Företaget

advertisement
Instruktioner – Projektbeskrivning
Den information ni lämnar i det här dokumentet avgör om ni
går vidare i urvalsprocessen eller inte. Ni laddar upp
projektbeskrivningen och registrerar information om ert företag
i Vinnovas intressentportal.
Använd denna mall för att skriva er projektbeskrivning och följ
instruktionerna under varje rubrik i dokumentet. Ta bort alla
instruktioner (kursiv text) inklusive detta försättsblad innan du laddar
upp projektbeskrivningen.
Försök svara rakt och direkt på det vi frågar efter och behöver för att
bedöma ert företag och projekt. Ange vad som är antaganden och
vad ni kan belägga med fakta.
Otydliga eller uteblivna beskrivningar eller svar på frågor kan vara
skäl för Vinnova att avslå ansökan.
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Typsnitt med 11
punkters storlek ska användas. Eventuella illustrationer ska vara
läsbara i svartvita utskrifter.
Obs! Detta dokument får maximalt utgöra 14 sidor.
Projektbeskrivningar som överskrider detta antal sidor kommer inte
att bedömas.
Projekttitel: _______________
Kort sammanfattning av projektet
Sammanfatta det projekt ni söker finansiering för, max 1500 tecken.
Det ni skriver under sammanfattning ska även klistras in i sin helhet i intressentportalen, flik 1 Rubrik Sammanfattning
1. Bedömningskriteriet Relevans
För att Vinnova ska kunna finansiera ert projekt behöver följande tre förutsättningar vara uppfyllda; 1) Företagets
produkt, tjänst eller process är ny eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden. 2) Ni söker finansiering för
utvecklingsaktiviteter, bedöms under kapitel 3 (för definition utvecklingsaktivitet, se utlysningstexten kap 4.1)
3) Vår finansiering har en avgörande roll för projektets genomförande.
Ny/väsentligt bättre
För att det ska gå att bedöma om er produkt, tjänst eller process är ny eller väsentligt bättre än vad som redan finns på
marknaden så behöver följande tydligt framgå:


Vilken den tänkta produkten, tjänsten eller processen är och hur den fungerar
De viktigaste argumenten varför er produkt, tjänst eller process uppfyller kravet på att vara ny eller väsentligt
bättre jämfört med det som redan finns på marknaden. (här ska ni inte göra en konkurrent analys utan förklara
på vilket sätt er lösning är bättre än befintliga lösningar)
Obs! Om det inte tydligt framgår vad som är nytt eller väsentligt bättre så kommer det resulterar i att ansökan avslås.
Finansiering från Vinnova är avgörande
 Beskriv vilka alternativa sätt att finansiera projektet ni har prövat.

Beskriv kort konsekvenserna för projektets genomförande om Vinnova avslår ansökan.
2. Bedömningskriteriet Potential
Utifrån den information ni lämnar i det här kapitlet bedöms företagets förutsättningar och förmåga att växa genom innovationen.
Behov och marknad
Beskriv så tydligt som möjligt det behov eller problem ni riktar projektet mot:
- Vem är kunden eller användaren? Ge en tydlig beskrivning av den tilltänkta kunden/användaren och dennes
behov.
- Hur stort är problemet för kunden/användaren (kvantifiera om möjligt, exempelvis i form av kostnader, tid, etc.)?
- Vilka fördelar ”vinner” kunderna/användarna på att använda er tilltänkta produkt, tjänst eller process jämfört
med dagens lösningar?
- Beskriv marknadssituationen för den tilltänkta produkten, tjänsten eller processen. Hur många
kunder/användare har identifierat problemet/behovet och var finns de; nationellt eller internationellt?
- Ange om antalet kunder/användare är belagt eller om det bygger på en hypotes eller uppskattning.
- Behöver ni utreda behovet vidare? Tydliggör i så fall detta i arbetspaketen under kapitel 3, projektplan.
Erbjudande
-
Beskriv hur er tänkta produkt, tjänst eller process ska möta det behov ni beskrivit ovan.
Hur föreställer ni er att erbjudandet kommer att se ut, d.v.s. vad är det som kommer att erbjudas, från vem och till
vilka samt hur sker försäljningen/leveransen? Vilken position och roll kommer ni att ha i en tänkt leveranskedja
för erbjudandet.
Beskriv vilka frågor som återstår att besvara för att utreda möjligheterna med den tänkta
produkten/tjänsten/processen samt hur erbjudandet ska utformas. Om ytterligare undersökningar av erbjudandet
behöver göras inom projektet ska det framgå i arbetspaketen under kapitel 3, projektplan.
Konkurrenskraft
- Beskriv det som ni i dagsläget vet om konkurrenssituationen för er tänkta produkt, tjänst eller process. Oftast
finns det konkurrerande lösningar.
- Beskriv hur er lösning förhåller sig till aktuella trender och lagstiftning inom området
- Om ytterligare undersökningar av konkurrensläget behöver göras inom projektet ska det framgå i arbetspaketen
under kapitel 3, projektplan.
Plan för arbetet efter projektet
- Beskriv kortfattat hur ni planerar att gå vidare efter projektets slut om det blir framgångsrikt.
- Uppskatta vilka kostnader som återstår för att ta produkten, tjänsten eller processen till marknaden, Hur ska
dessa kostnader finansieras och varifrån ska finansieringen komma?
- Kvantifiera företagets bedömning av för vilken tillväxt ett framgångsrikt projektet kan resultera i:
o Beskriv: strategi/plan för hur företaget ska utvecklas och växa genom resultatet från projektet.
o Beskriv förväntade effekter av ett lyckat projekt i termer av ökade marknadsandelar, ekonomisk tillväxt
(exempelvis genom nyckeltal så som; omsättning, antal anställda, förädlingsvärde): 1 år efter projektets
slut, 5 år efter projektets slut samt på lång sikt.
Immateriella tillgångar
- Beskriv hur ni förvissat er om att det råder Freedom to Operate för att realisera er lösning, exv om det finns
hindrande metodpatent, behov av licenser, nyttjanderätter, hindrande patent, etc.
- Beskriv er strategi för att skydda/bibehålla er position gentemot konkurrenter. Planerar ni exempelvis att ta
patent, använda varumärkesskydd, utforma strategier för skydd av företagshemligheter eller ”know how” etc.?
Hållbarhet:
Möjligheter:
Beskriv hur er innovation bidrar till att uppfylla något eller några av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vilka är de
viktigaste möjligheterna för innovationen på kort respektive lång sikt. Var konkret och ta gärna hjälp av hållbarhetsmålens
delmål, om det är lämpligt. Beskriv eventuella idéer kring hur ni ska följa upp och mäta dessa positiva effekter.
Risker:
Reflektera över om innovationen på kort respektive lång sikt kan medföra någon/några negativa sociala- och/eller
miljöeffekter och hur företaget i så fall planerar att hantera dessa.
3. Bedömningskriteriet Genomförande
Utifrån den information ni lämnar i det här kapitlet bedöms i vilken grad ert projekt har en trovärdig budget och plan samt
hantering av relevanta projektrisker.
Projektplan
Beskriv kortfattat:
-
viktigare arbete/aktiviteter som gör att ni har speciell kompetens/erfarenhet som är relevant för
projektet.
hur ni ska gå tillväga för att nå projektmålen. Exempel på vad som kan ingå är: hypotes om lösning
och angreppssätt, process för att få fram nödvändig information om marknadsmässiga förutsättningar
eller upplägg för arbete med immateriella tillgångar.
projektets genomförande, tidplan, resurser, budget samt tillgång till relevant utrustning,
de största utvecklingsutmaningarna i genomförandet och hur ni tänker hantera dessa utmaningar.
Lista innehåll och mål för arbetspaket i tabellen nedan (infoga ytterligare rader vid behov).
Arbetspaket (AP)
AP 1 (..ange titel…)
AP 2 (..ange titel…)
AP x (..ange titel…)
Beskrivning av aktiviteter och mål
Ange därefter era uppskattade arbetsinsatser och kostnader kopplade till de olika arbetspaketen i nedanstående tabell
(infoga ytterligare rader vid behov). Vinnovas definition av stödberättigande kostnader finns här:
AP
1
AP
2
AP x
Summa
De summerade beloppen som ni räknar fram ovan, förs ni in under fliken 6 ”Sammanställning av total
projektkostnad och finansiering” i intressentportalen.
Sökt bidrag (KSEK)
Egen finansiering (KSEK)
Indirekta kostnader
Övriga direkta
Kostnader
(KSEK) Tid
(timmar)
Utrustning, mark,
byggnader
Se länk ovan, stödberättigande
kostnader (KSEK)
Personal
Endast initialer, beskrivs under kap
4 projektgrupp
Medverkande personer:
Tidsperiod
Arbetspaket
https://www.vinnova.se/globalassets/utlysningar/201300194/omgangar/guide_till_vinnovas_villkor_om_stodberattigande_kostnader_2016-04-11.pdf752199.pdf
Riskhantering
Ange och värdera de största projektspecifika riskerna och åtgärderna. Ange en siffra 1–5 för sannolikhet respektive
konsekvens. Ange också vilka åtgärder som skall vidtas för att undvika dessa risker.
Risk
Risk 1
Risk 2
Risk …x
Sannolikhet
Konsekvens
Åtgärd
Bedömningskriteriet Aktör
Företaget
Beskriv företagets roll och position i branschen, kompetens och andra faktorer som är avgörande för projektet.
Projektgrupp
Ange de personer i det egna företaget och hos eventuella samarbetspartners som kommer att medverka i projektet.
Kopiera tabellen nedan och klistra in en tabell för varje person i projektteamet som har en viktig roll för:
- projektets genomförande samt
- att efter ett framgångsrikt utvecklingsprojekt driva projektets resultat till kommersialisering.
Namn, ålder och kön
Titel, Organisation
Omfattning medv.
(timmar) under hela
projektet
Roll i projektet.
Utbildning, relevant
erfarenhet för projektet
Motiv till varför person är
viktig för projektet
Övrigt
Jämställdhet
Kriteriet lyder ” Projektgruppen är väl sammansatt med avseende på könsfördelning och att kvinnor och män har ett
jämställt inflytande över och deltagande i projektets genomförande (här avses de personer som har viktig roll för
projektets genomförande och styrning. En fördelning inom 40/60 procent mellan könen premieras)”
Det innebär att utöver de uppgifter ni lämnat i tabellen över personer som har en viktig roll så bör även följande framgå:
- Hur könsfördelningen för ledning och styrning av projektet ser ut
-
Annat som har betydelse i frågan kring könsfördelning i företaget och för projektets genomförande.
Resultat av tidigare finansiering från Vinnova (endast för de sökande som fått bidrag
förut)
 Här ska det framgå om företaget tidigare har fått utvecklingsstöd för en annan produkt/tjänst/process.
 Om företaget fått finansiering: Vilka effekter det i så fall inneburit för företaget. Exempel på effekter kan vara
innovation har marknadsintroducerats eller att företaget har tillförts ytterligare finansiering och/eller har startat
upp nya projekt som direkt följd av Vinnovas finansiering.
 Om det tidigare projektet inte har lett till marknadsintroduktion, ny finansiering eller annan effekt så behöver det
finnas en motivering till varför effekterna uteblivit.
 Om företaget tidigare har fått finansiering för samma utvecklingsprojekt beskriv kortfattat på vilket sätt denna
ansökan knyter an till den tidigare finansieringen.
Download