Instuderingsuppgifter genetik

advertisement
GENETIK – instuderingsuppgifter
1. Gör en enkelskiss av en cell och sätt ut de vanligaste delarna.
2. Vad har cellens olika delar för uppgifter?
3. Hur förökar sig en cell?
4. Vad menas med befruktning?
5. Var finns arvsmassan?
6. Vilken molekyl bär på informationen om arvet?
7. Vilka ämnen tillverkas utifrån instruktioner i arvsmolekylen
(DNA)?
8. Vad är en gen?
9. Ge ett exempel på samspelet mellan arv och miljö!
22. Var i kroppen förekommer reduktionsdelning?
23. Beskriv vanlig celldelning! *
24. Beskriv reduktionsdelning! *
25. Vad är det för skillnad på vanlig celldelning och
reduktionsdelning?
26. Förklara hur syskon kan vara olikavarandra trots att de har
samma föräldrar!*
27. Varför förkommer gener alltid parvis?
28. Vad är en homozygot?
29. Vad är en heterozygot?
30. Vilken blir följden när en egenskap styrs av flera gener?
10. Ge exempel på två egenskaper som miljön normalt inte kan
påverka!
11. Vad är en mutation?
12. Förklara varför det finns ett samband mellansolvanor och
hudcancer! *
13. Rita en bild av DNA- molekylen och förklara hur informationen
finns lagrad! *
14. Beskriv hur proteinerna bildas tillverkas i cellerna. Varifrån
kommer byggstenarna? *
15. Vad är en kromosom?
16. Hur många kromosomer har våra kroppsceller?
ORDLISTA
Anlag
Dominant anlag
Arvsmassa
Recessivt anlag
Cellkärna
Könscell
Celldelning
Könskromosomer
Mitos, vanlig celldelning
Meios, reduktionsdelning
DNA
Kromosom
17. Hur många kromosomer har en obefruktad äggcell (spermie)?
Gen
18. Vilken uppsättning kromosomer har cellerna hos en flicka
Genetik
(pojke)?
19. Vad bestämmer om det ska bli en flicka eller pojke?
20. Förklara varför det teoretiskt sett bör födas lika många pojkar
som flickor!
21. Var i kroppen förekommer vanlig celldelning?
Ribosom
Aminosyror
Heterozygot
Homozygot
Download