Bästa elev - Diamanten

advertisement
Världen efter 1945
Bästa elev!
Mellan vecka 6-10 kommer du att studera om tiden efter andra världskriget fram till ca 1990.
Syftet är att du ska utveckla dina kunskaper om den ekonomiska, kulturella, politiska och
sociala utvecklingen under 1900-talets andra hälft. Förhoppningsvis stimuleras din nyfikenhet
och lust att vidga din omvärld i en tidsdimension och ge möjlighet att leva dig in i gångna
tider och de förutsättningar som funnits.
Examination:
Du examineras via en uppsats som du mailar in till [email protected]
vecka 10. På sidan 2 och 3 finns ett urval av ämnen som ni kan skriva om, men det finns även
en möjlighet att välja ett eget ämne, i samråd med mig.
Formalia:
Uppsatsen ska skrivas med Times New Roman eller liknande typsnitt, i 12punkter och 1,5 i
radavstånd. Uppsatsen bör vara ca 2 sidor lång, inklusive fotnoter och källförteckning.
Mål
G
VG
MVG
känna till utvecklingen
i några ledande
världsmakter under
olika tidsepoker,
kunna identifiera och
reflektera kring några
olika historiska
händelser och skeenden
med betydelse för vår
egen tid,
vara medveten om och
kunna ge exempel på att
historiska händelser och
förhållanden kan
betraktas på olika sätt
Eleven skall känna till
utvecklingen i några
ledande världsmakter
under olika tidsepoker.
Eleven skall kunna
identifiera och
reflektera kring några
olika historiska
händelser och
skeenden med
betydelse för vår egen
tid.
Eleven skall vara
medveten om och
kunna ge exempel på
att historiska händelser
och förhållanden kan
betraktas på olika sätt.
Eleven visar genom
relevanta exempel hur
historiska skeenden
påverkat nutida
politiska, ekonomiska
och sociala
förhållanden.
Eleven ger exempel på
hur olika kulturer har
påverkat varandra i
historisk tid, liksom
hur sådan påverkan
fortfarande sker.
Eleven gör egna
studier som bygger på
historiskt källmaterial
samt sammanställer
resultaten, drar
slutsatser och
presenterar arbetet.
Eleven ger med ett
urval av händelser en
helhetsbild av ett
betydelsefullt
historiskt skeende.
Eleven diskuterar och
förklarar utifrån olika
historiska perspektiv
viktiga händelser i
nutiden.
Eleven utvecklar
genom studier utifrån
historiska begrepp
egen ny kunskap och
använder denna i det
egna arbetet.
Konkretisering:
Du ska kunna visa hur
det som hänt tidigare i
historien påverkar oss
idag, vilka var aktöterna
och vad blev
konsekvenserna? Detta
gör du genom
observationer och
tankar.
Konkretisering:
Du ska ha kunskaper
om hur det gick för
världsmakter som
USA och Sovjet efter
1945. Du ska kunna
koppla viktiga
historiska händelser till
utvecklingen i vår egen
tid. Vad finns det för
historiska perspektiv i
vår tid som vi måste ta
hänsyn till?
Konkretisering:
Med hjälp av t.ex.
KEPS-modellen ska
du kunna visa en röd
tråd mellan det som
hänt i historien och
hur det ser ut idag.
Du är källkritisk i
dina studier och kan
dra lättare slutsatser.
Konkretisering:
Du ska belysa det du
skriver om ur olika
perspektiv för att
skapa en bättre och
mer balanserad bild.
Du diskuterar och
förklarar de olika
perspektiven i ditt
arbete.
Övrigt
Om det är något som är oklart eller om du bara behöver lite stöd och feedback, så tveka inte
att höra av dig, antingen i skolan eller via mail!
Lycka till!
/Pezhman
Världen efter 1945
Nedan följer ett urval av ämnen som ni kan skriva er uppsats om. Till ämnena följer några
frågeställningar som ni ska svara på. Utgå ifrån dem när ni skriver och glöm inte att titta på
betygskriterierna då och då!
Kalla kriget


Ge några förklaringar till varför USA och Sovjetunionen blev fiender efter andra
världskriget.
Hur såg USA och Sovjetunionen på världen efter andra världskriget. Vilka är de
tydligaste skillnaderna Varför var det så? (fundera och analysera)
Sovjet
Ge några förklaringar till varför Stalin installerade kommunistiska regimer i Östeuropa. Hur
var levnadsvillkoren för medborgarna i de länderna? Vilka var de största anledningarna till att
dessa regimer föll?
Västtyskland


Vad hade Västtyskland för nytta av att landets industri förstördes under andra
världskriget?
Vad var skillnaderna gentemot Östtyskland? Hur kunde man bli Europas ledande
industristad?
Krig


Det finns flera likheter mellan Vietnamkriget och Sovjetunionens krig i Afghanistan.
Ge exempel.
ad betydde Vietnamkriget för hur folk runtom i världen uppfattade USA?
Gorbatjov


År 1985 blev Michail Gorbatjov Sovjetunionens ledare. Det innebar att USA och
Sovjetunionen fick bättre relationer? Varför? Ge exempel!
Ge exempel på varför de reformer som Gorbatjov införde till sist fällde det
kommunistiska systemet i Östeuropa.
Kubakrisen

Man brukar säga att Kubakrisen 1962 är det närmaste ett kärnvapenkrig världen
har kommit. Vad är Kubakrisen och vilka var inblandade och vilka idéer stod de
för? Hur blev upplösningen? Vilka lärdomar kan man dra ifrån händelserna 1962?
Individer:






Harry S. Truman
Dwight Eisenhower
Josef Stalin
Nikita Chrustjov
Michail Gorbatjov
Martin Luther King
Världen efter 1945
Förklara kort den valda individens bakgrund. Vem är han? Vilka idéer stod han för? Vilka
blev följderna av hans handlande? Vad kan vi lära oss av honom
Organisationer:




Kol- och stålunionen
FN
Nato
Warsawapakten

Förklara kort organisationens ursprungshistoria. När och varför kom den till? Vilken
roll hade organisationen under kalla kriget? Exemplifiera gärna!
Download