Filosofi - Katrineholm

advertisement
Filosofi
Kap 6
Filosofi
Ungefärliga tänkta svar
”Kunskap och verklighet”
s.143 – 179
SP3 IT
1. Vad betyder begreppen kunskapsteori och metafysik och hur hänger de ihop?
Hur man får svaret?(Kunskapseori)
Vilka frågor man ställer?(Metafysik)
2. Vad är det för skillnad på hur en materialist och en idealist ser på verkligheten?
Allt är materia
Högre makt/andlighet
3. Skriv kortfattat om Herakleitos och hans tes ”panta rei”.
Allt flyter/förändras.Inget är beständigt.
4.Vilka olika ”naturfilosofer” och deras ”urämnen” beskriver boken.
Se tidsaxeln som Du tidigare fått.
5. Vad innebär det att Empedokles företrädde en primitiv darwinism?
Han trodde på en urvals utveckling
6. Empedokles talade också om attraktion och repulsion som livets motsatser. Hur?
+kärlek/attraktion
-hat/repulsion
7. Demokritos atomlära var deterministisk. Vad menas?
Utvecklingen består av orsakbundna rörelser
8. Vem är det som gett oss vår bild av Sokrates? Nämn några fakta.
Platons anteckningar
9. Sokrates var rationalist. Vad är detta?
förnuftsresonomang
10. Vad innebar Sokrates barnmorsketeori?
Ställa de rätta frågorna.Få fram ett rätt svar.
11. Vilka var sofisterna i Aten under Sokrates tid?
Privatlärare i politik,argumentation och vältalighet
12. Varför retade Sokrates sin omgivning?
Han ifrågasatte allt.
13. Vem var Platon?
Sokrates lärjunge, aristokrat
14.Förklara Platon lära om idévärlden och sinnevärlden.
Vårt högsta förnuft
Vår verklighet
15.Hur kan vissa människor få sann kunskap enligt Platon?
Själavandring/erinra sig tidigare kunskap
16.Vad är namnet på Platons filosofi?
Sidan 1 av 3
©GALMBERG
Filosofi
Dialektik,kunskapernas relation
17. Varför kan man kalla Platons lära för ”objektiv idealism”?
Högre av människor opåverkade ideal
18. Platons idealstat/utopia skulle vara ett klassamhälle. Berätta om dess uppbyggnad.
Härskare,krigare,folket
19. Vilka är de två viktigaste dragen i Platons samhälle? Finns dessa drag i dagens samhälle?
Kollektivism,elitism
20. Hur har Platon påverkat den kristna idéläran?
Idévärlden=det andliga=det finare=kyrkan
Sinnevärlden=världsliga=Lägre=vanliga
verkligheten
21.Hur har han påverkat andra senare i historien?
Hans dialektik
22.Vem var Aristoteles?
Alexander d. Stores lärare Platons lärjunge
23.Hur förklarar Aristoteles sin syn på idévärld och sinnevärld?
Form=idéerna
Materia=verkligheten
24.Vad innebär det att Aristoteles var teleologisk empirist?
Drar slutsatser av intryck men allt styrs av ett övergripande mål
25. Hur förklarar han Guds existens?
Gud startar allt
26. Visa på skillnaden mellan rationalismen och empirismen.
Förnuftet ger kunskap
Erfarenheten ger kunskap
27.Nämn namnet på resp idéläras företrädare.
Descartes
Locke,Berkeley,Hume
28.Hur argumenterar Berkeley i sin s k fenomenalism?
Allt som finns måste finnas i någons medvetande
29.Hur får Berkeley sin lära att fungera rent formellt?
Allt finns alltid hos Gud
30.Varför finns inget jag enligt Hume?
Vi är en ström av sinnesintryck
31.Vad innebär det att Hume var skeptisk empirist?
Accepterar enbart egna intryck. Ej indirekt kunskap
Sidan 2 av 3
©GALMBERG
Filosofi
32. Vad kallar I.Kant vår omvärld?
Tingen-i-sig=det som ger oss intryck
33.Vilken medfödd lag styr vår syn på omvärlden enligt Kant?
Orsakslagen=vi söker orsaken till en handling
34. Kant talar om analytiska och syntetiska satser. Vad skiljer dem åt?
Analytiska=sanna i sig själva Syntetiska= måste visas sanna
35. Vad menar Hegel med tes, antites och syntes?
Tes=argument Antites=motargument
Syntes=Svaret,lösningen
36. Varför säger man att Hegel var idealist?
Världsanden som styr
37. K. Marx förespråkar den dialektiska materialismen. Vad innebär det?
De materiella förhållandena styr utvecklingen-inte idéer
38. Hur förklarar Marx att olika idéer uppstått i olika historiska epoker?
Olika tider/förhållanden ger upphov till olika förändringar/idéer
39. Förklara Marx lära om basen och överbyggnaden.
Basen= ekonomiska förhållanden tex kapitalism,feodalsamhället,jägarsamhället
Överbyggnaden=de idéer/läror som uppstår pga basen tex ägande,företagande
Sidan 3 av 3
©GALMBERG
Download