Bilaga 3 RCC sydöst, nivåstrukturering av cancervård

advertisement
Sydöstra sjukvårdsregionen
”RCC Nivåstrukturering av cancervården”
Hans Starkhammar, RCC sydöst
Nässjö 20130219
Överväganden vid nivåstrukturering
Patientcentrerade kriterier
•
Fastställt måldokument ska finnas med bla angivna ledtider.
•
Patientens hela vårdkedja ska vara beskriven. Utredning, rehabilitering och palliation ska ingå.
•
Multidisciplinära bedömningar ska genomföras
Utbildning, kunskapsstyrning och forskning
•
Kompetenskrav på team.
•
Utbildningsplan för hela vårdkedjan med definierat ansvar.
•
Dokumenterad mätbar forskningsaktivitet ska finnas.
•
X% av patienterna ska delta i kliniska studier.
•
Registrering ska göras i kvalitetsregister.
Organisation
•
Minsta volym per åtgärdande sjukhus ska definieras.
•
Nödvändig diagnostisk/terapeutisk utrustning ska definieras.
•
Krav på andra specialiteter/specialkunskaper på plats.
•
Kompetenstillgång 24/7/365.
•
Minsta bemanningskrav över tid.
Nivåstrukturering SÖ regionen
• Nationell nivå
- RCC i samverkan
- Slutrapport
• Regional nivå
–
–
–
–
Uppdrag till RMPG – 2 ggr HT 2011
Sammanställning våren 2012
Klart inom resp RMPG hösten 2012
Planering för genomförande
• Landstingsnivå
– RCC konferenser och rådslag
Sydöstra sjukvårdsregionen
Östergötlands län (427 000 invån) Antal anställda
Universitetssjukhuset i Linköping
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Lasarettet i Motala
4 900
2 200
650
Kir Onk Öron
X
X
X
X
X
X
X
-
KK
X
X
3 500
1 500
1 400
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
2 000
1 100
600
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
priv
Jönköpings län (336 000 invån)
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Höglandssjukhuset i Eksjö
Värnamo sjukhus
Kalmar län (233 000 invån)
Länssjukhuset i Kalmar
Västerviks sjukhus
Oskarshamns sjukhus
Nivåstrukturering sydöstra regionen
Öron-näsa-hals cancer: kirurgi
Nation
Region
Län
Länsdel
Öron-näsa-hals cancer: kirurgi
Öron-näsa-hals cancer: radio- och kemoterapi
Nivåstrukturering sydöstra regionen
Lungcancer
Nation
Region
Län
Länsdel
Thoraxkirurgi
Stereotaktisk strålbehandling
EBUS-bronkoskopi
Mediastinoskopi
PET CT
Palliativ strålbehandling
Kemoradioterapi
Palliativ cytostatikabehandling
Diagnostik: bronkoskopi mm
Palliativa åtgärder: drän/pleurodes mm
Nivåstrukturering sydöstra regionen
Malign hematologi
Nation
Region
Barnleukemier: stamcellstransplantationer
Högmaligna lymfom och leukemier, myelom: autolog eller
allogen transplantation
AML: Behandling centraliserad vid behov
Län
Autolog benmärgstransplantation: fortsatt vård
Länsdel
Leukemier, myelom och lymfom: primärdiagnostik
KLL, lågmaligna lymfom och KML: palliativ behandling
Nivåstrukturering sydöstra regionen
Onkologiska specialistinsatser
Nation
Region
Ögonmelanom: strålbehandling
Barntumörer och andra diagnoser: protonbestrålning
Nasopharynxcancer: kirurgi, strålbehandling, kemoterapi
Tyreoideacancer: kurativ behandling
Analcancer: kirurgi, strålbehandling, kemoterapi
Peniscancer: kirurgi, strålbehandling, kemoterapi
Esofaguscancer: kemoradioterapi
Lever-, och lungtumörer: stereotaktisk strålbehandling
Län
Tyreoideacancer: palliativ behandling
Esofaguscancer: kemoradioterapi
Kolorektalcancer: strål- och cytostatikabehandling
Pankreascancer: strål- och cytostatikabehandling
Bröstcancer: strål- och cytostatikabehandling
Länsdel
Diagnostik och palliativ behandling/vård
Röd text = frågor att lyftas
Nivåstrukturering sydöstra regionen
Urologisk cancer: Operation/behandling
Nation
Region
Län
Länsdel
Peniscancerbehandling
Testikelcancer: retroperitonealutrymning
Njurcancer: laparoskopisk nefrektomi robot och RFbehandling
Prostatacancer: prostataektomi robot
Peniscancer: bevarande kirurgi, sentinel node
Blåscancer: cystektomi annan avledning
Njurcancer bilat: nefronsparande kirurgi
Prostatacancer: körtelutrymmning, prostataektomi robot
Testikelcancer: primäroperation
Prostatacancer: öppen prostataektomi
Blåscancer: cystektomi brickeravledning
Röd text = frågor att lyftas
Nivåstrukturering sydöstra regionen
Kirurgi: Operation/behandling
Region
Län
Länsdel
Nation
Rektalcancer mycket lokalt avancerad: stor resektion
Sarkom: omfattande kirurgi
Peritonealcancer: kirurgi och hyperterm kemoterapi
Bröstcancer: magnetkameraundersökning
Pankreascancer: resektion
Esofaguscancer: resektion
Levertumör: resektion
Sarkom: begränsad kirurgi
Bröstcancer: operation och intraoperativ strålbehandling
Pankreascancer: resektion
Esofaguscancer: resektion
Levertumörer : resektion
Rektalcancer: resektion
Malignt melanom: utvidgad exc. med sentinel node
Rektalcancer: resektion
Koloncancer: resektion
Bröstcancer: primäroperation med ”sentinel node”
Malignt melanom: primäroperation och utvidgad exc.
Röd text = frågor att lyftas
Nivåstrukturering sydöstra regionen
Gynekologisk cancer
Nation
Region
Län
Länsdel
Avancerad trofoblasttumör
All gyncancer: strålbehandling
Ovarialcancer: kirurgi
Cervixcancer: kirurgi
Vulva-, cervixcancer, trofoblasttumör: kirurgi och kemoterapi
Corpuscancer: kirurgi
Ovarialcancer: kirurgi
Corpus- och ovarialcancer: delegerad cytostatikabehandling
Röd text = frågor att lyftas
Diagnoser att särskilt granskas i SÖ regionen
•
•
•
•
Peniscancer
Esofaguscancer
Pankreascancer
Retroperitoneala
mjukdelssarkom
• Hepatocellulärt carcinom
• Ovarialcancer stadium 3B
och 4
• Urinblåsecancer stadium
2-4
• Rektalcancer
Nivåstrukturering SÖ regionen
• Nationell nivå
- RCC i samverkan
- Slutrapport dec 2012
• Regional nivå
–
–
–
–
Uppdrag till RMPG – 2 ggr HT 2011
Sammanställning våren 2012
Klart inom resp RMPG hösten 2012
Planering för genomförande
• Landstingsnivå
– RCC konferenser och rådslag
Kriterier för RCC
Två år efter RCC-starten
• Det finns en långsiktig utvecklingsplan för
regionens cancervård, beslutad av
landstings/regionledningar (kriterium 6.2)
• Det finns en plan för nivåstrukturering, beslutad
av landstings/regionledningar (kriterium 6.3)
Kriterier för RCC
Fyra år från RCC-starten
• Effektiviseringsarbetet är genomfört för samtliga
större vårdprocesser (kriterium 4.2).
•
• Nivåstruktureringsplanen är genomförd
(kriterium 6.3).
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards