Medeltiden ca 500 – 1500 e.vt

advertisement
Medeltiden ca 500 – 1500 e.vt
●
●
●
●
Börjar när Västromerska riket
kollapsar och tar slut i och
med renässansen.
Indelad i tre epoker: Tidig-,
Hög-, och Senmedeltid.
Ordet ”Medeltid” är en
efterkonstruktion.
Människorna som levde
under den här tiden talade
inte om medeltiden.
Negativ klang.
Tema 1: Världen förändras
●
●
●
●
Klimatförändringen och överbefolkning leder till att stora
mängder människor rör sig söderut och västerut i
Europa.
Dessa folkgrupper krossar gamla riken och bildar sina
egna.
Detta leder bland annat till att folken överger städerna
eftersom det inte finns tillräckligt med överlopps mat →
Fler behövs i primärproduktionen.
Penningekonomin försvinner och ersätts av
naturahushållning.
Folkvandringarna
●
●
Kungariken som grundas
av de vandrande folken är
bland annat: Frankernas
rike (Frankrike),
Vandalernas rike (norra
Afrika), Lombarderna
(Norra Italien).
Den ena institutionen som
verkligen överlever och
frodas i alla de nya rikena
är: DEN KRISTNA TRON!
Tidig medeltid
●
●
●
●
Pengar som
betalningsmedel
försvinner.
Fjärrhandeln dör ut och
endast småskalig lokal
handel finns kvar.
Städerna avbefolkas.
Infrastrukturen faller
samman.
Reaktionen från statsmakten
●
●
●
●
När städerna avbefolkas och infrastrukturen faller
samman behövs ett nytt sätt att styra.
FEODALSYSTEMET uppkommer.
Bygger på idén att decentralisera (dela ut)
makten.
Kungen har ett par Hertigar under sig, varje Hertig
har ett par grevar och dessa i sin tur har kontroll
över ett par städer/byar som leds av en länsman.
Tema 2: Islams expansion
Islam formas
●
●
●
Allting börjar med en handelsman vid namn
Muhammed från staden Mecka på den arabiska
halvön år 622.
Muhammed upplever att Gud talar till honom
och efter en rad syner och religiösa upplevelser
börjar han sprida guds ord.
Muhammeds familj hjälper honom att
sammanfatta Guds budord i en bok: Koranen!
Fördrivning och triumf
●
●
●
●
Muhammed ses som en trubbelmakare och tvingas fly
från Mecka till en liten by som heter Yathrib (senare
Medina).
I Medina samlar Muhammed medlemmar till sig och
samlar allierade i form av en stor grupp judar.
Muhammed återvänder till Mecka år 629, tar över
kontrollen i staden och börjar grunda ett litet kungarike
på arabiska halvön. → Det första muslimska riket har
bildats!
Riket expanderar fram till Muhammeds död år 632.
Efter profetens död
●
●
Efter profeten Muhammeds död grundas den första
regelrätta muslimska armén.
Armén utmanar de enorma imperierna Bysans och
Sasanidiska riket.
●
Enorm framgång! Tack vare bland annat:
●
tydliga målsättningar (sprida Islam)
●
erfaren armé
●
svaga motståndare
●
det vanliga folkets stöd för Islam
Förskjutning av makten
●
●
●
Efter att muslimerna erövrat det persiska riket
(sasaniderna) förskjuts makten snabbt till de
folkrika provinserna i dagens Irak & Iran.
Folk konverterar gladeligen till den nya religionen,
främst eftersom de som är muslimer slipper betala
extra skatt → folk tänker med plånboken.
Islam etablerar sig i mellanöstern, norra Afrika och
mindre Asien (Turkiet). → Börjar så småningom
trycka in i Europa från öst & väst (Spanien)
Islams utbredning 632
(mörkrött),661 (rött) och 750 (gult)
Motstånd i Europa
●
●
●
●
●
●
I Frankrike avstannar expansionen då Charles Martell och hans kristna
armé stoppar muslimerna vid Poitiers år 732.
Efter detta upphör muslimska erövringståg från Spanien och de fokuserar i
stället på att trycka bakåt Bysans och erövra områden i östra Europa i
stället.
Kristna tar långsamt tillbaka Spanien (kallas reconquistan) och muslimerna
tar över Bysans (Turkiet) bit för bit.
Påven i Rom uppmanar också till korståg till det heliga landet och under en
period upprättar och håller kristna riken stora delar av dagens Israel med
Jerusalem som huvudstad.
Bysans faller 1453 efter att muslimerna tar över Konstantinopel.
På grund av muslimernas framfart i östra Europa har vi en tradition i
västeuropa att förknippa öst som hotfullt. → stöds av litteraturen.
Exempel på en fiktiv berättelse där
hotet kommer från öster.
Islam i media idag
●
●
●
Det som är väldigt viktigt när
man ser på Islam idag är att
komma ihåg att media fokuserar
på en liten minoritet bråkmakare
som kallar sig för muslimer och
kräver ensamrätt på Islams
budskap.
Detta är inte sanningen! Islam är
baserad på tolerans och en
kärlek till gud på samma sätt
som kristendomen.
https://www.youtube.com/watch?
v=G1QfgDkFR5E
Tema 3: Digerdöden
●
●
●
Digerdöden var en
pestepidem som spred
sig från Asien och nådde
Italien via handelsrutter
år 1347.
Från Italien spred sig den
otroligt dödliga
sjukdomen snabbt norrut.
https://www.youtube.com
/watch?v=huirUty4RLE
En tredjedel av Europas befolkning
dör
●
●
●
Pestepidemier var inte helt ovanliga i Europa
men smittorna brukade alltid vara någotlunda
avgränsade.
Vi vet inte exakt varför digerdöden var så
speciell men vi vet att det var någon sort av
”superpest” som visade upp symptom av böld-,
blod-, och lungpest.
Möjligt att det var flera olika pestepidemier som
bröt ut samtidigt.
Samtida förklaringar till pesten
●
●
●
●
Folk försökte hitta på orsaker till varför
Gud hade skickat pesten på dem.
En stor del av befolkningen skyllde på
judarna → judar förföljdes, torterades
och mördades.
En studie som Frankrikes kung
beställde av sina akademiker
förklarade pesten med att en
”dödsstråle” hade träffat Afrika fem år
tidigare.
En präst förklarade varför det var mest
bönder, och inte adel som dog av
pesten. → Adelsmannen hade ätit så
mycket mat att pesten inte fick plats i
kroppen.
Smittans framfart
Människors beteende förändras
●
●
●
Eftersom människor inte förstod orsakerna till pesten försökte man vad
som helst för att undvika att själv falla offer.
Vissa tydde sig till kyrkan, fastade och försökte leva ett så moraliskt
”korrekt” liv som möjligt.
Andra ansåg att om de ändå skulle dö så kunde de lika väl spendera
sin tid med att supa, ha sex och festa.
Konsten förändras
●
●
Döden var konstant
närvarande och människor
reagerade också på detta
genom att skydda sig med
att ta till sig döden.
Humor är en väldigt stark
försvarsmekanism →
lättare att skratta åt en
enorm tragedi än att
verkligen försöka förstå det
som hänt.
Pestens konsekvenser
●
Vilka konsekvenser
tror ni det har för
Europa när
befolkningsmängden
minskar från ca 90
miljoner till 60
miljoner?
Tema 4: Det hundraåriga kriget –
Riddarens sista strid
●
●
●
●
En rad krig mellan Frankrike
och England som håller på
1337–1453.
Handlade i grunden om vem
som var den rättmätige
härskaren/monarken över
Frankrike.
När kriget börjar kan vi nog
säga att medeltidens normer
ännu gäller men efter krigsslutet
är medeltiden definitivt över.
Frankrike segrar!
Vapenteknologiska framsteg
●
●
●
●
Från och med att det tunga kavalleriet
hade introducerats i Europa (Riddare
på häst) hade de dominerat
krigsföringen.
Det fanns helt enkelt INGET som
kunde stoppa dem med undantag av
en annan riddare.
Så småningom utvecklades det vapen
som kunde bita på riddarens rustning.
Långbågen med pansarbrytande pilar,
stridskroken och armborstet var vapen
som kunde användas av vanliga
människor (bönder) och var farliga för
riddarna.
Riddarens lek på liv och död
●
●
●
Riddarna löste det här problemet
genom att göra rustningen ännu
tjockare och ännu bättre.
Skölden blev också i och med
detta onödig.
För riddarna som följde ridderliga
koder (chivalry) var krig och
stora slag ett spel. Man
förväntade sig inte att dö i krig.
Man vann ära och pengar eller
så förlorade man och betala en
lösensumma till sin överman.
En riddare = 100 vanliga soldater
Allting förändras vid Agincourt
●
●
●
●
●
En liten engelskt styrka med ca 6000-8000 soldater varav
80% är långbågsskyttar = vanliga bönder möter hela den
franska eliten på ca 20 000 riddare.
De franska riddarna tror på en snabb och lätt seger och
anfaller direkt.
Det blir en massaker → ca 12 000 franska riddare dör och
2 000 bir tillfångatagna.
Ett enormt slag mot den franska adeln som de aldrig riktigt
återhämtar sig från.
Riddarens tid är förbi.
Efter Agincourt
●
●
●
●
●
●
Engelsmännen erövrar stora delar av Frankrike men tar inte hela
landet.
Den franska armén moderniseras långsamt med nya vapen så som
kanoner och effektivare armborst.
Joan of Arc blir en symbol för det nya Frankrike och börjar återta städer
åt fransmännen.
Joan blir dock fångad av engelsmännen och bränd på bål som häxa.
Detta stoppar inte den franska armén som kastar ut engelsmännen från
stad efter stad med sin nya moderna armé.
Frankrike vinner kriget och engelsmännen flyr hem. Under kriget
förändras det dominerande vapnet från den tunga riddaren till
kannonen.
Download