1 BILAGA till ansökan om kulturstrategiska uppdrag 2011 – 13

advertisement
1
BILAGA till ansökan om kulturstrategiska uppdrag 2011 – 13
Forum Fotografi och partnerskapets syfte
är att skapa och utveckla ett konst- och dokumentärfotografisk centrum med bas i Skövde.
Centrumet ska verka allmänbildande och kunskapsförmedlande med avseende på fotografisk bild.
Dels på olika sätt stödja och vara resurs för skolor i olika års- och kursnivåer.
Dels stimulera en amatörkultur med fotografiskt intresse och det kulturhistoriska värdet.
Dels ge utrymme för yrkesverksamma fotografer genom att finna nya vägar till arbetstillfällen, nya
arbetsformer i relevanta sammanhang för fotografin.
Målet med verksamheten Forum Fotografi.
Vara en av regionens samlande publika utbud och resurs för fotografi och media, där fokus ligger på att initiera,
tolka och förmedla fotografiets roll och olika användningsområden.
Delmål:

Stärka fotografins kvalitativa uttryck och spridning genom att stödja en yrkeskår samt förmedla och
skapa utbildningsmöjligheter för intresserade.

Ge möjlighet för barn och ungdomar att fördjupa sig i fotografisk media sett både ur ett historiskt som
samtida perspektiv. Därmed stärka deras medvetenhet och förståelse av bilders betydelse och oändliga
möjligheter.

Stärka fotografins möjlighet som konstnärligt uttryck, i dokumentärt syfte och för kunskapsinlärning.
Målgrupper;
Tre målgrupper definieras i de olika aktiviteterna:
Barn och Ungdom. Oetablerade och yrkesverksamma fotografer. Den breda allmänheten.
Partners
Konstenheten, Skövde Kulturhus, Skövde Fotoklubb, Skövde Stadsmuseum och Högskolan i Skövde/program
Visuell dokumentation. I vissa samarbeten/aktiviteter inbjuds andra parter, som ex. Centrum för Fotografi i
Stockholm, Högskolan för Fotografi i Göteborg och Nätverket för Dokumentärfotografi.
Navet i verksamheten är Konstenheten, Skövde Kulturhus. Där finns lämpliga och användbara resurser i form av
personal, lokaler och sammanhang. Kommunikationsmässigt är läget utmärkt då kulturhuset är tillgängligt för en
stor del av Västra Götalandsregionen. Skövde Kulturhus utgör redan idag en livaktig mötesplats med ett brett och
kvalitativt utbud inom alla kulturområden och uttryck.
Aktiviteter
Forum Fotografi ska sprida kunskap om fotografi och att främja en diskussion om fotografiska bilders roll och
funktion i samhället, ur konstnärligt, dokumentärt och medialt perspektiv, både historiskt och i samtid. Detta
genom att presentera ett varierat och brett program- och utställningsutbud samt att aktivt verka i ett flertal nätverk
och samarbeten med andra aktörer på det fotografiska området.
Aktiviteter som ska rymmas inom Forum Fotografi är:
•Utställningsverksamhet; alltifrån Månadens fotograf – ur lokalt perspektiv, till större separat- och/eller
samlingsutställningar inom Skövde Kulturhus och Skövde Stadsmuseum.
•Produktion av mindre vandringsutställningar som erbjuds mindre orters bibliotek alt skolor alt. företag i en vid
omkrets i regionen.
•En årlig fotofestival med fokus på fotografi för alla som kan innehålla Skövde Fotoplank, utställningar,
seminarium m m.
•Kunskapsutveckling; föreläsningar, samtal, kurser och portfoliovisningar m m.
•Samarbeten med andra fotografiska nätverk både nationellt och internationellt.
•Hemsida – För nätverksutbyggnad, utbyten, dokumentation och informationsspridning.
•Re-fotografering innebär en utveckling av ett interaktivt öppet fotografiskt arkiv.
Där amatörer såväl som yrkesfotografer, ges möjlighet att på ett enkelt
sätt bidra till ett öppet arkiv med sina dokumentära bilder från Skövde med
omnejd, där arkivet har en funktion där man kan koppla nya bilder till de tidigare
kulturhistoriska.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards