CSR – corporate social responsibility (socialt ansvarstagande)

advertisement
CSR – corporate social responsibility (socialt ansvarstagande) Annika Malm FFA konferens 2013-­‐11-­‐22 HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – socialt ansvarstagande •  Vad är CSR? •  Vilka möjligheter skapar begreppet CSR och för vem? •  Vilka kopplingar ger CSR begreppet Ell våra verksamheter och uppdrag? HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – kärt barn har många namn •  Corporate Social Responsibility •  Corporate Responsibility •  Sustainability Hållbarhet •  IntressenLeori •  Ansvarstagande •  Triple BoLom Line Miljö, Hälsa, Säkerhet Triple BoLom Line Social Responsibility Sustainable Development •  Corporate CiEzenship •  AffärseEk • 
• 
• 
• 
HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR Vad är egentligen CSR? Företag och verksamheter kan sägas agera inom ramen för CSR när de tar eL större samhällsansvar än vad lagar och förordningar kräver, och integrerar sociala och/eller miljömässiga hänsyn i sin affärsverksamhet och i siL agerande med intressenter. HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR Ekonomiskt Miljömässigt Socialt
HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR CSR är eL medel genom vilket en hållbar utveckling skapas §  Miljö §  Socialt §  EEk §  Ekonomi är möjliggöraren HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR CSR betyder olika saker för olika verksamheter HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR -­‐ DrivkraWer •  Stärkt varumärke både internt och externt •  Ökad konkurrens-­‐ och innovaEonskraW •  Krav i upphandlingar •  Bli en aLrakEv samarbetspartner •  Bidra Ell god samhällsutveckling •  Nya möjligheter Ell utvecklande samarbeten •  Stoltare medarbetare och fördelar vid rekrytering •  LångsikEg framgång och överlevnad •  Kundkrav •  LagsEWning •  Lönsamhet HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR -­‐ ISO 26000 §  Vägledande standard för socialt ansvarstagande §  Bygger på frivillighet -­‐ uEfrån egna iniEaEv och förhoppningsvis öka lönsamheten och förtroendet för företaget, från både konsumenter, medarbete, leverantörer och allmänheten. §  Standarden fokuserar på eL antal olika grundområden inom vilka SR-­‐arbete kan koncentreras, bland annat mänskliga rä\gheter, arbetsvillkor, anEkorrupEon samt miljö och klimat, och ger vägledning i hur arbetet kan skötas. §  Ansvarstagande är något man tar och inte något man har – kräver därför eL akEvt agerande HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – ISO 26000 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7 principer HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
Ta ansvar Transparens EEk Intressenterna RäLsstatens principer Uppförandenormer Mänskliga rä\gheter www.cesolutions.se
CSR – ISO 26000 7 huvudområden 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Verksamhetsstyrning De mänskliga rä\gheterna Arbetsmiljöförhållanden Miljö Goda verksamhetsmetoder Konsumendrågor Samhällsengagemang och Utveckling HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – socialt ansvarstagande ”Handlar om a: driva sin verksamhet på e: sä: som kännetecknar en god samhällsmedborgare, med hänsyn @ll andra medborgares hälsa och välbefinnande, oavse: om de är anställda, jobbar som underleverantörer, är affärspartners eller konsumenter” Per Grankvist, CSR i PrakEken HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – socialt ansvarstagande Goda exempel på akEvt CSR arbete ² Ica kampanjen ”Ica Jerry” och deras CSR arbete ² IKEA och Yalla Trappan ² Mc Donald’s policy ² Telenor Open Mind ² Max Hamburgerrestaurang ² Flera sociala projekt/verksamheter inom återvinnings-­‐tänket (cyklar, industrispill, etc) HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – smarta exempel •  Posten i Huddinge Medarbetarnas mångfald och bakgrund bidrog Ell bäLre service •  Telekombolaget Orange Anställdas särskilda behov gav bäLre insikt och kreaEva lösningar i produktutvecklingen vilket ökade företagets tjänster Ell aL bli mer inkluderande HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – smarta exempel •  Max Hamburgerrestaurang ”det handlar inte om a: leka god fe utan är e: sä: för Max a: rekrytera bra människor och a: försöka ta e: samhällsansvar medan man rekryterar” och ”så vill vi naturligtvis inspirera fler företag a: göra likadant”. Pär Larshans, personal – och hållbarhetschef HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
Telenor – Open Mind •  Välkomnar människor med olika typer av funkEonsnedsäLningar, fysiska såväl som psykiska. •  Arbetsträning i Telenors verksamhet, upp Ell eL år, vilket ger deltagaren möjlighet aL öka sina erfarenheter, sin kompetens och en ”språngbräda” •  Fokus för programmet står deltagaren och dennes förutsäLningar •  statuera eL exempel på hur företag kan bidra Ell aL bredda mångfalden av människor på arbetsmarknaden. HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR Samhalls ”Visa vägen-­‐pris” delas ut i två kategorier. individ och dels Ell eL företag eller en organisaEon. För båda kategorierna gäller aL ”vinnaren ska ha öppnat arbetsplatser för personer med funkEonsnedsäLning, arbetat för a\tydförändringar, motverkat fördomar eller på annat säL raserat hindren för personer med funkEonsnedsäLning aL ta sig in på arbetsmarknaden”. HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – undersökning Ø  45 procent -­‐ kan tänka sig aL anställa personer med funkEonsnedsäLning. Ø  ”sju av Eo – aL personen gör eL lika bra jobb som alla andra, det vill säga aL det ändå inte påverkar arbetet Ø  Fyra av Eo säger aL det är vikEgt aL ta eL samhällsansvar Ø  Bara en av fem svarar aL det är fördelakEgt på grund av det ekonomiska stöd som kan erhållas” •  Lars Lööw, kommunikaEonschef på Samhall, tolkar resultatet som aL småföretagarna ser aL det finns en massa människor som är kompetenta och dukEga, men som Edigare inte fåL chansen bidra Ell företagets affärsnyLa. ”Det här tyder på a: okunskapen och fördomarna kring den här gruppen minskar. Det handlar i grunden bara om a: hi:a rä: person @ll rä: plats.” HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
Max – CSR arbete och framgångskoncept 1)  Kartläggning av arbetsuppgiWer som passar vilka typer av funkEonsnedsäLningar 2)  Utbildningspaket Ell ledare 3)  Värdegrundsarbete 4)  Matchning 5)  Tydligt mål – var Eonde anställd HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – smarta exempel •  Max Hamburgerrestaurang ”Det handlar inte om a: ”ta hand” om någon, om a: göra det som en marknadsgrej för a: visa a: vi är snälla, utan om a: ge [email protected] en möjlighet om a: ta hand om sig själva, [email protected]ån sina intressen och förutsä:ningar”. Pär Larshans, personal – och hållbarhetschef HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – socialt ansvarstagande Gemensamma nämnare •  Ökad kunskap minskar rädslor och fördomar •  Fokuserar på det posiEva •  Tydlig koppling Ell affärsnyLan och samhällsnyLan •  Tydligt eEskt antagande i siL CSR – arbete •  Samhällsengagerat ledarskap •  KreaEva lösningar HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – socialt ansvarstagande HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR -­‐ Ansvarsbarometern Utmaningar och anledningar: §  Hur udormar man eL engagemang som passar företaget? §  Hur finner man lämpliga personer som matchar företaget? §  Hur udormar företag ruEner, arbetsuppgiWer och mentorskap på eL bra säL HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR -­‐ Ansvarsbarometern Slutsats: §  Behov av fungerande infrastrukturer och samarbeten som erbjuder ruEner och skapar ökat förtroende – och Ellit mellan arbetsgivare, samarbetspartners och potenEella anställda från utsaLa grupper HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – företagens drivkraWer Slutsatser: Den indirekta affärsnyLa, som finns i aL bygga varumärke och bli mer aLrakEv som arbetsgivare, anses vara en vikEgare drivkraW än den direkta affärsnyLa som kommer av aL kunder och leverantörer eWerfrågar ansvarstagande HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – socialt ansvarstagande Centrala slutsatser: §  Ökat ansvar framöver – vill vara med och förändra världen och närsamhället §  Sociala ansvaret förväntas öka mest §  Stöd Ell utsaLa grupper och erbjuda sysselsäLning förväntas öka §  CSR – eL nyL säL aL driva företag på HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – socialt ansvarstagande •  LångEdsarbetslöshet, diskriminering och utanförskap på arbetsmarknaden – samhällsproblem med stora kostnader över Ed En av flera anledningar Ell aL många engagerar sig i det lokala samhället HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR – socialt ansvarstagande Förslag på åtgärder för aL börja eL akEvt CSR-­‐
arbete: •  Anställ personer med funkEonsnedsäLningar och människor med utländsk bakgrund •  Engagera er i lokalsamhället – gör plats för prakEkanter, studenter, äldre, osv •  Ta hand om personalen och hjälp dem aL ta hand om sig själva HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
Vad kan jag göra eWer idag? •  Definiera vad CSR innebär för er och hur ni kan koppla er verksamhet med eL CSR-­‐arbete? •  Hur kan ert arbetssäL inspirera och hjälpa andra? •  IdenEfiera era intressenter, samarbetspartners, deras förväntningar och skapa en dialog HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR MÖJLIGHETER: §  Ökat intresse och behov finns §  Vi är en del av lösningen! Konkreta metoder, kompetenta deltagare, och professionellt erbjudande! UTMANINGAR: §  Vi måste bli bäLre på aL kommunicera och förstå affärsnyLan som vi kan bidra Ell §  Vi måste bli bäLre på aL skapa kreaEva lösningar som skapar lönsamhet HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
CSR Från: ”think outside the box” Till: ”imagine there is no box” HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
Tack! Annika Malm E-­‐post: [email protected] Mobil: 0707-­‐546455 www.cesoluEons.se HÅLLBARA STRATEGIER FÖR ATT STÄRKA OCH TILLVARATA KOMPETENS
www.cesolutions.se
Download