Repetitionsuppgifter
De uppgifter som markerats med * är lite svårare dvs VG/MVG – nivå. På provet delar jag ut periodiskt system.
1) Rita hur man kan tänka sig att en atom är uppbyggd. Sätt ut delarnas namn och ange vilken
laddning de har.
2) Vad är menas med absoluta nollpunkten?
3) Varför kan inte temperaturen bli lägre? *
4) Beskriv vad som händer med molekylerna i en vätska då den övergår från flytande till gas.
5) Vilka tre aggregationsformer (tillstånd) kan ett ämne befinna sig i?
6) Ge ett exempel på en heterogen lösning?
7) Vilka av följande ämnen är grundämnen ? Stryk under.
NH3
Au
O2
HCl
8) Hur många elektroner har ett ämne med 7 protoner och 4 neutroner ?
9) Vilka kemiska symboler har följande ämnen ?
Väte
Syre
Klor
Kväve
Järn
Natrium
Kalium
Kalcium
Vatten
10) Ge tre exempel på en ickemetaller.
11) Ge tre exempel på metaller.
12) Vilka av följande är joner:
2+
Ca
Cl
O
2-
NaCl
H2O
13) Hur många valenselektroner har en
a) natriumatom ?
b) kloratom?
c) svavelatom?
14) Rita och visa hur elektronerna fördelar sig runt en magnesiumatom ( N ). *
15) Vad heter dessa joner ? *
-
Cl
2-
SO4
-
NO3
H
+
OH
-
16) Vad heter dessa salter ? *
KF
MgCO3
CuNO3
17) Skriv formeln för det ämne som bildas då kalcium reagerar med svavel. *
18) Vilka av följande händelser är kemiska reaktioner ? Kryssa för




Is smälter
Järn rostar
Ved brinner
Gasol brinner
19) Vilken formel har en
a) Cesiumjon
b) Jodidjon
c) Svaveljon
d) Borjon
20) Visa med en figur vad som händer när en Natriumatom träffar en Kloratom.
21) Vilka av följande ämnen är salter? Stryk under. *
AgCl
NO2
AlCl3
SO2
22) Varför går det inte att blanda olja och vatten
23) Sätt ut surt, neutralt och basiskt på pH-skalan. Sätt också ut var det är mest vätejoner och vart det
är mest hydroxidjoner.
2
7
14
24) Ge tre exempel på starka syror.
25) Ge två exempel på baser.
26) Skriv reaktionsformeln för vad som händer om du blandar lika delar HCl och NaOH. *
27) Rita och visa hur atomerna en metanmolekyl, CH4 , delar på elektroner. *
28) Hur lyder fotosyntesen med ord?
29) Hur lyder fotosyntesen med kemiska formler? *
pH
30) Vilka är monosackarider, disackarider respektive polysackarider.
glykogen
sackaros
stärkelse
cellulosa
glukos.
31) I vilken form lagrar djur kolhydrater.
32) Varför kör växterna fotosyntesen?
33) Varför äter vi kolhydrater?
34) Beskriv hur syreatomen kan ha två bindningar till andra atomer. *
35) Vilken molekylgrupp är typisk för de organiska syrorna (kolvätesyrorna) *
36) Rita en omättad fettsyra? *
37) Rita och beskriv hur en fettmolekyl är uppbyggd. *
38) Vilket är mest energirikt – kolhydrat eller fett?
39) Rita hur en aminosyra kan se ut.
40) Vad är det som skiljer olika aminosyror åt. *
41) Hur är ett protein uppbyggt?
42) Ge några exempel på funktioner som proteiner kan ha i din kropp.
43) Fullborda reaktionsformlerna:
……. + S  FeS
……. + …….  NaF
C + O2  ………
Zn + Cl2  …………
Li + …….  LiF
Mg + Cl2  ………….
44) Svårare rektionsformler *
H2 + Cl2  ……HCl
…… Ag + S  Ag2S
.......... Cu + O2  …….CuO
……... + Cl2  …….. NaCl
Det blir några riktigt svåra frågor på provet. Det är för att du som har riktig känsla för naturkunskap
ska kunna briljera. Det jag bedömer mest är ditt naturvetenskapliga resonemang. Du kan alltså få
poäng fastän du inte har rätt.
Några exempel på hur MVG-frågor kan se ut:
1) Är C3H7Cl ett polärt eller opolärt lösningsmedel? Motivera utförlgt.
2) Bygg en kolförening av tre kolatomer, en kväveatom, en syreatom och valfritt antal väteatomer.
3) Är C10H19COOH en mättad eller omättad fettsyra? Motivera utförlgt.