Behandling med device ICD och CRT

advertisement
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Behandling med device
ICD och CRT
Björn Fredriksson
SÄS/Borås
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Hjärtsvikt
• Läkemedelsbehandling - hörnsten
• Sista åren även klarlagt att fysisk träning
bättrar ork och symtom vid hjärtsvikt
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Men!
• Många är symtomatiska trots
läkemedelsterapi
• Prognosen är allvarlig
• Risk för försämring: ökande hjärtsvikt och
plötslig död
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Behandling med device
Annorlunda behandlingsprinciper för att:
• Minska hjärtsvikt – förbättra hjärtats
pumpförmåga
– CRT –cardiac resynchronization therapy
(hjärtsviktpacemaker)
• Förhindra plötslig död
– ICD implantable cardioverter defibrillator
(inplanterbar defibrillator)
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Retledningssytemet
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
EKG
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
• Breda EKG-komplex
(särskilt s k
vänstergrenblock)
• Avspeglar en långsam
aktivering av hjärtat
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Dyssynkroni
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Ekokardiografi
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Ejektionsfraktion
• Den andel av vänster kammares volym i
slutet av diastole som pumpas ut ur hjärtat
• Mäts i procent
• Normalt >55%
• Svårt mäta exakt men betydelse för prognos
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Funktionsgruppsindelning hos
hjärtsjuka
New York Heart Association (NYHA)
1: Symtomfri, ingen begränsning av fysisk aktivitet
2: Mindre begränsning av fysisk aktivitet. Besvärsfri
i vila. Normal fysisk ansträngning ger symtom.
3: Betydande begränsning av fysisk aktivitet;
besvärsfri i vila, mindre än normal fysisk aktivitet
ger symtom.
4: Symtom vid minimal ansträngning eller i vila.
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Resynkronisering
• Man önskar elektrisk aktivering av
lateralväggen samtidigt med
kammarskiljeväggen
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Sinus coronarius, hjärtats ven
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
CRT
• Cardiac resynchronization therapy
• Sviktpacemaker
• Indikation:
–
–
–
–
Hjärtsvikt i funktionsgrupp 3-4
optimal läkemedelsbehandling
ejektionsfraktion <35%
QRS-bredd >120 ms
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Effekter
• Bättre överlevnad
• Bättre funktion
• Bättre livskvalitet
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
CRT
• Ca 30% förbättras inte på
behandlingen
• Vilka går inte att förutsäga
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Plötslig död
• Patienter med hjärtsvikt löper en ökad risk
för plötslig död
• Ju lägre ejektionsfraktion desto högre risk
• Oftast orsakad av kammartakykardi eller
kammarflimmer
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
ICD
• Implantable cardioverter defibrillator
• Flera studier har visat på förlängd
överlevnad med ICD-behandling
• Effekt i samma storleksordning som
betablockerare och ACE-hämmare
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
ATP antitakykardipacing
Defibrillering
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
ATP
• Antitakykardipacing
• Används vid snabba hjärtrytmstörningar
• Stimulerar (pacar) lite snabbare än
rytmstörningen och tar tillfälligt över
rytmen
• Känns inte (rytmstörningen i sig kan ge
symtom)
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Chock
• En stöt på 35-40J ges
• Smärtsam om det sker i vaket tillstånd
• Apparaten måste kunna skilja allvarliga
rytmer mot icke allvarliga som inte ska
behandlas med chock
• Avancerad diagnostik
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
ICD -indikationer
• Överlevt hjärtstillestånd
(ej första 48 tim vid hjärtinfarkt)
• Allvarlig kammartakykardi
• Ejektionsfraktion < 35 %, 3 mån efter hjärtinfarkt
• Pat med hjärtsvikt i funktionsgrupp 2-3 och
ejektionsfraktion < 35% trots optimal
sviktbehandling
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
ICD
• 5-10% inadekvata chocker
• Dosan tolkar t ex snabbt förmaksflimmer
som kammartakykardi
• Smärtsam
• Det är inte farligt att ta på patienten
• Elektrisk storm (>2 chocker på 24 timmar)
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Stänga av en ICD
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Kombinationer
• CRT-D
• CRT och ICD
• Till vilka?
Presentationsmaterial från informationseftermiddag om hjärtsvikt, Pulsen, 2010-01-19 och 2010-01-28
Sammanfattning
• Nya behandlingar för patienter med
hjärtsvikt
• Resynkroniseringsterapi – patienterna mår
bättre och lever längre
• ICD- förbättrar överlevnaden
• Ökar – ni kommer att träffa på dessa
patienter
Download