Sociala organisationer som fått bidrag för 2015

Malmö stad
Sociala resursförvaltningen
Sociala organisationer som fått bidrag för 2015
Grupp 1: Äldre
Iransk-Svenska föreningen
isfmalmo.se
Föreningen genomför många aktiviteter som vänder sig främst till äldre,
persisktalande personer. De arbetar med att framhäva kulturella frågor
och anordnar traditionella fester, men engagerar sig också i sociala frågor
som berör integration, hälsa, ekonomi och demokrati. De har även
ungdomsverksamhet och agerar som mentor för en nystartad förening för
ensamkommande.
Judiska församlingen Malmö
jfm.se
Församlingen arbetar för att möjliggöra ett tryggt judiskt liv, säkra en
judisk framtid baserat på judisk tradition och förbli en välintegrerad del av
det svenska samhället. De har ett församlingshus där olika sociala
sammankomster anordnas. De erbjuder även hemleverans av koshermat
till rörelsehindrade personer och gör hembesök.
sociala organisationer bidrag 2015
Malmö Anhörigförening
mafmalmo.se
Föreningen erbjuder stöd- och rådgivningsverksamhet för att bistå
anhöriga och närstående med information om äldrefrågor, närvaro vid
vårdplaneringssamtal, kontakter med vårdgivare och myndigheter samt
tillgång till expertrådgivare inom äldrevård och juridik. De har även en
god inblick i äldrevården i Malmö och kan förmedla olika stödinsatser.
SeniorNet Malmö
seniornet-malmo.nu
Föreningen arbetar med att främja äldre personers användning av
informationsteknikens möjligheter till kommunikation och
informationstjänster och förhindrar därmed digitalt och socialt
utanförskap. De erbjuder olika kurser inom IT och driver flera IT-caféer,
som även fungerar som mötesplatser, runtom i Malmö.
1 (16)
2 (16)
Föreningen Senior Vänner
[email protected]
Föreningen bedriver hembesöksverksamhet för äldre personer i Malmö
som saknar social gemenskap. Föreningen arbetar aktivt med att bryta
social isolering bland äldre och stödjer deras delaktighet i samhället
genom att erbjuda möjlighet till meningsfullt, frivilligt arbete för aktiva
äldre och andra volontärer som utför hembesöksverksamhet och
aktiviteter, både i och utanför hemmet.
Grupp 2: Fysisk funktionsnedsättning
Afasiföreningen Malmö– Lund
malmo.afasi.se
Föreningen är en handikappförening för afatiker (personer med en
språkstörning som kan uppstå efter en förvärvad hjärnskada). De hjälper
till med rehabilitering och lindrar verkningar av ett svårt handikapp. De
erbjuder anhörigstöd och anordnar bland annat möten, cirklar, utflykter,
resor, fester och utbildningar.
Astma och allergiföreningen i Malmö
[email protected]
Föreningen arbetar utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov.
Genom utbildning och informationsarbete försöker de skapa större
förståelse hos bland annat myndigheter, skolor och sjukvård. De ger råd,
arrangerar olika aktiviteter och sammankomster, verkar opinionsbildande
och som remissinstans.
Bröstcancerföreningen Malmöhus
bro.org.se
Föreningen stödjer bröstcanceropererade kvinnor socialt och i deras
rehabilitering genom stöd- och kontaktpersonsverksamhet,
medlemsträffar, nätverk och olika aktiviteter som qigong och
vattengympa.
DHR Malmöavdelning
dhr.se/skane
Föreningen verkar för ett samhälle utan rörelsehinder (Delaktighet Handlingskraft - Rörelsefrihet) och driver omfattande social verksamhet,
bevakar rörelsehindrade personers intressen, jobbar aktivt för
tillgänglighetsfrågor samt verkar som opinionsbildare och remissinstans.
De arrangerar aktiviteter som infoträffar, föreläsningar, idrott, studiebesök
och rådgivning till medlemmarna.
3 (16)
Dyslexiförbundet FMLS
dyslexi.org/malmo
Föreningen stödjer målgruppen i deras kontakter med skolor,
arbetsförmedling, försäkringskassa med mera. De arbetar med rådgivning
och stöd, har en omfattande informationsverksamhet och ordnar
utbildningar, möten, föreläsningar och lägerverksamheter. FMLS verkar
också som kunskapsspridare och opinionsbildare.
FIFH Föreningen Idrott och Handikappade
fifh.com
Föreningen arbetar med att bereda personer med funktionsnedsättning
möjlighet till fortsatt habilitering, rehabilitering samt ökad livskvalitet och
social samvaro genom regelbundna idrottsövningar. De anordnar olika
aktiviteter, tävlingar och "prova-på”-verksamheter.
HISO Malmö
www.hiso.nu
HISO är en paraplyorganisation som samordnar, leder och utvecklar
verksamhet kring idrott och fritid för personer i Malmö med
funktionsnedsättning. Föreningen underlättar och stödjer genom
utrednings-, utbildnings-, informations- och kontaktverksamhet.
Hjärt- och lungsjukas förening i Malmö
hjart-lung.se/malmo
Föreningen arbetar för hjärt-, kärl- och lungsjukas intressen genom
opinionsbildning, livsstilsförändring och för trygghet, stöd och
gemenskap. De sprider kunskap om sjukdomen och erbjuder
rehabiliterande aktiviteter.
HSO Malmö
hsoimalmo.se
HSO är en paraplyorganisation för Malmös handikappföreningar som
arbetar för att främja samverkan inom handikapprörelsen, bedriver
handikappolitiskt arbete samt ger råd och stöd.
Hörselskadades förening i Malmö
hrf.se
Föreningen arbetar för hörselskadades rätt till delaktighet och jämlikhet
inom alla områden i samhället och för att tillvarata hörselskadades
intressen. De erbjuder råd och stöd, arrangerar sociala aktiviteter, bedriver
intressepolitisk påverkan, stödjer forskning och informerar.
4 (16)
Malmö Fribromyalgiförening
fibromyalgi.se
Föreningen verkar för att alla med sjukdomen (som kännetecknas av värk,
ömhet och trötthet i musklerna) får full delaktighet och jämlikhet inom
alla samhällsområden, och medverkar till att fibromyalgiker får en bättre
livssituation. De informerar bland annat myndigheter, sjukvården,
Försäkringskassan och arbetsgivare. Föreningen anordnar även
föreläsningar, samtalsgrupper, studiecirklar, medlemsträffar och
promenader.
Mag- och tarmföreningen i Skåne
magotarm.se/foreningaravdelningar/skane-lansforening
Föreningen bevakar sina medlemmars intressen och stimulerar deras
insatser och kamrattillvaro. Föreningen anordnar medlemsmöten, Må
Bättre-helger, diagnosträffar, aktivitetshelger och studiecirklar. De verkar
också för ökad forskning så att sjukdomarna ska kunna förebyggas, lindras
och botas.
MS Föreningen Medsols
040-15 79 42
Föreningen bevakar sina medlemmars intressen och hjälper dem att bryta
social isolering genom olika sammankomster och hälsofrämjande
aktiviteter. De deltar i forskning, jobbar informativt mot myndigheter och
anordnar olika sociala aktiviteter, utflykter, informationsträffar,
studiecirklar och hembesök.
Neuroförbundet Malmö
neuroforbundet.se/lokalforeningar/skane/malmo
Föreningen, som riktar sig till personer med neurologiska
sjukdomstillstånd och deras närstående, är en service-, intresse- och
kamratförening. Deras främsta uppgift är att förbättra situationen för
deras medlemmar och bryta deras isolering genom att anordna olika
träffar, hembesök och utflykter. Föreningen sprider kunskap, ger stöd och
råd och påverkar myndigheter och allmänhet för att få till stånd en ökad
förståelse om sjukdomen och dess konsekvenser.
Njurförbundet Sydsverige
[email protected]
Föreningen främjar och tillvarata njursjukas, levande donatorer och andra
medlemmars intressen avseende tillgänglighet, vård och social trygghet.
De tar fram informationsmaterial, informerar på anhörigträffar och lämnar
julgåvor på Skånes universitetssjukhus. De anordnar även sociala och
rekreativa aktiviteter, träffar, resor, utflykter och "njurskolor".
5 (16)
Personskadeförbundet RTP
rtp.se/malmo
Föreningen arbetar för delaktighet och tillgänglighet i samhället för
personer med polio-, nack-, ryggmärg- och hjärnskador eller amputation.
De erbjuder bland annat råd och stöd i skadeprocessen, information om
rehabilitering, medicin, juridik och försäkring samt bassängträning,
sjukgymnastik, medlemsmöten, konferenser, kurser, studiecirklar,
rekreation, sociala aktiviteter och öppna hus.
Positiva Gruppen Syd
pgsyd.se
Föreingen riktar sig till alla som lever med hiv – män, kvinnor och barn,
deras närstående, anhöriga och alla som vill arbeta för en framtid utan hiv
och aids. PG syd arbetar för ökat välbefinnande och förhöjd livskvalitet
hos medlemmarna, att deras intressen ska tillgodoses i samhället samt
mot diskriminering och stigmatisering av personer som lever med hiv.
Föreningen anordnar informationsmöten och har kontakt med andra
organisationer och myndigheter, som infektionskliniker och patientforum.
Reumatikerföreningen Malmö
malmo.reumatikerforbundet.org
Föreningen är en välutbildad resurs i och för samhället. De driver lokala
sjukvårdsfrågor som rör reumatikervården i Malmö samt bred
kursverksamhet och omfattande social verksamhet såsom fester,
teaterbesök, kortare utflykter, infoträffar, rådgivning, föreläsningar och
rekreation. De verkar informativt samt som opinionsbildare och
remissinstans.
RME Skåne
rme.nu/skane
RME vänder sig till personer som drabbas av ME/CFS sjukdom (kronisk
trötthetssyndrom). Föreningen bedriver medlemsstödjande verksamhet
och arbetar med att sprida information om sjukdomen för att förbättra
kunskapen inom vården och hos myndighetspersoner och allmänhet. De
arrangerar bland annat föreläsningar, qigong och utflykter.
Strokeföreningen Malmö
strokemalmo.se
Föreningen verkar för att de som fått stroke får god sjukvård, effektiv
rehabilitering och eftervård. SMIL (Stroke Mitt i Livet) är en projektgrupp
inom Strokeföreningen som vänder sig till strokedrabbade i åldern 18-65.
SMIL erbjuder grupp-choachning med psykolog, föreläsningar samt
kontakt med rehab-enheter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
6 (16)
"Svenske" Malmö Dövas förening
svenske.se
Föreningen driver informativ, social och kulturell verksamhet som bryter
isolering och passivisering samt bevakar sina medlemmars intressen och
verkar som opinionsbildare och remissinstans. De anordnar bland annat
föreläsningar, studiebesök, kulturaktiviteter, öppet hus och datorkurser.
All kommunikation sker på dövas eget språk, teckenspråk.
Sydvästra Skånes diabetesförening
diabetes.se/sydvastra_skane
Föreningen driver medicinskt och politiskt påverkansarbete och socialt
arbete. De arrangerar sammankomster och aktiviteter som utflykter,
temakvällar, föreläsningar och egenvårdskurser. De stödjer också
forskning om diabetes och verkar opinionsbildande och som
remissinstans.
Synskadades förening SRF Malmö
srfmalmo.nu
Föreningen arbetar för synskadades rätt till delaktighet inom alla områden
och skapar social gemenskap. De driver dagverksamhet där de erbjuder
bland annat ADL-träning, kompensatoriska kurser, IT-utbildningar, resor,
studiecirklar, bingo, kulturaftnar, syntolkad teater och film samt
motionsverksamhet.
Föreningen Värnet Malmö
[email protected]
Föreningen erbjuder socialt stöd i olika former till alla personer med
funktionsnedsättning. I samarbete med olika myndigheter, organisationer
och enskilda personer ges allmän, social service till målgruppen, bland
annat via direktrådgivning på telefon. Genom att anordna
sammankomster och aktiviteter ges målgruppen också möjlighet att bryta
sin isolering.
Grupp 3: Psykisk och intellektuell funktionsnedsättning
Frisk & Fri Riksförningen mot ätstörningar, lokalavdelningen i Malmö
abkontakt.se
Föreningen arbetar med att sprida information och anordna aktiviteter för
att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga. Föreningen
arbetar förebyggande och påverkar för bättre vård. De erbjuder stöd och
social träning med hjälp av mentorer, volontärer som besöker
patientgrupper, föreläsningar, rådgivning till anhöriga och personal på
skolor samt självhjälps- och anhöriggrupper i Malmö.
7 (16)
Attention Malmö
attention-malmo.se
Föreningen riktar sig till alla med neuropsykiska funktionshinder och
arbetar intressepolitiskt, erbjuder hjälp och stöd samt sprider kunskap om
målgruppen till olika organisationer och myndigheter. De erbjuder sociala
aktiviteter och träffar, biokvällar, föreläsningar, anhörigstödträffar,
självhjälps- och samtalsgrupper och utflykter.
Autism och Aspergerföreningen Skåne
autism.se/skane
Föreningen verkar för att skapa bästa möjliga villkor för personer med
autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd genom att
sprida kännedom om och öka förståelsen för svårigheter som
funktionshindret medför samt företräda dem och deras närståendes
intressen i samhället. De erbjuder målgruppen social gemenskap, bistår
med information och vägledning och arrangerar bland annat
föreläsningar, hundverksamhet och bad.
FUB i Malmö
malmo.fub.se
Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar
och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. De ger
medlemmarna möjlighet till meningsfyllt och varierande fritidsutbud med
social gemenskap samt erbjuder stöd till föräldrar och anhöriga till barn
med intellektuell funktionsnedsättning. De ordnar matlagnings-, musikoch fixargrupper, bad i varm bassäng och utflykter.
Grunden Malmö
grunden.se/g-malmo
Föreningens grundtanke är att alla människor med intellektuell
funktionsnedsättning ska ha möjlighet att uttrycka sig och sina behov och
utvecklas genom ett aktivt ansvarstagande om sin livssituation.
I föreningen får medlemmarna själva planera, arrangera och genomföra
sina fritidsaktiviteter. De arbetar aktivt med frågor som berör boende,
arbete, fritid och jämlikhet.
IFS Malmö, Intresseföreningen för schizofreni
schizofreniforeningarna.se
Föreningen verkar för att främja de drabbades sociala och legala
rättigheter, sprida information och kunskap, driva vårdpolitiska och
vårdideologiska frågor, stödja forskning samt bedriva verksamhet som
främjar gemenskapen. Föreningen fungerar som en mötesplats. De
erbjuder olika sociala aktiviteter, föreläsningar och anhörigstöd.
8 (16)
Kulturföreningen Teater Pix
[email protected]
Föreningen driver teaterverksamhet för alla barn, ungdomar och vuxna.
Deras mål är att skådespelarna med intellektuella funktionshinder ska vara
delaktiga i hela processen med att bygga en teaterföreställning och på så
sätt få en känsla att man varit med och påverkat och att man gjort skillnad
som individ.
OCD - Föreningen Ananke i Malmö
ocdforbundet.se/malmo
Föreningen förebygger, hjälper och stödjer personer med OCD och deras
anhöriga att förhindra självmod, långtidssjukskrivning, isolering och andra
problem som OCD kan förorsaka. De jobbar informativt mot myndigheter
och allmänheten, erbjuder stöd och hjälp per telefon, arrangerar öppet
hus, föreläsningar, studiecirklar och sociala aktiviteter.
RSMH Mittpunkten Malmö
rsmh-malmo.se
Föreningen bedriver social och kamratstödjande verksamhet för sina
medlemmar. De anordnar bland annat utbildningar, föreläsningar,
studiecirklar och självhjälpsgrupper. Föreningen har öppen verksamhet
50 timmar i veckan. Köket utgör en viktig del av verksamheten där
medlemmarna varje dag erbjuds en måltid.
Föreningen SofiaKultur
[email protected]
Föreningen bedriver socialt arbete utifrån kultur och fungerar som en
dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.
I samarbete med Sudieförbundet Bilda bedriver de Sofia kulturmötesplats.
Föreningen ansvarar för vissa sysselsättningsaktiviteter som anordnas på
mötesplatsen, som museibesök, konserter, bio, naturbesök med
friskvårdsinslag och resor med kulturinriktning.
Fontänhuset - Stiftelsen för vänskap och arbete
fontanhuset.se
Fontänhuset bedriver ett klubbhus enligt Fountain house-modellen. Det
är en arbetsinriktad och social rehabilitering som bygger på
medlemmarnas egen vilja. De erbjuder medlemmarna en meningsfull
sysselsättning, sociala relationer och en plats att komma till.
Verksamheten är indelad i fyra enheter; café och service, kök och
restaurang, kontor samt frågor av utåtriktad karaktär, till exempel hemsida
och radio.
9 (16)
Grupp 4: Ungdomar och övrig social verksamhet
Adoptionscentrum Skåne
adoptionscentrum.se/skane
Föreningen verkar för att adoptivfamiljers intressen och behov i samhället
tillgodoses och för att öka kunskapen om och förståelsen för
internationella adoptioner till Sverige. De erbjuder stöd och vägledning till
de som vill adoptera, adoptivfamiljer och de som är adopterade. De
arrangerar olika familjeaktiviteter, utbildningar, föreläsningar och har olika
nätverksgrupper.
BRIS region syd
bris.se
Föreningen verkar som en länk mellan barn, vuxna och övriga i samhället.
De arbetar med att stärka barn och ungdomars rättigheter och förbättra
deras levnadsvillkor. BRIS erbjuder alla barn och ungdomar en möjlighet
att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande kontakt. De arbetar även
förebyggande genom information och kunskapsutbildning samt verkar
som opinionsbildare och remissinstanser.
Bryggan Malmö
brygganmalmo.se
Föreningen arbetar för att synliggöra och förbättra förhållandena för barn
vars föräldrar är eller varit aktuella inom kriminalvården. De anordnar
"öppet hus- aktiviteter" som ger en trygg mötesplats för barn och vuxna i
samma livssituation att träffas. De erbjuder även stödsamtal samt
information och utbildning till myndigheter, organisationer och företag
som dagligen möter barnen för att öka deras kunskaper om dessa barns
situation.
Fryshuset, United Sisters
unitedsisters.se
United Sisters är en verksamhet inom Fryshuset som coachar tjejer ur ett
lösningsfokuserat perspektiv för att stärka dem. Verksamheten driver
tjejgrupper på skolor och på Fryshuset. De har även coachpar med en tjej
och en coach som träffas under ett års tid. United Sisters fungerar som en
länk mellan tjejerna och myndigheter.
Immanuelskyrkan i Malmö
immanuel.nu
Kyrkan arbetar med personer som lever i hemlöshet och utsatthet genom
gratis måltider och social rådgivning, firande av högtider med mera.
10 (16)
KFUM KIOSK
kfumkiosk.se
Föreningen försöker sysselsätta barn och ungdomar både fysiskt och
psykiskt. De arbetar med olika skolor i Malmö för att implementera
värderingar och stärka självkänslan genom pedagogiska metoder. KIOSK
arbetar också med ensamkommande flyktingbarn och med barn med
funktionsnedsättningar på olika skolor.
Kraftstationen - S:t Petri församling, Svenska kyrkan Malmö
kraftstationen.nu
Kraftstationen är en mötesplats i centrala Malmö som främst riktar sig till
tonåringar och unga vuxna som vill umgås i en trygg och drogfri miljö.
Ungdomarna erbjuds måltider i gemenskap, matkasse vid behov,
klädbytesdagar, utflykter samt stödsamtal som kan beröra exempelvis
hedersproblematik, droger, hemlöshet, identitetsrelaterade frågor,
prostitution och självskadebeteenden.
Malmö storstadskrets av Svenska Röda Korset
redcross.se/malmo
Föreningens uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande, värna
om de mänskliga rättigheterna samt verka för samarbete och varaktig fred
mellan alla folk. De har flera olika verksamheter, bland annat
besöksverksamhet, föreningsutveckling, katastrofhantering,
flyktingfrågor, stöd för hemlösa och integration.
Noaks Ark Skåne
noaksark.org
Föreningen arbetar med familjer och barn som lever med hiv i sin närhet.
De vill verka för en minskad spridning av hiv och dess konsekvenser för
enskilda och för samhället. Noaks Ark stödjer familjerna med olika former
av sociala aktiviteter, samtalsgrupper och enskilda stödsamtal samt
kontakt och information till myndigheter, organisationer och
allmänheten.
RFSL Malmö
rfsl.se/malmo
Föreningen verkar för HBTQ-personers rättigheter och arbetar med
politisk påverkan. Deras mål är att lyfta fram människors sexuella och
reproduktiva hälsa och rättigheter genom informations- och
utbildningsinsatser, kampanjer, sociala och stödjande verksamheter samt
verka preventivt och opinionsbildande gentemot allmänheten.
11 (16)
Unga Forum Skåne Stadsmission
skanestadsmission.se
Verksamheten ska säkerställa att barn och ungdomar i social utsatthet och
med ogynnsamma uppväxtförhållanden kan få individuellt stöd. Det kan
handla om stödsamtal, ombuds- och medföljandeverksamhet, vuxenstöd i
kontakt med myndigheter, hjälp i asylprocessen och juridiskt stöd. Nu tar
verksamheten emot unga utsatta och deras familjer och nätverk och
skräddarsyr stödet utifrån individerna så det ska ge största möjliga effekt
för ungdomen och dess närmsta.
Grupp 5: Missbruk och hemlöshet
Hela människan
helamanniskan.se/vara-enheter/skane/malmo/malmo
Föreningen driver ett socialt och diakonalt arbete på kristen grund och
erbjuder utsatta personer en trygg mötesplats för gemenskap, goda
samtal och personligt växande. De arbetar bland annat med projektet "De
glömda barnen" som vänder sig till barn och unga som växer upp i
familjer med missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Projektet arbetar med
stödgruppsverksamhet. Gruppen träffas 18 gånger på skolan efter skoltid.
Frälsningsarmén i Malmö
fralsningsarmen.se/malmo
Föreningen hjälper svaga och utsatta grupper vid akuta behov i form av
matkassar, presentkort, kläder, duschning, soppservering, läkarbesök,
medicin, fika och lunch i det egna caféet/dagcentret. De erbjuder stöd och
råd och anordnar aktiviteter, utflykter och lägerverksamhet för att stärka
den sociala samvaron.
Föräldraföreningen mot narkotika
malmo.fmn.nu
Föreningen arbetar för att förebygga missbruk och inriktar sig främst på
anhöriga till missbrukare. De jobbar aktivt med rådgivning, utbildning av
anhöriga, drogtestning, stödjande samtal, enskild rådgivning och
gruppverksamhet samt motivationssamtal med missbrukaren. De
föreläser även på skolor, inom socialtjänsten, hos polisen och andra
instanser.
12 (16)
Föreningen Hörnan
[email protected]
Föreningen verkar aktivt mot utanförskap och arbetar för att stödja
hemlösa och socialt utsatta personer genom hjälp till självhjälp.
Föreningens uppgift är att arbeta med individer som gjort ett aktivt val att
förändra sina liv och erbjuder försäljarna stöd och hjälp i sin strävan att
lämna ett liv i socialt utanförskap. De arrangerar bland annat bio-, konsertoch teaterbesök, bowling, biljard, utställningar, jul- och sommarfirande
och studiebesök.
Gatuförsäljarnas förening i Skåne
[email protected]
Föreningen verkar aktivt mot utanförskap och för att stödja hemlösa och
socialt utsatta personer genom hjälp till självhjälp. Föreningens uppgift är
att arbeta med individer som gjort ett aktivt val att förändra sina liv och
erbjuder försäljarna stöd och hjälp i sin strävan att lämna ett liv i socialt
utanförskap. De arrangerar bio-, konsert- och teaterbesök, bowling,
biljard, utställningar, jul- och sommarfirande, studiebesök, med mera.
Kamratföreningen Comigen
comigen.com
Föreningen hjälper människor i utsatta situationer och verksamheten
drivs av volontärer. De bedriver caféverksamhet som håller öppet en kväll i
veckan. Där bjuds det på soppa och kaffe. De har även mobila team som
åker ut varje vecka med minibuss och arbetar uppsökande för att nå
utsatta och erbjuder dem kläder, filtar, fika med mera.
Räddningsmissionen - Malmö International Church
raddningsmission.se
Föreningen hjälper människor i utsatta situationer och deras verksamhet
drivs av volontärer. De bedriver caféverksamhet som håller öppet en kväll i
veckan. Där bjuds det på soppa och kaffe. De har även mobila team som
åker ut varje vecka med minibuss och arbetar uppsökande för att nå
utsatta och erbjuder dem kläder, filtar, fika med mera.
Nya utmaningen
nyautmaningen.se
Föreningen startades 2010 och är en stödförening för människor i
utanförskap. De arrangerar medlemsträffar en gång i månaden,
sommarläger, kulturläger, aktiviteter på tisdagar och söndagar samt
utbildningar för medlemmarna.
13 (16)
RFHL
rfhl.se/malmo
Föreningens verksamhet omfattar förebyggande insatser, kontakt och
opinionsbildning. De erbjuder råd och stöd till människor som har
missbruk och sociala problem, driver en öppen verksamhet och ett
kollektivboende för hemlösa, före detta missbrukare samt sprider kunskap
via föreläsningar. De arrangerar sociala aktiviteter som utflykter och
skogspromenader samt regelbundna träffar i samtalsgrupper.
Skådebanan Södra Region
sodra.skadebanan.se
Föreningen arbetar med kultur som hälsofrämjare, för att stärka
deltagarnas självkänsla, bryta social isolering och skapa möten. De har
bland annat arrangerat ett kulturläger för Comesta och en utbildning för
deltagare vid Utslussen, en verksamhet inom Sociala resursförvaltningen
som erbjuder stöd efter avslutad missbruksbehandling.
Somaliland förening
somalilandforening.se
Föreningen arbetar för att somalier ska integreras i Sverige och bli en del
av samhället. De driver olika sociala projekt,
arbetsmarknadsintegreringsprojekt, drogförebyggande insatser,
fritidsverksamhet och studiecirkelverksamhet. De erbjuder bland annat
rådgivning, utbildning, läger, föreläsningar, läxhjälp och rehabilitering för
dem som missbrukar drogen kat.
Spelberoendes förening
spelberoende.se
Föreningen driver dag- och kvällsverksamhet och social verksamhet för att
förebygga och avhjälpa spelberoende och deras anhöriga samt arbetar
informativt mot myndigheter och allmänheten. De erbjuder bland annat
kamratstöd, rådgivning och föreläsningar till allmänheten, vårdpersonal,
skolor och sociala myndigheter.
Café David - Stiftelsen Skåne Stadsmission
stadsmissionen.nu
Café David är Stadsmissionens dagverksamhet för hemlösa, missbrukare
och andra människor som befinner sig i en utsatt situation. Här serveras
frukost, subventionerad lunch samt möjlighet till medmänslig kontakt och
aktiviteter i en trygg miljö. Volontärverksamheten arrangerar olika
aktiviteter som utflykter, grillfester, fiske och minigolf.
14 (16)
Det fria Sällskapet Länkarna
lankarnamalmo.se
Föreningens ändamål är att hjälpa alkohol- och drogberoende människor
att tillfriskna. De arbetar kamratstödjande och har fortlöpande kontakter
med myndigheter och regelbundna besök på beroendecentrum och på
boende för drogmissbrukare. De anordnar bland annat datakurser,
sportaktiviteter, utbildningskonferenser, utflykter samt olika sociala
aktiviteter och möten.
Ungdoms Vänskapsförening i Malmö
[email protected]
Föreningen verkar för att minska och förebygga missbruk bland
ungdomar samt ge stöd och information till anhöriga som har svårigheter
med svenska språket. De vill skapa en miljö där ungdomar kan vara
kreativa och dela intressen, uppmuntra och motivera ungdomar,
möjlighet till erfarenhetsutbyte samt bearbeta sorgliga upplevelser och
känslor. De arrangerar bland annat studiebesök, filmvisningar och
sammankomster.
Grupp 6: Kvinnofrid
ATIM Kvinno- och tjejjour
www.atim.se
Föreningen erbjuder skyddat boende för kvinnor och tjejer som utsätts för
våldshandlingar. Föreningen driver också en öppenmottagning och en
jourtelefon där kvinnor kan få råd och stöd och hjälp i kontakter med
sjukvård, polis, myndigheter, rättssystem och advokatbyråer. ATIM
arrangerar även utbildningar och aktiviteter för kvinnor och deras barn.
FemCenter
femcenter.se
Föreningen erbjuder skyddat boende för kvinnor och barn som är i
skydds- och stödbehov samt en väl fungerande telefonjour på olika språk.
Den öppna verksamheten riktar sig till alla hjälpsökande kvinnor. Där
erbjuds stödsamtal och juridisk rådgivning. De informerar på skolor, via
hemsidan och tryckmaterial, erbjuder utbildning till personal samt
anordnar konferenser, infoträffar och föreläsningar.
15 (16)
Föreningen Malmö Kvinnojour
malmo.kvinnojouren.se
Föreningen arbetar med att ge kvinnor möjlighet att ta kontroll över sin
situation och stärka självkänslan. De driver en öppen mottagning med
telefonjour och inbokade stödsamtal för utsatta kvinnor samt erbjuder
skyddat boende vid akuta behov. Förutom samtal, stöd och rådgivning
kan de förmedla kontakt med advokat, läkare och aktuella myndigheter.
Internationella kvinnoföreningen i Malmö
ikf.se
Föreningen verkar för jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, integration
och kvinnors företagande. IKF utgör också en fristad och mötesplats för
våldsutsatta kvinnor som saknar eget socialt nätverk. De erbjuder
mentorskap, språkkurser, nätverk och kompetensutveckling och
arrangerar olika sociala aktiviteter, studiecirklar, temaveckor, öppet huskvällar, 8 mars-firande, utflykter, med mera.
Kvinnorättsförbundet (KFKR)
kvinnorattsforbundet.org
Föreningen arbetar för våldsutsatta kvinnors och deras barns ekonomiska
och sociala rättigheter i det svenska samhället. De driver ett
rådgivningscenter som ger hjälp och stöd till kvinnor som utsätts för våld
och förtryck samt Träffhuset, en sysselsättningsverksamhet för
våldsutsatta kvinnor. De arrangerar även tre sommarläger och driver
opinionsbilande arbete.
Tjejjouren i Malmö
www.tjejjourenimalmo.se
Föreningen arbetar med stödverksamhet, opinionsbildning och
förebyggande arbete. I stödverksamheten ingår en chatt-, telefon- och
mailjour där tjejer och unga kvinnor får råd och stöd eller bara någon att
prata med. Jouren har även en frågelåda och besöker skolor. De
arrangerar även utbildningar, studiecirklar och andra aktiviteter.
16 (16)
Grupp 7: Nysökande
Barn till ensamma mammor (Fryshuset)
fryshuset.se
Barn till ensamma mammor erbjuder aktiviteter och träffar med mat till
ensamstående mammor och deras barn. De har ungdoms- och
barngrupper och erbjuder aktiviteter minst två gånger i veckan. Många
familjer hänvisas till verksamheten av socialtjänsten. Organisationen
fungerar som avlastning för barnen och mammorna som lever i social och
ekonomisk utsatthet. Många finner också en viktig social gemenskap.
Deltagarna får möjlighet att ordna exempelvis födelsedagsfirande för barn
som kanske inte har möjlighet att ha kalas annars. De ger också råd och
stöd och hjälper till i kontakter med olika myndigheter.
Ensamkommandes förbund
ensamkommandesforbund.se
Föreningen har tillsammans med Malmö stad och Hassela Helpline startat
mötesplatsen Otto, där möten och aktiviteter hålls. Ensamkommandes
förbund driver opinionsbildande arbete kring asylprocessen och
informerar om ensamkommandes situation.
ILCO Skåneregionen
0722-26 10 77
Föreningen riktar sig till personer som har störning i tarm- och/eller
urinsystem på grund av sjukdom eller skada, oavsett om de är
stomiopererade eller ej. ILCO vill genom organiserade mötesaktiviteter i
Malmö stärka målgruppen, minska risken för isolering och öka livskvaliten.
Genom fortsatt positiv dialog med vården arbetar föreningen för att nå
fler nyopererade och deras närstående.
Nattvandrarna i Oxie
0705-71 52 03
Föreningen driver ett förebyggande arbete för ungdomar i Oxie. Genom
nattvandringen skapas kontakt och dialog med ungdomar. Ungdomarna
kan komma eller ringa till nattvandrarna och känna att de blir lyssnade på.
Vissa aktiviter planeras och organiseras tillsammans med ungdomarna.
Meningen är att ungdomar träffar andra i en positiv miljö. Målet är att ge
barn och ungdomar i riskzonen nya perspektiv.
Nätvärket Malmö
0702-41 44 62
Nätvärket samlar personer med värk och trötthet och deras anhöriga, och
arrangerar friskvård som basal kroppskännedom och yoga. Föreningen
sprider även information om problemen, ger råd och stöd samt verkar för
en positiv livssyn, gemenskap, tolerans och förståelse.