Uppgift 1

advertisement
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Ekonomiska institutionen
Avdelningen för statsvetenskap
Bo Persson
vt 2005
Statsvetenskap 4, teori och metod (5 poäng), Uppgift 1
Syftet med uppgiften är att rekonstruera och kritiskt analysera en statsvetenskaplig forskares
forskningsdesign och resultat utifrån en vetenskaplig artikel. Välj en artikel, som redovisar
resultat av en forskningsundersökning, ur en svensk eller internationell statsvetenskaplig
tidskrift.
Utgå från följande logik när du gör din analys:
1. Vad är forskningsproblemet? På vilket sätt knyter problemet an till statsvetenskaplig
teori?
2. Har författaren någon/några hypoteser eller förväntningar om resultatet av studien?
Rekonstruera (om möjligt) problemet i termer av analysenhet, beroende och oberoende
variabler samt variabelvärden.
3. Hur motiverar författaren sina val av hypoteser eller förväntningar om resultatet?
4. Beskriv vilken metod och vilket material som författaren använder sig av? Är det t.ex. en
fallstudie eller en enkätstudie?
5. Vilka implikationer har resultatet för författarens hypotes/förväntningar? Har resultatet
några implikationer för teori och tidigare forskning inom området?
6. Är upplägget rimligt och resultaten övertygande? Är det metodologiska angreppssättet
rimligt med tanke på problemställningen? Hur uppfyller undersökningen krav på intern
och extern validitet samt reliabilitet?
Några förslag på tidskrifter
- Statsvetenskaplig tidskrift
- Scandinavian Political Studies
- European Journal of Political Research
- International Studies Review
- American Political Science Review
- American Journal of Political Science
Inlämningsuppgiften skall omfatta omkring 1200 ord. Uppgiften skall lämnas in i samband
med seminarium 1 (torsdagen den 3 februari/fredagen den 4 februari).
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards