Repetition inför NP Lektion 4

advertisement
Repetition inför NP
Lektion 4
Genetik
I cellkärna – ett bestämt antal
kromosomer
•
•
•
•
Finns i varje cells cellkärna
Ses då cellen delar sig
Människan har 46 st kromosomer (23 par).
23 från far (spermien) och 23 från mor
(äggcellen).
• Könsceller fås efter reduktionsdelning =
celler med 46 kromosomer delas till celler
med 23, sker i äggstockarna och
testiklarna.
Vad bestämmer om det blir en
pojke eller flicka
X
Y
X
XX
XY
X
X X XY
Reduktionsdelning
1. Kromosomerna gör en kopia av sig
själva.
2. Kromosomer av samma sort paras ihop
3. Kromosomer lägger sig mitt i cellen.
Kromosomer av samma sort kan byta
små bitar med varandra.
4. Kromosomer ¨går odelade åt varsitt håll i
cellen.
Reduktionsdelning
5. Två dotterceller erhålls, var och en med
halva kromosomtalet (2 kromosomer
istället för 4).
6. Kromosomerna lägger sig mitt i cellen och
delas.
7. Resultatet av reduktionsdelning blir fyra
dotterceller med enkel
kromosomuppsättning.
Hur fungerar arvsanlagen?
1. DNA är mycket lång molekyl. Generna
består av bitar av DNA- molekylen.
2. DNA- molekylen delar sig på längden.
De två halvorna blir två nya DNAmolekyler genom att ta upp kvävebaser
från cellplasma.
Kvävebaser: A
T
G
C
Hur fungerar arvsanlagen?
3. Kvävebaserna kan inte sitta ihop hur som
helst. A kan bara paras med T, och C kan
bara paras med G.
Varje kromosom innehåller
•
•
•
•
•
DNA (lång spiralformad molekyl)
DeoxiriboNukleinAcid (syra)
Två ”pärlhalsband”
Tvinnade
”Pärlorna”= byggstenarna kallas
nukleotider
Gener
• En gen är den minsta ärftliga enheten.
• Kroppsceller är diploida, de har en dubbel
uppsättning av kromosomer.
• Könsceller är haploida, de har enkel
uppsättning av kromosomer.
• Genotyp = ger information om arvsanlagen
• Fenotyp = ger information om fenotypen
Mutationer
• Ibland misslyckas DNA med att bygga upp
en perfekt kopia av sig själv.
• Då förändras DNA- molekylen.
• Sådana förändringar kallas mutationer.
• När en gen i en könscell utsätts för
mutation kommer det nya förändrade
anlaget att ärvas från generation till
generation.
Mutationer
• De flesta mutationer är dåliga och minskar
individens livsduglighet.
• I sällsynta fall leder det till förbättringar.
• Det är dessa förbättringar som gör det
möjligt med utveckling och anpassning till
nya miljöer.
• Mutationer är inte slumpmässiga.
Downs syndrom
• En person med Downs syndrom har en
extra kromosom som är belägen i
kromosompar 21.
Nedärvning
• Anlagen för en viss egenskap kan vara
antingen dominanta (RR) eller recessiva
(rr).
• För att recessiva anlag skall föras vidare
till nästa generation måste en av
föräldrarna vara dominant bärare eller att
båda föräldrarna är recessiva
anlagsbärare.
GMO
•
•
•
•
GMO = genmodifierade organismer.
Exempel på GMO:
Tomat som har gjorts resistent mot köld.
Växterna som har gjorts motståndskraftiga
mot bekämpningsmedel.
• Celler ifrån komage som har modifierats till
att producera insulin.
Kloning
• Fåret Dolly
• Man har spekulerat i om det är möjligt att
klona utdöda arter
Download