Förskolechefens möjligheter att delegera och

advertisement
Informationsblad
Publicerat 2012-12-14
Uppdaterat 2013-01-17
Förskolechefens möjligheter
att delegera och
förskolors organisation
Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet
att delegera och förskolors organisation, i samband med myndighetens tillsyn. Du kan
också utläsa var fokus ligger i tillsynen. Det är med utgångspunkt i dessa tolkningar
som Skolinspektionen gör sina bedömningar.
SKOLINSPEKTIONEN
Informationsblad
Publicerat 2012-12-14
Uppdaterat 2013-01-17
2 (7)
Innehållsförteckning
Inledning ..................................................................................................................................... 3
Förskolechefens möjlighet att delegera ................................................................................. 3
Förskolechefen ska leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en förskolenhet 3
Ledning av en förskoleenhet ................................................................................................... 4
Förskolechefen har stora möjligheter att delegera vissa uppgifter enligt skollagen ... 4
Förskolechefens strategiska ledning förstärks..................................................................... 4
Förskolechefen får bara delegera till personal eller uppdragstagare med tillräcklig
kompetens ................................................................................................................................... 5
Förskolechefen behåller det yttersta ansvaret ...................................................................... 5
Delegation av beslut inom kommunen ................................................................................. 5
Ställföreträdare .......................................................................................................................... 5
Förskolechefens ansvar knutet till en förskoleenhet .......................................................... 6
Huvudregeln: Verksamhet i en byggnad är en förskoleenhet .......................................... 6
Verksamhet i flera byggnader kan bilda en förskoleenhet ............................................... 6
Får benämningen biträdande förskolechef användas? ....................................................... 6
Skolinspektionens tillsyn ........................................................................................................ 7
Informationsblad
SKOLINSPEKTIONEN
Publicerat 2012-12-14
Uppdaterat 2013-01-17
3 (7)
Inledning
Skollagen utgår från ett tydligt utpekat ledningsansvar för förskolechefen. Varje förskolenhet ska ha en förskolechef som ansvarar för ledningen och samordningen av det
pedagogiska arbetet vid enheten. Huvudmannen har i övrigt en betydande frihet att
organisera verksamheten. Bestämmelserna i skollagen om förskolans ledning gäller
såväl kommunala som fristående förskolor.
Förskolechefens möjlighet att delegera
Förskolchefens ledningsansvar har stärkts i skollagen för att befästa förskolans ställning som en del av utbildningssystemet och för att förstärka dess kvalitet och likvärdighet. Förskolechefens ansvar för verksamhetens pedagogiska utveckling och inre
organisation blir tydligare och mindre detaljstyrt än tidigare.
Förskolechefen ska leda och samordna det pedagogiska arbetet
vid en förskolenhet
Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ledas och samordnas
av en förskolechef. Förskolechefen ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.1
Förskolechefen har ansvar för att besluta om sin enhets inre organisation.2 Dessutom
ansvarar förskolechefen för det systematiska kvalitetsarbetet, formerna för barns inflytande, föräldramedverkan samt kompetensutveckling för personalen.
Enligt läroplanen för förskolan har förskolechefen, som pedagogisk ledare och chef för
förskollärare, barnskötare och övrig personal vid förskolan, det övergripande ansvaret
för att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen ansvarar för att verksamhetens måluppfyllelse följs
upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen. 3
Förskolechefen har också ett särskilt ansvar för förskolans arbetsformer, särskilt stöd,
lärandemiljö samt för att utveckla sammarbetsformerna med förskoleklassen, skolan
och fritidshemmet. Vidare ansvarar förskolchefen för att upprätta, följa upp, och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling.
Skolinspektionen definierar begreppet pedagogiskt ledarskap på följande sätt:
1
2 kap. 9 § skollagen (2010:800)
2
2 kap. 10 första stycket skollagen (2010:800)
3
Läroplan för förskolan (Lpfö 98) Avsnitt 2.7 Förskolechefens ansvar
SKOLINSPEKTIONEN
Informationsblad
Publicerat 2012-12-14
Uppdaterat 2013-01-17
4 (7)
Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter
för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i förskolan. Det betyder att
förskolechefen måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget. Omsätta
det i undervisning, leda och styra lärprocesser samt skapa förståelse hos medarbetarna
för sambandet mellan insats och resultat.
Ledning av en förskoleenhet
Förskolechefen har ledningsansvar för en förskoleenhet. Huvudmannen har dock stor
frihet att organisera verksamheten. Begreppet förskoleenhet är därför inte samma sak
som förskolechefens ansvarsområde, eller andra organisatoriska indelningar. En förskolechef kan vara chef för flera förskoleenheter.4
Det viktiga är att varje förskoleenhet leds av en enda förskolchef 5 och att det är tydligt
för förskolans personal, barn och barnens föräldrar vem som har ansvaret för ledningen
och samordningen av det pedagogiska arbetet och verksamhetens inre organisation.
Om förskolan är integrerad eller samorganiserad med en skolenhet finns inget hinder
för att rektorn på skolan även är förskolechef.
Det är inte möjligt att ha delat ledningsansvar. Förskolechefen har dock stora möjligheter att utforma den inre organisationen i förskolan genom att delegera beslut.6
Förskolechefen har stora möjligheter att delegera vissa ledningsuppgifter
Förskolechefens uppgifter får bara utföras av den som är förskolechef , om denne inte
har överlåtit på någon annan att utföra uppgifterna. För att kunna hantera det ökade
ansvaret har förskolechefen möjlighet att överlåta rätten att fatta beslut och utföra vissa
ledningsuppgifter till andra. Syftet är att ge varje förskoleenhet större frihet att själv
organisera sin verksamhet efter lokala förutsättningar och behov.
Förskolechefen har ett särskilt ansvar och särskilda uppgifter som förskolchefen fått
direkt från staten genom skolförfattningarna exempelvis ansvar för att särskilt stöd ges
vid behov och vad som framgår av läroplanen.7 Huvudmannen kan inte ta över detta
ansvar från förskolechefen, eller överlåta det till någon annan.
Förskolechefens strategiska ledning
Förskolchefens möjligheter att delegera uppgifter innebär att förskolechefens ledarskap
kan förändras. Förskolechefen har nu möjlighet att i högre grad utöva ett ledarskap
med inriktning på övergripande och strategiska frågor. Förskolechefen kan utöva sin
4
propositionen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) sid. 216
prop. 2009/10:165 sid. 250
6 prop. 2009/10:165 sid. 251
5
7
Avsnitt 2.7 , Läroplan för förskolan (Lpfö 98)
Informationsblad
SKOLINSPEKTIONEN
Publicerat 2012-12-14
Uppdaterat 2013-01-17
5 (7)
insyn i den dagliga verksamheten genom återrapportering från dem som har fått uppgifter på delegation.
Förskolechefen får delegera till personal eller uppdragstagare med
tillräcklig kompetens
Förskolechefen får delegera till en anställd eller en av huvudmannen anlitad uppdragstagare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Detta innebär att förskolechefen
vid delegation måste avväga till vem delegation kan ske och på vilken nivå
beslutsrätten ska ligga.
Förskolechefen behåller det yttersta ansvaret
Även om förskolechefen har delegerat vissa beslut och enskilda uppgifter, har förskolechefen kvar sitt yttersta ansvar för verksamheten och för de beslut som fattas. När förskolechefen delegerar förutsätts därför att det finns en tydlig beskrivning av vilka uppgifter som har delegerats och till vem uppgifterna har delegerats samt rutiner för återkoppling och uppföljning av det som delegerats.
Delegation av beslut inom kommunen
I kommunala förskolor finns också möjlighet för en nämnd att delegera viss ytterligare
beslutsrätt till förskolechefen. Det rör beslut i frågor om exempelvis anställningar, inköp, upphandlingar och mottagande i förskola.
Uppgifter som förskolechefen får på delegation från nämnden kan inte delegeras
vidare. Beslut som har fattats efter delegation ska anmälas till nämnden.8
Ställföreträdare
Skollagen ger möjlighet att utse en eller flera ställföreträdare för förskolechefen när
denne är frånvarande. Endast en person åt gången kan vara ställföreträdare. En ställföreträdare övertar hela det ansvar och de befogenheter som annars tillkommer förskolechefen.
Det sägs ingenting om vem som ska utse ställföreträdaren. Mot bakgrund av de höga
behörighetskrav som ställs på förskolechefen för att få anställas och det stora ansvar
som åvilar förskolechefen, är det mycket som talar för att det bör vara huvudmannen
som utser ställföreträdare. Det bör dock finnas utrymme för en huvudmannen att besluta att förskolechefen själv utser ställföreträdare.
8
6 kap. 35 § kommunallagen (1991:900)
SKOLINSPEKTIONEN
Informationsblad
Publicerat 2012-12-14
Uppdaterat 2013-01-17
6 (7)
Förskolechefens ansvar knutet till en
förskoleenhet
För att kunna veta hur långt en huvudmans möjligheter att fritt organisera sin verksamhet sträcker sig, måste man analysera vad förskolchefens ansvar för arbetet ”vid en
förskoleenhet” innebär. Enligt skollagen är en förskoleenhet ”en av huvudmannen för
för förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera förskoleenheter
som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon
förskolebyggnad”.9
Huvudregeln: Verksamhet i en byggnad är en förskoleenhet
Huvudregeln är att verksamhet som bedrivs i en förskolebyggnad utgör en förskoleenhet. Begreppet förskoleenhet avser enheten i fysisk mening, alltså de byggnader och
lokaler där huvudmannen bedriver sin verksamhet. En förskola, så som ordet ofta uppfattas, är då samma sak som ”förskoleenhet”. Men det kan finnas flera förskoleenheter i
samma byggnad.
Verksamhet i flera byggnader kan bilda en förskoleenhet
En förskoleenhet kan också omfatta verksamhet i flera förskolebyggnader, om byggnaderna ligger nära varandra och på ett naturligt sätt hör ihop. Det ska alltså finnas ett
geografiskt samband för att det ska kunna vara frågan om en förskoleenhet. För att flera
byggnader som ligger nära varandra ska utgöra en förskoleenhet är utgångspunkten
också att de ingår i samma administrativa enhet. En förskoleenhet kan också omfatta verksamhet där vissa moment inte bedrivs i någon förskolebyggnad. Det kan till exempel
handla om utomhusaktiviteter såväl inom som utanför förskolans område. 10
En förskoleenhet kan omfatta flera byggnader om de ligger nära varandra. Men flera
byggnader som ligger nära varandra behöver inte utgöra samma förskoleenhet. Varje
byggnad kan vara en självständig förskoleenhet och ledas av en egen förskolechef. Det
kan också vara så att några av flera byggnader som ligger nära varandra bildar en förskoleenhet, medan en eller flera andra byggnader i närheten är självständiga förskoleenheter (till exempel om en kommunal förskola hyr ut en av flera byggnader till en
enskild huvudman).
Får benämningen biträdande förskolechef användas?
Bara den som har anställts för att leda och samordna verksamheten vid en förskoleenhet får kallas förskolechef. Om man lokalt skapar andra ledningsfunktioner får de inte
benämnas på ett sätt som kan skapa tvekan om vem som är förskolechef.
9
1 kap. 3 § skollagen (2010:800)
prop. 2009/10:165 sid. 633
10
Informationsblad
SKOLINSPEKTIONEN
Publicerat 2012-12-14
Uppdaterat 2013-01-17
7 (7)
Det bör vara möjligt att använda benämningen biträdande förskolchef. Viktigt är då att
det inte råder några oklarheter för barn, föräldrar och personal om vem som är förskolechef.
Skolinspektionens tillsyn av kommunala förskolor
Skollagen ställer krav på förskoleenhetens ledningsstruktur. Förskolechefen ges möjlighet att under vissa förutsättningar överlåta uppgifter på någon annan. Det är viktigt
att förkolechefens ansvar är tydligt och att det inte råder några tveksamheter om vem
som är förskolechef och som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Skolinpektionen inriktar sin tillsyn på följande:
 Tar förskolechefen sitt ansvar för att som ledare och chef leda och samordna
det pedagogiska arbetet vid enheten?
 Är förskolechefen i sitt dagliga arbete inriktad mot att arbeta för att stimulera
barnens utveckling och lärande och erbjuda en trygg omsorg?
 Ansvarar förskolechefen för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen?
 Ansvarar förskolechefen för att förskolans måluppfyllelse följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen?
 Har förskolechefen överlåtit uppgifter på annan? Är det i så fall uppgifter som
får överlåtas och har den som uppgifterna överlåtits till tillräcklig kompetens
och erfarenhet för uppgifterna?
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards