läkemedel – kom ihåg

advertisement
LÄKEMEDEL – KOM IHÅG
För att förbättra läkemedelssäkerheten i patientens vård måste vi ha en aktuell läkemedelslista att utgå ifrån. Använd lathunden!
Vid inskrivning
1. Öppna ”Aktuella ordinationer”, sätt ut inaktuella ordinationer och dubbletter. Ange utsättningsorsak.
Öppna ”Läkemedel” och överför läkemedel för slutenvårdstillfället (”Hämta ordinationer från Aktuella listan” ).
2. Vid läkemedelsförändringar under vårdtiden:
dokumentera läkemedel och orsak till förändring som
daganteckning under rubrik ”Läkemedelsförändring”.
Vid utskrivning
Om patienten inte har ordinationer i ”Aktuella
ordinationer” sedan tidigare; ordinera direkt i läkemedelsmodulen (”Läkemedel”).
1. Uppdatera läkemedelslistan i läkemedelsmodulen.
Sätt ut inaktuella ordinationer samt dropp etc. Ange
utsättningsorsak.
Skriv ut en aktuell läkemedelslista innehållande
aktuella indikationer och lämna till patienten.
När du sätter in nya läkemedel: blåmarkera genom
att bocka i rutan nyinsatt och ange aktuell indikation i
rutan ”Ordinationsorsak”.
Om patienten har dosdelade läkemedel: ändra
ordinationer i Pascal vid läkemedelsförändringar. Skriv ut
aktuellt dosrecept från Pascal och lämna till patienten.
Om patienten har dosdelade läkemedel: ordinera
”Dospatient” i läkemedelsmodulen (”Läkemedel”) samt
lägg ”Dospatient” som observandum (Ny anteckning –
Observation – ”Dospatient”).
2. Skriv utskrivningsinformation innehållande läkemedelsberättelse och lämna till patienten.
2. Diktera aktuella läkemedel i inskrivningsanteckningen
(inklusive läkemedel som sätts ut vid inskrivningen)
under rubriken ”Aktuella läkemedel”.
3. Diktera vilken/vilka källor som har använts för läkemedelsanamnesen.
På avdelningen
1. Enkel läkemedelsgenomgång: gå igenom läkemedelsanamnesen med patienten och komplettera
med eventuella läkemedel som saknas. Glöm ej att
fråga om receptfria läkemedel och naturläkemedel!
Vid behov; domänvandra, kontrollera med hälsocentral, kommun, anhörig, läkemedelsförteckningen
etc. Dokumentera under rubrik ”Enkel läkemedelsgenomgång” samt ange källa/källor.
3. Diktera läkemedelsberättelse under rubriken i
utskrivningsanteckning. Om inga läkemedelsförändringar har gjorts under vårdtiden, var god anteckna
detta.
4. Diktera aktuella läkemedel under rubrik
” Aktuella läkemedel” i utskrivningsanteckning.
Vid överflyttning mellan VO alternativt sjukhus
Diktera läkemedelsberättelse under rubriken i
överflyttningsanteckningen.
På mottagande enhet: ordinera aktuella läkemedel i
läkemedelsmodulen.
Kom ihåg att blåmarkera nyinsatta läkemedel från
föregående vårdenhet.
På mottagning
1. Gör en enkel läkemedelsgenomgång. Gå igenom
patientens läkemedel tillsammans med patienten och
komplettera med eventuella läkemedel som saknas.
Glöm ej att fråga om receptfria läkemedel och naturläkemedel!
Vid behov; domänvandra, kontrollera med hälsocentral,
kommun, anhörig, läkemedelsförteckningen etc.
2. Uppdatera ”Aktuella ordinationer” om behov finns.
Kom ihåg att under ”Ordinationsorsak” kontrollera att
aktuell indikation finns angiven.
Om patienten har dosdelade läkemedel:
ordinera ”Dospatient” i ”Aktuella ordinationer” samt
lägg till ”Dospatient” som observandum (Ny anteckning
– Observation – ”Dospatient”) om ej redan gjort.
I övrigt; ange inga läkemedel under ”Aktuella ordinationer”. Utför ordinationsändringar i Pascal.
3. Skriv ut aktuell läkemedelslista / dosrecept innehållande aktuella indikationer och lämna till patienten.
Glöm ej att informera patienten om nyinsatta läkemedel.
4. Diktera läkemedelsförändringar under rubrik ”Läkemedelsförändring”. Om inga har gjorts, var god anteckna
detta.
5. Diktera patientens läkemedel som är aktuella efter
mottagningsbesöket under rubrik ”Aktuella läkemedel”
samt ange källa/källor.
Innehåll framtaget av Per Wessén, chefsläkare Division Medicin-Psykiatri samt Erica Blomberg, apotekare, läkemedelsenheten/utvecklingsavdelningen.
Produktion: Informationsenheten, Landstinget Gävleborg 2013, version 1. Platina-ID 06-69761.
Download