Läkemedel – det nya miljögiftsproblemet?

advertisement
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Läkemedel –
det nya miljögiftsproblemet?
Katja Hagström
Yrkeshygieniker, ekotoxikolog, FilDr
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Örebro Universitetssjukhus
[email protected]
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Disposition
 Bakgrund
 Flödet i samhället av
läkemedel och effekter
 Miljöklassificering
 Tankar och råd
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Bakgrund - Sverige
 Finns ungefär 7600 olika produkter
 Cirka 1 200 aktiva ämnen och 1 300 hjälpsubstanser
 Förbrukade 5,8 miljoner dygnsdoser 2010
 Jämfört med 3,5 miljoner dygnsdoser 1991
 Verkar fortsätta att öka
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Läkemedels egenskaper
 Svårnedbrytbarhet
 Ska tåla förvaring i flera år samt
den sura miljön i magsäcken
 Beror på ämnets användning
 Cirka 94% är svårnedbrytbara
 Bioackumulerbarhet
 Ansamlas i växter och djur och
kan spridas uppåt i näringskedjan
 Cirka 20% av läkemedlen har
potential att bioackumuleras
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Olika läkemedelsgrupper





Antibiotika
NSAID-grupp: antiinflammatoriska läkemedel
Könshormoner
Antidepressivt läkemedel och beta-blockerare
Smärtstillande läkemedel
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Läkemedel i samhället
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Läkemedel i samhället
Produktion
”Utsläpp”
Användning
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Läkemedel i samhället
Vattenrecipienten
Dricksvatten
Reningsverk
Slam
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Produktion
 Kontrollerad produktion i Sverige
 Mer och mer av de aktiva substanserna
produceras i Kina och Indien
 I Hydrabad i Indien finns 90 fabriker
 Höga halter av läkemedel i vattnet
 37 olika resistensgener har hittats
Ref: Larson et al 2007 och 2009
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Användning
 10 % används i slutenvården och 90 % i
öppenvården
 Slutenvården – exempel cytostatika
 Blandning på apotek
 På toaletter - städpersonal
 Öppenvård – exempel läkemedelsplåster
 Finns till exempel smärt-, hormon- och nikotinplåster
 Har ofta mycket höga halter kvar efter användning
 Har dock mycket bra effekt vid behandling
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Användning fortsättning
 Veterinärmedicin – exempel
diklofenak
 Antiinflammatoriskt ämne
 Aktiv substans i t.ex. voltaren
 Gavs till kor i Indien och
Pakistan
 99 % av de tre vanligaste gamarterna dog ut på mindre än 10
år
Ref: Schultz et al 2004
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
”Utsläpp”
 För vissa ämnen
 Tas liten andel upp i kroppen
 Kan utsöndras oförändrat
 Högst koncentrationer från sjukhusen men störst
mängd från samhället
 Vanliga ämnen är bland annat smärtstillande och
antiinflammatoriska ämnen
 Varierar med bland annat årstid
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Reningsverk
 Specifika reningsprocesser för
läkemedelsrester saknas idag i reningsverken
 Graden av nedbrytning varierar mellan olika
läkemedel
 Läkemedel finns i utgående avloppsvatten samt i
avloppsslammet
 Nya reningsmetoder som tagits fram kan vara
dyra t.ex. ozonering och aktivt kol
Ref: Stockholm vatten, 2010
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Vattenrecipienten
 Hormoner – östrogena ämnen
 Feminisering och dubbelkönade fiskar
 Effekter på grodor och snäckor
 Antidepressivt läkemedel och beta-blockerare
 Beteendestörningar hos vattenlevande organismer
 Cellförändringar i organ hos fiskar
Bild 3 & 4: Centrum för biologisk mångfald, Uppsala Universitet
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Vattenrecipienten fortsättning
 Antibiotika
 Påverkan på reproduktionen och tillväxten hos olika
vattenlevande organismer
 Antibiotikaresistens även för svampläkemedel
 Antiinflammatoriska ämnen
 Rapporter om bioackumulation
 Påverkan på simaktiviteten hos märlkräftor
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Dricksvatten
 Vissa ämnen har hittats i råvatten och
dricksvatten
 Ibland annat i Stockholm och Östergötland
 Östergötland
Plats
Antal läkemedel
Råvatten
Dricksvatten
Motala
5
1
Linköping
11
3
Norrköping
17
6
Ref: Helmfrid et al 2006 & 2010, www.lio.se/amm
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Motala Ströms avrinningsområde
Ref: Helmfrid et al 2006 & 2010, www.lio.se/amm
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Läkemedel i samhället
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Miljöklassificering
 Utarbetades först av Stockholms
läns landsting och Apoteket AB
 Miljöfarlighet
 PBT-index
 Miljörisk
 Riskkvot
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
PBT-index
 Uttrycker substansens inneboende
miljöskadliga egenskaper
 Persistens - förmåga att stå emot nedbrytning
 Bioackumulation - ansamling i fettvävnad
 Toxicitet- giftighet för vattenlevande organismer
 Ämnet kan få ett värde mellan 0-9
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Miljörisk - riskkvoten
 Riskkvoten = PEC/PNEC
 PEC - beräknad koncentration i miljön
 PNEC - beräknad högsta koncentration som
inte har skadlig effekt i miljön
Risk för miljöpåverkan
Riskkvot
Försumbar
<0,1
Låg
0,1-1
Medelhög
1-10
Hög
>10
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Miljöfarlighet och miljörisk
PEC/PNEC
Risk enl. FASS
PBT
www.orebroll.se/amm
Sertralin
Citalopram
6,4
0,049
Medelhög
Försumbar
6
9
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Framtiden - forskning
 MistraPharma
 Målsättning att identifiera vilka läkemedel som utgör
en betydande risk för våra vattenmiljöer
 http://www.mistrapharma.se/
 Stockholm vatten
 http://www.stockholmvatten.se/sv/Aktuellt/Projekt/
Lakemedel-i-avloppsvatten/
 Många landsting mäter läkemedelsrester
 Medvetandet ökar
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Ovissheter
 Oklart hur aktiva substanser och dess metaboliter
påverkar ekosystem
 Samverkar med andra miljögifter
 Vilka ämnen ska vi analysera?
 Ursprungsämnen eller metaboliter?
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Vad kan vi göra?
 Ta hela kuren av din medicin
 Ny medicinering för regelbunden
användning
 Testa om du tål medicinen via
startförpackningar eller använd
delexpediering på apoteket
 Läkemedelsgenomgångar
 Köp inte medicin via okända
leverantörer på Internet
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Kan vi göra mer?
 Lämna tillbaka gammal och
överbliven medicin till apoteket
 Lämnas i apotekens egna påsar eller
i annan genomskinlig påse
 Du kan lämna lösa tabletter, kartor
med tabletter och tuber eller flaskor
med överbliven medicin
 Extra viktigt med alla slags
läkemedelsplåster
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Kan du avstå?
Foto: Annika Gelin
www.orebroll.se/amm
UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
Arbets- och miljömedicinska kliniken
Tack för uppmärksamheten!
Foto: Inger Fagerlund
www.orebroll.se/amm
Download