Folkpensionsanstaltens beslut
om de utredningar som behövs och de medicinska villkor som skall uppfyllas
för att ersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel skall beviljas
Beslut givet i Helsingfors den 1 oktober 2007
Folkpensionsanstalten har med stöd av 5 kap. 5 § (885/2005) i sjukförsäkringslagen
(1224/2004) beslutat om de utredningar som behövs och de medicinska villkor som skall
uppfyllas för att ersättning för ett begränsat specialersättningsgillt läkemedel skall vara
medicinskt motiverad.
101. 186. Tillväxthormon
Tillväxthormon ger rätt till specialersättning under barnets uppväxtår vid sjukdomen
bristfällig funktion i hypofysens framlob (101) och vid tillväxtrubbning vid njurinsufficiens (186).
För de medicinska grunderna för rätt till specialersättning vid bristfällig funktion i
hypofysens framlob (101) redogörs i ett separat beslut. Tillväxthormon är specialersättningsgillt för barn under uppväxtåren.
Rätt till specialersättning för tillväxthormon i samband med tillväxtrubbningar vid
njurinsufficiens (186) hos barn i växande ålder förutsätter undersökningar som utförts
under övervakning av en specialist (pediatriker med inriktning barnendokrinologi eller
barnnefrologi) vid en specialsjukvårdsenhet som specialiserat sig på behandlingen av
denna patientgrupp samt en utvärdering av behovet av läkemedelsbehandling. Rätten
till specialersättning förutsätter inget fastställande av bristfällig funktion i hypofysens
framlob.
181. Vigabatrin
Vigabatrin ger rätt till specialersättning vid epilepsi och därmed jämförbara
kramptillstånd när det är fråga om partiell epilepsi eller annan svårbehandlad epilepsi
(181) enligt detta beslut.
Vid multisymptomatisk partiell epilepsi och vid svår epilepsi hos barn kan vigabatrin
under vissa förutsättningar specialersättas som tilläggsläkemedel. Det måste vara
fråga om ett med B-utlåtande påvisat fall av multisymptomatisk partiell epilepsi eller
svår epilepsi hos barn där ett gott vårdresultat inte kunnat uppnås enbart med de
epilepsiläkemedel som använts som sådana och där behandlingen på goda grunder
föreslås utökad med vigabatrin.
Vid behandlingen av infantila spasmer kan vigabatrin specialersättas även som enda
läkemedel.
B-utlåtandet skall vara grundat på specialsjukvårdsundersökningar eller vara uppgjort
av en specialistläkare inom området.
2
182. Gabapentin, levetiracetam, pregabalin och tiagabin
Gabapentin, levetiracatam, pregabalin och tiagabin ger rätt till specialersättning vid
andralinjesbehandling av epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd när det är
fråga om partiell epilepsi eller annan svårbehandlad epilepsi (182) enligt detta beslut.
Vid multisymptomatisk partiell epilepsi kan gabapentin, levetiracetam, pregabalin och
tiagabin under vissa förutsättningar specialersättas som tilläggsläkemedel. Det måste
vara fråga om ett med B-utlåtande påvisat fall av multisymptomatisk partiell epilepsi
där ett gott vårdresultat inte kunnat uppnås enbart med de epilepsiläkemedel som
använts som sådana och där behandlingen på goda grunder föreslås utökad med
gabapentin, levetiracetam, pregabalin eller tiagabin.
Levetiracetam kan specialersättas som tilläggsläkemedel också vid behandlingen av
juvenil myoklonisk epilepsi och idiopatisk generaliserad epilepsi när ett gott
vårdresultat inte kunnat nås enbart med de epilepsiläkemedel som använts som
sådana.
Vid behandlingen av partiella anfall kan gabapentin och levetiracetam specialersättas
även som enda läkemedel om de sedvanliga läkemedlen inte lämpar sig för patienten
på grund av dålig effekt eller skadeverkningar.
B-utlåtandet skall vara grundat på specialsjukvårdsundersökningar eller vara uppgjort
av en specialistläkare inom området.
183. Lamotrigin och topiramat
Lamotrigin och topiramat ger rätt till specialersättning vid epilepsi och därmed
jämförbara kramptillstånd när det är fråga om partiell epilepsi eller annan
svårbehandlad epilepsi (183) enligt detta beslut.
Vid multisymptomatisk partiell epilepsi och annan svårbehandlad epilepsi kan
lamotrigin och topiramat specialersättas under vissa förutsättningar. Det måste vara
fråga om ett med B-utlåtande påvisat fall av multisymptomatisk partiell epilepsi eller
annan svårbehandlad epilepsi där ett gott vårdresultat inte kunnat uppnås med de
epilepsiläkemedel som använts en längre tid och där behandlingen på goda grunder
föreslås ske med lamotrigin eller topiramat.
B-utlåtandet skall vara grundat på specialsjukvårdsundersökningar eller vara uppgjort
av en specialistläkare inom området.
189. Imatinib
Imatinib ger rätt till specialersättning vid de i detta beslut avsedda sjukdomarna
leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i
lymfatisk vävnad och maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns på annat ställe i
statsrådets förordning.
Rätt till specialersättning för imatinib förutsätter att läkemedlet används enligt
vedertagen god praxis, dvs. att valet och användningen av läkemedlet följer den
praxis som iakttas vid enheter för behandling av maligna blodsjukdomar och cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården. Ersättningsrätt beviljas för den tid
som anges i behandlingsplanen, dock i regel för högst tre år i taget.
De terapeutiska grunderna påvisas med ett B-utlåtande från en enhet för
cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården. Utlåtandet skall förutom
3
uppgifter om sjukdomen och tidigare behandling innehålla en behandlingsplan med
tidtabell där behovet av imatinib motiveras enligt ovan och där det framgår under
vems övervakning vården ges.
Rätt till specialersättning förutsätter att det är fråga om vård enligt vedertagen god
praxis av Philadelphiakromosompositiv (bcr-abl-positiv) leukemi eller Kit-positiv
(CD117-positiv) malign gastrointestinal stromatumör (GIST) eller
dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP).
180. Alfainterferon
Alfainterferon ger rätt till specialersättning vid den i statsrådets förordning avsedda
sjukdomen maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns på annat ställe i förordningen
när det är fråga om melanom eller njurcancer (180).
Personer som har melanom eller njurcancer har mer omfattande rätt till
specialersättning för läkemedel än andra som beviljats rätt till specialersättning på
basis av sjukdom 130 (Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns på annat ställe i
statsrådets förordning). De har rätt till specialersättning också i fråga om alfainterferon
och beviljas då rätt till specialersättning 180.
211., 213. Atorvastatin
Atorvastatin ger rätt till specialersättning vid sjukdomarna genetiska svåra rubbningar
i fettmetabolismen (211) och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk
koronarkärlsjukdom (213) när det är fråga om svårbehandlad rubbning i
fettmetabolismen.
Rätt till specialersättning för atorvastatin förutsätter att rätt till specialersättning vid
211 eller 213 beviljats samt att
-
en önskvärd kolesterolnivå inte kunnat nås med fluvastatin, lovastatin,
pravastatin eller simvastatin eller att dessa läkemedel inte kan användas på
grund av biverkningar eller interaktioner
samt att läkaren vid förskrivning av atorvastatin under ’Läkarens motiveringar’ på
receptet antecknat ’svårbehandlad rubbning i fettmetabolismen’ för att antyda att
villkoren uppfyllts.
Med önskvärd kolesterolnivå avses målvärdet enligt de evidensbaserade
behandlingsriktlinjerna. För påvisande av otillräcklig effekt av fluvastatin, lovastatin,
pravastatin eller simvastatin krävs att minst ett av läkemedlen använts i adekvata
doser.
280. Klopidogrel
Klopidogrel ger rätt till specialersättning vid sjukdomen kronisk koronarkärlssjukdom
(206) när det gäller behandling av sjukdomar som föranleder stor risk för blodpropp
på särskilda indikationer enligt detta beslut.
Rätt till specialersättning för klopidogrel vid kronisk koronarkärlssjukdom förutsätter
förutom rätt till specialersättning 206 att något av följande kriterier uppfylls:
1. Villkoren för rätt till grundersättning för klopidogrel uppfylls. Då beviljas rätt till
specialersättning 280.
4
2. De terapeutiska grunderna för klopidogrel är en akut kranskärlssjukdom eller
ett följdtillstånd efter ballongvidgning i överensstämmelse med de medicinska
villkor som måste uppfyllas vid grundersättning för klopidogrel och att
sjukdomen eller följdtillståndet påvisats genom en anteckning på receptet i
enlighet med beslut (315 klopidogrel) om de medicinska villkor som gäller för
klopidogrel.
Rätt till specialersättning beviljas för samma tid som rätt till grundersättning.
Detta beslut träder i kraft 1.11.2007.
Genom beslutet upphävs Folkpensionsanstaltens beslut av den 19 juni 2007 om de
medicinska villkor som en sjukdom skall uppfylla för att specialersättning för begränsat
specialersättningsgilla läkemedel skall beviljas.
Mikael Forss
Elise Kivimäki
Direktör
Avdelningschef