Fukushima 12 (3)

advertisement
Arbete om Fukushima; ett arbete i kemi, fysik och svenska
Den 11 mars 2011 inträffar en kraftig jordbävning utanför Japans kust med en tsunami som följd.
Reaktorer i kärnkraftverket exploderar och katastrofen är ett faktum. Vad var det som hände i
kärnkraftverket? Varför? Vad släpptes ut? Varför är detta farligt? Varför finns risken kvar många år
framåt i tiden?
Ja, en del frågor att svara, men med hjälp av introduktionsfilmen och det du har studerat i både fysik
och kemi ska du kunna få ihop en text där du både beskriver händelseförloppet samt själv tar
ställning i viktiga frågor som rör oss alla, energianvändning, levnadsstandard, hållbar utveckling, m m.
Det här arbetet ska handla om:







Strålning i medicinens tjänst
Olika typer av strålning
Faror med radioaktivitet för naturen
Hur fungerar en kärnkraftsreaktor?
Vad hände i Fukushima?
Förvaring av utbränt kärnbränsle
Slösar vi med energi? Hur kan vi göra för att minska vår energianvändning
Du kan välja att skriva om områdena var för sig eller i löpande text. Det är viktigt att du skriver med
egna ord och inte kopierar andras texter. Det är viktigt att du har med egna reflektioner, argument
och ställningstagande. Argumentera med stöd av vetenskap och forskning. Sist i ditt arbete ska du ha
en källförteckning med de källor du använt, både böcker, artiklar och internetsidor.
Centralt innehåll, Kemi:






Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och
spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det
innebär för en hållbar utveckling.
Några kemikalier - hur de påverkar hälsan och miljön.
Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling till kemi.
Centralt innehåll, Fysik:



Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och
elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika
typer av strålning kan användas i moden teknik, till exempel inom sjukvård och
informationsteknik.
Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och
nanoteknik.
Källkritisk granskning av information och argument som elever möter i källor och
samhällsdiskussioner med koppling tyll fysik
Centralt innehåll, Svenska



Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier
Hur man citerar och gör källhänvisningar
Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett
källkritiskt förhållningssätt
Planering
Ni har fyra lektionstillfällen att arbeta med arbetet (v. 39 onsdag och fredag, v 40 onsdag, v. 41
onsdag). Arbetet ska lämnas in senast fredag v. 41 till ANPE.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards