H2020 - Kompetenser och organisationer LUCRAM | CenCIP

advertisement
H2020 - Kompetenser och organisationer
LUCRAM | CenCIP | CSR
Jonas Johansson
PRESENTATION SAMVERKANSPLATTFORM H2020, STOCKHOLM, 20160127
LUND UNIVERSITY | LUCRAM | CenCIP | CSR | Jonas Johansson | 2016-01-27
Forskning vid LU med
inriktning mot säkra samhällen
• Lund University Centre for Risk
Assessment and Management (LUCRAM)
• www.lucram.lu.se
• Centre for Critical Infrastructure Protection
Research (CenCIP)
• www.cencip.lu.se
• Centre for Societal Resilience (CSR)
• http://www.resilience.lu.se/
Nyckelord: Risk, Sårbarhet, Systemteori, Komplexa system,
Resiliens, Adaptiva, system, Risk governance
LUND UNIVERSITY | LUCRAM | CenCIP | CSR | Jonas Johansson | 2016-01-27
LUCRAM
Lund University Centre for Risk Assessment and Management
• Form och syfte
– Forskningsnätverk vid Lunds universitet
– Koordinering av forskning inom riskhantering
– Samlingspunkt för externa aktiviteter | Doktorandkurser
• Kompetenser inom LUCRAM
 Risk- och sårbarhetsanalys
 Resiliens
 Krishantering (styrning och
samverkan)
 Filosofi och etik inom riskhantering
 Beslutsfattande (mot riskanalys
and krishantering)
 Human factors
 Kriskommunikation (mediarelationer och
krisinformation)
 Geografiska informationssystem (GIS)
 Supply chain risk management
 Samberoende kritisk infrastrukturer
 Brandsäkerhet (modellering,
människors beteende, evakuering)
LUND UNIVERSITY | LUCRAM | CenCIP | CSR | Jonas Johansson | 2016-01-27
CenCIP
100
80
Centre for Critical Infrastructure Protection Research
60
40
• Form och syfte
20
– Forskningscentrum vid Lunds universitet,
2015-2020 (20 MSEK)
0
200
300
– Forskning och nätverksbyggande mot
Skydd av Samhällsviktig Verksamhet
400
500
600
• Kompetenser inom CenCIP
150
 Riskhantering
Värdepappershandel
 Beroenden
 Samhällets funktionalitet
 Risk Governance
 Strategisk kommunikation
 Kulturgeografi
Försäkringar
Kontroll av livsmedel
Läkemedel- & Materialförsörjning
Omsorg om barn
Elektronisk kommunikation
Sjö
Socialtjänst
Tillverkningsindustri
Dricksvattenförsörjning
Renhållning
Fjärrvärme
Kompetent personal/entreprenörer
Avloppshantering
Personal
Betalningssystem
Medier
Distribution livsmedel
TV
Bränsle och drivmedel
Funktionalitet
Radio
Lokal ledning
Radiokommunikation
Primärproduktion livsmedel
Tillgång kontanter
Nationell ledning
Satellit / GNSS
Akutsjukvård
El
Järnvägstransport
Internet
Äldrevård
Polis
Vägtransport
Telefoni (mobil)
Allmänheten
Flygtransport
Liv och hälsa
Primärvård
Samhällsviktig verksamhet
Militärt försvar
Sjötransport
Telefoni (fast)
Räddningstjänst
Tullkontroll
Tillverkning livsmedel
Förskolor och skolor
Kollektivtrafik
Väghållning
LUND UNIVERSITY | LUCRAM | CenCIP | CSR | Jonas Johansson | 2016-01-27
Grundläggande värden
Teknisk infrastruktur
Bevaknings & säkerhet
Smittskydd
 Samhällsviktig verksamhet
Webbaserad information
Sjuk- & arbetslöshetsförsäkring
 Kritiska infrastrukturer
300
250
200
Dagstidningar
Funktionshindrade
Regional ledning
Alarmeringstjänst (t.ex. SOS)
CSR
Centre for Societal Resilience
• Form och syfte
– Tvärvetenskapligt forskningsinitiativ vid LU, 2013-2016
– Forskning mot ett säkrare och mer hållbart samhälle
• Forskningsinriktningar
– Kritiska beroenden
– Risk Governance
– Management och ledning
– Mänskligt beteende
– Kapacitetsutveckling
LUND UNIVERSITY | LUCRAM | CenCIP | CSR | Jonas Johansson | 2016-01-27
Exempel på forskningsprogram
• Framework Program for Risk and Vulnerability Analysis (FRIVA)
– 2004-2011
– Finansierat av MSB, ~ 60 miljoner
• Program for Risk and Vulnerability Analysis Development (PRIVAD)
– 2011-2015
– Finansierat av MSB, ~ 30 miljoner
• Modelling of dependencies and cascading effects for emergency
management in crisis situation (CascEff)
– 2014-2017
– Finansierat av EU FP7 (LU ~5 miljoner)
LUND UNIVERSITY | LUCRAM | CenCIP | CSR | Jonas Johansson | 2016-01-27
LUND UNIVERSITY | LUCRAM | CenCIP | CSR | Jonas Johansson | 2016-01-27
Download