02_Delegationsordning_NRN_tjskr

advertisement
Tjänsteskrivelse
2011-01-05
NRN 2011/3-002
Naturreservatsnämnden
Delegationsordning
Förslag till beslut
Naturreservatsnämnden antar Stadsledningskontorets förslag till delegationsordning.
Ärendet
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen har en nämnd möjlighet att uppdra åt t.ex. en ledamot eller
en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar. Beslutanderätten får dock inte
delegeras i alla slags ärenden, den får inte delegeras i ärenden som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Syftet med att delegera beslutanderätten är att nämnden inte ska
behöva fatta beslut i ärenden av mera rutinartad beskaffenhet, men också att beslut ska kunna
fattas mellan nämndsammanträdena om ärendet är brådskande.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kan en nämnd delegera beslutanderätten åt t.ex. anställd i kommunen för
att effektivisera beslutfattandet. Den föreslagna delegationsordningen ser till stora delar ut som
delegationsordningarna för andra nämnder i kommunen. Skrivningen om delegation för
upphandling/inköp inom ramen för beslutad budget ser dock annorlunda ut med dels en gräns
för åtgärder som avser verkställighet (inte formella beslut av nämnd eller delegat) och dels en
gräns för beslut som ska fattas av nämnden istället för delegaten.
Förslaget till delegationsordning
Förslaget till delegationsordning ser till stora delar ut som delegationsordningarna för andra
nämnder i kommunen. Skrivningen i punkten 8 förekommer dock inte i någon annan nämnd.
Det är visserligen inte ovanligt att en nämnd delegerar rätten att fatta beslut vad gäller
upphandlingar och inköp avseende vardagliga varor och tjänster, särskilt inom ramen för
beslutad budget, men det finns inte någon annan delegationsordning i kommunen som har både
en undre och en övre beloppsgräns. Anledningen till den föreslagna skrivningen är att de
revisorer, som under 2009 granskade delegationsbesluten i kommunen, rekommenderade att
nämnderna införde både en undre och en övre gräns för beslut rörande upphandlingar och inköp
avseende vardagliga varor och tjänster inom ramen för beslutad budget. Egentligen skulle man
kunna betrakta alla upphandlingar/inköp avseende vardagliga varor och tjänster inom ramen för
beslutad budget som verkställighet eftersom budgetbeslutet är det formella beslutet och
upphandlingarna/inköpen verkställighet av budgetbeslutet. Revisorerna menar dock att det bör
vara fråga om formella beslut för upphandlingar/inköp som är över en av nämnden bestämd
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
Besöksadress
www.nacka.se
[email protected]
sms 716 80
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
E-post
Organisationsnummer
212000-0167
1 (2)
Nacka kommun
gräns. Nämnden bör inte, menar revisorerna, avsäga sig det ekonomiska ansvaret för
verksamheten. De formella besluten kan fattas direkt av nämnden eller på delegation. Det kan
finnas en gräns för när besluten ska fattas på delegation. I den föreslagna skrivningen i punkten
8 finns, som nämnts ovan, två gränser angivna. Upphandling/inköp till ett lägre belopp än den
undre gränsen anses som verkställighet och det krävs inte något formellt beslut av nämnd eller
delegat. Är det fråga om upphandling/inköp till ett högre belopp än den övre gränsen är det
nämnden som fattar ett formellt beslut. Delegaten fattar således beslut rörande
upphandling/inköp för belopp mellan den undre och den övre gränsen.
Skillnaden mellan punkterna 9 och 10 är att punkten 10 avser ett nyttjande som inte stämmer
överens med ändamålet för offentlig plats och därför måste ha tillstånd av polisen. Punkten 9
avser nyttjande som inte kräver polisens tillstånd utan kan beslutas av nämnden.
Stadsledningskontoret
Mats Bohman
Administrativ direktör
2 (2)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards