Höganäs – väl värt att investera i

advertisement
MARKNADSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN
Innehåll
Bakgrund
Övergripande syfte - profilarbete och marknadsföring
Vision och mål - Från kol till diamant
Marknadsplan i strategisk, konkret och offensiv handling
Aktiviteter
Revidering och uppföljning
Budget
Internt genomförande av marknadsplanen
Grafisk profil för Höganäs
2
3
4
5
6
6
6
6
6
Bakgrund
Från kol till diamant
Marknadsplanen för Höganäs kommun bygger på värden som framkommit i kommunens arbete med
visionen Från kol till diamant. Visionen har i samtliga delar genomsyrat arbetet med marknadsplanen
och kan därmed sägas ge legitimitet åt den färdriktning som planen ger.
Visionstexten syftar till att Höganäs kommun ska öka antalet invånare år 2015 till 25 500 samt öka antalet
invånare till 10 000 invånare i centralorten. Ökningen ska ge kommunen demografiska förutsättningar, ett
starkare näringsliv och köpkraft samt en egen attraktionskraft. Ökningen av antalet invånare ger även en
egen, säkrare bas för nyrekryteringar inom vård, skola och omsorg.
Tillväxt är viktigt för alla kommuner och en överlevnadsfråga för många. Tillväxt i en kommun skapas på
olika sätt. Antingen i form av nya invånare som bidrar med skattekronor, eller genom fler företag som
etablerar sig och ger nya arbetstillfällen. Ytterligare en tillväxtfaktor är besökare och turister som spenderar
tid och pengar i kommunen.
Marknadsplanen har föregåtts av ett analysarbete; dåtid, nutid och framtid. Slutsatserna har lagt grunden
till förståelsen för vilka varumärken, värden och profil Höganäs har. De senaste tio åren har Höganäs
förändrats från gruvort till en stad i utveckling – vår kommun har utvecklat varumärken, värden och profil
i positiv riktning.
Med anledning av kommunstyrelsens beslut om att identifiera marknadsföringen av vår kommun som en
offensiv, fortgående och strategisk process, bör den utvärderas och revideras i samband med
bokslutsarbete och analyser av lämpliga nyckeltal.
I allt arbete ska marknadsplanen stödja visionen och målarbetet – Från kol till diamant och visa värden
av att H öganäs – väl värt att investera i!
Övergripande syfte
Profilarbete och marknadsföring
Syftet med marknadsplanen är att få ett fundament med en färd- och viljeinriktning, en beredskap och en
ökad medvetenhet om marknadsföringens betydelse för att stärka Höganäs kommuns attraktivitet inom i
första hand följande områden –




Inflyttning
Skola
Företag och handel
Besök- och turistnäring
Att skapa profil i en politisk miljö
Förutsättningarna att skapa en profil för en kommun är annorlunda än de för ett kommersiellt företag. I
en kommun framför olika partier sin ideologi och förslag till lösningar.
Höganäs måste därför marknadsföras – med politisk samsyn och enighet om våra värden – strategiskt och
långsiktigt. Höganäs kommun måste vara beredd på att arbeta metodiskt och konsekvent för att klara sig i
konkurrensen om nya kommuninvånare, företagsetableringar och besökare. Därutöver måste hela vår
kommunala organisation engageras i kommunens vision för att marknadsföringen ska bli ett vardagligt
arbetssätt i vårt kommunikationssammanhang. Nöjda medarbetare och förtroendevalda som är stolta över
sitt eget arbete är i flera avseenden de effektivaste och mest övertygande marknadsförarna. Annonser,
reklam, radio och TV är effektiva i marknadsföring – men kommunens varumärke utvecklas minst lika
mycket genom det direkta mötet mellan kommunens medarbetare och invånare.
Höganäs blir vinnare om vi har förmågan att vid möten eller myndighetsutövningen skapa goda förutsättningar
för att invånaren, besökaren eller företaget möter engagerade, trevliga och kunniga representanter för
kommunen - som är stolta och glada ambassadörer och ger professionell service.
Vilka är profilbärare i Höganäs kommun?
•
•
•
•
•
•
•
•
Invånarna
Företagen och dess produkter
Kommunledningen, den bedrivna politiken och kommunens personal
Föreningar och organisationer
Naturen och miljön
PR, media och information
Turistattraktioner och besöksmål
UNGDOMAR
Utmaningen består i att samla profilen under ett gemensamt tak.
Vision och mål - Från
kol till diamant
Höganäs kommun erbjuder sällsynt goda möjligheter till boende, företagsamhet, fritidsutbud,
välbefinnande, utveckling och utmaningar. Visionen förmedlar Höganäs möjligheter att skapa fler invånare
och bostäder, nya företag och få fler turister och besökare – en plats som nu ska utvecklas och förädlas.
Kommungemensamma mål - från 2011
1.
2.
3.
4.
5.
Det ska vara attraktivt att bo i Höganäs
Skapa ett attraktivt Höganäs för yngre
Inflationssäkra kommunens egna kapital
Undvika att låna till investeringar inom den skattefinansierade verksamheten
Kommunen ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av
delaktighet, engagemang med en individualiserad syn på medarbetaren
6. Den kommunala organisationen ska kännetecknas av ett tydligt ledarskap med helhetssyn
(koncerntänkande)
7. Nya samverkansområden med privata och andra offentliga aktörer ska utvecklas
8. Stärka kommunens attraktivitet inom turism och besöksnäring
Marknadsplanen i strategisk, konkret och offensiv handling
Målsättningen är att våra målgrupper ska se Höganäs som det självklara och främsta valet med avseende
på boendeort, etableringsort och besöksort. Kommunens framgångs- och attraktionsfaktorer ligger i den
goda ekonomin, boendemiljön, företagandet, det geografiska läget, skolan och besöksnäringen.
STRATEGI
Man ska känna till att…
Höganäs kommun har en stabil ekonomi med låg skatt
Höganäs kommun erbjuder goda boendemiljöer där man tryggt kan investera i boendet
Höganäs kommun erbjuder goda förutsättningar för företagsetableringar
Höganäs kommun har en skola och omsorg som erbjuder individuella möjligheter med en god, social struktur
Höganäs kommun är ett välbesökt turistmål med kultur, keramikbygd och natur med vackra omgivningar
KONKRET - följande fyra fokusområden
1. Arbeta med opinionsbildning och pressbearbetning
Vi ska synas och höras - visa vår kommuns kompetens, kreativitet, kommunikation och kunskap.
Ha ambassadörer i skolor och på arbetsplatser. Lyfta fram framgångsfaktorer, arbeta med
nomineringar, ranking, ha ett idé-och synpunktssystem ”Academy of ideas”, och – berätta vår
historia som visar att…
Höganäs – väl värt att investera i!
2. Höganäs som tydlig avsändare
Genom att skapa en gemensam profil får man ett internt verktyg för att implementera en enhetlig,
konsekvent, grafisk och text- och bildprofil av kommunen, internt och externt. Handbok i hur
man skriver, layoutmallar, vilka texttyper som ska användas, mallar för blanketter, broschyrer och
annonser som visar att…
Höganäs – väl värt att investera i!
3. Utveckla en modern och lättnavigerad webbplats med webb-baserade tjänster
Vår hemsida ska vara aktuell, lättläst och informativ – och bemöta besökaren vänligt, snabbt och
med korrekta fakta som visar att…
Höganäs – väl värt att investera i!
4. Samarbete – företagande och besöksnäring
Turistnäringen ska lyftas fram och behandlas som en näringslivsfråga som visar att…
Höganäs – väl värt att investera i!
OFFENSIV
Aktiviteter, a-ö
Ambassadörskap
Attityder
Annonsering
Digitala nyhetsbrev
Direktreklam till utvalda grupper, t ex fritidsboenden
Evenemang
Höganäsbilagan
Information om kommunens tomtkö, kartor och planer
Informationspärm till nyanställda, besökare och på våra företag
Nomineringar
Mässdeltagande
Pressbearbetning
Radioreklam
Redaktionella reportage
Reklam i samband med fakturering
Reklam på internet
Samarbete med Campus i Helsingborg, högskolor och universitet
Samarbete med Skåne Nordväst och Framtidskommittén
Sociala medier
Tidningen Nyinflyttad
Turistinformation
Uppmärksamma idéer och förslag
Uppmärksamhet kring samarbete
Utnämnande av Årets Företag, miljöpris, kulturpris, ungdomspris och hedersdiplom
Utnämnande av Årets Företagsidé
Vision 11/13/15
Värdskap – det goda värdskapet!
Revidering och uppföljning
Varje år utvärderas kommunens marknadsplan och de kampanjer som genomförts. Effekterna av
insatserna mäts gentemot uppsatta mål som t ex inflyttningsstatistik, företagsetableringar, ranking, turism
och kommunal service. Metoden för mätning kan göras med statistikstudier och en årlig
”nöjdhetsundersökning” som genomförs i kommunens målgrupper. Höganäsbilagan och hemsidan är ett
bra media för att genomföra enkäten och presentera resultaten av densamma.
Budget
Årligen avsätts medel till marknadsföring och information av kommunens förvaltningar och bolag. För att
använda resurserna maximalt och nå ett optimalt resultat krävs samordning.
Informationsavdelningens nya organisation har även som uppgift att samordna och effektivisera
marknadsföringen, samt bidra till en god och enhetlig profilering av kommunens verksamheter.
Internt genomförande av marknadsplanen
Alla i kommunens organisation måste engageras i Visionen för att marknadsföringen ska bli ett vardagligt
arbetssätt. Nöjda medarbetare och förtroendevalda som är stolta över sitt eget arbete är i flera avseenden
de effektivaste och mest övertygande marknadsförarna.
Kommunens förvaltningschefer, VD:ar och avdelningschefer eller motsvarande ska ha god kännedom om
marknadsplanen och tillämpa den i sitt arbete. Öriga medarbetare inom Höganäs kommun, ska känna till
visionen Från kol till diamant och vara informerade om marknadsplanen och tillämpa den vid behov.
Grafisk profil för Höganäs
En grafisk profil – profilhandbok – ska finnas som stöd för all utåtriktad verksamhet inom kommunen.
Profilen ska klargöra hur annonser, trycksaker och kommunikation ska gestaltas. Den grafiska profilen ska
samla och hålla ihop kommunen i den gemensamma visionen och målarbetet.
Download