4.3 LIKABEHANDLINGSPLAN Vision Mål Definitioner och begrepp

advertisement
Carlforsska gymnasiet
Arbetsplan del 4
Handlingsplaner
4.3
LIKABEHANDLINGSPLAN
Vision
”Alltid bästa möjliga möte” – proAros övergripande vision.
Carlforsska gymnasiet skall vara en arbetsplats där ingen, oavsett kön,
etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder, skall
behöva utsättas för kränkande behandling.
Mål
Vi skall inte acceptera någon form av kränkande behandling på Carlforsska
gymnasiet.
Alla i skolan skall ha ansvar för att ingen skall känna sig kränkt. Skolans
likabehandlingsplan skall vara känd av alla: elever, föräldrar och
medarbetare.
Definitioner och begrepp
(Utdrag ur Skolverkets ”Allmänna råd och kommentarer – För arbetet med
att främja likabehandling”)
Diskriminering
Är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling
av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. Diskriminering
används också som begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom t.ex. sina
strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. De fem
diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
I en verksamhet kan huvudman, ledning eller annan personal t.ex. ha
utformat strukturer och organisation på sådana sätt att de, utifrån
diskrimineringsgrunderna, missgynnar en individ eller grupp. Likaså kan
olika beslut få diskriminerande effekter.
Med direkt diskriminering menas att ett barn eller en elev missgynnas i
förhållande till andra om missgynnandet har samband med kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
Med indirekt diskriminering menas att ett barn eller en elev missgynnas
genom att huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal tillämpar en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som i praktiken särskilt missgynnar ett barn eller en elev med visst
kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller visst funktionshinder.
Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara att ett barn eller en elev
missgynnas genom att till synes neutrala regler tillämpas så att de i
praktiken får en diskriminerande effekt.
Carlforsska gymnasiet
Arbetsplan del 4
Handlingsplaner
Annan kränkande behandling
Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller en
elevs värdighet.
Främlingsfientlighet
Avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska,
kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.
Homofobi
En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett
samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- och
bisexualitet och homo- eller bisexuella personer.
Mobbning
Upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt
tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
Rasism
En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån
uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och
att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka,
utnyttja eller kontrollera
Sexism
Negativt betraktelse- eller behandlingssätt mot en individ vars könsidentitet
och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för
personen vid födseln.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och
kön eller som är av sexuell natur. Trakasserier är alltså diskriminering och
kan utföras av vuxna gentemot barn eller elever eller mellan barn och
elever.
Att främja barns och elevers lika rättigheter och att förebygga och
förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling
Alla i skolan ska:
•
•
•
•
Arbeta aktivt med SAM – systematisk arbetsmiljöarbete – genom
utvecklingssamtal, klassråd, programråd, samverkansgrupp.
Arbeta med värdegrundsarbete, t ex att årligen genomföra en
temadag samt i den dagliga undervisning. Introduktion för årskurs 1
under september.
Arbeta för utökad kunskap om olika kulturer för att motverka
rasism. Skolans integrationsgrupp ansvarar för det fortsatta arbetet.
Fortsätta att arbeta hälsofrämjande (hälsodiplomering). Skolans
båda hälsolag ansvarar för det fortsatta hälsofrämjande arbetet.
Carlforsska gymnasiet
Arbetsplan del 4
Handlingsplaner
•
•
Hjälpa Here4U – våra elever som frivilligt arbetar förebyggande på
skolan, mot droger, rasism, våld, mobbning eller annan kränkande
behandling.
Se till att proAros nollningspolicy följs.
Programlagsledarna och ämneslagsledarna ska:
•
Se till att kontinuerliga diskussioner förs i ämneslag och programlag
om arbetssätt och innehåll för att förebygga trakasserier och annan
kränkande behandling.
Mentor ska:
•
•
Informera nya elever genom genomgång av trivselregler och
likabehandlingsplan.
Tillsammans med rektor informera föräldrar till elever i årskurs 1 på
föräldramötet i september.
APU-ansvariga lärare ska:
•
Se till att informera elevernas handledare på APU-platsen om skolans
likabehandlingsplan.
Skolsköterska ska:
•
Erbjuda elever i årskurs 1 hälsosamtal (samtal om elevens
välbefinnande).
Rektor ska:
•
•
•
Se till att kompetensutveckling av medarbetarna sker kontinuerligt.
Tillsammans med mentor informera föräldrar till elever i årskurs 1 på
föräldramötet i september.
Ha ansvar för att likabehandlingsplanen följs.
Gymnasierektor ska:
• Ha det övergripande ansvaret för att likabehandlingsplanen följs.
• Se till att likabehandlingsplanen revideras varje år.
• Tillsammans med mentor informera föräldrar till elever i årskurs 1 på
föräldramötet i september.
Att upptäcka trakasserier och annan kränkande behandling
I klassen
•
•
•
Utvecklingssamtal mellan elev och lärare – målsman bjuds in om
eleven är omyndig.
Vid klassens mentorstider ca 1 gång/vecka.
I klassrummet i den dagliga undervisningen
Carlforsska gymnasiet
Arbetsplan del 4
Handlingsplaner
Utanför klassrummet
•
•
•
•
•
Here4U går runt i skolan och uppmärksammar elevers och kollegors
beteende när de rör sig på skolan.
Elevvårdsteamet upptäcker trakasserier eller annan kränkande
behandling vid spontana eller planerade besök med elever.
Skolsköterska upptäcker trakasserier eller annan kränkande
behandling vid hälsosamtal.
Samtliga medarbetare uppmärksammar elevers och kollegors
beteende när de rör sig på skolan.
Samtliga elever uppmärksammar elevers och kollegors beteende när
de rör sig på skolan.
Tillvägagångsätt att anmäla trakasserier och annan kränkande
behandling
•
•
•
•
En av de inblandade meddelar själv eller genom kamrat
mentor/rektor eller någon annan medarbetare.
En annan elev eller vuxen kan också meddela mentor/rektor.
Föräldrar kontaktar mentor/rektor/annan medarbetare.
Diskrimineringsombudsman (DO) eller barn och elevombud
(BEO), på lokal nivå Barn- och ungdomsombudet i Västerås Stad.
Att utreda och åtgärda trakasserier och annan kränkande behandling
• Skolledningen och elevvårdsteamet informeras om vad som hänt.
• Mentor/rektor har samtal med berörda parter, eventuellt deltar
representant från elevvårdsteam och föräldrar.
• Föräldrar till omyndig elev informeras.
• Konflikten bör lösas i ett så tidigt skede som möjligt.
• De inblandade bör få tid för att lösa konflikten.
• Krisgruppen sammanträder, informeras om läget och ger förslag på
lösning.
• Om det behövs tar skolan in hjälp utifrån, t ex psykolog,
socialtjänst.
• Utomstående ska agera objektivt.
• Rektor kan utfärda skriftlig rektorsvarning till elev/varna
medarbetare.
• Om så behövs kan elev/medarbetare stängas av.
• Eventuell polisanmälan görs av elev, rektor eller av rektor utsedd
person.
• Åtgärdsprogram utfärdas av mentor tillsammans med rektor. Detta
ska diarieföras.
Carlforsska gymnasiet
Arbetsplan del 4
Handlingsplaner
Frågeställningar vid utredning av trakasserier och annan kränkande
behandling
•
•
•
•
•
•
•
När uppstod konflikten? Varför, t ex yttre omständigheter?
Vilka är inblandade? Varför dessa?
Vad gäller konflikten – sett ur bådas perspektiv?
Är även andra inblandade?
Vill de inblandade lösa konflikten?
Vet föräldrarna om konflikten? Andra vuxna?
Vad har skolledningen gjort?
Uppföljning och redovisning
Ansvarig för uppföljning och redovisning är gymnasierektor med hjälp av de andra
rektorerna, likabehandlingsgruppen och utsedda elever, minst 1 representant från varje
program.
•
•
•
•
•
Se över de förebyggande åtgärderna.
Följ upp och revidera handlingsplanen årligen. Gymnasierektor
ansvarar.
Utvärdera via Utbildningsnämndens enkät till årskurs 2.
Redovisa årligen via Carlforsskas kvalitetsredovisning.
Genomför introduktionsenkät för årskurs 1.
Lagar och förordningar
- Lagen om Likabehandling
- Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av
barn och elever (2006:67)
- Arbetsmiljölagen (1977:1160)
- Brottsbalken (1962:700)
- FN:s konvention om barnets rättigheter (1989)
- Lpf94 –läroplan för de frivilliga skolformerna
- Skollagen
- Socialtjänstlagen
Download