Vad är det som formar en människas identitet?

advertisement
Vad är identitet?
Identitet
= Självbild, medveten om sig själv som en unik
individ. Identitet består i första hand av en
medvetenhet om sitt jag
www.ne.se
Hur jag ser på mig själv – det är min identitet
Identiteten är kopplad till en människas
livsåskådning.
För att ta exempel: En muslim lever utifrån sina traditioner och
en muslimsk livsstil, vilket skapar en identitet.
Vad är då en livsåskådning?
Livsåskådning består av två ord, liv och att skåda
(se).
Livsåskådning betyder att se på livet.
Man kan antingen ha en religiös livsåskådning
eller en icke- religiös livsåskådning.
Vad är det som formar en
människas identitet?
Vad är det som
behövs för att den
här gubben ska få
en identitet??
Det är många saker/faktorer som
formar en människas identitet.
Tex
• Kön
• Ålder
• Sexualitet
• Familj
• Vänner
• Hur vi pratar
• Utbildning
• Religion och religiösa riter
• Traditioner
• Livsfrågor
”Som ung letar man ofta efter sin identitet och
det kan vara svårt många gånger. Genom att
pröva på olika identiteter kommer man
förhoppningsvis så småningom fram till det som
känns bäst och sannast för en själv”
Religion, SO-Sreier från Liber
Vad är religionsfrihet?
Religionsfrihet
• Religionsfriheten är reglerad i
Regeringsformen som är en del av Sveriges
grundlag. Den lyder: “frihet att ensam eller
tillsammans med andra utöva sin religion.” I
Sverige blev religionsfrihet lag 1951.
• Religionsfriheten är både en positiv och en
negativ rättighet, vilket innebär att individen
har rätt till att utöva religion,
http://www.migrationsinfo.se/demografi/religionstillhorighet/religionsfrihet/
Vad är diskriminering?
Diskriminering
• Med diskriminering menas att en person eller
grupp behandlas sämre på grund av till
exempel kön, religion, hudfärg eller vilket land
de kommer ifrån.
• Diskrimineringsombudsmannen- är en statlig
myndighet som arbetar mot diskriminering på
grund av etnisk tillhörighet, kön, religion,
funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Jämställdhet
jämställdhet innebär att kvinnor och män har
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
inom alla väsentliga områden i livet
www.ne.se
Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av
makt och inflytande, samma möjligheter till
ekonomiskt oberoende, lika villkor och
förutsättningar i fråga om företagande, arbete,
arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i
arbetet
www.ne.se
Download