Menjugate Set powder and solvent for suspension for injjection, pre

advertisement
PRODUKTRESUMÉ
1.
LÄKEMEDLETS NAMN
MENJUGATE SET 10 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Meningokock grupp C-konjugatvaccin
2.
KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
En dos (0,5 ml preparerat vaccin) innehåller:
Neisseria meningitidis grupp C (stam C11)-oligosackarid
Konjugerat till
Corynebacterium diphtheriae CRM197 protein
adsorberat på aluminium hydroxid
10 mikrogram
12,5 till 25,0 mikrogram
0,3 till 0,4 mg Al3+
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.
3.
LÄKEMEDELSFORM
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.
Pulver (flaska): vit till benvit
Suspension (spruta): opalskimrande vit
4.
4.1
KLINISKA UPPGIFTER
Terapeutiska indikationer
Aktiv immunisering av barn från 2 månaders ålder, ungdomar och vuxna, för att
förhindra invasiv sjukdom orsakad av Neisseria meningitidis grupp C.
Användningen av Menjugate Set ska beaktas på basis av officiella rekommendationer.
4.2
Dosering och administreringssätt
Dosering
Pediatrisk population
Säkerhet och effekt för Menjugate Set för barn i åldern < 2 månader har inte fastställts.
Primärimmunisering
Spädbarn från 2 månader upp till 12 månader: två doser om vardera 0,5 ml ska ges med
minst två månaders intervall. (Se avsnitt 4.5 angående samtidig tillförsel av Menjugate
Set med andra vacciner.)
Barn över 12 månaders ålder: en singeldos på 0,5 ml.
Förnyelsedoser
För spädbarn rekommenderas att en förnyelsedos ska ges efter slutförandet av
primärimmuniseringen. Tidpunkten för denna dos ska följa tillgängliga officiella
rekommendationer.
Data på immunsvar efter administration av förnyelsedoser och efter samtidig
administrering av andra barnvaccin framgår av respektive avsnitt 5.1 och 4.5.
Behovet av förnyelsedoser för personer som vaccinerats med en enda dos (dvs. personer i
en ålder över 12 månader vid första immunisering) har ännu inte fastställts (se avsnitt
5.1)
Ungdomar och vuxna
Menjugate Set ska administreras som en singeldosinjektion på 0,5 ml.
Äldre
Inga data finns tillgängliga för vuxna som är 65 år och äldre (se avsnitt 5.1).
Inga data finns tillgängliga om användning av andra meningokock grupp Ckonjugatvacciner vid primärimmunisering eller vid förnyelsedos. Om möjligt ska samma
vaccin användas genom hela vaccinationsserien.
Administreringssätt
Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet
Intramuskulär injektion. Vaccinet (0,5 ml) är avsett för djup intramuskulär injektion,
företrädesvis anterolateralt i låret på spädbarn och i deltoida regionen på äldre barn,
ungdomar och vuxna.
Vaccinet får inte injiceras intravenöst, subkutant eller intradermalt.
Menjugate Set får inte blandas med andra vacciner i samma spruta. Separata
injektionsställen måste användas om mer än ett vaccin administreras (se avsnitt 4.5).
Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.
4.3
Kontraindikationer
Överkänslighet mot den (de) aktiva substansen (substanserna) eller mot något hjälpämne
som anges i avsnitt 6.1, inklusive difteritoxoid.
Personer som visat tecken på överkänslighet efter tidigare administrering av Menjugate
Set.
I likhet med andra vacciner måste administrering av Menjugate Set uppskjutas för
patienter som har en akut febersjukdom.
4.4 Varningar och försiktighet
Innan ett vaccin injiceras måste personen som ansvarar för administreringen vidta alla
kända försiktighetsmått för att förhindra allergiska eller andra reaktioner. I likhet med
alla injicerbara vacciner måste lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid vara
snabbt tillgänglig om en sällsynt anafylaktisk reaktion skulle uppkomma efter
administrering av vaccinet.
Före administrering av en dos Menjugate Set måste föräldern eller vårdnadshavaren
tillfrågas om personlig och familjär sjukdomshistoria och senaste hälsostatus för den som
ska vaccineras, inklusive vaccinationshistorik, aktuell hälsostatus och eventuella
biverkningar efter tidigare vaccinationer.
Nyttan av att vaccineras med meningokock grupp C konjugerat vaccin måste granskas i
förhållande till incidensen av infektioner med N. meningitidis grupp C i en given
population före införandet av en utbredd vaccinationskampanj.
Menjugate Set skyddar ej mot meningokocksjukdomar orsakade av någon av de andra
typerna av meningokockbakterier (A, B, 29-E, H, I, K, L, W-135, X, Y, eller Z, inklusive
icke-typade). Ett fullständigt skydd mot meningokock-grupp C-infektion kan ej
garanteras.
Det finns ännu inga uppgifter tillgängliga på användbarheten av vaccinet för att
kontrollera utbrott efter exponering.
Hos personer som har en bristande antikroppsproduktion, kan vaccineringen resultera i ett
otillräckligt antikroppssvar. HIV infektion är inte kontraindicerande, men Menjugate Set
har inte specifikt utvärderats hos personer med nedsatt immunförsvar. Individer med
komplementbrist och individer med funktionell eller anatomisk aspleni kan eventuellt få
ett immunsvar av meningokock C-konjugerade vaccin. Om detta kan leda till ett skydd är
emellertid okänt.
Även om symtom på meningism såsom nacksmärta/stelhet eller ljuskänslighet har
rapporterats saknas evidens för att vaccinet orsakar meningokock C-meningit. Därför
måste det finnas en klinisk beredskap inför möjligheten till samtidig meningit.
Konjugerade vaccin som innehåller proteinet “Cross Reacting Material 197” (CRM197)
bör ej anses som immuniserande agens mot difteri. Inga ändringar i vaccinationsschemat
rekommenderas för vaccin som innehåller difteritoxoid.
All akut infektion eller sjukdom med feber är orsak att uppskjuta vaccinering med
Menjugate Set, om inte läkaren anser att utebliven vaccinering innebär en större risk.
Lindrigare sjukdom utan feber, såsom en lätt infektion i övre luftvägarna, är i regel ingen
orsak till att uppskjuta immuniseringen.
Man bör tänka på den potentiella risken för apné och behovet av att övervaka andningen
under 48-72 timmar när den första serien vaccin ges till mycket för tidigt födda barn
(födda före 28 fulla graviditetsveckor) och i särskild mån för de barn som tidigare haft
omogna lungor. Uteslut eller vänta inte med vaccineringen för denna grupp av barn
eftersom den är speciellt fördelaktig för dem.
Vaccinet får inte injiceras intravenöst, subkutant eller intradermalt.
Menjugate Set har inte utvärderats på personer med trombocytopeni eller
blödningssjukdomar. Risken måste vägas mot nyttan för personer som löper risk för
blödning efter intramuskulär injektion. Föräldrar måste informeras om
vaccinationsschemat för detta vaccin. Förälder eller vårdnadshavare måste informeras
om sådana försiktighetsmått som febernedsättande åtgärder för detta vaccin och vikten av
att rapportera biverkningar måste understrykas.
Hättan till sprutan kan innehålla 10 % torrt naturgummi. Även om risken för allergiska
reaktioner mot latex är mycket liten, uppmanas sjukvårdspersonal att överväga
fördelarna/riskerna innan vaccinet ges till patienten med tidigare känd överkänslighet mot
latex.
Det finns ingen erfarenhet från vuxna som är 65 år och äldre.
4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
Menjugate Set får inte blandas med andra vacciner i samma spruta.
Om två eller flera vacciner ska administreras samtidigt måste de ges på separata
injektionsställen, helst i olika armar eller ben.
När Menjugate Set i kliniska studier administrerades samtidigt som följande vacciner
(men, för injicerade vacciner, på ett annat injektionsställe) minskade inte det
immunologiska svaret på något av dessa andra antigener:
- Polio (inaktiverat poliovaccin [IPV] och oralt poliovaccin [OPV]);
- Difteri- [D] och tetanustoxoider [T] enbart eller i kombination med helcells- [wP] eller
acellulär pertussis [aP];
- Haemophilus Influenzae typ B [Hib] konjugatvaccin;
- Hepatit B [HBV] -vaccin administrerat ensamt eller samtidigt som kombinerat vaccin
innehållande D, T, Hib, IPV och aP;
- Kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund;
-7-valent konjugerat pneumokockvaccin (Prevenar). Effekten på immunsvaren av
samtidig administrering av Menjugate Set och 7-valent konjugerat pneumokockvaccin
(Prevenar) och ett hexavalent vaccin [DTaP-HBV-IPV-Hib] bedömdes hos spädbarn som
vaccinerats vid de ungefärliga medianåldrarna 2, 4,5 och 6,5 månader. Potentialen för
immuninterferens har inte bedömts vid andra primära vaccinationsscheman.
Mindre variationer i GMT av antikroppstitrering har observerats mellan olika studier;
dock är det inte fastställt om dessa observationer har någon klinisk signifikans.
I olika studier med olika vacciner har samtidig administrering av meningokock grupp Ckonjugat och kombinationer innehållande aP-komponenter (med eller utan IPV, hepatit B
ytantigen eller Hib-konjugat) visat sig leda till lägre GMT-nivåer av serumbaktericida
antikroppar (SBA) jämfört med separata administreringar eller med samtidig
administrering med helcells-pertussisvacciner. Andelen som når SBA-titrar på minst 1:8
eller 1:128 påverkas inte. För närvarande är de potentiella betydelserna av dessa
observationer för skyddets varaktighet okända.
4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet
Det finns inga uppgifter om användningen av detta vaccin under graviditet. Djurförsök på
kaniner vid olika tidpunkter under graviditeten har ej påvisat risk för fosterskada efter
administrering av Menjugate Set. Vaccinet ska ej användas under graviditet, om det inte
föreligger en säkerställd risk för meningokock C-infektion. I detta fall bör för- och
nackdelar värderas.
Amning
Information om vaccinets säkerhet under amning är inte tillgänglig. Förhållandet nyttarisk måste undersökas innan man kan fastställa om vaccination bör ske under amning.
Fertilitet
Nedsättning av fertiliteten utvärderades inte hos människa eller i djurstudier.
4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
Inga studier har utförts.
Yrsel har i sällsynta fall rapporterats som följd av vaccineringen. Detta skulle temporärt
kunna påverka förmågan att köra och att använda maskiner.
4.8 Biverkningar
Lista över biverkningar i tabellformat
Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.
Frekvenserna definieras enligt följande:
Mycket vanliga (1/10)
Vanliga (1/100, <1/10)
Mindre vanliga (1/1 000, <1/100)
Sällsynta (1/10 000, <1/1 000)
Mycket sällsynta (<1/10 000)
Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)
Biverkningar observerade under kliniska studier
Nedan visas biverkningar som rapporterats från alla åldersgrupper. Biverkningarna
rapporterades från vaccinationsdagen och varje efterföljande dag i minst 3 och mest 6
dagar. Majoriteten av reaktionerna var självbegränsade och återgick under
uppföljningsperioden.
Reaktioner på injektionsstället (inklusive rodnad, svullnad och ömhet/smärta) var mycket
vanligt i alla åldersgrupper (från 1 av 3 hos äldre barn till 1 av 10 hos förskolebarn).
Emellertid var dessa vanligtvis inte kliniskt signifikanta. Rodnad eller svullnad på minst
3 cm och rörelsepåverkande ömhet som höll i sig mer än 48 timmar var ovanligt i de fall
det undersöktes.
Feber på minst 38,0°C är vanligt (från 1 av 20 hos spädbarn och småbarn till 1 av 10 hos
förskolebarn) men går sällan över 39,1°C, speciellt inte i äldre åldersgrupper.
Hos spädbarn och småbarn var symptomen gråt, och kräkning (småbarn) vanliga efter
vaccinering. Lättretlighet, dåsighet, sömnstörning, anorexi, diarré och kräkning
(spädbarn) var mycket vanliga efter vaccineringen. Men det fanns inget bevis för att
dessa symptom var orsakade av Menjugate Set i högre grad än av något annat vaccin som
getts vid samma tillfälle, speciellt DTP.
Mycket vanliga biverkningar som rapporterats inkluderar muskel- och ledvärk hos vuxna.
Hos yngre barn rapporterades ofta dåsighet. Huvudvärk var mycket vanligt hos äldre
skolbarn och vanligt hos yngre skolbarn.
Biverkningar som rapporterats i alla åldersgrupper
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Mycket vanliga: Reaktioner på injektionsstället (rodnad, svullnad och ömhet/smärta)
Vanliga: Feber  38,0 C
Ytterligare reaktioner som rapporterats hos spädbarn (första levnadsåret) och småbarn
(andra levnadsåret)
Magtarmkanalen
Mycket vanliga: Diarré och anorexi, kräkning (spädbarn)
Vanliga: Kräkning (småbarn)
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Mycket vanliga: Irritabilitet, dåsighet och försämrad sömn
Vanliga: Gråt
Ytterligare reaktioner som rapporterats hos äldre barn och vuxna
Magtarmkanalen
Mycket vanliga: Illamående (vuxna)
Muskuloskeletala systemet och bindväv
Mycket vanliga: Myalgi och artralgi
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Mycket vanliga: Allmän sjukdomskänsla, huvudvärk (barn mellan 11 och 16 år)
Vanliga: Huvudvärk (barn mellan 5 och 11 år)
Biverkningar från studier efter godkännandet för försäljning (alla åldersgrupper)
De vanligaste rapporterade misstänkta biverkningarna i studier efter godkännandet för
försäljning innefattar yrsel, feber, huvudvärk, illamående, kräkning och svimningar.
Frekvenserna som anges nedan baseras på spontana rapporteringsfrekvenser, för denna
och andra meningokock grupp C-konjugatvacciner, och har beräknats genom att antalet
mottagna rapporter dividerats med det totala antalet distribuerade doser.
Immunsystemet
Mycket sällsynta: Lymfadenopati, anafylaxi inklusive anafylaktisk chock,
överkänslighetsreaktioner inklusive bronkialspasm, ansiktsödem och angioödem.
Centrala och perifera nervsystemet
Mycket sällsynta: Yrsel, kramper inklusive feberkramper, svimningar, hypoestesi och
parestesi, hypotoni
Mycket sällsynta fall av krampanfall efter vaccination med Menjugate Set har
rapporterats; personerna har vanligtvis tillfrisknat snabbt. Det är möjligt att några av
dessa rapporterade kramper istället har varit svimningsfall. Frekvensen av rapporterade
kramper var lägre än bakgrundsfrekvensen av epilepsi-fall hos barn. Hos spädbarn var
kramperna vanligtvis förenade med feber och var därför troligen feberkramper.
Mycket sällsynta rapporter har förekommit om synstörningar och fotofobi, vanligen i
samband med andra neurologiska symptom som huvudvärk och yrsel, efter vaccination
med meningokock grupp C-konjugatvacin.
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum
Apné hos mycket för tidigt födda barn (födda före 28 fulla graviditetsveckor) (se avsnitt
4.4)
Magtarmkanalen
Mycket sällsynta: Illamående, kräkning och diarré
Hud och subkutan vävnad
Mycket sällsynta: Utslag, urticaria, klåda, purpura, erythema multiforme och StevensJohnsons syndrom
Muskuloskeletala systemet och bindväv
Mycket sällsynta: Myalgi och artralgi
Återfall av nefrotiskt syndrom har rapporterats i samband med användande av
meningokock grupp C konjugerat vaccin.
Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det
gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och
sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).
Läkemedelsverket
Box 26
SE-751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se
4.9 Överdosering
Inga fall av överdosering har rapporterats.
Eftersom varje injektion är en singeldos om 0,5 milliliter är överdos osannolikt.
5.
FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER
5.1 Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: Meningokock vaccin, ATC kod: J07AH
Immunogenicitet
Det har inte genomförts några prospektiva försök av effekten.
I den Serum Bactericidal Assay (BCA) som det refereras till i texten nedan, användes
humant serum som komplementkälla. Serum Bactericidal Assay (BCA)-resultat utförda
med humanserum som komplementkälla är inte direkt jämförbara med de som utförts
med kaninserum som komplementkälla.
Data om användningen av en primär vaccinationsserie om 2 doser finns att tillgå från en
klinisk prövning där man jämförde ett 2-, 3-, 4-månaders vaccinationsschema med ett 2-,
4-månaders vaccinationsschema på 241 spädbarn. En månad efter slutförandet av den
primära serien hade nästan alla försökspersoner uppnått hBCA-titrar ≥ 1:8 (100 % och
98 % i respektive grupper). Vid 28 dagar efter en provokationsdos av okonjugerat MenC-
vaccin vid 12 månaders ålder hade samtliga 50 försökspersoner som primärvaccinerats
med tre doser och 54/56 (96 %) som primärvaccinerats med två doser uppnått hBCAtitrar ≥ 1:8.
Jämfört med officiellt erkända icke-konjugerade meningokock-polysackarid-vaccin i
kliniska studier, var den Menjugate Set-inducerade immunresponsen högre hos barn och
tonåringar, och jämförbar hos vuxna (se tabell). Dessutom, till skillnad från ickekonjugerade polysackaridvaccin, inducerar Menjugate Set immunologiskt minne efter
vaccineringen, även om skyddets varaktighet ännu inte är fastställd.
Det finns inga uppgifter om vuxna över 65 år.
Jämförelse av procentdelen av patienter med antimeningokock C baktericid serum titer 1:8
(humant komplement) en månad efter en immunisering med Menjugate Set eller ett godkänt
icke-konjugerat Meningokock-polysackarid-vaccin, indelade i grupper efter ålder vid
inskrivning.
1-2 års ålder
BCA % 1:8
(95% CI)
Humant
Komplement
3-5 års ålder
Menjugate
n=237
MenPS
(1)
n=153
78%
(72-83)
19%
(13-26)
11-17 års ålder
Menjugate
n=80
MenPS
(1)
n=80
Menjugate
n=90
MenPS
(2)
n=90
79%
(68-87)
28%
(18-39)
84%
(75-91)
68%
(57-77)
18-64 års ålder
MenPS
Menjugate
(2)
n=136
n=130
90%
(84-95)
MenPS = godkänt, icke-konjugerat Meningokock-polysackarid-vaccin.
(1)
= grupper A, C W-135 och Y, innehållande 50μg grupp C per dos.
(2)
= grupper A och C, innehållande 50μg grupp C per dos.
Eftersom Menjugate Set är ett vaccin har inga farmakodynamiska studier utförts.
Postmarketing övervakning efter en immuniseringskampanj i Storbritannien.
Uppskattningar av vaccineffektivitet från Storbritanniens rutinmässiga
immuniseringsprogram (med användande av tre meningokock grupp C konjugatvacciner
i olika stor utsträckning) som täcker perioden från introduktionen av MenC vacciner i
slutet av 1999 till mars 2004, har påvisat att det föreligger ett behov av en boosterdos
efter den primära immuniseringsserien (tre doser givna vid 2, 3 och 4 månader). Inom ett
år efter primärimmuniseringsserien, uppskattades vaccineffektiviteten i
spädbarnskohorten till 93% (95% konfidensintervall 67, 99). Mer än ett år efter
slutförandet av den primära serien fanns det dock klara belägg för avtagande
skyddseffekt.
Fram till år 2007 hamnar de totala beräkningarna av effektivitet i ålderskohorter från 1–
18 år som fått en singeldos av meningokock grupp C konjugatvaccin under det inledande
utjämningsvaccinationsprogrammet i Storbritannien mellan 83 och 100 %. Uppgifterna
visar ingen signifikant minskning av effektiviteten inom dessa åldersgrupper när man
jämför tidsperioder på mindre än ett år eller ett år eller mer sedan vaccinationen.
88%
(82-93)
5.2
Farmakokinetiska egenskaper
I enlighet med dess klassificering som vaccin, har inga farmakokinetiska studier utförts
med Menjugate Set.
5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter
Gängse studier avseende dostoxicitet och reproduktionstoxicitet (embryofetala studier)
visade inte några särskilda risker för människa.
6.
FARMACEUTISKA UPPGIFTER
6.1 Förteckning över hjälpämnen
Injektionsflaska innehållande MenC-CRM197-konjugat
Mannitol
Natriumdivätefosfat-monohydrat
Dinatriumfosfat-heptahydrat
Spruta med aluminiumhydroxid
Natriumklorid
Vatten för injektioner
6.2
Inkompatibiliteter
Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt
6.6.
6.3 Hållbarhet
3 år
Efter beredning ska produkten användas omedelbart.
De två komponenterna i produkten kan ha olika utgångsdatum. På ytterkartongen anges
det tidigare av de två datumen och detta datum måste respekteras. Kartongen och ALLT
dess innehåll måste kasseras när utgångsdatumet på ytterkartongen uppnåtts.
6.4
Särskilda förvaringsanvisningar
Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).
Får ej frysas. Förvara flaska och spruta i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
6.5 Förpackningstyp och innehåll
Menjugate Set består av en flaska (typ I-glas) med kork (brombutylgummi), innehållande
pulver, samt 0,6 ml spädningsvätska i en spruta (typ I-glas) med en brombutylgummikork
och skyddshylsa (antingen klorobutyl- eller styrenbutadiengummi).
Förpackningsstorlek på 1, 5 och 10 engångsdoser.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering
Det frystorkade vaccinet måste lösas upp med aluminiumhydroxidvätska.
Skaka försiktigt sprutan med aluminiumhydroxidvätskan. Ta av spetsskyddet från sprutan
och sätt på en lämplig kanyl. Använd hela innehåller i sprutan (0,6 ml suspension) för att
bereda injektionsflaskan med meningokock grupp C konjugatvaccin.
Skaka lätt injektionsflaskan med blandningen tills vaccinet är upplöst (detta säkerställer
att antigenet är bundet till adjuvanset). Dra upp hela innehållet från injektionsflaskan i
sprutan. Var aktsam med att inte helt dra ut kolven från sprutans cylinder. Lägg märke till
att det vanligtvis kvarstår en liten mängd vätska efter att dosen dragits upp. Se till att inga
luftbubblor finns i sprutan innan vaccinet injiceras.
Efter upplösningen blir vaccinet en något ogenomskinlig suspension som har färglös till
ljusgul färg, fri från synliga partiklar.
Om det finns främmande partiklar i suspensionen och/eller de fysikaliska egenskaperna
synligen har förändrats, ska vaccinet kasseras.
Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.
7
INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Italien.
8
NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
21110
9
DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE
Datum för det första godkännandet: 3 december 2004
Datum för den senaste förnyelsen: 1 mars 2010
10
DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN
2016-02-17
Download