INBJ_Bredd_24_25_feb_2011

advertisement
INBJUDAN/KALLELSE – INBJUDAN TILL KOMPETENSUTVECKLING
Göteborg stad har tillsammans med Polisområde Storgöteborg fått finansiella medel från
Europeiska socialfonden för en gemensam tvådagars kompetensutveckling som riktar sig till
anställda som i sitt arbete möter brukare med utländsk bakgrund. Insatsen ska ge nya och
fördjupade kunskaper i frågor som är bärande för ett framgångsrikt arbete med integrering av
utlandsfödda och de urbana utvecklingsfrågorna. Kompetensutvecklingen avser även att
stärka förutsättningarna för samverkan mellan de båda organisationerna för en effektivare
resursanvändning i dessa frågor.
Projektperiod:
Projektet pågår under perioden 101101-121031. Kompetensutvecklingen om två dagar sker
löpande under hela projektperioden vid olika tillfällen.
Målgrupp/Bredd:
-nyckelpersoner inom stadsdelsförvaltningen med uppdrag inom trygghet och
brottsförebyggande insatser,t ex skola, socialtjänst, fältarbetare, fritid.
-områdespoliser, ungdomspoliser, och ingripandepoliser i Polismyndighet Storgöteborg.
Innehåll:
Kompetensutvecklingen omfattar två dagar
 Teori och fakta om kultur och religion, omvärldskunskap, tendenser i samhället och vilka
mekanismer som leder till utanförskap, rasism och främlingsfientlighet samt interkulturell
kommunikation.
 Reflektion och diskussion ingår som viktiga inslag.
 Deltagarna ska gemensamt arbeta fram en handlingsplan att arbeta vidare med på
hemmaplan.
Utbildningsanordnare:
MKC, Mångkulturellt centrum i Botkyrka kommun
Datum och tid första tillfället:
2 dagar, torsdag 24/2 och fredag 25/2 2011, kl. 8.30-16.00.
Kontaktperson/projektledare:
Lena Risfelt, stadskansliet, Stadsutveckling
Tel: 031-3680361
[email protected]
Plats:
Ullevi konferens
Övrigt:
Självreflekterande frågor kommer att skickas ut före kompetensutvecklingen, ca 7 dagar före.
Självreflekterande kommer att skickas efter genomförd kompetensutvecklingsinsats
Deltagarförteckning kommer att upprättas, för redovisning till ESF-rådet.
Download