KURSBESKRIVNINGAR GLP2016 under arbete..
MO Modersmål och litteratur, svenska och litteratur
MO01 En värld av texter







Studeranden som talare, lyssnare, läsare och skribent
Olika textgenrer
Medietexter och mediebilder
Prosatexter, fokus på romaner och noveller
Källkritik
Materialbaserat skrivande
Gruppdiskussion, bokrecension
MO02 Språk, kultur och identitet






Språk, litteratur och kultur som identitetsskapare
De nordiska språkens gemensamma ursprung
Finlandssvensk litteratur
Svenskt standardspråk, finlandssvenska, dialekter, slang...
Processkrivning
Diskussion/debatt
MO03 Att analysera och tolka litteratur





Utveckla förmågan att läsa, analysera och tolka fiktiva texter
Epik, dramatik och lyrik med fokus på dikter
Film- eller teaterrecension
Textkompetens
Litterära samtal
MO04 Text och påverkan



Ställningstagande och argumenterande texter, retoriska stilmedel
Yttrandefrihet, censur, källkritik, mediekritik, upphovsrätt, plagiat
Debatter, argumentationer
MO05 Text och kontext




Texter från olika tider, platser och kulturer
Centrala verk inom världslitteraturen
Stilistiska och språkliga komponenter i texter
Skrivuppgift/muntlig uppgift med litterärt tema
MO06 Berättelser i samtiden







Aktuella kulturella och språkliga fenomen
Multimodala textgenrer
Klassiska berättelser i modern form
Nutidslitteratur
Språkvård
Kommunikationsetik
Essäprov, textkompetens
MO07 Fördjupad muntlig kommunikation
MO08 Fördjupad skrivkompetens
MO09 Fördjupad läskompetens
MO10 Preppkurs
FINA Finska, A-lärokurs
FINAR Repetitionskurs






Kurser förbereder dig för gymnasiestudierna i finska.
Du repeterar grundskolans ordförråd.
Du repeterar grundskolans stukturer, sådant som gymnasiets grammatik bygger vidare på.
Ingen bok, materialet delas elektroniskt.
Kursen ger inget sifferbetyg, men ger en kursprestation.
Kursen kan inte tenteras.
FINA01 Vardagsliv, närmiljö och hälsa (obligatorisk)



Du lär dig berätta om dig själv, din fritid, din hemort och dina gymnasiestudier.
Du repeterar kroppsdelarna och lär dig berätta om din hälsa (vardagsuttryck).
I grammatiken repeteras och fördjupas finskans verblära och de grundläggande
objektsreglerna.
FINA02 Natur och vetenskap (obligatorisk)




Under kursen övar du olika servicesituationer inför resor, t.ex. att boka och avboka biljetter.
Du lär dig de vanligaste djuren, insekterna, träden, växterna och bären i Finland.
Du lär dig ord som behövs för att förstå texter om hållbar utveckling och vetenskap.
I grammatiken repeteras och fördjupas nomenböjning samt det viktigaste om subjekt och
unipersonella uttryck.
FINA03 Teknik och konsumtion (obligatorisk)




Under kursen övar vi olika situationer i butiker samt situationer där man kan tvingas beställa
reparation av olika apparater.
Du lär dig namnen på hushållsapparater och den teknik vi alla använder dagligen.
Du lär dig ord som behövs då man läser instruktionsböcker, garantibevis och reklamation.
I grammatiken repeteras och fördjupas de olika infinitivformerna och de vanligare
participformerna.
FINA04 Medierna och samhället (obligatorisk)





Under kursen läser, lyssnar och ser vi på nyheter. Målet är att kunna förstå huvudinnehållet i
en nyhetstext eller nyhetssändning.
Under kursen läser du och presenterar du en finskspråkig tidning.
Under kursen övar du dig att skriva olika typer av texter (ex. notiser, insändare, sammandrag
eller blogginlägg)
Du lär dig ord inom lag, brottslighet och samhälle som behövs för att kunna förstå nyheter.
Du läI grammatiken behandlas finskans satsmotsvarigheter (final-, particip-, temporal- och
agentkonstruktionen) så att de studerande förstår dem och kan själva använda de enklare
motsvarigheterna.
FINA05 Utbildning och arbetsliv (obligatorisk)



Du lär dig ord och uttryck om studie- och arbetslivet.
Under kursen övar du dig att söka sommarjobb och att vara intervjuer.
I grammatiken behandlas objektet mera ingående och adverbial, i synnerhet tids- och
platsadverbial.
FINA06 Finsk kultur och litteratur (obligatorisk)





Du får en inblick i det finska språkets historia, olika finska dialekter och släktspråk.
Du läser ett skönlitterärt verk på finska.
Under kursen ser du en finsk film eller går på teater.
Under kursen behandlas finsk kultur och litteratut på olika sätt och du berättar om
kulturlivet på din egen hemort.
I grammatiken behandlas olika attribut, speciellt med tanke på svenskans
prepositionsuttryck. I skriftliga uppgifter poängteras skillnader mellan olika genrer.
FINA07 Kommunicera i skrift
FINA08 Kommunicera i tal
FINA09 Preppkurs
ENA Engelska, A-lärokurs
ENA01 Engelskan och min värld



ENA02 Människans sociala nätverk
ENA03 Kulturella fenomen
ENA04 Samhället och omvärlden
ENA05 Vetenskap och framtid
ENA06 Studier, arbete och ekonomi
ENA07 Hållbar livsstil
ENA08 Muntlig kommunikation och påverkan
ENA09 Preppkurs
TYB2 Tyska, B2-lärokurs
TYB21 Viktiga frågor i livet och vardagen




Du får en inblick i unga tyskars vardag
Du får diskutera hobbys och släktingar
Du får berätta om den egna skolan och om skolämnen
Du får repetera basgrammatiken samt utveckla den vidare
TYB22 Liv och levnadssätt



Du får information om de tyskspråkiga länderna och om deras kultur
Du lär dig att köpa biljetter, att skriva e-post samt hotellvokabulär på tyska
Du får nya grammatiska redskap
TYB23 Välbefinnande och omsorg





Du får jämföra livet på landet och livet i stan
Du får diskutera boende, välbefinnande, relationer och livsskeden
Du får diskutera tekniken och digitaliseringens inverkan på språket
Du lär dig att formulera åsikter
Du får skriva korta uppsatser
TYB24 Kultur och medier



Du får jobba vidare med tyskan med hjälp av olika typer av (digitala) hjälpmedel
Du får en inblick i de ungas syn på kulturella företeelser
Du får diskutera olika medier, exempelvis film, musik, tv, teater eller idrott
TYB25 Studier, arbete och framtid


Du får information om skolan, fortsatta studier, arbetsliv samt framtidsplaner
Du lär dig viktiga säregenheter som hör kommunikationen i Tyskland till
TYB26 Vår gemensamma jord




Du får diskutera naturen, boendemiljöer, samt en hållbar livsstil
Du får bekanta dig med möjligheterna att delta i internationellt samarbete
Du får skriva korta uppsatser
Du får öva och stärka grammatiken
TYB27 Internationell verksamhet




Du får lära änna (eller delta i) internationellt samarbete, volontärarbete eller arbetslivet
Du får öva och stärka grammatiken
Du får skriva korta uppsatser
Du får öva inför hör-och läsförståelseproven i studentexamen
TYB28 Muntlig och skriftlig kommunikation


Du får repetera och kompletera det som är nödvändigt
Du får träna på att producera och tolka olika textgenrer
TYB3 Tyska, B3-lärokurs
TYB31 Vi bekantar oss med varandra och det nya språket




du lär dig de viktigaste hälsningsfraserna
Du lär dig presentera dig själv, dina vänner och familjemedlemmar
Du lär dig uttrycka åsikter
Du lär dig grundläggande grammatiska strukturer
TYB32 På resa i världen




Du lär dig att köpa tågbiljetter, att fråga om vägen, restaurangrafraser m.m.
Du får bekanta dig med tyska seder och bruk
Du får öva på att skriva tyska på datorn
Du får nya grammatiska redskap
TYB33 Viktiga frågor i livet och vardagen




Du får en inblick i unga tyskars vardag
Du får diskutera hobbys och släktingar
Du får berätta om den egna skolan och om skolämnen
Du får repetera basgrammatiken samt utveckla den vidare
TYB34 Liv och levnadssätt



Du får information om de tyskspråkiga länderna och om deras kultur
Du lär dig att köpa biljetter, att skriva e-post samt hotellvokabulär på tyska
Du får nya grammatiska redskap
TYB35 Välbefinnande och omsorg





Du får jämföra livet på landet och livet i stan
Du får diskutera boende, välbefinnande, relationer och livsskeden
Du får diskutera tekniken och digitaliseringens inverkan på språket
Du lär dig att formulera åsikter
Du får skriva korta uppsatser
TYB36 Kultur och medier



Du får jobba vidare med tyskan med hjälp av olika typer av (digitala) hjälpmedel
Du får en inblick i de ungas syn på kulturella företeelser
Du får diskutera olika medier, exempelvis film, musik, tv, teater eller idrott
TYB37 Studier, arbete och framtid


Du får information om skolan, fortsatta studier, arbetsliv samt framtidsplaner
Du lär dig viktiga säregenheter som hör kommunikationen i Tyskland till
TYB38 Vår gemensamma jord




Du får diskutera naturen, boendemiljöer, samt en hållbar livsstil
Du får bekanta dig med möjligheterna att delta i internationellt samarbete
Du får skriva korta uppsatser
Du får öva och stärka grammatiken
TYB39 Internationell verksamhet




Du får lära änna (eller delta i) internationellt samarbete, volontärarbete eller arbetslivet
Du får öva och stärka grammatiken
Du får skriva korta uppsatser
Du får öva inför hör-och läsförståelseproven i studentexamen
TYB310 Muntlig och skriftlig kommunikation


Du får repetera och kompletera det som är nödvändigt
Du får träna på att producera och tolka olika textgenrer
FRB2 Franska, B2-lärokurs
FRB21 Viktiga frågor i livet och vardagen




Du lär dig prata om ungas dagliga liv, hobbyer, fritid och intressen
Du lär dig vokabulär för att kunna umgås i olika sociala sammanhang
Du får öva kommunikativa färdigheter med hjälp av olika medier
Du lär dig nya strukturer för att kunna berätta i dåtid
FRB22 Liv och levnadssätt



Du fortsätter att berätta om hobbyer, sport, fritid och musik
Du lär dig mera om sociala koder/skillnader mellan det finländska och det franska
Du lär dig nya strukturer med skriftlig kommunikation som mål
FRB23 Välbefinnande och omsorg




Du får ytterligare vidgat perspektiv på den fransktalande världen
Du utvecklar din förmåga att formulera åsikter
Du får jämföra vardagslivet i olika fransktalande länder
Du får diskutera hur teknik och digitalisering kan fungera som hjälpmedel vid
kommunikation
FRB24 Kultur och medier


Du får lära känna aktuella och intressanta kulturella företeelser i den fransktalande världen
Kursen betonar multilitteracitet, dvs du får lära dig att förstå olika kommunikationssätt, t.ex.
filmer, musik, annonser etc.
FRB25 Studier, arbete och framtid



Du får lära dig att diskutera skola, fortsatta studier samt arbetsliv
Du lär dig nya strukturer som möjliggör diskussioner om framtidsplaner
Du övar alla språkfärdigheter: muntlig kommunikation, läsning, skrivning och hörförståelse
FRB26 Vår gemensamma jord




Du får vara med i många muntliga diskussionsövningar
Vi repeterar strukturer och ökar ordförrrådet enligt den studerandes behov
Du får bekanta dig med möjligheter till att delta i internationellt samarbete
Temahelheter är natur, boendemiljöer och hållbar livsstil
FRB27 Internationell verksamhet



Du får använda din språkkunskap genom att lära känna eller delta i internationellt
samarbete, volontärarbete eller arbetsliv
Du får träna dig i att använda digitala hjälpmedel i kommunikation
Eventuellt deltagande i internationell verksamhet (projektresa) rapporteras på gemensamt
överenskommet sätt
FRB28 Muntlig och skriftlig kommunikation



Du får ytterligare stärka din förmåga att producera text som behövs i olika
kommunkationssituationer
Du övar att tolka olika textgenrer
Du får enligt dina behov repetera eller komplettera teman som behandlats tidigare
FRB3 Franska, B3-lärokurs
FRB31 Vi bekantar oss med varandra och det nya språket




Du lär dig presentera dig och berätta om dig själv och din familj och fråga motsvarande av
andra
Du lär dig att kommunicera artigt i vardagliga situationer
Du får lära känna den franskspråkiga kulturen
Du övar uttal och diskuterar ofta i par
FRB32 På resa i världen



Du övar dig att klara dig i olika sociala situationer utomlands, t.ex. i affären och på
restaurang.
Du får lära dig om franska seder och bruk
Du tränar uttal och intonation
FRB33 Viktiga frågor i livet och vardagen




Du lär dig prata om ungas dagliga liv, hobbyer, fritid och intressen
Du lär dig vokabulär för att kunna umgås i olika sociala sammanhang
Du får öva kommunikativa färdigheter med hjälp av olika medier
Du lär dig nya strukturer för att kunna berätta i dåtid
FRB34 Liv och levnadssätt



Du fortsätter att berätta om hobbyer, sport, fritid och musik
Du lär dig mera om sociala koder/skillnader mellan det finländska och det franska
Du lär dig nya strukturer med skriftlig kommunikation som mål
FRB35 Välbefinnande och omsorg




Du får ytterligare vidgat perspektiv på den fransktalande världen
Du utvecklar din förmåga att formulera åsikter
Du får jämföra vardagslivet i olika fransktalande länder
Du får diskutera hur teknik och digitalisering kan fungera som hjälpmedel vid
kommunikation
FRB36 Kultur och medier


Du får lära känna aktuella och intressanta kulturella företeelser i den fransktalande världen
Kursen betonar multiliteracitet, dvs du får lära dig att förstå olika kommunikationssätt, t.ex.
filmer, musik, annonser etc.
FRB37 Studier, arbete och framtid



Du får lära dig att diskutera skola, fortsatta studier samt arbetsliv
Du lär dig nya strukturer som möjliggör diskussioner om framtidsplaner
Du övar alla språkfärdigheter: muntlig kommunikation, läsning, skrivning och hörförståelse
FRB38 Vår gemensamma jord




Du får vara med i många muntliga diskussionsövningar
Vi repeterar strukturer och ökar ordförrrådet enligt den studerandes behov
Du får bekanta dig med möjligheter till att delta i internationellt samarbete
Temahelheter är natur, boendemiljöer och hållbar livsstil
FRB39 Internationell verksamhet



Du får använda din språkkunskap genom att lära känna eller delta i internationellt
samarbete, volontärarbete eller arbetsliv
Du får träna dig i att använda digitala hjälpmedel i kommunikation
Eventuellt deltagande i internationell verksamhet (projektresa) rapporteras på gemensamt
överenskommet sätt
FRB310 Muntlig och skriftlig kommunikation



Du får ytterligare stärka din förmåga att producera text som behövs i olika
kommunkationssituationer
Du övar att tolka olika textgenrer
Du får enligt dina behov repetera eller komplettera teman som behandlats tidigare
MAY Gemensam studiehelhet i matematik
MAY00 Repetition av grundskolans matematik



Förenkling av uttryck och ekvationer
Procenträkning
Trigonometri
MAY01 Tal och talföljder



Funktioner och grafer
Talföljder; aritmetiska och geometriska
Logaritmer och potenser; lösning av ekvationer i formen ax = b
MAB Matematik, kort lärokurs
MAB02 Uttryck och ekvationer



Linjära samband och proportionalitet
Grafisk och algebraisk lösning av ekvationer och ekvationssystem samt problemlösning
Andragradsfunktioner och ekvationer
MAB03 Geometri



Likformighet
Trigonometri och Pythagoras sats för rätvinkliga trianglar
Plan- och rymdgeometri samt geometriska metoder i koordinatsystem
MAB04 Matematiska modeller



Linjära och exponentiella modeller
Potens- och exponentialekvationer
Talföljder
MAB05 Statistik och sannolikhet



Karakteristikor för statistiska födelningar
Sannolikhetsbegreppet
Räkneregler för sannolikheter
MAB06 Ekonomisk matematik



Ränte- och skatteberäkningar
Placering och finansiering
Matematiska modeller i ekonomiska sammanhang med hjälp av talföljder och summor
MAB07 Matematisk analys



Grafiska och numeriska metoder
Derivatan av en polynomfunktion och undersökning av en funktions tecken och förlopp
Minsta och största värde för en funktion
MAB08 Statistik och sannolikhet II


Normalfördelning och binominalfördelning
Repetition inför studentskrivningen
MAA Matematik lång lärokurs
MAA02 Polynomfunktioner och polynomekvationer



Polynomfunktioner, ekvationer och olikheter
Faktorisering av polynom
binominalformler
MAA03 Geometri



Likformighet
Trigonometeri, Pythagoras sats samt cosinus- och sinussatsen
Plan- och rymdgeometeri
MAA04 Vektorer



Vektorernas grundläggande egenskaper
Skalär produkt för vektorer samt ekvationssystem
Räta linjer och plan i rymden
MAA05 Analytisk geometri



Ekvationer för räta linjer, cirklar och parabler
Absolutbeloppsekvationer och olikheter
Avståndet från en punkt till en linje
MAA06 Derivatan



Rationella ekvationer och olikheter
Gränsvärde, kontiunuitet och begreppet derivata
Deriveringsformler samt förloppet av en funktion och bestämning av extremvärden
MAA07 Trigonometriska funktioner



Ritad vinkel och radianer
Trigonometriska funktioners egenskaper och derivata
Trigonometriska ekvationer
MAA08 Rot- och logaritmfunktioner



Räkneregler för potenser
Rotfunktioner och dess derivata samt rotekvationer
Exponential- och logaritmfuntkioner och ekvationer samt derivata
MAA09 Integralkalkyl



Primitiva funktioner
Integraler
Bestämning av areor och volymer
MAA10 Sannolikhet och statistik



Diskreta och kontinuerliga statistiska fördelningar samt karakteristikor
Begreppet sannolikhet samt räkneregler för sannolikhet
Diskret och kontinuerlig sannolikhetsfördelning, väntevärde och normalfördelning
MAA11 Talteori och bevis (tentkurs)



Bevis-metoder
Delbarhet och delningsekvationer
Talteorins grundbegrepp
MAA12 Algoritmer i matematiken



Iteration och Newton-Raphsons metod
Divisonsalgoritm och delningsekvation för polynom
Newton-Cotes formler: rektangelregeln, trapetsregeln och Simpsons regel
MAA13 Fortsättningskurs i differential- och integralkalkyl



Undersökning av kontinuerliga och deriverbara funktioner
Invers funktion
Oändliga gränsvärden och generaliserade integraler
MAA14 Repetitionskurs

Repetition av de obligatoriska kurserna inför studentskrivningen
FY Fysik
FY01 Fysiken som naturvetenskap (obligatorisk)




Fysiken har betydelse i samhället.
Du får lära dig att experimentera, samla in mätresultat och rita grafer.
Med skolans nya datautrustning kan du få reda på att Newtons lagar faktiskt gäller i
verkligheten.
Med räkneuppgifter i fysik kan du räkna ut olika hastigheter, accelerationer, krafter osv.
FY02 Värme (fördjupad)




Du lär dig räkna med olika energiformer, temperatur och tryck. Vet du varför man inte kan
dyka hur djupt som helst? Vet du varför det gör ont i öronen då du flyger?
Du lär dig hur olika material påverkas av temperaturen. Vet du varför en luftballong hålls i
luften? Vet du att man kan få vatten att koka vid 10 0C ?
Kursen erbjuder dig en förklaring till bl.a. luftfuktighet och daggpunkt.
Kursen behandlar ämnens fasövergångar såsom smältning och förångning. Du får
experimentellt bestämma t.ex. vilket värde på effekten en bunsenbrännare har. Under
kursens gång gör vi ett besök till en värmecentral.
FY03 Elektricit (fördjupad)




Du får lära dig att koppla likströmskretsar.
Du får räkna och experimentera med motstånd, strömstyrka och spänning. Vet du att
motståndet på en ledningstråd är beroende av trådens längd och dess tvärsnittsarea?
Du får lära dig om elektriska laddningar. Vet du vad det är som orsakar åska?
Du får lära dig om kondensatorer. Vet du att det kan finnas en stor spänning kvar i t.ex en TV
fastän kontakten är bortkopplad från spänningsnätet?
FY04 Kraft och rörelse (fördjupad)








Du får lära dig att räkna med olika hastigheter, accelerationer för olika rörelser.
Du får lära dig att räkna med Newtons kraftlagar. Du får räkna ut hur riktningen på kraften
påverkar en kropps rörelse.
Kursen erbjuder dig en förståelse för varför ett stort stålfartyg kan flyta på vatten.
Du får lära dig om olika kollisioner. Visste du att en liten personbil med stor hastighet kan
ändra på en lastbils riktning till den motsatta om dessa kolliderar.
Du får lära dig hur man bestämmer tyngdpunkten och kraftmomentet på ett föremål.
Du får lära dig att bl.a. räkna ut hur högt upp för en stege du kan klättra för att stegen inte
skall ge efter.
Du får lära dig om rotation. Vet du varför vattnet inte rinner ut från en vattenfylld hink om
man snurrar hinken lodrätt?
Du får lära dig om rörelsemängdsmomentets bevarande. Vet du varför en skridskoåkare som
snurrar kring sin egen längdaxel kan öka sin rotationshastighet genom att dra händerna mot
kroppen.
FY05 Periodisk rörelse och vågor. (fördjupad)



Kursen tar upp harmoniska krafter. Vi räknar ut svängningstider och frekvenser för olika
rörelser. Vet du varför en svag bro kan brista om t.ex. en folkhop marscherar i takt på den?
Du får lära dig ljusets brytning, reflexion, totalreflexion och vågornas samverkan. Vet du
varför man hör röster så bra från personer som sitter vid andra sidan sjön en lugn
sommarkväll?
Du får lära dig varför ljud inte hörs i vakuum medan ljuset fortplantar sig i lufttomt rum.
FY06 Elektromagnetism (fördjupad)





Du får lära dig om magneter och magnetfält. Vet du varför det bildas norrsken ?
Du får lära dig räkna med elektriska krafter och hur man kan styra laddade partiklar så att
man kan göra analyser av t.ex. drogtester.
Du får lära dig om elektromagnetisk induktion. Vet du varför du kan se en brytningsgnista då
du snabbt drar ut en stickkontakt ur eluttaget?
Du får lära dig om växelströmmar och hur de uppstår i en generator och en transformator.
Du får lära dig att räkna uppgifter med både likström och växelström.
FY07 Materie och strålning (fördjupad)





Du får lära dig om olika typer av elektromagnetisk strålning; gamma, röntgen, ultraviolett,
infraröd, synlig, mikro och radiovågor.
Du får lära dig om fotoelektriska effekten och röntgenstrålning. Visste du att man kan avgöra
om en tavla är förfalskad med röntgenstrålning?
Du får lära dig om kärnkraft och kärnpartiklar samt om kärnenergin.
Du får lära dig om alfa-, beta-, och gammasönderfall
Du får reda på vad halveringstid, en isotops aktivitet och radioaktiv datering är. Vet du att
man kan åldersbestämma gamla föremål med C-14 metoden ända upp till 45000 år bakåt?
FY08 Repetitionskurs
KE Kemi
KE01 Kemi överallt




Kemins betydeklse i dagens samhälle
Du lär dig räkna molmassan, substansmängden och koncentrationen hos olika föreningar.
Genomgång av kemiska ämnens struktur och bindningar.
Du lär dig laborativt arbete
KE02 Människans kemi och kemin i livsmiljön


Du lär dig bindningen i organiska föreningar.
Du lär dig att namnge olika organiska föreningar och rita deras strukturer. Vet du att
alkoholen metanol är livsfarlig vid förtärning? Vet du att glykol är samma som kylarvätska
och att glycerol används i kosmetika och i sprängämnen?

Du får lära dig att två organiska föreningar som har samma formel kan ha helt olika kemiska
egenskaper; ex. smak och lukt.
KE03 Reaktioner och energi


Du lär dig räkna med reaktionslikheter. Vet du att man ur 1 kg nitroglycerin kan få ca 500
liter gas?
Du får lära dig om endoterma och exoterma reaktioner. Vet du att då man blandar glycerol
och ett fast salt börjar blandningen brinna?


Du får lära dig att räkna ut hur stor mängd värme som bildas eller upptas då ämnen
reagerar.
Du får lära dig hur organiska föreningar reagerar. Vet du att nylonstrumpans utgångsämne
tas från oljan? Vet du att man använder samma utgångsämne vid framställning av tvål som
vid framställning sprängämnet nitroglycerin?
KE04 Material och teknologi





Du får lära dig hur man kan utvinna en värdefull metall ur en malm.
Du får lära dig om metallernas egenskaper. Vet du varför metaller glänser?
Du får lära dig om elektrokemi. Vet du varför det är bättre att använda en galvanisk spik än
en järnspik.
Du får lära dig om elektrolys. Vet du att man kan förgylla en metall med hjälp av elektricitet?
Du får lära dig att räkna med elektrolys
KE05 Reaktioner och jämvikt





Du får lära dig om vattnets egenskaper och hur man renar det. Vet du varför det är farligt att
uppehålla sig för länge i saltvatten?
Du kommer att få undersöka och göra beräkningar av jämviktsreaktioner.
Du får lära dig faktorer som påverkar en kemisk jämvikt.
Du får lära dig om syror och baser samt göra beräkningar med pH. Vet du att en lösning med
pH=2 är hundra gånger surare än en lösning vars pH=4?
Du får experimentera fram en titrerkurva, där man kan bestämma halten av en syra eller bas
KE06 Repetitionskurs
KE07 Laborationskurs

Du får göra olika laborationer vid yrkehösskolan i Karleby samt exkursioner till olika
industrier.
BI Biologi
BI01 Livet och evolutionen (obligatorisk kurs)






Biologi som vetenskap: vetenskapsområdena och forskningsmetoderna
Cellens uppbyggnad och energihushållning
Vad är DNA?
Organismens livscykel
Evolution: hur utvecklas organismvärlden?
Du gör en mindre undersökning/projekt ingår i kursen
BI02 Ekologi och miljö (obligatorisk kurs)





Ekologins grunder: vad är en population, ett ekosystem?
Hur upprätthålla den biologiska mångfalden?
Miljöproblemen i dagens värld: orsaker, följder och lösningar
Hållbar utveckling och livsstil: vad betyder det konkret?
Du gör en undersökning eller ett miljöutvecklingsprojekt ingår i kursen
BI03 Cellen och ärftligheten (fördjupad kurs)







Vi undersöker hur cellen är uppbyggd och hur den fungerar
DNA:s och RNA:s byggnad och betydelse
Proteinsyntesen och dess betydelse
Epigenetik: hur avläses och uttrycks DNA? Vilka är följderna av förändringar i regleringen?
En cell blir två: hur går det till?
Genetikens grunder: hur överförs egenskaper?
Du gör en cellbiologisk undersökning laborativt eller med hjälp av digitalt material
BI04 Människans biologi (fördjupad kurs)






Hur ser vår kropp ut och hur fungerar den den energi och näring som den behöver?
Vilka inre och yttre faktorer är centrala vid regleringen av våra livsfunktioner?
Vad händer i puberteten?
Från ägg till ett barn-vad händer?
Vilöken betydelse har miljön för vår utveckling?
Du lär dig utföra olika fysiologiska mätningar
BI05 Biologins tillämpningar (fördjupad kurs)






Hur tillverka näring, energi, produkter och tjänster med hjälp av förnybara naturresurser?
Vad innebär genteknologi i framtidens medicinframställning?
Varför behövs mikrober i naturen och i vår vardag?
Genteknologins grunder
Hur kan vi förädla växter och djur?
Du gör ett försök eller en undersökning
BI06 Repetitionskurs (virtuell)
GE Geografi
GE01 En värld i förändring (obligatorisk kurs)




Aktuella nyheter från olika delar av världen
Risker som anknyter till naturfenomen och människans verksamhet, samt anpassningar och
möjligheter till att hantera dem
Globala riskområden och faktorer som inverkar på dem
Hållbar utveckling med tanke på naturresurser och välståndets fördelning, bland annat
orsaker till fattigdom och flyktingskap i världen
GE02 Den blå planeten (fördjupad kurs)



Naturgeografiska begrepp och forskningsmetoder
Atmosfärens, litosfärens och hydrosfärens strukturer och processer i dem (vindar, regn,
väder, klimat samt endogena och exogena processer som formar jordskorpan)
Tolkning av naturlandskap, med hjälp av geomedia, kartor och bilder
GE03 En gemensam värld (fördjupad kurs)




Humangeografiska begrepp och forskningsmetoder
Hur påverkas den mänskliga verksamheten av naturresurser och miljön?
Humangeografisk information (befolkning, flyttningsrörelser, urbanisering, kulturell
mångfald, de mänskliga rättigheterna, primärproduktion, industri, turism)
Användning av geomedia i samband med humangeografin
GE04 Geografisk undersökning (fördjupad kurs)



Planering och genomförande av en geografisk undersökning med hjälp av geodata
Presentation av undersökningen
Repetition av tidigare geografikurser
GE05 Repetitionskurs
GE06 Geomedia (fördjupad kurs)




Kartografins grunder och kartprojektioner
Olika typer av geomedia och applikationer (bl. a. GPS, Google Earth, Paikkatietoikkuna)
Analys av kartor och satellitbilder
Tillverkning av befolkningspyramider och klimatdiagram
HI Historia
HI01 Människan i en föränderlig omvärld






Från stenåldern till Egyptens pyramider
Samhället under antiken
Det medeltida samhället
Europa koloniserar resten av världen
Den industriella revolutionens följder
Det moderna samhället skapas
HI02 Internationella relationer





Nationalstater skapas, (ex. Tyskland)
Imperialismens, nationalismens, ideologiernas betydelse
Första världskriget
Andra världskriget
Kalla kriget
HI03 Det självständiga Finlands historia





Arvet från den svenska tiden
Storfurstendömet Finland
Finland blir självständigt
Finland i andra världskriget
Efterkrigstidens Finland
HI04 En europeisk världsbild växer fram






Kulturen och vetenskapen under antiken
Den medeltida kulturen
Renässansen och kunskapsrevolutionen
Reformationens betydelse
Upplysningens tidevarv
Industrialiseringens betydelse
HI05 Sveriges östra rikshalva blir Finland





Finland under järnåldern
Hur Finland blir en del av kungariket Sverige
Samhället i det medeltida Finland
Finland under den svenska stormaktstiden
Hur Finland blir en del av Ryssland
HI06 Globala kulturmöten







I kursen finns det en möjlighet att studera flera utomeuropeiska kulturers historia. I KG har
vi valt att fokusera på Mellanösterns historia. Hur påverkas Europa och Mellanöstern av
varandra?
Islams historia – Islam idag
Korstågen
Det europeiska inflytandet ökar i arabländerna.
Första världskriget - en vändpunkt för arabvärlden.
Mellanöstern under 1900-talet
Kampen mot terrorismen. Världen efter WTC-attackerna.
HI07 Repetitionskurs



Nätkurs
Repetition av alla kurser i historia.
Berör studerande som tänker skriva historia
SL Samhällslära
SL01 Det finländska samhället






Finlands befolkning
Medborgerliga skyldigheter och rättigheter
Domstolarna och polisens uppgifter
Demokrati och andra politiska system
Hur kan medborgarna förändra samhället?
Hur fungerar staten och kommunerna?
SL02 Ekonomikunskap






Vad är ekonomi?
Företagen och marknaden
Ekonomisk tillväxt och konjunkturer
Finansmarknad och penningpolitik
Finanspolitik och beskattning
Globaliseringen och Finlands ekonomi
SL03 Finland, Europa och en värld i förändring förändring




Vad innebär det att vara en del av Europa?
Hur fungerar EU? Vad är syftet med EU?
Vilka faror hotar Finlands säkerhet?
Globaliseringen och internationellt samarbete
SL04 Medborgarens lagkunskap





Vad är juridik?
Familjerätt, t.ex. barns rättigheter
Arbetsrätt, t.ex. sommajobbarens rättigheter
Brottsutredning och åtalsprövning
Rättegång och olika former av straff
SL05 Repetitionskurs



Nätkurs
Repetition av alla kurser i samhällslära.
Berör studerande som tänker skriva samhällslära
RE Evangelisk-luthersk tro
RE01 Religion som fenomen – i kristendomens, judendomens och islams fotspår (obligatorisk kurs)


Allmänt om religion och icke religiösa livsåskådningar, definition, forskning, religionsfrihet
Judendomen, kristendomen och islam (övriga världsreligioner i kurs Re03)
RE02 Kristendomen som världsomfattande religion (obligatorisk kurs)



Olika kristna kyrkors uppkomst och särdrag t.ex. katolska och ortodoxa kyrkans samt
lutherska kyrkan
Huvuddragen i religioner som har sina rötter i kristendomen t.ex. Jehovas vittnen och
Mormonerna
Ekumenik och dialog mellan olika kyrkor
RE03 Religioner och religiösa rörelser i världen (fördjupad kurs)


VI får lära känna religioner som uppkommit i Indien, Kina och Japan (övriga världsreligioner i
kurs Re01) samt naturreligioner och nyreligiösa rörelser
Vi får öva oss i att förstå en annan kultur och andra seder. Kan vara nyttigt kunskap vid
privata semesterresor och jobb utomlands.
RE04 Religion i det finska samhället (fördjupad kurs)




Hur ser den religiösa och andliga situationen ut i Finland (lutherska kyrkans samt andra
religioners ) och hur har det blivit så?
Hur syns religionen t.ex. i politiken och arbetslivet?
Irreligiositet, religionskritik och icke religiösa seder och bruk i Finland
Möjlighet till frivilligt projekt eller fördjupning i social verksamhet inom ett religiöst samfund
(t.ex. diakoniarbete och olika former av frivilligarbete)
RE05 Religion inom vetenskapen, konsten och populärkulturen (fördjupad kurs)




Hur forskar man kring religioner?
Hur uttrycks religion i konst och arkitektur, t.ex. med hjälp av symboler och olika former av
bildkonst
Möjlighet till valbart projektarbete kring religion och konst samt populärkultur (t.ex. film,
musik, litteratur, bildkonst, skulptur)
Fornnordisk tro
RE06 Religioner och medier (fördjupad kurs)



Religioners synlighet i och användning av media (t.ex. hur använder sig kyrkor av Facebook,
Instagram och andra social media)
Mediernas inverkan på t.ex. attityder. Religionskritik och olika föreställningar kring religioner
t.ex. på bloggar
Själv producera religionsrelaterat medieinnehåll (t.ex. intervjuer som filmas och redigeras)
RE07 Repetitionskurs (tillämpad kurs)

Repetition inför studentskrivningar
LK Livsåskådningskunskap
LK01 Världsåskådning och kritiskt tänkande



LK02 Människan, identiteten och ett gott liv
LK03 Individen och samhället
LK04 Kulturens inverkan på människans livsåskådning
LK05 Livsåskådningarnas värld
LK06 Teknologi, världsåskådningar och mänsklighetens framtid
LK07 Repeitionskurs
PS Psykologi
PS01 Psykisk aktivitet och lärande (obligatorisk kurs)




Vad är psykologi och hur kan människans beteende förklaras?
Vi bekantar oss med viktiga begrepp inom psykologin så som känslor, motivation och
kognitiva funktioner
Fördjupning i ett valbart fenomen, t.ex. aggressivitet, nervositet, beroende, ätbeteende,
lycka eller kärlek
Inlärning - t.ex. motivation och effektiva studiemetoder
PS02 Människans utveckling (fördjupad kurs)




Du får lära dig om individens utveckling i barn- och ungdomen och vad som påverkar den.
Hur undersöks utveckling och är forskningen tillförlitlig?
Du får diskutera intressanta frågor, så som: förändras personlighetsdragen under livets
gång? I vilken ålder lär sig ett barn att leka med andra barn? Hur utvecklas tänkandet hos
barn? Varför är unga människors känslor så intensiva?
Hur fungerar vårt nervsystem?
PS03 Människan som informationsbehandlare (fördjupad kurs)



Hjärnan och nervsystemet och forskningen av dessa
Kognitiv aktivitet t.ex. uppmärksamhet och minne
Valbar undersökning av t.ex. språk, problemlösning, beslutsfattande
PS04 Känslor, psykiskt välbefinnande och mental hälsa (fördjupad kurs)


Känslor
Mental och psykisk hälsa
PS05 Människan som individ och social varelse (fördjupad kurs)


Människans personlighet
Situationsfaktorer som påverkar beteendet
PS06 Repetitionskurs (tillämpad kurs)

Preppkurs inför studentskrivningar
PS07 Socialpsykologi (tillämpad kurs)


Fördjupning i hur sociala faktorer påverkar en människas beteende
Möjlighet till repetition av tidigare kurser
FI Filosofi
FI01 Introduktion i filosofiskt tänkande
FI02 Etik
FI03 Samhällsfilosofi
FI04 Kunskap, vetenskap och verklighet
FI05 Repetitionskurs
HÄ Hälsokunskap
HÄ01 Hälsans byggstenar (obligatorisk kurs)





, sexuell hälsa
Folksjukdomar och vanliga smittsamma sjukdomar

Fenomen, teorier och modeller som belyser hälsa, hälsovanor och -problem
-
Olika former av beroenden
HÄ02 Människan, miljön och hälsan (fördjupad kurs)








Arvet och miljöns inverkan på vår hälsa
Relationer och det sociala stödet
Sexualiteten, sexuella hälsan och de sexuella rättigheterna
Mentala hälsan
Kriser och krishantering
Förebyggande av våld
Arbetshälsa och ergonomi
Hälsokommunikation och kritisk tolkning av olika medier
HÄ03 Hälsa och forskning (fördjupad kurs)






Sambandet mellan samhällets utveckling och hälsan
Social- och hälsovårdstjänstern
Hälsoskillnader nationellt och globalt
Undersökning av hälsa och hälsobeteende
Etiska och rättsliga frågeställningar
Globala hälsofrågor
HÄ04 Repetitionskurs (tillämpad kurs)
GY Gymnastik
GY01 Motion ger energi






Träning i grupp och ensam
Vi tränar kondition och grundfärdigheter på ett mångsidigt sätt
Vi lär oss att testa vår kondition
Fokus på hälsa och välbefinnande så att du orkar med studierna
Vi utnyttjar årstiderna och de möjligheter som finns i omgivningen
Betoning på idrottsglädje och avkoppling
GY02 En aktiv livsstil




Vi tränar vidare på grundfärdigheterna
Fokus på att främja en motions- och hälsoinriktad livsstil
Vi lär oss att testa och bedöma vår egen kondition
Mångsidig träning i positiv anda som förbättrar konditionen
GY03 Motion och hälsa




Rolig träning tillsammans
Deltagarnas intressen påverkar innehållet
Teknologisk utrustning används i träningen
Bygg upp din kondition och orka bättre inför studentskrivningarna
GY04 Att motionera tillsammans



Vi har roligt tillsammans när vi tränar
Du får pröva på att leda delar av undervisningen
Syftet med kursen är att effektivera regelbunden motion
GY05 Motion och välbefinnande



För dig som vill träna effektivt och fördjupa dina kunskaper och färdigheter i ämnet
Kursen ger dig stimulerande upplevelser av motion och idrott
Du lär dig betydelsen av att ta ansvar för ditt välbefinnande
GY06 Vandring och friluftsliv
KO Bildkonst
KO01 Bilder och kulturer



Hur kan jag uttrycka mig visuellt?
Du kommer att teckna, måla, forma tredimensionellt och använda digitala bilder. Du får lära
dig utnyttja konstnärliga begrepp för att iaktta, tolka och bedöma egna och andras bilder.
Du får bekanta dig med några konstnärer och deras konst. Avslutad grundkurs i bildkonst
(kurs 1) krävs för att du skall kunna delta i någon av de övriga kurserna.
KO02 Formgivna och byggda miljöer
 Hur arbetar en formgivare och en arkitekt?
 Du bekantar dig med kända formgivare och arkitekter och deras arbeten.
 Du kommer att designa och forme genom att pröva på olika tekniker inom teckning,
målning och tredimensionellt arbete.
KO03 Medier och delaktighet
 Hur kan du påverka med bild? Hur påverkas du av mediabilder?
 Tillsammans granskar och analyserar vi hur det visuella uttrycket används i mediernas
bilder.
 Vi bekantar oss med bildjournalism, reklam, bilder inom underhållning, populärkultur och
serier.
 Du får göra egna bilder genom att pröva på olika tekniker som t.ex. serieproduktion,
fotografering och grafisk layout.
KO04 Konstens olika världar
 Hur ser bildkonstens historia ut?
 Vad kan jag lära mig av konst skapad under olika tidsperioder och olika kulturer?
 Ditt eget skapande tar avstamp i bildkonstens olika tidsperioder och kulturer, deras
innehåll och uttryckssätt.
 Du kommer att få pröva på olika tekniker inom t.ex. teckning, målning, grafik och
tredimensionellt arbete.
 Du övar upp förmågan att analysera dina alster och arbeta självständigt.
MU Musik
MU05 Körkurs
MU01 Musiken och jag (obligatorisk)





hur kan jag uttrycka mig genom musik?
muntlig presentation av valfritt område inom musiken
konsertbesök med Mellersta Österbottens Kammarorkester
skriv en recension !
-röstvård och tonbildning, allsång
Boken Coda 1 används. Skriftligt prov på avsnitten i boken.
MU02 Ett flerstämmigt Finland (fördjupad men obligatorisk om du inte väljer bildkonst 2)





den västerländska konstmusikens historia, från antiken till nutid
musiken i Finland i olika genrer under olika tider
Finlands folkmusik
lär dig lyssna mer aktivt på musik
. .”
”
konstmusiken.
Boken Coda2 används.
MU03 Fritt fram för musik (fördjupad)


hur låter musiken i andra kulturer - olika musikkulturer: likheter/olikheter
fördjupningsområden bestäms utifrån ditt och gruppens särintresse
MU04 Musikens budskap och makt (fördjupad)



hur kan du påverka med musik/hur påverkas vi av musik
musikens andel i filmer, teater, massmedier, Internet
vi undersöker hur musiken samverkar med text, bild och rörelse
SH Studiehandledning
SH01 Jag som studerande (år 1-3)







Studiefärdigheter och förmåga att söka information.
Planering av gymnasiestudierna genom att göra upp en individuell studieplan
Planering inför studentexamen = plan för studentexamen
Självkännedom, livsfärdighet och utveckling av det egna lärandet
Informationskällor, digitala handledningstjänster och ansökningssystem
Orientering i arbetslivet
Uppgörande av plan för fortsatta studier och arbetskarriär
SH02 Fortsatta studier och arbetsliv (år 2-3)






Fortsatta studier i Finland och utomlands
Arbetslivskunskap och entreprenörskap
Arbetslivsfärdigheter och förmåga att söka arbete
Orientering i arbetslivet
Uppdatering av den individuella studieplanen, planen för studentexamen och planen för
fortsatta studier och yrkeskarriär
Ansökan till fortsatta studier
TS Temastudier
TS01 Tvärvetenskapligt tänkande
TS02 Undersökande projektarbete med hjälp av digitala arbetssätt
TS03 Vardagskompetens
TV Ämnesövergripande kurser i konststudier
TV01 Tvärkonstnärligt musikprojekt
TV02 Samtidskonst





Vad är samtidskonst och hur påverkar den min syn på konsten, samhällsfenomen och mitt
eget liv?
Du bekantar dig med fenomen och olika konstuppfattningar bakom samtidskonsten.
Ditt skapande tar avstamp i samtids- eller nutidkonsten, fenomen i nutiden och ditt liv.
Du får lära dig att använda samtidskonstens medel i din egen framställning.
Du får möjlighet att söka nya tvärkonstnärliga uttryck
TV03 Konst med alla sinnen




Hur kan jag uttrycka mig?
Med färg?
Med röst?
Med kropp?
GD Gymnasiediplom
GD01 Gymnasiediplom i huslig ekonomi
GD02 Gymnasiediplom i bildkonst






Du skapar en egen konstnärlig produkt.
Du väljer bland de nationella uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst.
Innevarande och tidigare läsårs uppgifter finner du på;
http://edu.fi/planera/teman/gymnasiediplomet/gymnasiediplomet_i_bildkonst
Under kursen kan du avlägga gymnasiediplomet i bildkonst, som ses som en merit när du
söker till studier inom visuell framställning.
För att kunna avlägga gymnasiediplomet i bildkonst måste du ha fyra godkända
bildkonstkurser.
Diplomet bifogas till ditt studentexamensbetyg.
GD03 Gymnasiediplom i slöjd
GD04 Gymnasiediplom i gymnastik
GD05 Gymnasiediplom i mediekunskap
GD06 Gymnasiediplom i musik
GD07 Gymnasiediplom i dans
GD08 Gymnasiediplom i teaterkonst