En kropp rör sig under inverkan av flera krafter

En kropp rör sig under inverkan av flera krafter. Om endast konservativa
krafter utför arbete på kroppen, så är kroppens totala mekaniska energi
konstant!
VARNING:
I de flesta mekaniska processer är den mekaniska energin INTE konstant.
Exempel: en person som börjar gå. Eller när hen stannar. Eller sätter sig.
En boll som kastas. En pil som träffar och fastnar. En bok slängs på bordet.
Ett tåg startar. En sen pendlare hoppar på tåget. Mjölk hälls i ett glas.
Observera att i total mekanisk energi ingår endast kinetisk energi och
potentiell energi av mekaniska krafter,
Värmeenergi ingår ej.
Relativistisk massenergi engår ej.
Kemisk energi, tex i knallgasblandning, bensin-luft-blandning, ingår ej.
Energi i mat (kalorier) ingår ej.
När man studerar den totala mekaniska energin är den så kallade
energiprincipen inte till någon hjälp.
Energipricipen formuleras ibland så här:
”Energin i ett isolerat system är konstant.”
Kommentar:
Med energin menas summan av ALLA former av energi.
Med isolerat system menas att inga krafter verkar på systemet.
1. I mekaniken är det sällan den kropp man studeras kan ses som ett
isolerat system.
2. I mekaniken studeras inte ALL energi, endast den mekaniska energin.
Att formulera energiprincipen så här:
”Energi kan inte förstöras eller förintas, endast omvandlas! ”
är ej heller till någon hjälp när man studera enbart den mekaniska energin.
För övrigt är formuleringen ”energin omvandlas” onödigt diffus.
I mekaniken är det tydligare vilka procceser det är som ”omvandlar”
potentiell energi till kinetisk energi:
Tex när gravitationell potentiell energi ”omvandlas” till kinetisk energi, så
sker det genom att tyngdkraften utför ett positivt arbete på en kropp. Då
öker kroppens kinetiska energi, och det outförda arbetet (potentiell energi)
minskar.
När kroppen rör sig uppåt gör tyngdkraften negativ arbete på kroppen, och
den potentiella energin ökar, oavsett om farten minskar eller ej.