1. Rita en djurcell och sätt ut cellmembran, cellkärna, lysosom

advertisement
1. Rita en djurcell och sätt ut cellmembran,
cellkärna, lysosom, ribosom, mitokondrie,
cellplasma. Förklara kort vad de olika delarna
har för funktion.
26. Hur många kromosomer finns i en mänsklig
könscell?
2. Vad är DNA?
28. Hur många kromosomer finns i kroppscellerna
hos en krabba?
3. Vilket årtionde upptäcktes DNA-molekylen?
4. Vad består ”stegpinnarna” av i en DNAmolekyl?
5. Vilken kvävebas bildar ett par med basen A
(adenin)?
6. Vilken kvävebas bildar ett par med G
(guanin)?
7. Hur många baspar finns det i människans
arvsanlag?
8. Hur långt skulle DNA:t från en enda cell vara
om man vecklade ut det?
9. Förklara vad en kromosom är.
10. Vad är en aminosyra och hur många olika
finns det?
27. Varför har sexuellt fortplantande organismer
två kopior av alla kromosomer?
29. Nämn två olika typer av könsceller.
30. Hos män och kvinnor ser kromosomerna olika
ut. På vilket sätt?
31. Vad är skillnaden mellan en x- och en ykromosom?
32. Förklara varför enäggstvillingar är genetiskt
identiska, men tvåäggstvillingar skiljer sig åt.
33. Vad upptäckte Gregor Mendel när han
experimenterade med sina ärtor?
34. Förklara skillnaden mellan vikande (recessiva)
och dominanta gener!
35. Vad används ett korsningsschema till?
11. Vad är ett protein? Ge exempel på olika
funktioner som proteiner har i kroppen.
36. En homozygot blåögd man får barn med en
heterozygot brunögd kvinna. Hur stor är
sannolikheten att de får ett brunögt barn?
12. Förklara hur ett protein är uppbyggt!
37. Bestäms en persons hudfärg av arv eller miljö?
13. Vad är ett hormon?
38. Förklara vad som hänt när ett barn föds med
Down´s syndrom.
14. Förklara vad som händer från DNA till färdigt
protein.
15. Varför tillverkar inte alla celler alla protein
och blir lika dana?
39. Hur kan det komma sig att vissa ärftliga
sjukdomar, t.ex. färgblindhet, är mycket
vanligare hos pojkar än hos flickor?
16. Ge exempel på hur miljön kan påverka våra
cellers funktion
40. Vad är en mutation?
17. Förklara hur det går till när DNA kopieras.
42. Ange två saker som ökar risken för
mutationer.
18. Beskriv vad som händer vid vanlig celldelning
(mitos).
19. Vad är asexuell fortplantning?
20. När en encellig organism förökar sig blir
avkomman identisk med ”föräldern”. Varför?
21. Vad innebär sexuell fortplantning?
41. Är mutationer bra eller dåliga?
43. Vad är cancer?
44. Hur kan man få bakterier att tillverka
läkemedel?
45. Vad är genterapi?
22. Varför är det bra för en arts överlevnad att ha
sexuell fortplanting?
46. Genterapi skulle kunna göras både på
kroppsceller och på könsceller. Vad är
skillnaden?
23. Hur många kromosomer finns i en mänsklig
kroppscell?
47. Vad är gentester (screening) och vilken
information kan man få av ett sådant test?
24. Hur många kromosomer kommer från
mamman?
48. På vilket sätt kan gentester missbrukas?
25. Beskriv vad som händer vid reduktionsdelning
(meios)
49. Vad är fosterdiagnostik
Download