Inledning: Övergripande plan: Måluppfyllelse:

advertisement
Inledning:
Barn och Ungdomscentrum Västerbotten (BUC) är länsklinik och ansvarar för majoriteten av
specialistsjukvård i länet i åldrarna 0-17 år.
Förutom som centrum för länsvård för barnmedicin ansvarar BUC även för neonatologi och
barnonkologi i Norra Sjukvårdsregiregionen. Under de senaste två åren har också en enhet för
barn med behov av andningsstör i hemmet byggts upp. Vi har nu börjat ta emot remisser från
Norra Sjuikvårdsregionen och utföra andningsregistreringar på regionpatienter.
Verksamheten är bred och mycket av det som ryms inom specialiteter för vuxna ryms inom
BUC där verksamheten är indelad i 10 olika områden med en medicinskt områdesansvarig
(MOA) läkare för varje område. Områden med aktiv forskning är markerade med fetstil. De
10 områdena är:
Allergologi
Allmänpediatrik/infektion
Diabetes
Endokrinologi
Gastroenterologi/nutrition
Barnkardiologi
Neonatologi
Nefrologi/urologi
Neurologi/habilitering
Onkologi/hematologi.
Övergripande plan:
-
En disputation per år
Registrera en doktorand per år
Utnyttja medel för basenhets ALF maximalt
Måluppfyllelse:
Avhandlingar:
Under 2014 hade vi tre disputationer.
Niklas Timby: Effekter av att ge fullgångna barn modersmjölksersättning med lågt energi
och proteininnehåll och med tillsattas av mjölkfettsmembran.
Denna avhandling visar att barn som fått den nya vällingen med protein från
mjölkfettmembran har bättre hjärnkapacitet (kognitiv funktion) än har som fått vanlig välling
och lika bra funktion som barn som ammats. Man såg också att barn som fått Välling med
proteinet hade mindre antal infektioner än barn som fått vanlig välling. Dessa upptäckter är
banbrytande och avhandlingen har belönats med pris som bästa barnmedicinska avhandling
2014.
Yonas Berhan: Epidemiologiska studier av diabetes.
Yonas har varit överläkare vid sunderby Sjukhus och är nu länschef för Barnmedicin
Norrbotten. Projektet är ett samarbetsprojekt inom Regionen och med handledare från Umeå.
I avhandlingen beskrivs hur typ I diabetes hos barn ökat under de senaste 30 åren men också
att typ 2 diabetes (icke insulinberoende diabetes) är mycket ovanligt hos barn i motsats till
vad som ofta presenteras i populärpressen. Kopplingen mellan risken för för tidig död vid typ
I diabetes och socioekonomisk situation beskrivs också. Här visade man att ökad risk vid låg
socioekonomisk status slår igenom först i vuxen ålder.
Elisabeth Stoltz Sjöström: Betydelse av tidig näringstillförsel till extremt prematurfödda
barn.
Elisabeth Stoltz Sjöström är dietist. I avhandlingen visas att extremt prematurfödda barn får
för dåligt näringsintag och att detta ökar risken för komplikationer tex nyföddhetsretinopati.
Fynden fått kliniska implikationer och har lett till ökat fokus på vikten av tidig nutrition.
Doktorander:
En ny doktorand har registrerats under 2014. Tove Grip är registrerad med Niklas Timby som
huvudhandledare och arbetar med långtidsuppföljning av barn som fått vällig med tillsats av
membranprotein från mjölkfettdroppar ( se ovan).
Doktorandprojekt vid BUC/Pediatrik
”Hjärtfrekvensvariabilitet hos barn och ungdomar med ’enkammarhjärta’”
Jenny Alenius Dahlqvist
”Förekomst av födoämnesöverkänslighet bland svenska skolbarn”
Anna Winberg
”Risk factors and risk assessment during neonatal transport”
Björn Markus Karlsson
”Påverkar probiotika under spädbarnstiden metabol programmering i skolåldern?”
Frida Karlsson Videhult
”Chronic kidney disease in type 1 diabetes, time trends and risk factors”
Cecilia Toppe
”Growth hormone responsiveness in children
Elena Lundberg
”Tillväxt och Utveckling med modersmjölksersättning”
Tove Grip
” Kost och näringsintag och oral hälsa hos barn med komplexa medfödda hjärtfel”
Lena Hansson
Post Doc:
Staffan Berglund befinner sig under perioden juli 2014 till juni 2015 på ett postdoktoralt
forskningsutbyte vid Universitetet i Granada. Under handledning av Barnläkare och Professor
Cristina Campoy, deltar han i ett forskningsprojekt där man studerar tillväxt och utveckling
hos barn som fötts av mödrar med övervikt, fetma eller graviditetsdiabetes. Forskningen har
många gemensamma nämnare med den som bedrivs vid vår enhet i det att man försöker
identifiera faktorer och mekanismer i graviditet och nyföddhetsperioden, vilka påverkar den
långsiktiga hälsan. I samband med utbytet har man också lagt upp planerna för ett framtida
projekt i samarbete med VLL.
Annika Winbo befinner sig på ett postdoktoralt forskningsutbyte vid Universitetet i
Auckland, Nya Zealand. Under handledning av barnhjärtläkare och professor Jon Skinner,
deltar hon i flera forskningsprojekt avseende heriditära arytmisjukdomar hos barn och
ungdomar. Winbo driver även där som PI ett samarbetsprojekt mellan Nya Zealand, USA och
Umeå där projektet innefattar att omsignalera pluripotenta stamceller från patienter med
LångtQT syndrom (en förhållandevis vanlig potentiellt livhotande ärftlig hjärtrytmrubbning)
till att bilda hjärtceller. Skulle detta lyckas, kan dessa celler utsättas för elektrofysiologiska
försök samt medicinprövningar, vilket skulle innebära stora internationella framsteg för
forskningen inom detta område. Projektet är upplagt så att de genererade utdifferentierade
hjärtcellerna ska återföras till Umeå för fortsatta försök i andra framtida projekt.
Forskar ST:
En forskar ST tjänst innehas av av Magnus Borssen som arbetar med cytogenetiska avvikelser
vid akut leukemi. Frans Nilsson som är ST läkare i barnonkologi har fått finansiering för 50%
tjänst av Barncancerfonden men detta kan inte tas ut för närvarande pga. brist på
barnonkologer. Vi har ansökt om och fått beviljat att nyttjandet av pengarna kan skjutas upp
till 2016.
ALF:
Sexton projekt fick tilldelning av medel från fo-ALF under 2014. Bedömningen av projekten
gjordes av två externa granskare. Nästan alla medel lades på tid för forskning och inga medel
vad oanvända vid årets slut. Vi tycker att systemet med externa granskare fungerar mycket bra
och rekommenderar kliniker som inte använder det än att överväga att använda.
Forskare
Magnus
Domellöf
Projekt
Poäng
Sökt
Erhållet
Nutrium Express =
Christina
West
Nutrition för tidigt
födda barn
Adios = Tidig
exponering för ägg och
allergiutvecling
Aijaz
Farooqi
Uppföljning av för tidigt
födda barn
EXPRESS =
19,5
399 000
175405
18,5
242 000
153097
18,5
160 000
155260
18,5
461 000
152314
18
404 000
149508
18
400 000
145034
18
270 000
145721
17,5
339 000
137109
17,5
300 000
132710
17,5
403 000
129305
17 1 059 000
122188
TUMME = Effekt av
Niklas
Timby
protein från bröstmöjlk
på kognitiv förmåga och
infektioner
BSSL: Effekt av
Olle
Hernell
Annika
Rydberg
Annika
Rydberg
Staffan
Berglund
Aijaz
Farooqi
Christina
West
Berit
Kriström
Inger
Öhlund
Staffan
Berglund
Viveka
LInd
gallsaltstimulerat lipas
på inflammatoriska
reaktioner
Enkammarhjärta:
Studier av arrytmier
efter kirurgi för
enkammarhjärta
Hjärta hälsa: kost och
oral hälsa hos barn som
opererats för
enkammarhjärta
JOHN/ULF: Järn och
hälsa hos för tidigt
födda barn.
UmeåUppsala:
Skolresultat hos en
kohort av för tidigt
födda barn i Umeå och
Uppsala.
Långtidsuppföljning.
ELEFANT: Effekt av
laktobaciller på
allergier, vikt och
hälsoparametrar
GH: Optimal dosering
av tillväxthormon
DVISUM= Studie av Dvitamin hos barn i två
orter med olika
solexponerin.
LIME: Effekt av
laktoferrin i
modersmöjlksersättning
DBPKFP: studier av
smärta vid
scoliosoperationer
GBS: Studier av
GBSinfektioner hos för
tidigt födda barn
Stellan
Håkansson
Sven-Arne Prem inf: Studier av
16,5
586 000
111291
16,5
826 000
118416
15
142 000
0
15
14
216 000
475 000
104519
97675
Silfverdal
infektionssvar vid
vaccination hos för
tidigt födda barn.
Medarbetare med forskningsaktivitet 2014:
Under 2014 har 22 personer som också arbetat med praktisk sjukvård(emeritus borträknade)
deltagit med aktiv forskning vilket vittnar om att forskningen är starkt integrerad i vår
verksamhet. Sammanlagt har dessa personer medverkat i 68 publikationer. Av det 22 läkare
som har huvudanställning vid BUC och uppbär överläkartjänst vid Barnkliniken NUS har
60% disputerat. Med de disputationer som är planerade under de närmaste två åren kommer
disputationsgraden att närma sig 75%.
Disputerade forskare är markerade med stjärna
Olle Hernell, seniorprofessor*
Gisela Dahlqvist: professor emeritus*
Erik Bergström, professor emeritus*
Magnus Domellöf: docent, enhetschef, huvudhandledare*
Torbjörn Lindh, docent, lektor*
Berit Kriström, lektor, huvudhandledare*
Christina West, docent, lektor, huvudhandledare*
Annika Rydberg, docent överläkare, MOA huvudhandledare*
Olof Sandström, docent, överläkare, *
Aijaz Farooqi, medicine doktor, medicins chef*
Niklas Timby, medicine doktor, MOA, huvudhandledare*
Ulf Hjalmars, medicine doktor, överläkare*
Ulrika Noren Nyström, medicine doktor, medicinsk chef, huvudhandledare*
Per-Erik Sandström, medicine doktor, verksamhetschef*
Catrine Foyun Bruhn, medicine doktor, överläkare*
Staffan Berglund, medicine doktor, ST läkare, huvudhandledare*
Sven-Arne Silfverdal, docent, överläkare*
Stellan Håkansson, docent överläkare*
Magnus Burstedt, medicine doktor, överläkare *
Anna Winberg, överläkare, doktorand
Elena Lundberg, överläkare, doktorand
Jenny Alenius Dahlqvist, överläkare, doktorand
Åsa Strinnholm, allergikonsulent, doktorand
Magnus Borssen, doktorand, ST läkare
Tove Grip, doktorand, ST läkare
Publikationer 2014:
Under 2013 publicerades 59 vetenskapliga artiklar. Antalet har ökat för att under 2014 uppgå
till 68.
1. Albertsson-Wikland, K., Kriström, B., Lundberg, E., Aronson, A. S., Gustafsson, J.,
Hagenäs, L., . . . Åman, J. (2014). Growth Hormone Dose-Dependent Pubertal Growth: A
Randomized Trial in Short Children with Low Growth Hormone Secretion. Hormone
Research in Paediatrics, 82(3), 158-170.
2. Alenius Dahlqvist, J., Karlsson, M., Wiklund, U., Hörnsten, R. & Rydberg, A. (2014).
Handheld ECG in analysis of arrhythmia and heart rate variability in children with Fontan
circulation. Journal of Electrocardiology, 47(3), 374-382.
3. Andersson, O., Domellöf, M., Andersson, D. & Hellstrom-Westas, L. (2014). Effect of
Delayed vs Early Umbilical Cord Clamping on Iron Status and Neurodevelopment at Age 12
Months A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatrics, 168(6), 547-554.
4. Andersén, P., Bäckström, T., Dahlquist, G., Damber, J.-E., Engström-Laurent, A.,
Gustafson, Y., . . . Widmark, A. (2014). Svensk medicinsk forskning behöver inte mer
styrning. Läkartidningen, 111(22-23), 980-981.
5. Ankarberg-Lindgren, C., Kriström, B. & Norjavaara, E. (2014). Physiological Estrogen
Replacement Therapy for Puberty Induction in Girls: A Clinical Observational Study.
Hormone Research in Paediatrics, 81(4), 239-244.
6. Barman, M., Jonsson, K., Sandin, A., Wold, A. E. & Sandberg, A.-S. (2014). Serum fatty
acid profile does not reflect seafood intake in adolescents with atopic eczema. Acta
Paediatrica, 103(9), 968-976.
7. Berglund, S. & Domellöf, M. (2014). [Children's iron needs and how we best can protect
the child's brain].. Läkartidningen, 111(11), 460-3.
8. Berglund, S. & Domellöf, M. (2014). Meeting iron needs for infants and children. Current
opinion in clinical nutrition and metabolic care, 17(3), 267-272.
9. Berglund, S. K., Lindberg, J., Westrup, B. & Domellöf, M. (2014). Effects of iron
supplements and perinatal factors on fetal hemoglobin disappearance in LBW infants.
Pediatric Research, 76(5), 477-482.
10. Bergman, G., Skog, A., Tingström, J., Ottosson, V., Hoxha, A., Ambrosi, A., . . .
Rydberg, A. (2014). Late development of complete atrioventricular block may be immune
mediated and congenital in origin.. Acta Paediatrica, 103(3), 275-81.
11. Berhan, Y. (2014). Epidemiological studies of childhood diabetes and important health
complications to the disease. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet.
12. Berhan, Y., Möllsten, A., Carlsson, A., Högberg, L., Ivarsson, A. & Dahlquist, G. (2014).
Five-region study finds no evidence of undiagnosed type 2 diabetes in Swedish 11- to 13year-olds. Acta Paediatrica, 103(10), 1078-82.
13. Browaldh, L., Sandström, O., Agardh, D., Stenhammar, L. & Ivarsson, A. (2014). Celiaki
är en vanlig sjukdom som är lätt att missa. Läkartidningen, 111(11), 484-488.
14. Buttner, B. E., Witthoft, C. M., Domellöf, M., Hernell, O. & Öhlund, I. (2014). Effect of
type of heat treatment of breastmilk on folate content and pattern. Breastfeeding medicine,
9(2), 86-91.
15. Casper, C., Carnielli, V. P., Hascoet, J.-M., Lapillonne, A., Maggio, L., Timdahl, K., . . .
Hernell, O. (2014). rhBSSL Improves Growth and LCPUFA Absorption in Preterm Infants
Fed Formula or Pasteurized Breast Milk. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition JPGN, 59(1), 61-69.
16. Di Renzo, G. C., Melin, P., Berardi, A., Blennow, M., Carbonell-Estrany, X., Donzelli, G.
P., . . . El Helali, N. (2014). Intrapartum GBS screening and antibiotic prophylaxis: a
European consensus conference.. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the
official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and
Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 1-17.
17. Domellöf, M., Braegger, C., Campoy, C., Colomb, V., Decsi, T., Fewtrell, M., . . . van
Goudoever, J. (2014). Iron Requirements of Infants and Toddlers. Journal of Pediatric
Gastroenterology and Nutrition - JPGN, 58(1), 119-129.
18. Donovan, S. M., Monaco, M. H., Drnevich, J., Kvistgaard, A. S., Hernell, O. &
Lonnerdal, B. (2014). Bovine Osteopontin Modifies the Intestinal Transcriptome of FormulaFed Infant Rhesus Monkeys to Be More Similar to Those That Were Breastfed. Journal of
Nutrition, 144(12), 1910-1919.
19. Estampador, A. C., Pomeroy, J., Renström, F., Nelson, S. M., Mogren, I., Persson, M., . .
. Franks, P. W. (2014). Infant body composition and adipokine concentrations in relation to
maternal gestational weight gain. Diabetes Care, 37(5), 1432-1438.
20. Even, L., Andersson, B., Kriström, B., Albertsson-Wikland, K. & Hochberg, Z. (2014).
Role of growth hormone in enchondroplasia and chondral osteogenesis: evaluation by X-ray
of the hand. Pediatric Research, 76(1), 109-114.
21. Flacking, R., Jerden, L., Bergström, E. & Starrin, B. (2014). 'In or Out'-On the Dynamic
between Acceptance and Rejection and its Influence on Health in Adolescent Girls. Young Nordic Journal of Youth Research, 22(3), 291-303.
22. Granbom, E., Fernlund, E., Sunnegårdh, J., Lundell, B. & Naumburg, E. (2014).
Evaluating national guidelines for the prophylactic treatment of respiratory syncytial virus in
children with congenital heart disease. Acta Paediatrica, 103(8), 840-845.
23. Hansson, L., Ohlund, I., Lind, T., Stecksén-Blicks, C. & Rydberg, A. (2014). Dietary
intake in infants with complex congenital heart disease: a case-control study on macro- and
micronutrient intake, meal frequency and growth.. Journal of human nutrition and dietetics
(Print).
24. Holmström, G. E., Källen, K., Hellström, A., Jakobsson, P. G., Serenius, F., Stjernqvist,
K. & Tornqvist, K. (2014). Ophthalmologic outcome at 30 months' corrected age of a
prospective swedish cohort of children born before 27 weeks of gestation the extremely
preterm infants in Sweden study. JAMA ophthalmology, 132(2), 182-189.
25. Håkansson, S., Kaellen, K., Bullarbo, M., Holmgren, P.-Å., Bremme, K., Larsson, Å., . . .
Jacobsson, B. (2014). Real-time PCR-assay in the delivery suite for determination of group B
streptococcal colonization in a setting with risk-based antibiotic prophylaxis. The Journal of
Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 27(4), 328-332.
26. Joffer, J., Burell, G., Bergström, E., Stenlund, H., Sjörs, L. & Jerdén, L. (2014). Predictors
of smoking among Swedish adolescents. BMC Public Health, 14, 1296.
27. Kriström, B., Lundberg, E., Jonsson, B. & Albertsson-Wikland, K. (2014). IGF-1 and
growth response to adult height in a randomized GH treatment trial in short non-GH-deficient
children. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 99(8), 2917-2924.
28. Liese, J. G., Silfverdal, S.-A., Giaquinto, C., Carmona, A., Larcombe, J. H., GarciaSicilia, J., . . . Rosenlund, M. R. (2014). Incidence and clinical presentation of acute otitis
media in children aged < 6 years in European medical practices. Epidemiology and
Infection, 142(8), 1778-1788.
29. Lourda, M., Akefeldt, S. O., Gavhed, D., Clausen, N., Hjalmars, U., Sabel, M., . . .
Henter, J.-I. (2014). Production by blood monocytes is tightly related to the degree of activity
of Langerhans cell histiocytosis. Pediatric Blood & Cancer, 61(11), 2135-2135.
30. Lourda, M., Olsson-Akefeldt, S., Gavhed, D., Bjornfot, S., Clausen, N., Hjalmars, U., . . .
Svensson, M. (2014). Detection of IL-17A-producing peripheral blood monocytes in
Langerhans cell histiocytosis patients. Clinical Immunology, 153(1), 112-122.
31. Lönnerdal, B. & Hernell, O. (2014). Under- and overnutrition of iron in infancy and early
childhood. The Nest, 35, 6-7.
32. Namatovu, F., Sandström, O., Olsson, C., Lindkvist, M. & Ivarsson, A. (2014). Celiac
disease risk varies between birth cohorts, generating hypotheses about causality: evidence
from 36 years of population-based follow-up. BMC gastroenterology, 14, 59.
33. Namatovu, F., Strömgren, M., Ivarsson, A., Lindgren, U., Olsson, C., Lindkvist, M. &
Sandström, O. (2014). Neighborhood conditions and celiac disease risk among children in
Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 42(7), 572-580.
34. Nygren, K., Bergström, E., Janlert, U. & Nygren, L. (2014). Adolescent self-reported
health in relation to school factors: a multilevel analysis. Journal of School Nursing, 30(2),
114-122.
35. Patterson, C., Gyürüs, E., Rosenbauer, J., Cinek, O., Neu, A., Schober, E., . . . Dahlquist,
G. (2014). Seasonal variation in month of diagnosis in children with type 1 diabetes registered
in 23 European centers during 1989-2008: little short-term influence of sunshine hours or
average temperature.. Pediatric Diabetes.
36. Patterson, C., Guariguata, L., Dahlquist, G., Soltész, G., Ogle, G. & Silink, M. (2014).
Diabetes in the young - a global view and worldwide estimates of numbers of children with
type 1 diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice, 103(2), 161-175.
37. Prymula, R., Bergsaker, M. R., Esposito, S., Gothefors, L., Man, S., Snegova, N., . . .
Willems, P. (2014). Protection against varicella with two doses of combined measles-mumpsrubella-varicella vaccine versus one dose of monovalent varicella vaccine: a multicentre,
observer-blind, randomised, controlled trial. The Lancet, 383(9925), 1313-1324.
38. Rinder, M., Tran, A. N., Bennet, R., Brytting, M., Cassel, T., Eriksson, M., . . . Johansen,
K. (2014). Burden of severe rotavirus disease leading to hospitalization assessed in a
prospective cohort study in Sweden. Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 46(4), 294302.
39. Rosén, A., Sandström, O., Carlsson, A., Högberg, L., Olén, O., Stenlund, H. & Ivarsson,
A. (2014). Usefulness of symptoms to screen for celiac disease. Pediatrics, 133(2), 211-218.
40. Rydvall, A., Juth, N., Sandlund, M., Domellöf, M. & Lynoe, N. (2014). To treat or not to
treat a newborn child with severe brain damage?: A cross-sectional study of physicians' and
the general population's perceptions of intentions. Medicine, Health care and Philosophy,
17(1), 81-88.
41. Sandholm, N., Forsblom, C., Makinen, V.-P., McKnight, A. J., Osterholm, A.-M., He, B.,
. . . Groop, P.-H. (2014). Genome-wide association study of urinary albumin excretion rate in
patients with type 1 diabetes. Diabetologia, 57(6), 1143-1153.
42. Scherman, E., Johansson, L., Gradin, M., van den Berg, J. & Eriksson, M. (2014).
Procedural pain in neonates: Do nurses follow national guidelines? A survey to Swedish
neonatal units. Journal of Neonatal Nursing, 20(1), 31-36.
43. Schrier, L., de Kam, M. L., McKinnon, R., Bakri, A. C., Oostdijk, W., Sas, T. C. J., . . .
Wit, J. M. (2014). Comparison of Body Surface Area versus Weight-Based Growth Hormone
Dosing for Girls with Turner Syndrome. Hormone Research in Paediatrics, 81(5), 319-330.
44. Serenius, F., Sjörs, G., Blennow, M., Fellman, V., Holmstrom, G., Marsal, K., . . . Källen,
K. (2014). EXPRESS study shows significant regional differences in 1-year outcome of
extremely preterm infants in Sweden. Acta Paediatrica, 103(1), 27-37.
45. Shah, P. S., Lee, S. K., Lui, K., Sjors, G., Mori, R., Reichman, B., . . . Mirea, L. (2014).
The International Network for Evaluating Outcomes of very low birth weight, very preterm
neonates (iNeo): a protocol for collaborative comparisons of international health services for
quality improvement in neonatal care. BMC Pediatrics, 14, 110.
46. Silfverdal, S. A., Assudani, D., Kuriyakose, S. & Van der Meeren, O. (2014).
Immunological persistence in 5 y olds previously vaccinated with hexavalent DTPa-HBVIPV/Hib at 3, 5, and 11 months of age. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 10(10),
2795-2798.
47. Sjöberg, V., Hollén, E., Pietz, G., Magnusson, K.-E., Fälth-Magnusson, K., Sundström,
M., . . . Hammarström, M.-L. (2014). Noncontaminated dietary oats may hamper
normalization of the intestinal immune status in childhood celiac disease. Clinical and
Translational Gastroenterology, 5, Article ID e58.
48. Skou, A.-S., Glosli, H., Jahnukainen, K., Jarfelt, M., Jónmundsson, G. K., MalmrosSvennilson, J., . . . Hjalmars, U. (2014). Renal, gastrointestinal, and hepatic late effects in
survivors of childhood acute myeloid leukemia treated with chemotherapy only--a NOPHOAML study.. Pediatric Blood & Cancer, 61(9), 1638-43.
49. Stoltz Sjöström, E. (2014). The impact of early nutrition on extremely preterm infants.
(Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet.
50. Stoltz Sjöström, E., Öhlund, I., Tornevi, A. & Domellöf, M. (2014). Intake and
macronutrient content of human milk given to extremely preterm infants. Journal of Human
Lactation, 30(4), 442-449.
51. Strinnholm, A., Winberg, A., Hedman, L. & Ronmark, E. (2014). Prevalence and
symptom expression of food hypersensitivity among schoolchildren. Paper presented at
European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology Congress, JUN 07-11, 2014,
Copenhagen, DENMARK. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology,
69(Supplement: 99), 270-270.
52. Strinnholm, Å., Winberg, A., West, C., Hedman, L. & Rönmark, E. (2014). Food
hypersensitivity is common in Swedish schoolchildren, especially oral reactions to fruit and
gastrointestinal reactions to milk. Acta Paediatrica, 103(12), 1290-1296.
53. Timby, N. (2014). Effects of feeding term infants low energy low protein formula
supplemented with bovine milk fat globule membranes. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå
Universitet.
54. Timby, N., Domellöf, E., Hernell, O., Lönnerdal, B. & Domellöf, M. (2014).
Neurodevelopment, nutrition, and growth until 12 mo of age in infants fed a low-energy, lowprotein formula supplemented with bovine milk fat globule membranes: a randomized
controlled trial<sup>1</sup>,<sup>2</sup>,<sup>3</sup>. American Journal of Clinical
Nutrition, 99(4), 860-868.
55. Timby, N., Hernell, O., Lönnerdal, B. & Domellöf, M. (2014). Parental feeding control in
relation to feeding mode and growth pattern in early infancy. Acta Paediatrica, 103(10), 10721077.
56. Timby, N., Lönnerdal, B., Hernell, O. & Domellöf, M. (2014). Cardiovascular risk
markers until 12 mo of age in infants fed a formula supplemented with bovine milk fat
globule membranes. Pediatric Research, 76(4), 394-400.
57. Toppe, C., Möllsten, A., Schön, S., Jonsson, A. & Dahlquist, G. (2014). Renal
replacement therapy due to type 1 diabetes; time trends during 1995-2010: a Swedish
population based register study. Journal of diabetes and its complications, 28(2), 152-155.
58. Uijterschout, L., Domellöf, M., Abbink, M., Berglund, S., van Veen, I., Vos, P., . . . Brus,
F. (2014). Iron deficiency in the first 6 months of age in infants born between 32 and 37
weeks of gestational age.. European Journal of Clinical Nutrition.
59. Uijterschout, L., Domellöf, M., Vloemans, J., Vos, R., Hudig, C., Bubbers, S., . . . Brus,
F. (2014). The value of Ret-Hb and sTfR in the diagnosis of iron depletion in healthy, young
children. European Journal of Clinical Nutrition, 68(8), 882-886.
60. Uljterschout, L., Swinkels, D. W., Domellöf, M., Lagerqvist, C., Hudig, C., Tjalsma, H., .
. . Brus, F. (2014). Serum hepcidin measured by immunochemical and mass-spectrometric
methods and their correlation with iron status indicators in healthy children aged 0.5-3 y.
Pediatric Research, 76(4), 409-414.
61. Vahid, H. M., Susanne, L., Shrikant, S. K., Thomas, B. & Jing-Xia, L. (2014). Analysis of
Neurotrophic Factors in Limb and Extraocular Muscles of Mouse Model of Amyotrophic
Lateral Sclerosis. PLoS ONE, 9(10), Article ID e109833.
62. van den Berg, J., Olsson, L., Svensson, A. & Håkansson, S. (2014). Adverse events during
air and ground neonatal transport: 13 years' experience from a neonatal transport team in
Northern Sweden.. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of
the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal
Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians.
63. West, C. E. (2014). Gut microbiota and allergic disease: new findings. Current opinion in
clinical nutrition and metabolic care, 17(3), 261-266.
64. Westin, V., Stoltz Sjöström, E., Ahlsson, F., Domellöf, M. & Norman, M. (2014).
Perioperative nutrition in extremely preterm infants undergoing surgical treatment for patent
ductus arteriosus is suboptimal. Acta Paediatrica, 103(3), 282-288.
65. Winberg, A., Strinnholm, Å., Hedman, L., West, C., Perzanowski, M. & Rönmark, E.
(2014). High incidence and remission of reported food hypersensitivity in Swedish children
followed from 8 to 12 years of age. Paper presented at European-Academy-of-Allergy-andClinical-Immunology Congress, JUN 07-11, 2014, Copenhagen, DENMARK. Allergy.
European Journal of Allergy and Clinical Immunology, 69(Supplement: 99), 151-151.
66. Winbo, A., Stattin, E.-L., Nordin, C., Diamant, U.-B., Persson, J., Jensen, S. M. &
Rydberg, A. (2014). Phenotype, origin and estimated prevalence of a common long QT
syndrome mutation: a clinical, genealogical and molecular genetics study including Swedish
R518X/KCNQ1 families. BMC Cardiovascular Disorders, 14, 22.
67. Zachariadis, V., Schoumans, J., Ofverholm, I., Barbany, G., Halvardsson, E., Forestier, E.,
. . . Nordgren, A. (2014). Detecting dic(9;20)(p13.2;p11.2)-positive B-cell precursor acute
lymphoblastic leukemia in a clinical setting using fluorescence in situ hybridization [Letter to
the editor]. Leukemia, 28(1), 196-198.
68. Zaman, S., Aamir, K., Lange, S., Jennische, E., Silfverdal, S.-A. & Hanson, L. A. (2014).
Antisecretory factor effectively and safely stops childhood diarrhoea: a placebo-controlled,
randomised study. Acta Paediatrica, 103(6), 659-664.
Download