6. Urinvägsinfektion

advertisement
Urinvägsinfektion – vanlig orsak till VRI
Källa: SKL prevalensmätning VRI vt 2014
Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska
Urinvägsinfektion i befolkningen





10% av alla infektioner i primärvården
50% av alla kvinnor har minst en UVI under sitt liv
Kvinnor drabbas mest (unga/efter klimakteriet)
10% av kvinnor >18 år behandlas minst en gång/år
30-40% får ytterligare en/flera infektioner under
följande år
 60% av alla antibiotikabehandlingar på särskilda
boenden (insatt på misstanke om UVI)
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Urinvägsinfektion




Akut cystit är oftast ofarlig
30% är vanligen symtomfria utan behandling
Antibiotika ges främst för att förkorta tid med symtom
Starkt doftande urin och ospecifika symtom (trött,
förvirring, oro, nedsatt aptit) hos äldre ska ej behandlas
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Risk att drabbas




Sängläge (ofullständig blåstömning)
Avflödeshinder (prostatan, tumör)
Östrogenbrist
Urinkateter (nöter på slemhinnan, aseptik vid
katetrisering, daglig skötsel)
 Påverkan på urinblåsan (operation, cystoskopi,
röntgen)
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Vanliga bakterier vid UVI
Urinvägsinfektion
(spontan)
Urinvägsinfektion
(KAD, VUVI)
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Escherichia coli - Klebsiella pneumoniae





Tarmbakterie
Urinvägsinfektion
Blodförgiftning
Sårinfektioner
Lunginflammation
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
ESBL
Enzym som fäster på tarmbakterier
Escherichia coli vanligast
Svårbehandlade infektioner
Kommer från händer, kläder, föremål, livsmedel
(tarm till mun)
 Utlands- och vårdsmitta
 Vanligare hos kvinnor
 Bärarskap




Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
ESBL Sverige
- art, åldersfördelning, trend
30
25
Antal fall
20
15
10
5
0
Maj
2005
Aug
Nov
Feb
Maj
Aug
Nov
Feb
Tid
294 patienter
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Maj
Aug
Nov
Feb
ESBL K.pneumoniae i EUROPA 2013
Källa: www.edcd.com
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Funderingar
 Varför är ESBL vanligare bland äldre?
 Hur kan en vårdtagare på ett boende drabbas av ESBL?
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Vårdrelaterad urinvägsinfektion VUVI
 Urin är normalt steril
 VUVI = urinvägsinfektion som uppstår på 3:e
vårddygnet eller senare
 Urinkateter orsak till infektion (90%)
 10% ökad risk för VUVI/dygn med KAD
 Förlänger vårdtiden (5 dygn), resistensutveckling, ökad
dödlighet (geriatrik)
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Basala hygienrutiner förebygger UVI
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Förebygg VUVI - allmänt




Nedre toalett – rena kärl, vatten och handduk
Desinfektera smutsig toalettsits
Urinflaskor värmedesinfekteras
Vårdtagarens handhygien, hantering av urin
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Alternativ till katetrisering




Hjälp till toaletten
Inkontinensskydd (män + kvinnor)
Uridom (män)
Intermittent katetrisering (RIK)
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Förebygg VUVI vid urinkateter






Läkarordination - daglig utvärdering
Suprapubiskt dränage
Lämpligt katetermaterial (plast, latex, silikon)
Lämplig storlek (tunn)
Tömbar uppsamlingspåse
Sur juice (tranbär, lingon, citron)
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Katetrisering – ren/steril rutin




Val av metod - läkarordination
Utbildad och praktiskt kunnig
Noggrann nedre toalett
Basal hygien + aseptik
 Urinkatetern ska alltid vara steril (aseptik)
Instruktionsfilm i Vårdhandboken.se
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Vårdtagare med urinkateter




Basal hygien - handhygien
Nedre toalett dagligen
Sekret på katetern tvättas bort
Töm/byt urinpåse med rena handskar
”Efter ca 10 dagar finns bakterier i urinen
hos alla med KAD!”
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Uppsamlingspåse - slutet system





Dagtid - tömbar påse
Natt - halvsluten påse kopplas till, kastas på morgonen
Ej ovanför urinblåsans nivå
Fäst upp – förhindra knickbildning
Byt påse vid dålig lukt, utseende
7-10 dagar
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Tömning eller byte
 Rena handskar och skyddskläder
 Använd kärl som går att rengöra/desinfektera
 Desinfektera bottenventilen
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Tömning eller byte




Värmedesinfektera kärlet
Ytdesinfektera spill och stänk
Tag av handskar, skyddskläder
Desinfektera dina händer
Hygienombudsutbildning SOF ht 2015
Download