Tjänsteutlåtande

advertisement
HSN 2007-11-20 p 6
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
Ledningsstaben
2007-10-30
1 (4)
HSN 0704-0359
Handläggare:Eva Germundsson
Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer för
år 2008
Ärendet
Landstinget har årligen beviljat bidrag till ideella organisationer. Syftet med
bidragen är att stödja och stimulera ideella organisationer som bedriver
frivilligt arbete som förstärker eller kompletterar hälso- och sjukvården. För
2008 beviljas även subventionering av bassänger och gymnastiklokaler till
ideella organisationer i ärendet, vilket tidigare ofta har hanterats i separata
avtal mellan de ideella organisationerna och förvaltningen.
I enlighet med riktlinjerna för bidrag till ideella organisationer sker årligen en
uppföljning utifrån den planerade verksamheten som bidragets sökts och
beviljats för. Särskild uppföljning av subventionerade medel för hyra av
bassäng och gymnastiklokaler kommer att göras.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta
att
fördela 15 029 920 kronor, enligt förslag i bilaga 2 under förutsättning
att medel beviljas i 2008 års budget.
att
ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för bidrag för bassänger
och gymnastiksalar
att
ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till HSN med förslag till
fördelning av resterande summa, 1 147 380 kronor samt
att
omedelbart justera beslutet.
Gällande riktlinjer
Fördelningssammanställning 2008
Sammanställning av ansökningar Missbruk
Sammanställning av ansökningar Psykisk ohälsa
Sammanställning av ansökningar Våld mot kvinnor och barn
Sammanställning av ansökningar Långvariga funktionshinder
Sammanställning av ansökningar Kroniska sjukdomar
Sammanställning av ansökningar Sexuellt överförbara
sjukdomar
9. Sammanställning av ansökningar Övriga
10. Enkätuppföljning bidrag för 2006 inkl bilagor
Bilagor: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(Begränsad utsändning av bilagorna 3-9.)
2 (4)
Förvaltningens synpunkter
Den föreslagna fördelningen utgår från att anslaget för bidrag till ideella
organisationer är 14 000 000 kronor och att 2 177 300 kronor utgår för
subvention för hyra till bassäng och gymnastiklokal. Beloppen
överensstämmer med tilldelade medel för 2007.
Vid beslut om fördelning av medel har de riktlinjer för bidrag till ideella
organisationer som HSN antog 2007-06-19 tillämpats. Enligt riktlinjerna skall
särskild vikt läggas vid verksamhet som stimulerar åtgärder som motverkar
skillnader i hälsa mellan könen, eller riktar sig till barn och ungdom.
Prioriterade grupper är:
Missbruk
Psykisk ohälsa
Våld mot kvinnor och barn
Långvariga funktionshinder
Kroniska sjukdomstillstånd
Det bör observeras att en organisations verksamhet kan inrymmas i fler än en
grupp, men organisationen finns endast på ett ställe i sammanställningen. I
likhet med tidigare år finns ansökningar från några föreningar vars
verksamhetsinriktning inte tillhör någon av de fem prioriterade grupperna
varför en grupp Sexuellt överförbara sjukdomar och en Övrig-grupp har lagts
till.
Beredningen av ansökningarna
En arbetsgrupp bestående av representanter från HSN-förvaltningen har berett
ansökningarna. Arbetsgruppen har gått igenom inkomna ansökningar och
analyserat t ex organisationernas syften, bokslut, budget, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. Vid behov har gruppen tagit in synpunkter
från medicinsk expertis eller andra sakkunniga.
Samråd har ägt rum med Landstingsstyrelsens förvaltning som också
handlägger bidrag till ideella organisationer och med Kulturnämndens
förvaltning som ger bidrag till handikapprörelsens ungdomsorganisationer.
Likaså har samråd skett med Socialtjänstförvaltningen i Stockholms Stad
kring de organisationer som båda huvudmännen ger bidrag till.
Presentation av inkomna ansökningar samt förslag till fördelning
Ansökan har i år inkommit från 95 ideella organisationer som söker bidrag för
sammanlagt 37 936 003 kronor. Åtta av organisationerna söker bidrag för
första gången från HSN.
Strokeföreningen Stockholms län, lämnade in konkursansökan i maj 2007. Ny
styrelse utsågs och nytt organisationsnummer registrerades i gamla namnet.
3 (4)
Förvaltningen följer utvecklingen i föreningen under hösten och föreslår att
bidrag reserveras i avvaktan på att stabilitet uppnås i föreningen.
Efter genomgång och bedömning föreslår förvaltningen att totalt
15 029 920 kronor fördelas till ideella organisationer enligt bilaga 2.
Bassänghyra/gymnastiklokalhyra inkl bikostnader
Bedömningarna av bidrag till handikapporganisationerna, för att de arrangerar
viss form av träning, har hanterats på olika sätt inom landstinget.
Gemensamma rutiner har saknats. HSN beslutade våren 2007 att lämpligaste
handläggningen av dessa ärenden är inom ramen för bedömningar av
organisationsbidraget.
Träningsverksamheten som arrangeras av organisationerna ska fr o m 2008
betraktas som friskvård, vilket innebär att sjukreseersättning och
högkostnadsskydd inte gäller.
Totalt har 13 föreningar ansökt om bidrag för 2008 för hyra av bassäng/
gymnastiklokal inkl bikostnader med en kostnad på sammanlagt ca 3,5
miljoner kronor. HSN har budgeterat ca 2,2 miljoner kronor för
träningsverksamheten, vilket motsvarar landstingets subventionering för
2007. Två av organisationerna som sökt, Reumatikerdistriktet, Stockholm och
Riksförbundet för Trafik och Polioskadade i Stockholms län, har avtal med
förvaltningen för detta ändamål, som sagts upp fr o m 2008.
För en enhetlig hantering av organisationerna i länet föreslås
subventioneringen till lokalföreningar på sikt utbetalas till respektive
länsavdelning. Under 2008 föreslås dock att de sex lokala föreningar inom f d
Sydöstra sjukvårdsområdet som sökt bidrag och som under många år
subventionerats enligt beslut, får fortsatt direkt stöd.
Förvaltningen föreslår att totalt 2 735 000 kronor fördelas till
organisationerna för hyra av bassäng- och gymnastiklokaler inklusive tränare.
Det innebär att 557 700 kronor av organisationsbidraget används för
subvention av hyra för bassäng- och gymnastiklokaler.
Principer för subventionering
Förvaltningens förslag innebär att organisationerna subventioneras med
schablonbelopp för lokalhyra för bassäng och gymnastik samt för
ledarkostnader. Beloppen är framräknade från 2007 års prognostiserade utfall.
Modellen som förvaltningen föreslår för subventionering av hyra för lokaler
till bassäng/gymnastik inkl bikostnader prövas under 2008. Förvaltningen
anser att den föreslagna modellen måste utvärderas samtidigt som tydligare
riktlinjer utarbetas.
4 (4)
Förslag till fördelning
Förvaltningens förslag till fördelning av 2008 års organisationsbidrag med
kommentarer redovisas i bilagorna 3-9. Förslagen baseras på att
organisationerna uppfyller fastställda kriterier för bidragsgivning.
Tabell. Sammanfattning av förslagets innebörd
Målgrupp
Antal Antal
Föreslagna
org.
föresl.
belopp exkl
bifall subv. bad/gym
Föreslagna
belopp för
subvention
av bad och
gym
Missbruk
14
13
2 224 500
0
Psykisk ohälsa
20
19
2 372 500
0
Våld mot kvinnor och
barn
6
5
970 000
0
Långvariga
funktionshinder
21
21
4 320 000
680 000
Kroniska
sjukdomstillstånd
24
24
900 000
2 055 000
Sexuellt överförda
sjukdomar
3
3
1 025 000
0
Övriga
7
6
482 920
0
SUMMA
95
91
12 294 920
2 735 000
Christina Torstensson
Henrik Gaunitz
Download