förra årets Plan mot kränkande behandling _______________________ 9
2
Till dig som vuxen
Förskolan ska vara fri från kränkningar och diskriminering. Det finns skrivet i
skollagen och diskrimineringslagen.
I Barnkonventionen (BK) står det att alla barn har samma rättigheter och lika värde –
barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
Vi i förskolan har en skyldighet att arbeta för att uppnå detta. Ingen i förskolan ska bli
eller känna sig utsatt för mobbing, diskriminering, kränkande behandling, hot eller
våld.
Vid oro för att någon i förskolan blir utsatt för kränkande behandling eller
diskriminering ska pedagog eller ansvarig chef kontaktas.
Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling ber vi dig
göra klart för ditt barn att det inte är ett acceptabelt beteende och att du själv tar
avstånd från beteendet. Vi hoppas också att du meddelar ditt barns pedagoger om
misstankarna.
Syfte med planen mot kränkande behandling
Planens syfte är att förebygga och förhindra att barn i förskolan utsätts för
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska arbeta för alla
människors lika värde.
Planen mot kränkande behandling ska bland annat utgå från bestämmelserna i
skollagens 6 kapitel och en likabehandlingsplan utifrån bestämmelserna i
diskrimineringslagen. Planen mot kränkande behandling ska skapa en trygghet och
tydlighet för barn, vårdnadshavare och personal så att man tydligt kan se och agera
efter lagarnas intentioner.
Det ska finnas en aktuell plan mot kränkande behandling i varje enskild verksamhet,
det vill säga att det ska finnas en för varje förskola. Om inte förskolan kan visa att
den fullgjort sitt uppdrag kan den bli skadeståndskyldig.
Definition på kränkande behandling enligt skollagen
Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker
ett barns värdighet.
Kränkningar kan vara:
 Fysiska – till exempel slag eller knuffar
 Verbala – till exempel att bli retad, hotad eller kallad för ”fula” ord
 Psykosociala – till exempel att bli utestängd från leken.
Vi tar alla kränkningar på allvar
3
Definitioner på diskriminering enligt diskrimineringslagen
1. Direkt diskriminering
Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i jämförbar situation om
det finns koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
2. Indirekt diskriminering
Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse/regel/förfaringssätt som verkar
neutralt men som missgynnar personer som faller under någon av de sju
diskrimineringsgrunderna.
3. Trakasserier (en form av kränkande behandling)
Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna.
4. Sexuella trakasserier
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Instruktioner om att diskriminera
En order eller instruktion om att diskriminera någon på ett sätt som avses i punkt 1 - 4 och
som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar
ordern eller instruktionen eller som lovat fullgöra ett uppdrag åt denne.
De sju diskrimineringsgrunderna
1. Kön
2. Könsöverskridande identitet eller att genom uttryck visa sig tillhöra ett annat kön
3. Etnisk tillhörighet – nationellt/etniskt ursprung och/eller hudfärg
4. Religion eller trosuppfattning
5. Funktionshinder
6. Sexuell läggning - homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
7. Ålder
I förskolan är det huvudmannen eller de vuxna som vistas där som kan göra sig
skyldiga till diskriminering. Barn kan inte diskriminera varandra i lagens mening.
4
Cassiopeja/ Rotviks vision och långsiktiga mål

Att alla barn, all personal samt vårdnadshavare ska kunna vistas i Strands
förskolor utan att känna rädsla för att bli utsatta för diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling.

Att alla barn och all personal arbetar aktivt med förebyggande verksamhet
för att hindra uppkomsten diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling, och vidtar åtgärder direkt om detta skulle uppstå.

Att alla ska behandlas lika och ges möjlighet till utveckling och behandlas
med samma respekt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Att barnen ska minnas sin förskoletid med glädje.
Information och delaktighet
Barn, vårdnadshavare samt pedagoger ska vara delaktiga i arbetet med planen mot kränkande
behandling. Det sker bland annat genom kartläggningen (se nedan).
1
Förskolan ska också informera barn och vårdnadshavare om vad planen innebär. Den ska finnas
tillgänglig att ta del av.
Åtgärd
Presentation och bearbetning
av innehållet i planen mot
kränkande behandling.
Genomgång av planen mot
kränkande behandling med
vårdnadshavare.
Barnen är utifrån sin mognad
och ålder delaktiga i
utformningen av avdelningens
regler.
Vara konsekventa och tydliga.
Hur man är en bra kompis.
Uppmuntra barnen till att våga
säga sin åsikt.
Lyssna på varandras åsikter
och tankar.
Förstärka positivt beteende.
Planen mot kränkande
behandling anslås i hallarna.
på förskolan
1
Tidpunkt
På första APT 13 sept
2016
Ansvariga
Förskolechef och
pedagoger
Föräldramöte ht- 16
Förskolechef och
pedagoger
I början av varje termin
och fortlöpande
Arbetslag
HT-16
Förskolechef
Vi anpassar informationen och barnens delaktighet utifrån deras mognad.
5
Främjande arbete för likabehandling
Förskolan ska aktivt arbeta för att främja likabehandling. Arbetet ska syfta till att förstärka respekten
för allas lika värde och utgå från alla diskrimineringsgrunderna. Arbetet ska riktas mot alla och vara en
naturlig del i förskolans vardag.
Insats – vad gör vi?
Tid – när gör vi det?
Ansvar – vem ser
till att det sker?
Ansvariga
pedagoger.
Socialt samspel, naturligt i den
dagliga verksamheten.
Fortlöpande
De äldre barnen ska veta om
dokumentet.
Fortlöpande
Ansvariga
pedagoger.
Barnen känner till förskolans
trivselregler.
Fortlöpande
Ansvariga
pedagoger.
Barnen får lära sig att säga nej och
sätta upp en hand för att visa att de
inte vill.
Fortlöpande
Ansvariga
pedagoger.
Vi har daglig kontakt med
vårdnadshavare. Inträffar en
incident som vi anser att
vårdnadshavare bör känna till
kontaktar vi vårdnadshavare
snarast.
Fortlöpande
Ansvariga
pedagoger.
Utvecklingssamtal
En gång per termin,
eller oftare vid behov
eller önskemål.
Ansvariga
pedagoger.
Kartläggningsforum
Förskolan ska ta reda på om det förekommer diskriminering eller kränkningar i verksamheten eller om
det finns risk att det uppstår. Metoderna för kartläggningen väljs av förskolan. Barnen och deras
vårdnadshavare samt all personal i förskolan ska innefattas i kartläggningen.





Daglig kontakt med vårdnadshavare vid hämtning och lämning alt.
telefonsamtal.
Utvecklingssamtal
Observation av barngruppen i både inne och uteverksamhet
Avdelningsmöten
Reflekterande samtal i pedagoggruppen
6
Analys av kartläggningen
När kartläggningen är genomförd ska den analyseras. Vad har framkommit? Finns det risker? Blir
något barn, personal eller vårdnadshavare diskriminerad eller utsatt för kränkningar?
Uteverksamheten – Vi ser att det vid utevistelsen finns en högre risk för
kränkningar mellan barnen.
Övergångar – vid övergångar (byte från en aktivitet till en annan) finns också högre
risk att kränkningar kan ske.
Pedagogers frånvaro – finns en risk om inte strukturen fungerar att kränkningar
kan ske.
Förebyggande arbete för att motverka diskriminering,
trakasserier & kränkande behandling
Alla förskolor ska arbeta förebyggande och på så sätt avvärja att risker för diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling uppstår. Det förebyggande arbetet ska utgå från de riskfaktorer som visat
sig i verksamhetens kartläggning.
Riskfaktor enligt
kartläggning
Uteverksamheten
Vad gör vi?
När gör vi det?
Närvarande pedagoger,
begränsa gården
utefter pedagogantal.
Aktiva pedagoger som
är närvarande med
barnen. Kommunikation
pedagoger emellan.
Alltid
Vem ser till att
det sker?
Allas ansvar
Alltid
Allas ansvar
Alltid
Allas ansvar
Inneverksamheten Närvarande och aktiva
pedagoger, använd
- övergångar
lokalerna rätt, dela upp
gruppen.
Pedagogers
frånvaro
Begränsa lokalen,
strukturera
verksamheten och
utforma miljön, använd
lokalen väl genomtänkt
samt dela upp gruppen.
Skapa en tydlig struktur
och kommunicera med
varandra. Det är allas
barn!
7
Åtgärder vid kränkning
Det åtgärdande arbetet ska påbörjas genast när det framkommit signaler om att någon känner sig eller
blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Detta innebär att verksamheten ska vidta åtgärder som
dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.
Att utreda och åtgärda kränkande behandling:
Barn/barn
1. Personal agerar direkt. Om kränkningen sker vid upprepade tillfällen är det
fråga om mobbing.
2. Samtal med det barnet som är utsatt för kränkningen
a. Vad har hänt?
b. Vilka är med?
3. Samtal med det barnet/barnen som kränkt
a. Vad är det som hänt?
b. Kunde barnet/barnen gjort på ett annat sätt?
4. Vid kränkning kontaktas alltid båda barnens vårdnadshavare
Vuxna (personal, vårdnadshavare) – barn
1. Lyssna in situationen.
2. Om någon vuxen kränker ett barn så ligger ansvaret på den som hör/ser
kränkningen att se till att den berörda personen blir uppmärksammad på sitt
beteende.
3. Närmsta chef informeras.
4. Närmsta chef har samtal med den vuxne. Händelsen dokumenteras. Berörda
vårdnadshavare informeras.
5. Vid grov kränkning eller vid upprepade tillfällen kontaktas personalkontoret
och ev. fackförbund (gäller personal). Om det gäller vårdnadshavare så
polisanmäler förskolan händelsen.
8
Utvärdering av förra årets Plan mot kränkande behandling
Läsåret 2014/2015
Har samtliga arbetsområden i
planen hunnits med?
Svårt att säga då arbetet med planen inte
skett kontinuerligt.
Har insatserna uppnått avsett syfte? Se ovan
Har barnens delaktighet varit
tillräcklig?
Se ovan
Datum: 13/9- 2016
9
Download