Lokal handlingsplan i missbruk och beroendefrågor mellan Tjörns

advertisement
Lokal handlingsplan i missbruk och beroendefrågor
mellan Tjörns kommun, primärvården och psykiatrin .
1. 1. Gemensamma grundläggande värderingar/definitioner/avgränsningar
Nedan redovisas de grundläggande värderingar som är utgångspunkter för dessa riktlinjer.
 Målgruppen för riktlinjerna omfattar individer som behöver tvärprofessionell kompetens
av minst två av de ingående verksamheterna. Inom målgruppen finns stor spridning då det
gäller problemtyngd och därmed behov av insatser.
 Varje verksamhet ska utföra sitt uppdrag med individens bästa för ögonen. I alla
överväganden som rör enskild skall denne ges möjlighet att uttrycka sin mening, bli
respekterad och få inflytande över sin situation.
 Psykisk ohälsa och missbruk är ett växande folkhälsoproblem som kräver uppmärksamhet
och förebyggande insatser från kommuner och region (allmänmedicin och psykiatrin).
Kommuner och region ansvarar båda var för sig och gemensamt för att tidigt identifiera
individer med psykisk ohälsa/psykiska störningar. Bedömning och insatser skall ske enligt
lägsta effektiva omhändertagande nivå (LEON). Då det inte är uppenbart att individens
behov direkt kräver särskild specialistkompetens.
 En funktionsnedsättning kan orsakas av skada eller sjukdom, som kräver medicinsk
behandling och habilitering/rehabilitering. Ett funktionshinder uppstår om miljön och
personliga hjälpmedel inte anpassas för att kompensera funktionsnedsättningen.
Underlättande respektive hindrande faktorer i miljön ska därför alltid beaktas. Hindrande
faktorer ska undanröjas.
 Lagstiftningen anger respektive huvudmans verksamhets- och kostnadsansvar. I fall då
lagen inte ger tydlig vägledning om ansvarsgränser ska frågan lösas genom samarbete
och
överenskommelser mellan huvudmännen. Individens intressen får aldrig åsidosättas på
grund av att skilda huvudmän har olika verksamhets- och kostnadsansvar.
 Alla individer som är i behov av särskilt stöd har rätt att få sina behov av skydd, stöd,
vård, behandling, habilitering och rehabilitering allsidigt utredda. Eventuella insatser
skall ske utan oskäligt dröjsmål. För personer med samsjuklighet är det viktigt att
behandlingen sker samtidigt och i samordnade former efter den första akuta insatsen
Kommuner och region har ett gemensamt ansvar för detta.
Individens behov av utredning eller behandling ska påbörjas/fullföljas utan dröjsmål även
om kostnadsansvaret är oklart. Ingen av de samverkande verksamheterna har
tolkningsföreträde.
Förhållningssättet skall vara salutogent och lösningarna kreativa.
1
2. Förtydligande av ansvar mellan socialtjänst – primärvård – psykiatri
Socialtjänst



Ansvarar för vård och behandling för personer med missbruk och
beroendeproblematik såväl i öppenvård som insatser på behandlingshem. Dessutom
tillkommer bistånd till försörjningsstöd, förmedling av egna medel, boendestöd,
kontaktpersoner såväl i enskilt boende som särskilda boendeformer.
Ansvarar för arbetsmarknadsinsatser sysselsättning och daglig verksamhet.
Ansvarar för övriga insatser som enligt lag åvilar socialtjänsten.
Psykiatri






Utreda, diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera patienter med psykiska störningar som kräver specialistpsykiatrins kompetens och resurser i öppna och slutna
vårdformer.
Upprätthålla akutverksamhet för målgruppen.
Myndighetsutövning i form av tvångsvård enligt LPT/LRV (Lagen om psykiatrisk
tvångsvård, LPT 1991:128 och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV 1991:1129 inkl.
ändringar i prop.2007/08:70).
Underrätta berörd enhet inom kommun vid beslut om öppen psykiatrisk
tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård, samt i samarbete med kommunen utforma
vårdplan för sådan vård.
Vara konsult till vårdgrannar såsom primärvård, övrig sjukvård, kommun och andra
myndigheter i enskilda ärenden.
Ha ett kunskapsansvar för området psykiska störningar/psykisk ohälsa och vara ett
resurscentrum för psykiatrisk specialistkunskap gentemot samverkande myndigheter/vårdgivare och ansvar för utveckling av vårdprogram inom specialiteten.
Primärvård




Ansvarar för den första linjens sjukvård såväl somatisk som psykiatrisk vård.
Ansvarar för somatisk sjukvård för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar
inom den öppna vården.
Ansvarar för bedömning avseende LPT när det gäller individer som inte har pågående
kontakt med psykiatrin eller efter överenskommelse med specialistpsykiatrin.
Ge konsultation till kommunens vårdpersonal avseende de patienter som
primärvården har ett behandlingsansvar för.
3. Samverkansskyldighet - Informationsskyldighet
Skyldighet och eget ansvar råder för alla parter att initiera och delta i samverkan.
Centralt är att samordna behandlingen av den psykiska störningen eller sjukdomen
och missbruks/beroende problematiken.
Det är särskild viktigt att det finns långsiktighet i samverkan som omfattar både
vårdplan och uppföljning.
Respektive verksamhet har ett ansvar att inom sin organisation informera om
handlingsplanen och att berörda har kännedom om innehållet.
2
I en väl fungerande samverkan är det en skyldighet att informera den andre
huvudmannen om planerade förändringar i den egna verksamheten som kan påverka
förutsättningarna för samverkan eller samordning, eller få andra konsekvenser för
den andre huvudmannens verksamhet.
Samverkan skall ske både på lednings- och på verksamhetsnivå.
Lokal Samverkans grupp har funnits sedan 90 talet och är basen för samverkan för
psykiatrifrågor. Missbruks- och beroende frågor behandlas i samma samverkansgrupp.
I gruppen ingår:
Tjörns kommun: Representanter från IFA , Avdelningen för psykiskt funktionshindrade.
Primärvården: Representanter från VC
Psykiatrin: Representanter för Allmänpsykiatri, Psykosvård och Beroende.
Gruppen är blandat chefs- och handläggare grupp och träffas 4ggr/året för utbyte av
information och diskussion av gemensamma frågor. Målet är att skapa en gemensam
värdegrund och ha forum fört att diskutera principer för hur samverkan går till.
Samverkan socialtjänst/socialmedicinska mottagningen:
 Träffas på teammöte 1 gång/vecka. På teammöte deltar även personal från boendestöd,
sysselsättning, socialsekretare och sjuksköterska för psykiatri
 Åker tillsammans på hembesök
 Regelbunden telefonkontakt
 Gemensamma möten med klienter, genomförandeplaner skrivs vid behov
Samverkan socialtjänst/boendestöd och sysselsättning:
 Träffas på teammöte 1 gång/vecka. På teammöte deltar även personal från boendestöd,
sysselsättning, socialsekretare och sjuksköterska för psykiatri
 Träffar klienter gemensamt och skriver genomförandeplaner
Samverkan socialmedicinska mottagningen/vårdcentralen:
 Träffar läkare en gång i veckan. Går igenom ärenden, vidarbefodrar önskemål om
medicinering, får hjälp med bedömningsfrågor
 Inga övriga möten med vårdcentralen men det är ett kontinuerligt samarbete
Samverkan socialmedicinska mottagningen, socialtjänst/psykiatri:
 Sjukhuset skickar fax med önskemål om kontakt, alternativt ringer
 Socialtjänst och socialmedicinska mottagningen deltar i vårdplaneringar vid behov
 Samverkan med allmänpsykiatrin sker i första hand i enskilda ärenden då
socialmedicin eller specialistpsykiatrin kontaktar varandra via telefon eller mail.
Möjligheter
 finns att delta i varandras behandlingskonferenser och gemensamma
 konsultbesök. Regelbundna träffar sker med sköterskor på socialmedicin och
 sköterskor inom psykiatrin. Kontakt med den psykiatriska sluten och beroende vården
och beroendeteamet sker via vårdplaneringar och konsultationer
Samverkan primärvården/allmänpsykiatri

Samverkan sker via konsultationer och på Klient/patient nivå
3
4. Gemensam metod- och kompetensutveckling - Socialtjänst/Primärvård/Psykiatri





Väl fungerande samverkan bygger på god kännedom om varandras verksamheter samt
respekt för de olika uppdragen.
En förutsättning för detta är gemensamma utbildningsinsatser som på ett
gränsöverskridande sätt belyser möjligheterna att samverka. Vi ska även
fortsättningsvis delta i konferenser och utbildningstillfällen som behandlar det
gemensamma området. Exempelvis ”Arbetet med dom nationella riktlinjerna”
Styrgruppen ansvarar för att gemensamma metod-. och kompetensutveckling genomförs
årligen.
All personal som deltar i samverkan skall ha god kännedom om de förutsättningar som
finns för samarbetspartens uppdrag.
Respektive chefer ansvarar för att samverkan etableras och fungerar, detta skall ingå i
enheternas verksamhetsplan.
En gemensam vårdplan ska upprättas för den berörda personen och vara vägledande i arbetet.
En vårdplan kan också fungera som genomförandeplan enligt Socialstyrelsens
rekommendationer. Pat/klienten själv ska i normalfallet delta i arbetet, och även anhöriga kan
bjudas in. Ansvaret för initiativet till vårdplanen ligger i normalfallet hos kommunen, men
också psykiatrin och primärvården kan initiera arbetet, liksom naturligtvis den enskilde själv.
Den verksamhet som uppmärksammat behovet av vårdplanen bjuder in aktuella deltagare till
ett första samverkansmöte som hålls snarast, dock senast inom 4 veckor. Vårdplanen ska vara
konkret avseende de insatser som respektive organisation skall ansvara för. Där skall tydligt
framgå vem som gör vad, omfattningen på insatsen samt var stödet/behandlingen skall ges.
Dessutom skall det tydligt framgå vem som har ansvar för uppföljning och när den skall sker.
Planen ska aktualiseras efter vad som är lämpligt i det enskilda fallet, dock som riktlinje en
gång per år. Respektive verksamhet ansvarar för bedömning av individens behov utifrån sitt
kompetensområde.
Innan avslutad sjukhusvård skall en gemensam vårdplanering ske inför utskrivning. Förutom
linjer för det fortsatta vårdarbetet bör vårdplaneringen så småningom resultera i tydliga
biståndsbeslut från kommunens sida.
5. Samverkan kring individen
Samverkan kring den enskilde sker i huvudsak enligt nedanstående modell. Vid behov kan en
komplettering ske med lokala samverkansrutiner.
1. Om en handläggare/behandlare inom någon av de inblandade verksamheterna
tillsammans med individen och dess familj/nätverk upplever att man har behov av
ytterligare insatser som finns utanför den egna organisationen tas kontakt med aktuell
verksamhet/verksamheter.
De professionella aktörerna skall prioritera inbjudan till ett sådant möte.
4
2. Någon i den inbjudande verksamheten leder ett samverkansmöte som hålls snarast, dock
senast inom 4 veckor. Syftet med mötet är att få en gemensam helhetsbild, klargöra
individens resurser (nätverk) och behov, koppla resurser ur det professionella nätverket
till behoven, upprätta en vårdplan, tydliggöra ansvarsområden. Vårdplanen skall vara
konkret avseende de insatser som respektive organisation skall ansvara för.
Där skall tydlig framgå vem som gör vad, omfattningen på insatsen samt var
stödet/behandlingen skall ges. Dessutom skall det tydligt framgå vem som har ansvar för
uppföljning och när den skall ske.
3. Respektive verksamhet ansvarar för bedömning av individens behov utifrån sitt
kompetensområde.
4. Vård och behandling genomförs, respektive huvudman svarar för insatser och därmed
förenade kostnader i enlighet med sitt ansvar.
Vid oenighet kring samverkan lyftes frågan till styrgruppen.
I följande figur åskådliggörs modellen.
Primärvården
Psykiatri
Andra
viktiga
aktörer
Social
tjänsten
Individen och
familj/nätverk
Andra
viktiga
aktörer
Individen har behov av insatser från olika organisationer –
gemensam vårdplan upprättas
Vård och behandling genomförs. Respektive huvudman
svarar för insatser och därmed förenade kostnader i enlighet
med sitt ansvar
Uppföljning/utvärdering
5
Inom samverkansområdet använder vi oss av ovanstående modell och principer i samverkan
kring individen.
Vid oenigheter kring samverkan om klienten/patienten lyftes frågan till den Lokala
Samverkansgruppen i psykiatri och missbruk/beroende frågor.
6. Gemensamt ansvar för insatser utanför hemmet
Principer för insatser till individer som är placerade utanför det egna hemmet skiljer sig inte
från dem som gäller för individer som bor i det egna hemmet. Grundmodellen för samverkan
kring den enskilde följer den modell som beskrivits i punkt nr 5.
Principen för kostnadsfördelning utgår ifrån huvudmännens ansvar enligt lagstiftningen. Det
är socialtjänsten som avgör om den enskilde skall få insatser enligt socialtjänstlagen
och/eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och det är regionen som
avgör om patienten skall erhålla hälso- och sjukvård. Båda parter har rätt att själva
ombesörja insatserna ovan eller träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra
uppdraget.
Ingen part kan i efterhand kräva den andra på kostnadstäckning om inte detta ansvar klart
framgår i vårdplanen.
7. Uppföljning/genomförande av riktlinjerna
SIMBAs ledningsgrupp ansvarar för att genomförande och uppföljning sker utifrån befintliga
samverkansstrukturer.
Genomförande av handlingsplanen sker i respektive primärkommun.
Lokala samverkansgruppen i psykiatri och missbruks/beroende frågor:






Enhetschef öppenvård och arbetsmarknad IFA, Tjörns kommun
Verksamhetschef, Närhälsan Tjörn vårdcentral
Verksamhetschef, Almö Läkarhus
Enhetschef Psykiatriska mottagningen Stenungsund/Tjörn, Psykiatriska
kliniken, Kungälvs sjukhus
Vårdenhetschef avd 10 beroendevården, Psykiatriska kliniken, Kungälvs
sjukhus
Enhetschef Allmänpsykiatriska mottagningen Stenungsund/Tjörn, Psykiatriska
kliniken, Kungälvs sjukhus
6
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards