VARFÖR FÖLL SOVJETUNIONEN

advertisement
Gruppövning Sovjetunionens fall
Diskutera de följande orsakerna till att Sovjetunionen gick under i slutet av
1991. Vilken eller vilka förklaringar är viktigast? Kan man föra samman dem i
orsakskedjor? Saknar någon av förklaringarna relevans? Saknas det någon
förklaring?
- Sovjetunionen förintades i en oundviklig och determinerad utveckling, mot
bakgrund av ett system som var omöjligt att reformera, i en process som följde i
spåren av andra multinationella imperiestater;
- Sovjetunionen dukade under för en långvarigt obalanserad
moderniseringsprocess som konsekvent betonade statens och partiets framför
medborgarnas intressen, och storskaliga ekonomiska och militära framför
kulturella och politiska behov, som till sist förintade systemets grundvalar;
- Sovjetunionen underminerades av en stagnerande och föga utvecklingsbar
ekonomi, vilket så småningom ledde till samhällelig kollaps;
- Sovjetunionen kapprustades till döds av USA-presidenten Ronald Reagan i
dennes kamp mot ”det onda imperiet”;
- Sovjetunionen kunde inte längre bäras upp av den kommunistiska ideologin,
som successivt förlorat legitimitet i breda befolkningslager;
- Sovjetunionen blev offer för folkliga antisovjetiska revolutioner underifrån: en
demokratisk revolution i Ryssland, nationella/nationalistiska revolutioner i de
övriga sovjetrepublikerna;
- Sovjetunionen föll sönder i en förväntningsrevolution, som ett resultat av
radikala intellektuella elitgruppers medvetna och mediala handlingar, särskilt
den mobilisering mot sovjetmakten som genom glasnost’ kunde äga rum inom
folkfronter och andra ”icke-formella” grupper i termer av först historisk och
miljömässig, sedan realpolitisk kritik;
- Sovjetunionen gick under till följd av den medvetna politik som fördes av
Michail Gorbatjov och Boris Jeltsin;
- Sovjetunionen gick under till följd av de oavsiktliga konsekvenserna av
Michail Gorbatjovs reformpolitik.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards