Arbetsuppgifter i biologi: EVOLUTION och GENETIK

advertisement
NAMN:________________
Genetik och Evolution
Centralt innehåll:


Evolutionära jämförelser mellan
människan och andra organismer.
Evolutionens mekanismer och uttryck,
samt ärftlighet och förhållandet mellan
arv och miljö. Genteknikens möjligheter
och risker och etiska frågor som
tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom
biologiområdet och deras betydelse för
samhället, människors levnadsvillkor
samt synen på naturen och
naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi,
till exempel bioteknik.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån
evolutionsteorin.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och
föränderlighet.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
Mål att kunna:
 Ha kunskap om arvets och miljöns betydelse för utvecklingen av våra
egenskaper
 Kunna ge exempel på ärvda och tillägnade egenskaper
 Kunna kort redogöra för kromosomernas uppbyggnad och vad en gen är
 Känna till vad en mutation är och vad den kan göra
 Kunna beskriva ett enkelt nedärvningsfall
 Kunna beskriva begreppen recessiv och dominant
 Känna till vad en klon är
 Kunna berätta vad evolution innebär
 Kunna redogöra för begreppet naturligt urval och ge ex
 Känna till människans utveckling
 Känna till hur man bevisar släktskap och att utveckling skett
Begrepp att kunna:
GENETIKEN
DNA-molekyl och Det genetiska alfabetet
Kromosomer och gener
Watson och Crick
Proteinfabriker
Förändringar i arvsmassan (orsaker,
effekter), Mutationer
Meios och mitos
Korsningsschema
Mendel
Genpar
Dominanta och recessiva anlag
Genteknik (gammal och modern, på gott och
ont)
Stamceller
EVOLUTIONEN
Livets skapelse
Fossil
Evolution
Arv och miljö
”Om arternas uppkomst” av Charles Darwin
Naturligt urval
Mutationer
Människans utveckling
Variation och mångfald
Att göra:





Vi kommer att ha genomgångar.
Du ska läsa i böcker och göra uppgifter på stenciler och nedan
Vi tar fram DNA ur banan om vi hinner
Vi kollar dominanta och recessiva anlag hos oss själva
Vi ser film

Vi avslutar med ett prov fredag v. 20
Arbetsuppgifter i biologi: GENETIK och
EVOLUTION
Genetik: Läs sidorna 310 – 321 (322-326) i
TITANO biologi
Lös uppgifterna: De inom parentes är för högre nivå.
1. Fyll i stencilerna ”Våra kromosomer” och ”Kan brunögda föräldrar få blåögda
barn?”
2. Ge 3 exempel på egenskaper du ärvt och 3 exempel på egenskaper du fått genom
miljön du växt upp i.
3. Vilka bokstäver består det genetiska alfabetet av?
4. Hur många kromosomer har en människa?
5. Var finns våra kromosomer?
6. Vad är DNA?
7. Vad är gener?
8. Vad gör generna?
9. Vad består proteiner av?
10. (Vad är det som gör att just Du är Du? )(genetiskt)
11. (Hur bildas proteiner?)
12. (Vad är HUGO?)
13. Vad är skillnaden mellan vanlig celldelning och reduktionsdelning? Vad bildas?
14. (Hur går vanlig celldelning till?)
15. (Hur går reduktionsdelning till?)
16. Vad är en klon?
(Hur går kloning till?)
17. Vad är en mutation?
18. Vem var Gregor Mendel? Vad upptäckte han?
19. Vad är det för skillnad mellan dominanta anlag och recessiva anlag?
20. Vad är en homozygot och vad är en heterozygot?
21. Vi lär oss tillsammans göra korsningsschema.
22. Ge 3 exempel på genetiska sjukdomar.
23. Vad är cancer?
24. Lös uppgift 3 och 4 på ”släktskapsanalys”-stencilen.
25. Vad är stamceller och vad kan de användas till?
Evolution: Läs sidorna 346-364 ( i Puls biologibok med Gorilla på
framsidan)och gör följande uppgifter.
1. Gruppuppgift: Tag bunten med plastade händelser. Sortera dem i ordning efter
när de hände. Skriv upp. Rätta med facit.
2. Förutsättningar för livet på jorden skapades för ca 15 miljarder år sedan. I
fantasin kan livets utveckling sammanfattas med en klocka där visaren flyttar sig
12 timmar.
a) Läs om jordens och livets historia på s. 348-352 i biologiboken
b) Vem tror du det är som uppträder femton sekunder i tolv?
c) Diskutera med en kamrat förslag på vad människan har åstadkommit under
sin korta tid på jorden. Skriv ner vad ni tycker har varit bra och vad som
varit dåligt. (3 exempel av varje)
3. Skriv in följande organismgrupper i rätt tidsålder och tidsföljd.
Använd s. 348
Fiskar(kvastfenad)
Kräldjur
Barrträd
Fåglar
Blommor
Däggdjur
Mammut
Bläckfiskar Dinosaurier
Grodor
4. Tidsåldrarna delas in i olika eror s. 348 Placera eror i rätt tidsålder.
a. Tertiär, kvartär
b. Trias, jura, krita
c. Kambrium, ordovicium, silur, devon, karbon, perm
5. Förklara vad mutation innebär och nämn något exempel på mutation. Vad har
mutationer för roll i evolutionen?
6. Vad är fossil?
7. Läs om människans utveckling (s. 354-355) När hände det viktigaste enligt dig?
8. Varje tid kräver sina anpassningar. Vilka anpassningar tror du att människan
behöver göra i framtiden?
a. Diskutera men en kamrat på vilket sätt människan är anpassad eller
missanpassad för det moderna samhället vi lever i idag? Skriv ner vad ni
kommer på.
b. Fundera över vilka förändringar och anpassningar du tror att människan
kommer att bli tvungen att genomgå i framtiden. Hur tror du att andra
organismer kommer att förändras? Skriv ner.
9. Tag reda på vem Charles Darwin var och vad han gjorde. Skriv ner kortfattat.
Download