Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

advertisement
Slagstaskolans plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, fritidshem och förskoleklass
Läsår: 2016/2017
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundskola, fritidshem och förskoleklass
Ansvariga för planen
Jens Lindgren, rektor
Anette Blomstrand, fritidspedagog
Louise Darenmalm, skolsköterska
Stefan Hellsberg, skolkurator
Vår vision
På Slagstaskolan ska alla elever, föräldrar, personal och besökare uppleva trygghet och vara
respekterade för den personen de är. Alla som arbetar på skolan verkar för att skolans elever:
• Känner sig trygga att komma till skolan
• Får lust och glädje att lära
• Utvecklar ansvarstagande för sina egna handlingar
• Övar och utvecklar demokratiska värden
• Utvecklar medkänsla och respekt för varandra
Skolan är fri från alla former av förolämpningar som syftar till kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande uttryck eller identitet, ålder och/eller
funktionshinder.
Alla föräldrar och andra personer som kommer i kontakt med skolan får ett trevligt bemötande som
präglas av aktning och hänsyn till personens uppfattning oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande uttryck eller identitet, ålder och/eller
funktionshinder.
Skolans elever visar samma respekt och omtanke mot skolans personal som väntas av personalen
mot eleverna.
Slagstaskolans ledning och personal tar avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier
och annan kränkande behandling.
Planen gäller från
2016-07-01
Planen gäller till
2017-06-30
Läsår
2016/2017
Elevernas delaktighet
Dels har eleverna varit delaktiga i två trygghetsenkäter under föregående läsår, där har de möjlighet
att uttrycka både det som fungerar bra och ringa in det som fungerar dåligt. Utöver detta har åk 2
och 5 samt 2:or i fritidshemsverksamhet svarat på Eskilstuna kommuns gemensamma elev- och
föräldraenkät. I samtal mellan personal i trygghetsteamet och kamratstödjarna har eleverna också
kunnat uttrycka hur de upplever situationer.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Föräldrarna informeras via föräldramöten, via skolråd och vår hemsida. Föräldrarna har även
möjlighet att uttrycka åsikter via vår elev- och föräldraenkät som genomförs i åk 2 och 5 samt för
fritidshemmen i åk 2.
Personalens delaktighet
Personalen får utbildning kring likabehandlingsfrågor och vi arbetar igenom planen mot
diskriminering och kränkande behandling på APT.
Förankring av planen
Arbete med planen i elevråd, i klasser, föräldramöte, veckobrev, hemsida, skolråd, personalmöten
osv.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
I samband med våra lokala trygghetsenkäter, i de kommungemensamma elev- och föräldraenkäter
samt i enhetens utvärderingar av verksamhetsåret under hösttermin, vårtermin och slutligen i
läsårsutvärderingen i juni.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Elever, föräldrar och personal.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Årets plan ska utvärderas senast
2017-06-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
I samband med våra lokala trygghetsenkäter, i de kommungemensamma elev- och föräldraenkäter
samt i enhetens utvärderingar av verksamhetsåret under hösttermin, vårtermin och slutligen i
läsårsutvärderingen i juni.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor
Främjande insatser
Namn
Faddring
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Faddringen är ett sätt att skapa trygghet för den enskilda individen i förhållande till gruppen och
skolmiljön. Eget ansvar och social utveckling hos eleverna stärks också i faddringen.
Utvärdering av fadderverksamheten görs i samband med läsårsutvärderingen.
Insats
Faddringen bygger på återkommande träffar mellan olika årskurser. T.ex. en elev i tvåan har sin
fadder i femman. Fadderskapet är detsamma under tid. Aktiviteter i faddringen kan t.ex. vara att
läsa, utematematik, promenad i närområdet, bygga lego m.m.
Ansvarig
Pedagogisk personal
Datum när det ska vara klart
170609
Namn
Samtal i grupp
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Det övergripande målet med samtal i grupp är att behandla alla diskrimineringsgrunder.
Uppföljning av insatsen görs i samband med utvärdering vid läsårets slut.
Insats
I mindre grupper kommer elever lättare till tals och vi kan på ett bättre och tryggare sätt skapa
möjligheter att uttrycka sina åsikter samt reflektera över egna och andras ställningstagande. Vi
behöver vara medvetna om syftet till hur vi delar grupper.
Ansvarig
Pedagogisk personal
Datum när det ska vara klart
170609
Namn
Individuella sociala samtal
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling samt diskriminering.
Mål och uppföljning
Målet med de individuella sociala samtalen är att säkerställa varje individs trygghet på skolan. Det
kan finnas anledning att både lyssna av individens egen syn på sig själv i det sociala
sammanhanget men också hur hen ser på andra kamraters roll och mående.
Insats
Att organisera med hjälp av de närstående vuxna som finns kring individen/gruppen så att samtal
på individuell nivå kan hållas. Vi bör också sammanställa utgången av de individuella samtalen på
en generaliserad nivå för att se om vi kan finna mönster som både skapar trygghet men också de
mönster som kan vara negativa för individen och/eller gruppen.
Ansvarig
Till individen närstående pedagogisk personal.
Datum när det ska vara klart
170609
Namn
Fortlöpande värdegrundsarbete
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
I skolans läroplan, Lgr-11, finns den värdegrund uttryckt som skolans arbete ska vila på. Där finns
också uppställda mål som både är generella för all verksamhet men också specifika för olika
ämnen.
Insats
Verksamheten planeras, genomförs och utvärderas utifrån de nationella mål som finns i
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart
Fortlöpande men utvärderas kontinuerligt
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Lokalt har vi en framtagen Trygghetsenkät som används terminsvis för att undersöka och
identifiera det behov som finns på individ-, grupp- och enhetsnivå av främjande och åtgärdande
insatser.
De individuella sociala samtalen ger också dem en tydlig bild av hur organisationen bör arbeta för att
främja, förebygga och åtgärda missförhållanden.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Eleverna involveras genom olika typer av demokratiska forum så som klassråd, elevråd och skolråd.
De har forum så som de sociala individuella samtalen att uttrycka mer enskilda situationer vilket de
också kan göra genom vår trygghetsenkät.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen involveras i kartläggningen genom att ta del av elev- och föräldraenkäternas resultat på
klassnivå samt att tilldelas en sammanställning av trivselenkätens resultat på gruppnivå.
Resultat och analys
Förebyggande åtgärder
Värdegrundsarbete i arbete med barngrupp/klass samt på fritidshemmen. Detta ska vara en naturlig
del av vår dagliga verksamhet där vi visar på ett gott förhållningssätt samt skapar en trygg miljö där
elever kan utvecklas socialt. Vi hjälper elever med att skapa strategier i det sociala samspelet med
både vuxna och andra barn.
Rastvakter är en viktig del i det förebyggande arbetet med att skapa en socialt trygg miljö. Rastvakter
skapar aktiviteter och har en viktig roll i den mer fria leken som barn deltar i. Vi ska skapa delaktighet
för barn som behöver detta. Rastvakter är fördelade i förhållande till antal barn som är ute och vart
de befinner sig.
Att arbeta med diskrimineringsgrunderna med både elever, vårdnadshavare och personal.
Att arbeta med skolans ordningsregler med både elever, vårdnadshavare och personal.
Rutiner för akuta situationer
Policy
På Slagstaskolan ska inte diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekomma.
Klimatet ska vara inkluderande och tillåtande utifrån vars och ens person. Allas lika värde är en viktig
del i vårt arbete för att främja ett positivt klimat, en förståelse för varandras olikheter och en
tillåtande kultur.
Vid identifierade akuta situationer där trakasserier eller kränkande behandling misstänks ha ägt rum
så ska all kommunikation med elever, vårdnadshavare samt mellan personal hanteras skyndsamt för
bibehållna goda relationer och skapa ett effektivt åtgärdande arbete.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Skolans grundbemanning är viktig när det gäller att på ett tidigt stadium upptäcka elever som på
något sätt känner sig utsatta av annan person/grupp. Under verksamhetstid, på fritidshemmet, i
förskoleklassen och i grundskolan finns personal alltid tillgänglig. På raster finns alltid minst tre
rastvakter med ansvar för olika delar av skolgården, precis som att det alltid under
fritidshemsverksamhet utomhus alltid finns en vuxen tillgänglig.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Elevers, barns och vårdnadshavares benägenhet att berätta om problem ökar om de har
förtroendefulla relationer med personalen på skolan och om det finns en öppenhet där den som
berättar inte riskerar att betraktas som en tjallare.
Elev, barn eller vårdnadshavare kan alltid vända sig till närstående personal som denne känner sig
trygg med och har förtroende för. Utöver detta finns alltid personalen i Samtalsteamet att vända sig
till. Detta är elevens, barnets eller vårdnadshavarens sätt att anmäla en kränkande behandling,
trakasserier eller diskriminering. Alla anmälningar till samtalsteamet ska göras till skolsköterska
Louise Darenmalm som sedan tillsammans med Anette Blomstrand fördelar ärenden mellan
samtalsledarna.
Louise Darenmalm, skolsköterska
Tel: 016-7101837 [email protected]
Mervi Andersson, förskollärare
Tel: 016-7102514 [email protected]
Anette Blomstrand, fritidspedagog
Tel: 016-7101968 [email protected]
Jonas Zetterblom, lärare i idrott och hälsa
Tel: 016-7108483 [email protected]
Emil Malmkvist, klasslärare
Tel: 016-7101912 [email protected]
Annica Karlsson, socialpedagog
Tel: 016-7101912 [email protected]
Juliana Samuelsson, speciallärare
Tel: 016-7101912 [email protected]
Camilla Jakobsson, klasslärare
Tel: 016-7101912 [email protected]
Ulla Andersen, lärare
Tel: 016-7101912 [email protected]
Laura Troka, skolkurator
Tel: [email protected]
Jens Lindgren, rektor
Tel: 016-7102360 [email protected]
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Enligt 6 kap. 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband
med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn.
När rektor får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling är denne skyldig att anmäla detta till huvudmannen, Barn- och Utbildningsförvaltningen
Eskilstuna Kommun.
Enligt läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska läraren uppmärksamma
och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla
former av diskriminering och kränkande behandling.
När skolan får kännedom om att en elev misstänks ha utsatt en elev för trakasserier eller kränkande
behandling så är det rektors skyldighet att utreda situationen skyndsamt. Detta är i de allra flesta fall
delegerat till antingen närstående personal eller personal i skolans samtalsteam.
Personal har ett utredande samtal med den som upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande
behandling.
Personal har ett utredande samtal med den elev som misstänks ha utsatt en annan elev för
trakasserier eller kränkande behandling.
Vårdnadshavare kontaktas av den personal som utrett trakasserierna eller kränkningen snarast efter
utredande samtal.
Personal anmäler misstanken om trakasserier eller kränkande behandling till huvudmannen, i detta
fall Barn- och Utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Rektor undertecknar anmälan om
kränkande behandling.
Personal utreder och dokumenterar situationen samt bedömer om situationen anses kränkande eller
ej. Detta görs på av kommunen anvisad blankett samt sänds in till BOU. Rektor undertecknar
utredning om kränkande behandling.
Om situationen anses utredd så avslutas ärendet och ingen handlingsplan upprättas. Om situationen
föranleder en handlingsplan för att få stopp på trakasserierna eller den kränkande behandlingen så
upprättas en sådan med uppföljningsbara mål samt en tidsplan.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
När skolan får kännedom om att en personal misstänks ha utsatt en elev för trakasserier eller
kränkande behandling så är det rektors skyldighet att utreda situationen skyndsamt.
Rektor har ett utredande samtal med den som upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande
behandling.
Rektor har ett utredande samtal med den personal som misstänks ha utsatt en elev för trakasserier
eller kränkande behandling.
Vårdnadshavare kontaktas av rektor som utrett trakasserierna eller kränkningen snarast efter
utredande samtal.
Rektor anmäler misstanken om trakasserier eller kränkande behandling till huvudmannen, i detta fall
barn- och Utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun.
Rektor utreder och dokumenterar situationen samt bedömer om situationen anses kränkande eller
ej. Detta görs på av kommunen anvisad blankett samt sänds in till BOU.
Om situationen anses utredd så avslutas ärendet och ingen handlingsplan upprättas. Om situationen
föranleder en handlingsplan för att få stopp på trakasserierna eller den kränkande behandlingen så
upprättas en sådan med uppföljningsbara mål samt en tidsplan.
Rutiner för uppföljning
Handlingsplanen ska beskriva vad och när i tid olika åtgärder ska följas upp. Personal har ansvar för
att följa upp situationen och handlingsplanen när situationen rör elev mot elev. Rektor har ansvar för
att följa upp situationen och handlingsplanen när situationen rör personal mot elev.
Rutiner för dokumentation
Personal ansvarar för samtlig dokumentation vid trakasserier eller kränkande behandling mellan elev
och elev. Rektor ansvarar för samtlig dokumentation vid trakasserier eller kränkande behandling
mellan personal och elev.
Ansvarsförhållande
Download