förskolan - Kalmar kommun

advertisement
Hagby förskolas plan mot
diskriminering och kränkande
behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år
Läsår: 2015-2016
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskola 1-5 år
Ansvariga för planen
Ann-Kristin Karlsson, Linda Johansson, Lovisa Jonsson, Jenny Valfridsson, Linda Larsson
Vår vision
Vår vision är att alla som jobbar inom förskolan arbetar för att se det rika kompetenta barnet med
normkritiskt tänkande som en naturlig del av den ordinarie verksamheten.
En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt
samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
Bakgrund: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i
vardagen,
• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,
och
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
Visionen är även att det alltid ska finnas kontinuerliga forum för diskussion för all personal,
reflektion samt åtgärder utifrån vårt likabehandlingsarbete som grundar sig på:
Internationella styrdokument som FN-s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN-s
barnkonvention, Agenda 21, Skollagen, Läroplan för förskolan ( Lpfö -98 rev.2010), Södermöre
kommundels utbildningspolitiska vision samt våra årliga läroplansplaneringar och
läroplansuppföljningar.
Planen gäller från
2015-04-01
Planen gäller till
2015-12-31
Läsår
2015-2016
Barnens delaktighet
Vi kommer att utforma en plan utifrån kartläggningen.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Information kring vårt arbete via veckobrev, föräldraråd och föräldramöte. Därefter gör vi upp en
plan vid nästa uppföljning vid slutet av ht-15 kring föräldrarnas delaktighet.
Personalens delaktighet
Vid själva utformningen är 3 pedagoger delaktiga och efter det är ambitionen att informera kring
arbetet och göra övrig personal delaktiga via diskussions-, reflektionsgrupper vid arbetsplatsträffar.
Förankring av planen
Information kring vårt arbete via veckobrev, föräldraråd och föräldramöte. Därefter gör vi upp en
plan vid nästa uppföljning vid slutet av ht-15 kring föräldrarnas delaktighet.
Vid själva utformningen är 3 pedagoger delaktiga samt biträdande rektor och efter det är ambitionen
att informera kring arbetet och göra övrig personal delaktiga via diskussions-, reflektionsgrupper vid
arbetsplatsträffar. Här bjuds även övrig personal på skolan in.
Utvärdering
Årets plan ska utvärderas senast 2016013
Beskriv hur årets plan ska utvärderas Gemensamt i reflektion med arbetslag samt
barngrupp genom samtal. Enkäter.
Ansvarig för att årets plan utvärderas: Förskolechef
Främjande insatser
Namn
Jämställdhet
Områden som berörs av insatsen
Mål och uppföljning
Att aktivt arbeta med att värdesätta hela dagen genom att skapa möjligheter i våra miljöer både
ute och inne som är tillgängliga för alla barn och anpassade för varje barngrupp. Detta utifrån att
främja likabehandling av flickor och pojkar. Barnen ges möjlighet att få vara olika i olika
sammanhang.
I förskolan skall arbetslagen verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och
utrymme i verksamheten (Lpfö -98 rev.2011)
Insats
Jämställdhetsgruppen fördjupar sig i litteratur kring ämnet. Detta ligger till grund för diskussioner
för ökad medvetenhet. Hur många olika jag kan man bli i denna miljö?
Genom vårt förhållningssätt ser vi till att alla barn och vuxnas olikhet/likhet blir varandras tllgång.
Pedagogerna ansvarar för att varje barn kommer att ha möjlighet att ta del av utvalda böcker med
dokumenterade samtal. Böckerna bidrar till andra perspektiv och motbilder av traditionella
könsmönster.
Inköp av avdelningsspecifik barnlitteratur som handlar om jämställdhet.
Ansvarig
Förskolechef och samtliga pedagoger
Datum när det ska vara klart
20150401
Namn
Barns inflytande och delaktighet
Områden som berörs av insatsen
Mål och uppföljning
Mål att sträva mot att varje barn genom olika valsituationer och förhandlande kan känna sig
delaktiga i sitt eget kunskapande och få en möjlighet att påverka sin dag.
Att utgå från barnens tankar och teorier är viktiga för oss och att barnen får tid att utforska
tillsammans med andra barn och vuxna.
Genom ett projektinriktat arbetssätt skapar vi möjlighet och förutsättningar för att ge barnen
chansen att fördjupa sig i något utifrån deras teorier och nyfikenhetsfrågor.
Insats
Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation kan vi tillsammans få syn på barns
förmågor och ge utmaningar på rätt nivå. Vi utvärderar och följer upp våra verksamheter samt
varje barns utveckling. Pedagogerna erbjuder barnen att göra egna val och genom valen skapa
förutsättningar för samarbete, förhandling, glädje, utmaningar och förundran tillsammans med
andra barn och vuxna.
Vi stödjer vårt arbete genom att aktivt arbeta med läroplanen för förskolan i vårt gemensamma
utvärderings- och reflektionsverktyg. Därigenom ges barnen möjlighet att utveckla normer och
värden, utveckling och lärande, att aktivt få inflytande över sin vardag och delta i vårt arbete med
demokrati.
Ansvarig
Förskolechef och pedagoger
Datum när det ska vara klart
Namn
Normkritiskt tänkande
Områden som berörs av insatsen
Mål och uppföljning
Öka personalens kunskaper och samsyn kring normkritiskt tänkande utifrån förskolans
styrdokument.
Insats
Göra all personal i förskolan delaktiga i arbetet kring normkritiskt tänkande via diskussions- och
reflektionsgrupper vid arbetsplatsträffar.
20/3 Diskussioner efter gemensam studiedag med fokus på barnkonventionen. Till grund för
diskussioner ligger ett avsnitt kring normkritiskt tänkande från DO. "Lika rättigheter i förskolan".
Påbörja samarbete med utvecklingslärarna i kommunen som har ett jämställdhetsuppdrag.
Samarbetet ska handla om hur vi på enheten kan utveckla och jobba kring normkritiskt tänkande.
Ansvarig
Förskolechef och pedagoger
Datum när det ska vara klart
2015-04-01
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Observationer i de olika miljöerna utifrån det främjande arbetet
BRUK
Barnintervjuer
Enkäter
Trygghetsvandring
Områden som berörs i kartläggningen
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Vi har samtal med barnen i de olika barngrupperna samt intervjuer.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Diskussioner kommer att äga rum på upptaktsdagarna samt våra gemensamma APT.
Resultat och analys
Förebyggande åtgärder
Namn
Avdelningarnas utvärderings- och reflektionsverktyg
Områden som berörs av åtgärden
Mål och uppföljning
Att utvärderings- och reflektionsverktyget är uppdaterat utefter aktuell Likabehandlingsplan.
Åtgärd
I utvärderingsdokumentet lägga in aktuella reflektionsrubriker utifrån Likabehandlingsarbetet.
Motivera åtgärd
Hålla utvärderings- och reflektionsverktyget uppdaterat utefter aktuell Likabehandlingsplan.
Ansvarig
Ann-Kristin Karlsson
Datum när det ska vara klart
20150401
Namn
Kartläggningsverktyg
Områden som berörs av åtgärden
Mål och uppföljning
Upprätta kartläggningsdokument med tydligt syfte samt utarbeta en plan för hur och
när kartläggningsdokumenten ska användas.
Åtgärd
I Likabehandlingsgruppen upprätta kartläggningsdokument med tydligt syfte samt utarbeta en
plan för hur och när kartläggningsdokumenten ska användas.
Motivera åtgärd
Hålla kartläggningsverktygen uppdaterade utefter aktuell Likabehandlingsplan.
Ansvarig
Ann-Kristin Karlsson
Datum när det ska vara klart
2015-04-01
Namn
BRUK
Områden som berörs av åtgärden
Mål och uppföljning
Genom självskattningsdokument i BRUK komma fram till vart fokus i det främjande och
förbyggande arbetet ska ligga.
Åtgärd
Genom BRUK använda ett självskattningsdokument för pedagoger och avdelningar som handlar
om normer, värden och inflytande.
I BRUKs självskattningsdokument ska hela Hagbyenheten använda sig av "främja lika rättigheter
och möjligheter" samt "förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandlig."
Motivera åtgärd
Utveckla arbetet med likabehandlingsplanen och få syn på utvecklingsområden att arbeta vidare
med.
Ansvarig
Ann-Kristin Karlsson
Datum när det ska vara klart
2015-04-01
Namn
Rutiner
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Förskolan har i uppdrag att främja lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det främjande arbetet utgår ifrån att
stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling och det förebyggande arbetet handlar om
att minska risken för kränkningar.
Åtgärd
Personalen som har gjort iakttagelsen har skyldighet att följa upp den misstänkta kränkningen
med inblandade barn.
Motivera åtgärd
För att motverka upprepade företeelser.
Ansvarig
Datum när det ska vara klart
Rutiner för akuta situationer
Policy
Förskolan har i uppdrag att främja lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Det främjande arbetet utgår ifrån att stärka de positiva
förutsättningarna för likabehandling och det förebyggande arbetet handlar om att minska risken för
kränkningar.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalen är närvarande i de olika miljöer barnen befinner sig i.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Kontaktpersoner förskolechef Henrik Hansson och biträdande rektor Ann-Kristin Karlsson. Samt
personal på avdelning.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Personalen som gjort iakttagelsen har skyldighet att följa upp händelsen. Vid allvarligare kränkning
informeras förskolechefen.
Barnen involveras aktivt i arbetet och ses som viktig resurs.
Händelsen följs upp och åtgärder planeras på möte med inblandad personal.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Personal som upplever att ett barn blir kränkt av annan personal har skyldighet att ta upp detta med
berörd person samt förskolechef.
Förskolechef och ev. fackligt ombud träffar den som kränkt barnet för att lyssna av vederbörandes
upplevelse. Förskolechef och alla inblandade diskuterar igenom det inträffade, där avgörs även om
barnets förälder ska informeras av förskolechef.
Om så är fallet träffas förskolechef, inblandade personer samt föräldrar och reder ut det inträffade.
Åtgärdsprogram upprättas. Förskolechefen dokumenterar.
Tidpunkt för uppföljningssamtal fastställs.
Rutiner för uppföljning
Förskolechef och samtliga inblandade träffas. Vid detta möte avgörs om nytt åtgärdsprogram skall
upprättas eller om ärendet ska avslutas. Förskolechefen dokumenterar.
Om arbetet inte leder till att kränkningen upphör ansvarar förskolechef för att arbetsrättsliga
åtgärder vidtas i enlighet med lagar och avtal.
Rutiner för dokumentation
Förskolechefen dokumenterar kring händelsen och ev. följande möten och uppföljningar.
Ansvarsförhållande
Förskolepersonalen har ansvar i det dagliga arbetet att vara uppmärksam på kränkande behandling.
Personalen som gjort sådan iakttagelsen har skyldighet att följa upp händelsen. Vid allvarligare
kränkning informeras förskolechefen.
I det åtgärdande arbetet är förskolepersonalen ansvariga för att barnen involveras aktivt i arbetet
och ses som viktig resurs.
Förskolepersonalen är även ansvarig för att händelserna dokumenteras, följs upp samt att åtgärder
planeras på möte med inblandad personal.
Förskolepersonalen har ansvar för att delge förskolechefen om personal kränker barn. Fortsatt
ansvar har förskolechefen samt ansvar för dokumentation.
Hagby förskola- årshjul för
likabehandlingsarbete
- Utvärdering av
likabehnadlingspla
n
- TILLSAMMANSDAG
14 februari
Trygghetsvandrin
g
(gemensam
- Föräldramöte
- Barnintervjuer
- Föräldramöte
(slutet av
månaden)
- Arbeta med
resultatet av
- Delger varandra synpunkter av
delutvärderingen av
likabeh.planen
- Utvecklingssamtal
- BRUKenkät
-
- Delutvärdering
av
likabehandlingsp
Download