Populära böcker i nya upplagor!

advertisement
Populära böcker
i nya upplagor!
Nyheter inom
Vård och Omsorg
Etik och människans livsvillkor
ny upplaga!
Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de
viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg. Andra upplagan av Etik och
människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning
och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
Begreppen mångfald och etik har lyfts fram ur flera aspekter.
Beställ ditt utvärderingsexemplar
på www.sanomautbildning.se!
Specialpedagogik 1 ny upplaga!
Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det specialpedagogiska
området. Boken ger grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar
och hur de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. Utgångspunkten
är ett perspektiv och ett förhållningssätt som medverkar till att personer med
funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället. I den nya upplagan har några
nya tillstånd lagts till, framförallt inom området utvecklingsstörning.
Hälsopedagogik ny upplaga!
Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade
levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv. Genom att
självständigt och i samarbete med andra planera, genomföra, utvärdera
och dokumentera hälsofrämjande aktiviteter utvecklar eleven kunskaper
om ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. I den nya upplagan har innehållet
uppdaterats och ett nytt kapitel om vuxnas hälsa har lagts till.
Beställ ditt utvärderingsexemplar
på www.sanomautbildning.se!
Vård- och omsorgsarbete 1
ny upplaga!
Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven möjlighet att utveckla grundläggande
kunskaper i vård och omsorg samt förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett
yrkesmässigt, etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt och pedagogiskt sätt.
Bokens andra upplaga är nu reviderad. Bland annat har vård- och omsorgsarbetets historik fått ett eget kapitel.
Elevboken
Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor. I revideringen kan du se fram
emot ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout. Samtidigt
har vi kvar vårt uppskattade lättlästa språk utan att tumma på kvalitet och fakta.
5
Kommunikation
Nyheter i kapiteluppslagen
AVSNITT
5:1
5:2
5:3
5:4
5:5
I detta kapitel får du lära dig om kommunikation som
är grunden för vårt arbete med huvudpersonerna.
Kapitlet handlar bland annat om olika kommunikations­
typer, samtalsmetodik och vad ett professionellt samtal
kan innebära.
Vad är kommunikation?
Kommunikationsprocessen
Språkets betydelse för kommunikationen
Samtalsmetodik
Det professionella samtalet
ORD
Ingresstext – inleder kapitlet,
leder eleven in i ämnet och
väcker nyfikenhet.
& BEGREPP
Kommunikation
Kommunikationsprocess
Envägskommunikation
Tvåvägskommunikation
Kommunikation i kedja
Samtal
Johari fönster
Professionellt samtal
Samtalsmetodik
Avsnitt – gör det lätt att
urskilja kapitlets indelning
i olika områden.
CENTRALT INNEHÅLL, GY 2011
Ord och begrepp – de
viktigaste i varje kapitel
lyfts fram på uppslaget.
• Interaktion och kommunikation i samarbete
och möten med människor
136
KOMMUNIKATION
KAPITEL 5
Nyheter i böckerna
Avsnitt – kapitlen är
uppdelade i numrerade
avsnitt som gör det enkelt
att navigera i boken
fyskisk
funktionsnedsättning
Specialpedagogik kräver att vi har en syn på oss själva som ett
redskap. Det är inte fel att ta hand om människor med funktions­
nedsättningar eller att se till att de mår bra, såsom den hushållsan­
svarige som beskrivs ovan. Men det som är viktigt är att vi tar hand
om huvudpersonerna på ett sätt som tillåter dem att lära nytt och
utvecklas. När vi gör det kommer vi själva också att utvecklas. Vi
behöver ha ett professionellt förhållningssätt för att kunna reflektera
över vad vi gör och på vilket sätt vi gör det.
Carina
KAN DU NU? – varje avsnitt
avslutas med frågor
4:2 Fysiska
funktionsnedsättningar
Berättelser – ger en djupare
förståelse av texten
Viktiga ord & begrepp
– förklaras i brödtexten och
synliggörs i marginalen
137
Centralt innehåll – visar
vilka delar av det centrala
innehållet från Skolverkets
kursplan som berörs i
kapitlet.
fysiska funktionsnedsättningar
Fysiska (kroppsliga) tillstånd eller diagnoser kan ibland orsaka
funktionsnedsättningar. Många diagnoser av fysisk karaktär ger
inga funktionsnedsättningar alls, några kan ge enstaka eller kort­
variga funktionsnedsättningar. Gemensamt för de flesta fysiska
funktionsnedsättningar är att det går att ställa en ganska säker
diagnos. Provtagningar, röntgenundersökningar, andra undersök­
ningar och tester kan, tillsammans med huvudpersonens egen berät­
telse och upplevelse av sitt tillstånd, ge tillräckligt med information
så att en diagnos kan ställas.
I detta avsnitt redogörs för några av de tillstånd som ibland kan ge
upphov till funktionsnedsättningar. En del av dessa tillstånd kan
förekomma tillsammans med andra typer av funktionsnedsättningar.
Ordlista - i slutet av boken
Några tillstånd som tas upp är vanligt förekommande. Andra är
lite mindre vanliga men ger i stället relativt stora funktionsnedsätt­
ningar. Avsnittet är inte på något sätt heltäckande, det finns alltför
116
KAPITEL 4
Carina är 37 år. Hon är helt blind sedan 10 år. Hon
arbetar i en reception på ett serviceföretag. Hon är företa­
gets ansikte utåt. Carina är mycket mån om sitt utseende
och det är viktigt för henne att hennes kläder matchar var­
andra. Du är personlig assistent åt Carina. Du ska plocka
ihop en kombination av kläder inför hennes arbetsdag.
Carina är väldigt förtjust i starka färger, hon vill gärna kom­
binera till exempel rött och orange. Du avskyr båda dessa
färger och vill inte kombinera så. Denna dag tar du därför
fram en svart kjol till Carinas blus som är orange.
När Carina kommer till sitt arbete får hon kommentarer
från sina arbetskamrater som får henne att inse att hon inte
bär de färger hon önskat. Nästa gång ni ses är hon arg och
ledsen, och hon vill ha en förklaring från dig.
• Hur förklarar du att du valde andra färger än de
Carina ville ha?
KAN DU NU?
1. Vad menas med en humanistisk människosyn?
2. Vad är det för skillnad mellan normer och värderingar?
3. Ge en kortfattad beskrivning av hur man ser på sin yrkesroll om
man ser sig som hushållsansvarig respektive som ett redskap.
PSYKISKA OCH FYSISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
117
Övningsuppgifter
Varje kapitel avslutas med
övningsuppgifter som tränar
olika förmågor. Uppgifterna är
tydligt markerade med ikoner:
ÖVNINGSUPPGIFTER
STUDIEUPPGIFTER
Ö
5:2 Kommunikationsprocessen
1. Ge exempel på några olika situationer eller sammanhang där du
använder språket på olika sätt.
1.
2.
5:3 Språkets betydelse för kommunikationen
1.
2.
3.
4.
STUDIEUPPGIFTER
– är indelade
ÖVNINGSUPPGIFTER
efter avsnitten vilket underlättar
STUDIEUPPGIFTER
för eleverna när
de ska finna
5:2 Kommunikationsprocessen
svar på frågorna.
1. Ge exempel på några olika situationer eller sammanhang där du
Har du upplevt dubbla budskap någon gång? Beskriv en sådan situation.
Ge exempel på bilder som består av tecken eller symboler.
Vilka symboler och tecken använder du mest när du sänder SMS?
Finns det andra viktiga tecken att känna till?
5:4 Samtalsmetodik
1. Vet du något om dina blinda fält? Finns det någon du kan fråga om det?
2. Vad är det du inte alls vill att någon ska veta något om, det vill säga
vad finns i ditt dolda fält?
3. Hur gör du för att skydda ditt dolda fält?
ÖVA
1. Träna på att inte använda ordet ”varför?” under en dag. Notera i vilka
5:5 Det professionella samtalet
situationer det fungerade bra, och när det gick mindre bra.
Redogör
skillnaden
2. Sitt två och två med ryggen mot varandra. Var1.och
en av erförhar
pap- mellan öppna och slutna frågor.
2. Ge
exempel
på hur
per och penna. En av er ritar något på sitt papper.
Bilden
ska vara
lättman kan ställa frågor utan att inleda med ordet
varför.figurer eller av
att beskriva, den kan till exempel bestå av geometriska
en enklare teckning. Den som har ritat på sitt papper
ska nu
3. Vad kan
detbeskriva
bero på när vissa samtal blir bättre än andra?
sin bild för den andra. Den andra ska rita enligt4.deHur
anvisningar
hen får. de professionella samtal jag ska genomföra i mitt
ska jag förbereda
Det är inte tillåtet för den som ska rita att ställa frågor.
Jämför sedan
arbete?
bilderna. Fundera över om någon del av informationen kunde ha
framförts på ett annat sätt.
Byt plats och gör om övningen. Den som instruerade förra gången ska
REFLEKTERA
OCH DISKUTERA
nu få instruktioner. Denna gång får den som ritar
ställa frågor till den
som beskriver. Jämför resultaten och diskutera1.
påFörsök
sammaatt
sätt
som ihåg exakt vad som sades i ett tv-program som du
komma
tidigare.
såg på i går kväll. Hur mycket minns du?
Sammanfattande frågeställningar:
2. Vad tror du det beror på att du kommer ihåg just det som du minns?
• Vad är det som gör att det inte blir så bra resultat i övningen?
• Vilka framgångsfaktorer kan man hitta?
• Hur kan man använda dessa kunskaper i kontakten med huvudpersonerna?
använder språket på olika sätt.
5:3 Språkets betydelse för kommunikationen
REFLEKTERA2. OCH
DISKUTERA
Ge exempel på bilder
som består av tecken eller symboler.
3. Vilka symboler och tecken använder du mest när du sänder SMS?
4. Finns
det andra viktiga tecken att
känna till?
– ger eleverna
möjlighet
till
5:4 Samtalsmetodik
fördjupat resonemang.
1. Vet du något om dina blinda fält? Finns det någon du kan fråga om det?
1. Har du upplevt dubbla budskap någon gång? Beskriv en sådan situation.
2. Vad är det du inte alls vill att någon ska veta något om, det vill säga
vad finns i ditt dolda fält?
3. Hur gör du för att skydda ditt dolda fält?
ÖVA – innebär
praktiska
5:5 Det professionella samtalet
1. Redogör för skillnaden mellan öppna och slutna frågor.
övningar för eleverna.
2. Ge exempel på hur man kan ställa frågor utan att inleda med ordet
varför.
3. Vad kan det bero på när vissa samtal blir bättre än andra?
4. Hur ska jag förbereda de professionella samtal jag ska genomföra i mitt
arbete?
TA REDA PÅ
156
KAPITEL 5
1. Ta reda på mer om Kasam genom att söka efter tester på internet.
Det finns tester där du kan ta reda på ditt eget kasamvärde.
Gör ett sådant test.
Blev resultatet det du väntade dig? Blev du överraskad av resultatet?
TA REDA PÅ –REFLEKTERA
är uppgifter
där eleven
OCH DISKUTERA
1. Försök att komma
ihåg exakt vad som sades
i ett tv-program som du
får leta information
utanför
boken.
såg på i går kväll. Hur mycket minns du?
2. Vad tror du det beror på att du kommer ihåg just det som du minns?
BERÄTTELSE – eleverna får reflektera
och diskutera
utifrån en fallbeskrivning.
156
PSYKISKA OCH FYSISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
KAPITEL 5
SAMMANFATTNING
Sammanfattning
5:1 Vad är kommunikation?
5:4 Samtalsmetodik
• Kommunikation är grunden för vårt samarbete med huvudpersonerna.
• Kasam betyder känsla av sammanhang. De viktigaste komponenterna i
• Johari fönster beskriver olika fält som har betydelse för resultatet av
kasam-begreppet är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
• Kommunikation innebär att försöka skapa en känsla av sammanhang.
5:2 Kommunikationsprocessen
• Kommunikationsprocessen innebär att en sändare sänder ett budskap till en
mottagare. Mottagaren bekräftar genom att ge återkoppling till sändaren.
Detta kallas för tvåvägskommunikation.
• Envägskommunikation betyder att kommunikationen bara går åt ett håll.
Det finns ingen möjlighet att få direkt återkoppling
• Kommunikation i kedja är budskap som sänds till nivån närmast under och
sedan vidare nedåt i en organisation. Budskap kan också gå åt andra hållet,
det vill säga nerifrån och upp.
I de flesta av våra nya
upplagor finns en sammanfattning som i korta punkter
beskriver kapitlets innehåll.
ett samtal.
• Fritt fält är bekant för oss själva och andra.
• Blint fält är inte känt av oss själva men känt av andra.
• Dolt fält innehåller våra hemligheter, sådant vi inte vill att andra ska
veta något om.
• Okänt fält är obekant både för oss själva och andra.
5:5 Det professionella samtalet
• Ett professionellt samtal blir mest lyckat om det äger rum i det fria fältet.
• Det professionella samtalet ska ha ett syfte. Syftet kan vara att informera,
att lösa problem, att vägleda, att orientera om framtiden eller att tillrättalägga något.
• När ett professionellt samtal ska genomföras är det klokt att dels boka
en tid för när samtalet ska starta, dels bestämma hur lång tid det ska ta.
5:3 Språkets betydelse för kommunikationen
• Retorik betyder konsten att övertyga. Vi väljer språk utifrån det sammanhang där vi befinner oss, för att kunna övertyga på bästa sätt.
• Talade ord är de ord vi väljer att säga. Röstens klang kan inverka på hur
• Slutna frågor är frågor som bara kan besvaras med ”ja” eller ”nej”.
• Öppna frågor inleds med frågeorden Vad? Hur? Vem? eller När?
• Undvik att använda frågeordet varför? Det kan innebära en känsla av
anklagelse hos motparten.
mycket vi kommer ihåg av talade ord.
• Kroppsspråk är det sätt vi använder vår kropp när vi kommunicerar med
andra.
• Dubbla budskap är när det talade språket och kroppsspråket inte stämmer
överens med varandra.
• Skrivna texter innebär att vi väljer ett språk som passar för den som ska läsa
det vi skrivit. Dokumentation förekommer på de flesta arbetsplatser och
innebär att det skrivs ner sådant som är viktigt för verksamheten.
• Tecken och bilder är exempel på andra kommunikationskanaler.
• Internet och mobiltelefoner ger möjligheter till kommunikation och information oberoende av plats.
154
KAPITEL 5
157
PSYKISKA OCH FYSISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
155
TA
1.
Lärarhandledning
Studiehandledning
Laddas ner
kostnadsfritt
från vår hemsida.
I lärarhandledningen får du som lärare en tydlig
genomgång av bokens upplägg och olika delar.
Varje kapitel i elevboken stöds av material i
lärarhandledningen.
Här finns bland annat:
§ Kapitelvis handledning och praktiska tips
§ Ordförklaringar till orden på uppslaget
§ Facit till Kan du nu?
§ Facit till Övningsuppgifter
§Lektionstips
§ Exempel på prov
§ Facit till uppgifter i studiehandledningen
Studiehandledningarna är skrivna av författarna
och innehållet kan variera. Uppgifterna i studiehandledningen kan användas som extramaterial
av elever som arbetar självständigt eller som
komplement till lärarens undervisning.
Här finns bland annat:
§ Extra studieuppgifter
§ Reflektionsuppgifter
§ Ord och begrepp
Andra böcker av intresse
Kost, måltid och munhälsa
ISBN: 52324325
Palliativ vård
ISBN: 52319291
Teknik i vård och omsorg
ISBN: 52323526
Skriven
på lättläst
svenska.
Vård och omsorg 1-3
ISBN: 52329207
Internationellt arbete
ISBN: 5232429
Medicin 2
ISBN: 52325933
Utkommer HT 2017
Om vår utgivning i Vård och Omsorg
Böckerna finns inlästa på mp3, en bra hjälp för elever med svenska
som andraspråk och/eller liten studievana. Till böckerna finns det även
en studiehandledning. Mp3-filerna och studiehandledningarna kan
kostnadsfritt laddas ner från vår hemsida.
Order/Infomation tel. 08-587 642 10
[email protected]
www.sanomautbildning.se
Kontakta oss
gärna för mer
information!
ISBN: 9789152344453
Vår kurslitteratur är skriven för aktuell ämnesplan och centralt innehåll.
Våra författare har lång erfarenhet av undervisning och är särskilt måna
om att böckerna är skrivna på lättbegriplig svenska utan att för den skull
tumma på faktainnehållet.
Download