instuderingsfragor-genetik-10

advertisement
Instuderingsfrågor Genetik 1 Sid 318-325
1. Ett nyfött barn är en fantastisk skapelse. Vad bestämde hur det skulle byggas?
Var fanns byggritningarna?
2. Ge exempel på minst två egenskaper som du har ärvt från din mamma och två som du
har ärvt från din pappa.
3. Vad innebär begreppet ”det biologiska arvet”?
4. Vad innebär begreppet ”variation” i detta sammanhang?
5. På vilket sätt påverkas vårt utseende av proteiner?
6. Vad har arvsanlagen med proteiner att göra?
7. Proteiner byggs upp av aminosyror. Hur många aminosyror finns normalt i vår kropp?
Hur många kombinationsmöjligheter finns det?
8. Ge exempel på minst tre miljöfaktorer som påverkar dina egenskaper.
9. Vad är en kromosom? Hur många kromosomer har en människa?
10. Vad bestämmer ifall barnet blir en flicka eller en pojke?
11. Rita en mindmap ned följande begrepp. DNA, Cell, arvsanlag, kromosom, gen,
egenskap, recept, protein. Vilket ska stå överst osv.
12. Vad innebär begreppet ”den genetiska koden”?
13. Förklara vad som menas med en mutation. Samt ge ett exempel på en egenskap som
påverkats av en mutation.
14. Vad kallas stegpinnarna i en DNA-sträng?
15. Hur många ”bokstäver” innehåller en gen?
16. Hur många gener har en människa?
17. Studera bilden på sid 323. Rita en mindmap med de olika stegen då en cell producerar
proteinet insulin. ( proteinsyntes)
18. När och varför måste en cell dela upp sin DNA kedja i två identiska halvor?
19. Vad är en celldelning?
20. Varför delar celler på sig?
21. Vad är ”könlös förökning”?
22. Studera bilden överst på sid 324. Rita en mindmap som beskriver celldelningen
(mitos).
23. Vad innebär reduktionsdelning (meios)?
24. Kan två individer ha exakt likadan genetisk kod?
25. Hur många kromomer bildas vid vanlig celldelning, mitos?
26. Hur många kromosomer bildas vid reduktionsdelning, meios?
27. Sammanfatta innehållet i sid 318-325 i en mindmap.
28. Hur förs kromosomerna med DNA vidare?
CELLER
finns överallt i människans kropp
Könsceller delar sig i
MEIOSEN
Och bildar gameter
spermier och ägg
Delar sig för
att byta ut
gamla celler
samt vid
tillväxt
genom
MITOS
KROMOSOMER
finns i cellkärnan
46 23
Kromosomer
46 46
kromosomer
Kromosomerna innehåller arvsanlag
Det finns 46 kromosomer i en människocell
DNA
Finns i varje kromosom
Består av kombinationer av basparen
A, T C och G
Stegpinnarna i DNA bildar recept hur proteiner ska tillverkas just i vår kropp
Ett sådant recept kallas för en
GEN
Proteinernas sammansättning bestäms av generna och tar sig uttryck i en
EGENSKAP
T.ex. hårfärg, ögonfärg
Ibland sker ett avskrivningsfel när koden ska läsas av
Detta kallas för en
MUTATION
En mutation kan ge en förändrad egenskap
Om en mutation sker i en könscell så förs den vidare till avkomman
Download