schema - Magelungen

advertisement
SCHEMA
Utbildning: Tillämpad neuropsykiatri med inriktning mot barn/ungdomar, 7,5 hp
Period: Vårterminen 2015
Kursansvarig: Peter Friberg, 070-730 70 02, [email protected]
Studierektor: Jan Pålsson, 08-555 050 13, [email protected]
Lokaler:Stockholm Bondegatan 35.
Datum
Tid
13/9
09 - 10 Introduktion – kursinformation
10- 16
Moment
Grunder i neuropsykiatri – genomgång av
neuropsykiatriska diagnoser
Fortsättning genomgång av diagnoser
Lärare
Malin Khoso
27/9
09-12
11/10
13-16
09-12
Låg begåvning
Lågaffektivt bemötande – vad innebär det och
hur ska vi tillämpa det när vi möter barn med
NPF?
13-16
Neuropsykiatriska diagnoser i skolan – hur kan vi Susanne Lindberg
organisera och anpassa undervisningen så att
Åkerberg
fler elever kan lyckas?
Grundläggande inlärningsteori
Anna Mautner
Malin Khoso
Kristina Laurell
Petter Marklund
25/10
09-12
9/11
13-16
09-12
Grundläggande inlärningsteori
Behandling vid neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Anna Mautner
Malin Khoso
22/11
13-16
09-12
Litteraturseminarium
Behandling vid neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar – Praktiska övningar
Peter Friberg
Peter Friberg,
Kristina Laurell
13-16
09-12
Hjälpmedel som fungerar. Fokus på
autismspektrumtillstånd. Hur kan man konkret
jobba med seriesamtal, göra scheman, använda
tavlan, ge info på flera sätt
Färdighetsträning vid autismspektrumstörningar
13-16
Hur arbetar vi med förstärkning? – workshop
13-16
Examination i seminarieform
Utvärdering.
6/12
20/12
Lokaler
Peter Friberg
Peter Friberg,
Kristina Laurell
Anna Mautner
Peter Friberg
Utöver ordinarie examinationstillfälle ges en möjlighet till omexamination (som beslutas av
kursansvarig), dock högst inom sex månader efter avslutad kurs.
Närvarokrav: Vid frånvaro mer än 20% erhålles inget utbildningsbevis. Vid frånvaro, upp till max 20%
av kurstiden, erhåller kursdeltagaren restuppgifter som motsvarar omfattningen på uppkommen
frånvaro.
Fika: ca 10.20 – 10.40 samt 14.20 – 14.40. Magelungen bjuder.
Lunch: 12.00 – 13.00. Lunchen står man själv för.
Litteraturlista utbildning i neuropsykiatri (barn och ungdomar) 7, 5 poäng
Almer, G - M. Mandel Sneum, M. (2012). ADHD hos barn och vuxna.
Studentlitteratur.
Carlsson-Kendall, G. (2012). Förstå och arbeta med ADHD. Natur & Kultur.
Carlsson-Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska funktionshinder –
vad gör vi och varför. Studentlitteratur.
Dahlgren, S. (2007). Varför stannar bussen när jag inte ska gå av? – att förstå
autism, Aspergers syndrom och DAMP. Liber.
Greene, R. (2002). Explosiva barn. Ett nytt sätt att förstå och behandla barn
som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Cura bokförlag.
Hejlskov-Elvén, B. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga
funktionshinder. Studentlitteratur.
Vibeke Fleischer, A. (2010). Sett med barns ögon – att förstå sig själv och
andra. Studentlitteratur.
Ortiz, L, Sjölund, A. (2015). Motiverande samtal vid autism och ADHD. Natur &
Kultur.
Referenslitteratur:
Attwood, T. (2007/2011). Den kompletta guiden till Aspergers syndrom. Lund:
Studentlitteratur.
Beckman, V mfl .(2004). ADHD/DAMP – en uppdatering. Studentlitteratur.
Nadeau, K mfl. (2002). Flickor med ADHD. Studentlitteratur.
Gillberg, C. (1999). Det hoppar och rycker i kroppen och själen. Om
Tourettesyndromet och andra tillstånd med tics hos barn, ungdomar och vuxna.
Cura bokförlag.
Socialstyrelsen (2002). ADHD hos barn och vuxna. En kunskapsöversikt.
Självbiografier:
Gerland, G. (1996). En riktig människa. Cura bokförlag.
Sandstrak, P. (2008). Mr Tourette och jag. Bra böcker.
Tammet, D. (2006). Född en blå dag. Natur och Kultur.
Examination
Följ en elev hela vägen genom kursen i hemuppgifter och examination.
Download